Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The english language
WHY WE LEARN ENGLISH - Навіщо ми вивчаємо англійську мову

People began to speak many centuries ago, and since then they have been speaking different languages. Every language reflects the soul, behaviour and temperament of each nationality. Peoples createdtheir own alphabets and rules, but they always wanted to communicate with each other, to understand and to know more about each other. Languages help people to understand each other better, they help them to solve different economic and political problems, which stands before them, and so people learn foreign languages.

All languages are different. Some are very hard, some are easier, some are similar, but there are no identical languages in the whole world. There are more than 2 700 languages in the world. Many of them are ”alive” because people use them, but there are some ”dead” languages, for example Latin.

Two thousands years ago, Latin was the world’s most important international language. Today this title belongs to English. It’s a global language of travel, business, pop culture, sport and science.

Over one billion people speak English. That’s almost one fifth of the world’s population. For over 400 million it’s their first language. For the other 600 million it’s either a second language or a foreign language.

Today, in fact, over 250 million people are learning English. That’s more than the population of the USA.

The average person in Britain has a vocabulary of between 10 000 and 15 000 words. In his plays William Shakespeare used a vocabulary of about 30 000 words. Shakespeare was born over 400 years ago. At that time, only six or seven million people spoke English.

Now English is spoken practically all over the world, it has become the world’s most important language in politics, science, trade and cultural relations. It is spoken as a mother tongue in Great Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. Besides, a lot of people speak English in Japan, India, China, Africa and many other countries. English is one of the official languages of the United Nation Organization. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computer technology.

To my mind English is worth studying. There is a proverb: ”A new language is a new world”. ”Knowledge is a power”, one great man said. Speaking a foreign language one can not only read the papers, magazines and original books by outstanding writers, but

as well watch satellite programmes, travel easily to different parts of the world. Besides, understanding and speaking a foreign language became necessary while applying for a good and well-paid job.

Now I know that it is a must for XXI century professional no matter what job to choose. The world is getting smaller and international connections tighter. A lot of foreign delegations keep coming to our country, hundreds of joint ventures have appeared in every city of our country recently. So without doubt you can’t do without learning this beautiful language.


VOCABULARY

to reflect [ri’flekt] — відбивати, відображати

soul [səul] — душа

behaviour [bi’heɪvjə] — поведінка, манери, вчинки

to create [krɪ(:)’eɪt] — створювати

similar [’sɪmilə] — подібний (to smth. — до чогось); схожий, подібний

average [’æv(ə)rid3] — нормальний, звичайний, пересічний, середній

a mother tongue [tʌŋ] — рідна мова

worth [wə:θ] — гідний, що заслуговує, вартий

satellite [’sætəlaɪt] — супутниковий

to apply [ə’plaɪ] for — звертатися з проханням, заявою

(особл. у письмовій формі) про (щось), претендувати на

well-paid job [wel peɪd dʒəub] — добре оплачувана робота

joint venture [’vəntfə] — спільне підприємство

do without [wiðəut] — обходитися без


QUESTIONS

1. What was the world’s most important international language two thousands years ago ?

2. How many people speak English as their first language, a second language or a foreign language ?

3. How many languages are there in the world?

4. How large is the vocabulary of the average British person ?

5. Where is English spoken?

6. Why do you learn English ?


Навіщо ми вивчаємо англійську мову

Люди почали розмовляти багато століть тому, і відтоді вони говорять різними мовами. Кожна мова відображає душу народу, його поведінку і характер. Народи створювали свої власні алфавіти і правила, вони завжди хотіли спілкуватися один з одним, розуміти і знати більше один про одного. Мови допомагають людям краще розуміти один одного, вони допомагають їм вирішувати різні економічні і політичні проблеми, які стоять перед ними, і тому люди вивчають іноземні мови.

Усі мови різні. Деякі дуже важкі, деякі легші, деякі схожі одна на одну, але у всьому світі немає однакових мов. У світі понад 2700 мов. Багато які з них ”живі”, оскільки люди користуються ними, але є ”мертві” мови, наприклад латина.

Дві тисячі років тому латина була найважливішою міжнародною мовою у світі. Сьогодні цей статус належить англійській мові. Це — глобальна мова подорожей, бізнесу, поп-культури, спорту і науки.

Понад мільярд людей розмовляють англійською мовою. Це — майже п’ята частина населення світу. Більш ніж 400 мільйонів користуються нею, як рідною. Для інших 600 мільйонів вона є або другою, або іноземною мовою.

Сьогодні, фактично, більше ніж 250 мільйонів людей вивчають англійську мову. Це перевищує кількість населення в США.

Словник пересічної людини у Великій Британії включає 10 000—15 000 слів. У своїх п’єсах Вільям Шекспір використовував словник приблизно з 30 000 слів.

Шекспір народився понад 400 років тому. В той час тільки шість або сім мільйонів людей говорили англійською мовою.

Тепер англійською мовою розмовляють фактично в усьому світі, вона стала найважливішою мовою в політиці, науці, торгових і культурних відносинах. Це рідна мова Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії і Нової Зеландії. Крім того, багато людей говорять англійською в Японії, Індії, Китаї, Африці і багатьох інших країнах. Англійська мова — одна з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй. Половина всесвітньої наукової літератури написана англійською. Це — мова комп’ютерних технологій.

На мій погляд, англійську мову варто вивчати. Існує прислів’я ”Нова мова — новий світ”. ”Знання — це сила”, — сказала одна видатна людина. Знаючи іноземну мову, можна не тільки читати газети, журнали і книги видатних письменників в оригіналі, але також дивитися супутникові програми, легко подорожувати в різні частини світу. Крім того, розуміти і говорити іноземною мовою стало необхідною умовою претендування на хорошу і добре оплачувану роботу.

Тепер я знаю, що для професіонала XXI століття, незалежно від того, яку роботу вибирати, — це обов’язкова умова. Світ стає меншим, а міжнародні зв’язки міцнішими. Багато іноземних делегацій продовжують відвідувати нашу країну, сотні спільних підприємств з’явилися в кожному місті нашої країни останнім часом. Отже, без сумніву, ви не зможете обійтися без вивчення цієї прекрасної мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити