Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Modern technologies
INTERNET FACTS - Факти про інтернет

The prototype for the Internet was created in the sixties by the US Defence Department. To ensure that communication could be kept open in the event of a nuclear attack, it created a computernetwork known as Arpanet — the Advanced Research Project Agency Network.

The first attempt to connect two computers and allow them to communicate with one another was made by researchers at the University of California in Los Angeles and the Stanford Research Institute on 20 October 1969.

The first people to coin the term ’internet’ were two scientists, Vinton Cerf (known as ’father of the Internet’) and his collaborator Bob Kahn, who in 1974 devised a means by which data could be transmitted across a global network of computers.

An Oxford graduate, Tim Berners-Lee, set up the first ’www server’ (a Server receives and sends messages) to store the archive of the European Particle Physics Laboratory in Switzerland.

The first e-mail ever sent was in 1972 between computers in two American universities. The most frequently used search word on the net is ”sex”, typed in 1 550 000 times every month.

The most mentioned male on the Internet is Bill Clinton, whose name is linked to 1 542 790 sites.

The most mentioned female on the Internet is the actress Pamela Anderson, whose name is linked to 1 542 282 sites.

VOCABULARY

Defence Department [di’fens dɪ’pa:tmənt] — Міністерство оборони to ensure [ɪn’ʃuə] — забезпечувати, гарантувати

network [’netwə:k] — мережа

to coin [kɔm] — створювати (нові слова, вислови), придумувати collaborator [kə’læbəreɪtə] — співробітник

to devise [di’vaiz] — винаходити

means [mi:nz] — засіб

to store [stɔ:] — постачати, накопичувати, поповнювати net — мережа

to link [liŋk] — з’єднувати, зв’язувати, сполучати


QUESTIONS

1. Who was the prototype for the Internet created by?

2. Why was the prototype for the Internet created?

3. Who was the first attempt to connect two computers and allow them to communicate with one another made by?

4. Who is known as ”father of the Internet”?

5. Why was the first ”www server” set up ?

6. What is the most frequently used search word?

Факти про інтернет

Прототип Інтернету був створений у шістдесятих роках Міністерством оборони США. Для гарантії збереження відкритого зв’язку в разі ядерного нападу, воно створило комп’ютерну мережу, відому під назвою Арпанет — Мережа Агентства Проектів Перспективних Досліджень.

Перша спроба з’єднати два комп’ютери і дати їм можливість підтримувати зв’язок один з одним була зроблена дослідниками в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі і Стенфордському науково-дослідному інституті 20 жовтня 1969 року.

Першими, хто придумав термін ”Інтернет”, були два вчених, Вінтон Серф (відомий як ”батько Інтернету”) і його співробітник Боб Кан, який 1974 року винайшов засіб, за допомогою якого дані могли бути передані по глобальній мережі комп’ютерів.

Випускник Оксфордського університету. Тім Бернерс-Лі, встановив перший ”сервер WWW” (Сервер одержує і посилає повідомлення), щоб поповнювати архів Європейської лабораторії фізики частинок у Швейцарії.

Перший електронний поштовий зв’язок був установлений 1972 року між комп’ютерами двох американських університетів. Пошукове слово, що найчастіше використовується в мережі, — ”секс”, друкується 1 550 000 разів щомісяця.

Найчастіше згадуваний чоловік в Інтернеті — Біл Клінтон, чиє ім’я пов’язане з 1 542 790 сайтами.

Найчастіше згадувана жінка в Інтернеті — актриса Намела Андерсон, чиє ім’я пов’язане з 1 542 282 сайтами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити