Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The english language
MY FOREIGN LANGUAGE TEACHER - Мій учитель іноземної мови

Learning of a foreign language is not an easy task. It. is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. That is why it is very important to have a good teacher. I am very grateful to my English teacher who made me interested in this subject. She is the person I loved best at school because our English lessons were very interesting and instructive.

We began to study English in the first form. So she was the first who gave us the knowledge that English is an international language, it is the language of business, diplomacy and international relations, the language of progressive science and engineering. She convinced us that it is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist to know English well today.

Our teacher was very competent and a good professional. She had a good command of the English language. From lesson to lesson we improved our knowledge, learnt more and more new words, grammatical structures and put them into practice of speaking.

We were lucky enough to have such a patient and tactful teacher. She never mocked at the pupils if they said or did something wrong. She patiently corrected our mistakes and explained us everything we could not understand.

Our teacher did her best to make our lessons interesting and entertaining. We often worked in video class, watched English video films and then had a discussion. We got acquainted with English or American writers reading their works in the original. We communicated with native speakers of English. The speech of native speakers served us a good example, which we tried to follow. We listened to pop songs and tried to understand the words.

Our teacher always looked perfect and we never saw her face angry or unfriendly. We felt that she loved us and this is very important in teacher’s work.

Teachers do not only teach their subjects. They develop their pupils” intellect, their attitudes to life and to other people. With the help of my teacher I learned a lot. Knowledge of foreign languages opens many doors before you, gives you many opportunities and advantages.


VOCABULARY

to be grateful [greɪtful] — бути вдячним

to convince [kən’vɪns] — переконувати

to have a good command [kə’ma:nd] — добре володіти

to improve [ɪm’pru:v] — покращувати

to put [put] into practice [’præktɪs] — застосовувати на практиці

to mock, [mɔk] at — насміхатися, висміювати, глузувати з

to do one’s best — зробити все можливе, докласти максимум зусиль

attitude [’ætɪtju:d] — ставлення; позиція


QUESTIONS

1. What is your English teacher’s name?

2. What is his/her appearance?

3. What did he/she do to make the /essons interesting and entertaining?

4. Who convinced you that it is absolutely necessary to know English well today?

5. What did you do at the lessons?

6. What do the teachers develop in their pupils?

7. Why is it important to know English?


Мій учитель іноземної мови

Вивчення іноземної мови — нелегка справа. Це — тривалий і повільний процес, що забирає багато часу і зусиль. Саме тому дуже важливо мати гарного вчителя. Я дуже вдячний моїй учительці англійської мови, що зробила для мене цей предмет цікавим. Вона — людина, яку я любив найбільше від усіх у школі, адже наші уроки англійської були дуже цікаві і повчальні.

Ми почали вивчати англійську мову в першому класі. Моя вчителька була першою людиною, від якої ми дізналися, що англійська мова є міжнародною мовою, що вона і мовою бізнесу, дипломатії і міжнародних відносин, мовою прогресивної науки і техніки. Вона переконала нас, що сьогодні для кожної освіченої людини, для кожного доброго спеціаліста абсолютно необхідно як слід знати англійську мову.

Наша вчителька була дуже компетентним і гарним фахівцем. Вона чудово знала англійську мову. З уроку в урок ми покращували наші знання, засвоювали дедалі більше нових слів, граматичних структур і застосовували їх на практиці в розмові.

Нам неабияк поталанило, що в нас була така терпляча і тактовна вчителька. Вона ніколи не глузувала з учнів, якщо вони говорили або робили щось неправильно. Вона терпляче виправляла наші помилки і пояснювала нам усе, якщо ми чогось не могли зрозуміти.

Наша вчителька докладала максимум зусиль, щоб зробити наші уроки цікавими і захопливими. Ми часто працювали у відеокласі, дивилися англійські відеофільми і потім обговорювали їх. Ми знайомилися з англійськими й американськими авторами, читаючи їхні твори в оригіналі. Ми спілкувалися з англомовними людьми. Їхня вимова була для нас гарним прикладом, який ми намагалися наслідувати. Ми слухали популярні пісні і намагалися зрозуміти слова.

Вчителька завжди мала охайний вигляд, і ми ніколи не бачили, щоб її обличчя було сердитим або недружелюбним. Ми відчували, що вона нас любить, а це дуже важливо в роботі вчителя.

Учителі не тільки навчають своєї дисципліни. Вони розвивають інтелект учнів, формують ставлення до життя й інших людей. За допомогою моєї вчительки я багато чого навчився. Знання іноземних мов відкриває перед тобою багато дверей і надає багато можливостей і переваг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити