Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
THE MUSICIAN - Музикант

Ever since it was the musical theme in the film ”The Sting”, there are few people who have not tapped their feet to the hit piano tune, ”The Entertainer” — the most famous composition of the American musician, Scott Joplin.

Scott was born in Texas in 1868, in a poor but musical black family. His father, who was a freed slave, played the violin, and his mother played the banjo and sang. Scott played the violin and bugle but his favourite instrument was his neighbour’s piano. His father worked extra hours to buy him a battered old grand piano, and soon Scott was playing by ear negro tunes, blues, and spirituals. Music flowed naturally from his fingers, and he quickly became the talk of the town.

Scott didn’t learn to read music until he was 11, when an old German music teacher spotted his talent and gave him free, formal piano lessons. He learned to play the works of such composers as Bach, Beethoven, and Mozart as well as his improvised music. Thus when he started to write music, his tunes were a wonderful mixture of classical European and African beat. This unique style was known as Ragtime, and was played everywhere in the USA in the early 1900s by both black and white musicians.

In 1882, when Scott was 14, his mother died and he left home to seek his fortune in St. Louis. In the 1880s, St. Louis was noisy and bustling with life. The waterfront of the Mississippi River was full of gangsters, gamblers, and sailors. The sound of music was everywhere — black, white, and mixed. The hot steamy nights were filled with blues, working songs, banjos and honky tonk pianos. Scott was soon playing Ragtime piano in cheap bars on the waterfront. This was a rough, tough area of the city where arguments over girls, whisky and money were settled with fists and guns. Scott grew up very fast and his musical talent continued to develop. All in all he wrote about 50 piano rags.

Scott Joplin died in 1917. Today he is the undisputed King of Ragtime, thanks to his natural ability, his unusual musical education, and the popularity of the film, ”The Sting”.


VOCABULARY

to tap [tæp] — легко стукати; вистукувати, відбивати

bugle [’bjugl] — сурма, ріжок

spiritual [’spɪrɪtjuəl] — спіричуал, негритянський релігійний гімн

he became the talk of the town — про нього говорило все місто

beat [bi:t] — ритм; такт

bustling [’bʌslɪŋ] — метушливий, галасливий

honky tonk [’hɔŋkɪtɔŋk] — амер. жарг. шинок, корчма; кубло


QUESTIONS

1. When was Scott Joplin born ?

2. When did he begin to play the piano ?

3. Who taught him to play the piano?

4. Who is the undisputed King of Ragtime?

5. What is the most difficult problem for a young person ?

6. Why don’t the majority of young people know what they want to be ?

7. When do they make a decision about an occupation ?

8. What things do you have to think about when choosing an occupation ?

9. What should one do to qualify for a particular job ?

Музикант

Ще з тих часів, як прозвучала музична тема у фільмі ”Стінг”, мало хто не відбиває ногою ритм під відому мелодію, виконувану на фортепіано, — ”Дивертисмент” — найбільш відому композицію американського музиканта Скотта Джопліна.

Скотт народився в штаті Техас 1868 p., в бідній, але музикальній сім’ї чорношкірих. Йогб батько, звільнений раб, грав на скрипці, а мати грала на банджо і співала. Скотт, грав на скрипці і ріжку, але його улюбленим інструментом було фортепіано його сусіда. Батько працював додатково, щоб купити синові розбитий старий рояль, і незабаром Скотт грав на слух негритянські мелодії, блюзи і спіричуалс. Музика пливла природно під його пальцями, і про нього незабаром заговорило все місто.

Скотт навчився грати по нотах, коли йому виповнилося 11 років, коли старий німець, учитель музики, побачив його талант і дав йому безплатні уроки фортепіано. Хлопець учився грати твори таких композиторів, як Бах, Бетховен і Моцарт, а також грав свою імпровізовану музику. Отож, коли він почав писати музику, його мелодії становили чудове поєднання класичних європейських і африканських ритмів. Цей унікальний стиль був відомий як регтайм, і його грали всюди в CL1IA на початку 1900-х pp. як чорні, так і білі музиканти.

1882 року, коли Скотту було 14 років, померла його мати, і він поїхав додому, шоб шукати своє щастя в Сент-Луї. У 1880-х pp. Сент-Луї було гучним і метушливим містом . В портових районах річки Міссісіпі було повно гангстерів, гравців і моряків. Звуки музики лунали звідусіль — грали чорні, білі і змішані групи музикантів. Гарячі задушливі ночі були переповнені блюзом, робітничими піснями, звуками банджо і шинкарськими мелодіями, виконуваними на фортепіано. Незабаром Скотт грав регтайм на фортепіано в дешевих барах в портових районах. Це був грубий, жорсткий район міста, де суперечки за дівчат, віскі і гроші вирішувались за допомогою кулаків та зброї. Скотт ріс дуже швидко, і його музичний талант продовжував розвиватися. Загалом він написав приблизно 50 фортепіанних мелодій у стилі per.

Скотт Джоплін помер 1917 р. Сьогодні він незаперечний король регтайму завдяки своїм природним здібностям, незвичайній музичній освіті і популярності фільму ”Стінг”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити