Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
TELEVISION IN GREAT BRITAIN - Телебачення у Великій Британії

Britain’s first regular television service opened in 1932, when the British Broadcasting Corporation (BBC) began transmitting four short late-night programmes a week. The development of television was interrupted by the Second World War, but resumed after it, making its first real impact in 1953 when the BBC televised the coronation of Queen Elizabeth II.

In 1955 Independent Television (1TV) began transmitting, at first only in the London area. Unlike the BBC, which funded its broadcasting with the revenue from radio and television licences, I TV derived its main income from its commercial advertising. This arrangement remains today.

In 1964 the BBC began transmitting on two channels, BBC 1 and BBC 2, the latter being mainly for drama, arts and sports programmes. BBC 2 first broadcast in colour in 1967, and BBC 1 and ITV followed suit two years later. A second commercial station, Channel 4, opened in 1982. Like BBC 2, it was intended as a mainly arts and ’cultural’ service, but with the specific task ofcatering for minority interests.

ITV programmes are produced by a number of regional companies. A national company, TV-am, broadcasts news, current affairs and entertainment programmes every morning. National news programmes on ITV are produced by a separate company Independent Television News (ITN).

BBC 1 broadcasts a schedule of news, information programmes, documentaries, plays, films and light entertainment (such as comedies and quiz shows) from early morning to late at night. ITV’s schedule is similar, but its presentation is generally slickerand more ’glossy’. Its programmes are broadcast round the clock.

Until the end of 1990, ITV’s programmes and their schedules were under the supervision of the Independent Broadcasting Authority (IBA). The IBA ceased to exist in 1991, when its television responsibilities were taken over by a new body, the Independent Television Commission (1TC). Commercial radio services were taken over at the same time by the new Radio Authority. When this change took place, the former ITV channel was renamed Channel 3.

Both the BBC and ITV broadcast educational programmes, including broadcasts for schools. The BBC also transmits programmes for Open University students.

Despite the increasing popularity of satellite television, the non-satellite (also called ’terrestrial’) channels form the main part of most

people’s viewing. During last 10 years, Britain’s most watched channel was ITV, with 27 per cent of all regular viewers. Next was BBC 1, with 21 per cent.

All viewers must hold an annual television licence. The income from it is used by the government to fund the BBC.

VOCABULARY

to resume [ri’zju:m] — відновлювати; продовжувати

impact [’ɪmpækt] — вплив, дія

revenue [ revɪnju:] — прибуток

to derive [dɪ’raɪv] — одержувати, здобувати

transmitting [trænz’mɪtɪŋ] — передача, трансляція

to broadcast [’brɔ:dka:st] — транслювати по радіо або телебаченню

to cater [’keɪtə] — обслуговувати (когось — for), догоджати

schedule [ ʃedju:l] — графік, розклад, план

slicker [’slɪkə] — більш розважальний

to cease [si:s] — припиняти; покласти край (чомусь)

Open University [ju:nɪ’və:sɪtɪ] — ”відкритий університет” (що на відміну від звичайних університетів не має певної програми і точного навчального плану)

satellite [’sætəlаɪt] television — супутникове телебачення


QUESTIONS

1. When did Britain’s first regular television service open?

2. Why was the development of television interrupted?

3. What is the difference between ITV and the BBC?

4. When did BBC 2 first broadcast in colour?

5. What companies produce ITV programmes?

6. What company supervises ITV’s programmes and their schedules?

7. What do the BBC and ITV broadcast?

8. What were Britain’s most watched channels?

Телебачення у Великій Британії

Перша британська регулярна телевізійна служба була створена 1932 року, коли Британська телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) почала передавати щотижневі чотири короткі нічні програми. Друга світова війна перервала розвиток телебачення, але він був відновлений після її закінчення. Телебачення вперше показало силу свого реального впливу 1953 року, коли Бі-Бі-Сі транслювала по телебаченню коронацію королеви Єлизавети II.

У 1955 році Незалежна телевізійна агенція (1TV) почала трансляцію спочатку тільки в межах Лондона. На відміну від Бі-Бі-Сі, яка фінансувала свою трансляцію прибутками від радіо і телевізійних ліцензій, ITV одержувала свій основний прибуток від комерційної реклами. Такою ситуація залишається і сьогодні.

У 1964 році Бі-Бі-Сі почала трансляцію на двох каналах, Бі-Бі-Сі-1 і Бі-Бі-Сі-2, причому останній канал переважно призначався для драматичних, художніх і спортивних програм. Бі-Бі-Сі-2 вперше здійснила трансляцію в кольорі 1967 року, а Бі-Бі-Сі-1 і ITV двома роками пізніше. Друга комерційна станція Канал-4 була відкрита 1982 року. Подібно до Бі-Бі-Сі-2, вона планувалася здебільшого як художня і ”культурна” служба, але з певним завданням догоджати інтересам меншості.

Безліч регіональних компаній створюють програми ITV. Національна компанія Ранкове Телебачення щоранку транслює новини, розважальні програми і передачі, в яких обговорюються проблеми сьогоднішнього дня. Національні програми новин на I TV створюються окремою компанією Незалежні телевізійні новини (ITN).

Бі-Бі-Сі-1 транслює новини, інформаційні програми, документальні фільми, п’єси, художні фільми і легкі розважальні програми (типу комедій і вікторин) з раннього ранку до пізнього вечора. Розклад програм ITV такий самий, але їх подача є більшрозважальною і ”пригладженою”. Ці програми транслюються цілодобово.

До кіпця 1990 року програми ITV і їх розклад були під наглядом Незалежної телерадіомовної агенції (ІВА). Агенція 1ВА припинила своє існування 1991 року, коли її телевізійні обов’язки взяв на себе новий орган, Незалежна телевізійна комісія (ІТС). Комерційні послуги радіо одночасно взяла на себе нова Радіоагенція. Коли ця зміна відбулася, колишній канал 1TV був перейменований на Каиал-3.

Як Бі-Бі-Сі, так і ITV транслюють освітні програми, включаючи передачі для шкіл. Бі-Бі-Сі також передає програми для студентів ”відкритого університету”.

Незважаючи на популярність супутникового телебачення, що збільшується, несупутникові (так звані ”наземні”) канали становлять головну частину каналів, які дивляться глядачі. Протягом останніх десяти років найпопулярнішим каналом серед британських глядачів був канал ITV (27 відсотків всіх постійних глядачів). Другим був Бі-Бі-Сі-1 (21 відсоток).

Усі глядачі повинні мати щорічну телевізійну ліцензію. Прибуток від цього уряд спрямовує на фінансування Бі-Бі-Сі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити