Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
MUSIC THE TOPICAL VOCABULARY

THE TOPICAL VOCABULARY

CONCERT

concert-goer [’kɔnsə(:)t’gəuə] — меломан

symphony [’sɪmfənɪ] — симфонія

promenade [,prɔmɪ’na:d] concert — загальнодоступний

симфонічний концерт jazz [dʒæz] concert — концерт джазової музики

recital [rɪ’saɪtl] — сольний концерт

CONCERT PROGRAMMES AND REPERTOIRES

work [wə:k] — твір

item [’aɪtəm] — номер (програми)

number [’nʌmbə] — номер (програми)

piece [ pi:s] — музичний твір

TYPES OF MUSIC

classical music [’klæsɪk(ə)l ’mju:zɪk] — класична музика

modern [mɔd(ə)n] classical music — сучасна класична музика

light [laɪt] classical music — легка класична музика

serious [’sɪərɪəs] music — серйозна музика

light music — легка музика

folk [fəuk] music — народна музика

jazz [dʒæz] (traditional [trə’dɪʃənl] jazz) — джаз (традиційний джаз)

pop [pɔ:p] — у стилі ”поп”

pop music — ”поп-музика”

dance [da:ns] music — танцювальна музика

film [fɪlm] music — музика для кіно

background [’bækgrаund] music — музичний супровід

instrumental [,ɪnstru’mentl] music — інструментальна музика

vocal [’vəukəl] music — вокальна музика

orchestral [ɔ:’kestr(ə)l] music — оркестрова музика

chamber [tʃeɪmbə] music — камерна музика

CLASSICAL WORKS

symphony in 4 movements — симфонія у чотирьох частинах

overture [’əuvətjuə] — увертюра

suite [swi:t] — сюїта sonata [sɔ’na:tə] — соната

VOCAL WORKS

song [sɔŋ] — пісня

madrigal [’mædrɪgl] — мадригал

aria [’a:rɪə] — арія

CHORAL WORKS

cantata [kæn’ta:tə] — кантата

oratorio [,ɔrə’tɔ:rɪəu] — ораторія

requiem [’rekwɪem] — реквієм

PERFORMERS AND INSTRUMENTS

orchestra [’ɔ:kɪstrə] — оркестр

symphony orchestra — симфонічний оркестр

chamber orchestra — камерний оркестр

light orchestra — оркестр легкої музики

jazz orchestra — джаз-оркестр

string [strɪŋ] orchestra — струнний оркестр

variety [və’rаɪətɪ] orchestra — естрадний оркестр

band [bænd] — оркестр

group (a folk [fəuk]/pop group) — група (фольклорна/поп-група)

A SYMPHONY ORCHESTRA

the strings [strɪŋz] — струнні

a violin [,vaɪə’lin] — скрипка

a viola [vɪ’əulə] — альт

a cello, ’cello [’tʃeləu] — (скор. від violoncello) віолончель

a violinist [’vaɪəlinist] — скрипаль

a viola-player — альтист

a cellist, ’cellist [’tʃelɪst] — віолончеліст

a double-bass [’dʌbl ’beɪs] (player) — контрабас, контрабасист

THE WOODWINDS

a flute [flu:t] — флейта

a clarinet [,klærɪ’net] — кларнет

an oboe [’əubəu] — гобой

a bassoon [bə’su:n] — фагот

a flautist [ flɔ:tist] — флейтист

a clarinettist [,klærfnetɪst] — кларнетист

an oboist [’əubəuɪst] — гобоист

a bassoon player — фаготист

THE BRASS

a trumpet [’ trʌmpɪt] — труба

a trombone [trɔm’bəun] — тромбон

a French-horn [’frentʃ ’hɔ.n] — валторна

a trumpeter [’trʌmpɪtə] — трубач

a trombonist [trɔm’beunɪst] — тромбоніст

a French-horn player — валторніст

THE PERCUSSION

percussion [pə’kʌʃn] instrument — ударний інструмент

drums [drʌms] — барабани

cymbals [’sɪmb(ə)l] — тарілки

CONDUCTOR

resident [’rezɪdənt] conductor — постійний диригент

visiting [’vɪzɪtɪŋ] conductor — запрошений диригент

leader [’li:də] — концертмейстер; регент (хору)

SINGERS AND CHOIRS

choir fkwaɪə] — хор

chorus [’kɔ:rəs] — хор

soprano [sə’pra:nəu] — сопрано

contralto [kən’træltəu] — контральто

tenor [’tenə] — тенор

bass [beɪs] — бас

part [pa:t] — партія, голос

to sing [sɪŋ] the tenor part — співати партію тенора

to sing out of tune [tju:n] — співати фальшиво

to sing in tune — співати правильно

to sing in unison [ ju:nɪzn] — співати в унісон

COMMON MUSICAL TERMS

note [nəut] — нота

to read music — читати музику

to have an ear for music — мати музикальний слух

tune [tju:n] — мелодія, мотив

melody [’melədɪ] — мелодія

VOICE

voice [vɔɪs] — голос

chest [tʃest] — грудний

hoarse [hɔ:s] — хрипкий

low [’ləu] — низький

round [raund] — бархатистий

sweet [swi:t] — благозвучний

DANCE

polka [’pɔlkə] — полька

tango [’tængəu] — танго

twist [twɪst] — твіст

waltz [ wɔ:ls] — вальс


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити