Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
SCIENCE - Наука

Science is important for most people living in the modern world for a number of reasons. In particular, science is important for world peace and consent, for the understanding of environment, and for our world outlook.

Science is important for world peace in many ways. On the one hand, scientists have helped to develop many of the modern tools of war. On the other hand, they have also helped to keep peace through research, which has improved life for people. Scientists have helped us understand the problem of supplying the world with energy; they have begun to develop a number ofsolutions of the energy problem — for example, using energy from the sun and from the atom. Scientists have also analysed the world’s resources. Science studies the Universe and how to use its possibilities for the benefit of men.

Science is also important for everyone who is affected by modern technology. Many of the things that make our lives easier and better are the results of advances in technology and, if the present patterns continue, technology will affect us even more in the future than it does now. In some cases, such as technology for taking salt out of ocean water, technology may be essential for our lives ’on Earth.

The study of science also provides people with some knowledge of the natural world. Scientists are trying to predict earthquakes, are continuing to study many other natural events such as storms. Scientists are also studying various aspects of human biology and the origin and development of the human race. The study of the natural world may help improve life for many people all over the world.

A basic knowledge of science is essential for everyone. It helps people to find their way in the changing world.


VOCABULARY

modern tools [tu:lz] of war [wo:] — сучасна зброя

to keep peace [pi:s] — зберігати мир

to improve life [im’pru:v laif] — покращувати життя

to supply [sə’plaɪ] — постачати, забезпечувати

solution [sə’l(j)u:ʃ(ə)n] — рішення

benefit [’benɪfɪt] — благо, користь

to be affected by modern technology [tek’noləd3ɪ] — бути пов’язаним із сучасною технологією

advance [əd’va:ns] in technology — технічне досягнення

to be essential [ɪ’senʃəl] — мати величезне значення

to predict earthquake [’ə:θkweɪk] — передбачати землетрус

origin [’orɪd3ɪn] — походження


QUESTIONS

1. Why is science so important in the modern world?

2. How does science help keep peace in the world?

3. How does science help solve the energy problem ?

4. What proves that the study of science is important for understanding the natural world?

5. How may science improve life for many people?

Наука

Наука має важливе значення для більшості людей, що живуть у сучасному світі, із багатьох причин. Зокрема, наука важлива для досягнення миру і злагоди на землі, для розуміння навколишнього середовища і для нашого світогляду.

Наука важлива для досягнення миру на землі в багатьох відношеннях. З одного боку, вчені допомогли розробити багато видів сучасної зброї. З іншого боку, їх дослідження, спрямовані на поліпшення життя людей, також сприяли збереженню миру. Вчені допомогли нам зрозуміти проблему забезпечення світу енергією; вони почали розробляти ряд рішень енергетичної проблеми — наприклад, використання енергії сонця й атома. Вчені також здійснили аналіз світових ресурсів. Наука вивчає Всесвіт і шляхи використання його можливостей на благо людей.

Наука також важлива для всіх, хто пов’язаний із сучасною технологією. Багато чого з того, що полегшує наше життя і робить його кращим, є результатом технічних досягнень, і, якщо існуючий стан справ збережеться, техніка у майбутньому матиме на нас ще більший вплив, ніж сьогодні. У деяких випадках, наприклад при видобуванні солі з морської води, технологія може мати величезне значення для життя на Землі.

Заняття наукою також дає людям знання про світ природи. Вчені роблять спроби передбачати землетруси, продовжують вивчати багато інших природних явищ, таких як урагани. Вчені також вивчають різні аспекти біології людини, походження і розвиток людського роду. Вивчення природи може допомогти поліпшити життя багатьох людей у всьому світі.

Елементарне знання науки потрібне кожному. Вона допомагає людям орієнтуватися в мінливому світі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити