Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
MUSIC - Музика

Can you think of a day without music? There is music everywhere: at home, in a concert hall, in parks, at the seaside and even in the forest. People cannot live without music. They listen to music, they dance to music, they learn to play musical instruments. But what is music? Specialists explain it very well. Music isn’t combination of pleasant sounds only. It is an art, which reflects life. Music reflects people’s ideas and emotions. Music is also a weapon. It fights for light against darkness, for freedom against tyranny, for humanism against barbarity (”Seventh symphony” by Shostakovich, ”Sixth symphony” by Tchaikovsky and so on). When speaking of different forms of music I’d like to mention first and foremost classical music. I prefer different musical genres: symphony, concerto, chamber music, vocal music, opera, and ballet. Classical music gives me delight, pleasure, partly sensual, partly intellectual. Classical music is always a complex of emotions, excitement and at the same time, love for others and a desire to do something for them. When listening to classical music I have to combine all my feelings into one and to give it name, it will be happiness. Classical music contains the powerful appeal for listeners. It addresses both our senses and intellect. We are lucky to have such a famous orchestra, which executes music by Beethoven and Mozart, Britten and Gershvin. It is famous all over the world of its original interpretations of classical music. As for me I prefer such musical pieces which are based on the theme of struggle of good against evil. Also I like quiet lyrical piano pieces by Chopin and Prokofiev which are full of enchanting melodies.

Many young people today are gravitating towards new rhythms. This explains why new pop groups are proliferating. Pop has permeated all the

mass media. Pop may be said to have emerged in the mid 1950’s with the arrival of rock’n’roll. About 99% of pop songs are about love. Nowadays many listeners are rejecting second-rate products, which are nothing but a rehashing of the old numbers. This explains the success achieved by many groups and some other bands of the new generation which are free of false sentiments. They are genuine. The voice of the new groups is pure and clear and they sing about the things that are important in life. A readiness to experiment, favour and sincerity are their hallmark. A simple message conveyed with a good melody has, Ibelieve, been found by the ”Beatles”. Some of their old songs still enjoy popularity today.

Pop music has always been influenced by other forms of music: by jazz, the blues, classical music etc. Another important influence is folk music. Folk songs are the songs composed and sung by country people. They may be hundreds of years old. Nobody knows who originally composed them. Folk music is often music for dancing. Russian and Ukrainian folk songs are very melodious. I like to listen to Russian and Ukrainian folk songs sung by outstanding singers.

VOCABULARY __

to reflect [rɪ’flekt] — відображати; відбивати (світло)

weapon [’wepən] — зброя

first and foremost [’fɔ:məiɪst] — насамперед, у першу чергу,

перш за все delight [dɪ’laɪt] — задоволення, насолода

to contain [kən’teɪn] — містити (мати) в собі; вміщати

hallmark [’hɔ:l’ma:k] — ознака, критерій

to convey [kən’veɪ] — передавати


TASKS

I. React on the questions.

1. It is surprising to see many people in your concert halls, isn’t it?

2. Can it be so that very many people really care for serious music?

3. Will you kindly explain why so many people buy classical music records?

Use the following phrases in your replies:

Why, it is but natural, because... ; they do; willingly; by all

means (certainly, yes); as I see it...

II. Think of the beginning of the following joke and tell the whole story, adding as many details to it as you can.

In the Opera House

A MAN (to a neighbour): This singer sings awfully. HIS NEIGHBOUR: I’m sorry you don’t like her, sir. M.: But why? N.: She is my wife.

M.: Excuse me for my mistake. I think it wasn’t the singer

I didn’t like, but the music. N.: I’m the composer of this opera.


OUTLINE FOR GIVING IMPRESSIONS OF A CONCERT (RECITAL)

1. Type of event.

2. What orchestra, group performed?

3. Programme. Were the musical pieces well-known, popular, new,

avant-garde, etc?

4. Who was a conductor?

5. Was the event interesting and enjoyable?

6. Name the soloists.

7. What impression did the event make on you?

8. Did you take a solemn oath never to attend one again?


EXERCISE

I. Give your impressions of a concert (recital).

Музика

Ви можете уявити собі день без музики? Музика звучить скрізь: удома, в концертному залі, в парках, на узбережжі і навіть у лісі. Люди не можуть жити без музики. Вони слухають музику, вони танцюють під музику, вони вчаться грати на музичних інструментах. Але що таке музика? Фахівці пояснюють це дуже добре. Музика — це не тільки комбінація приємних звуків. Це — мистецтво, яке відображає життя. Музика відображає ідеї і емоції людей. Музика — також зброя. Вона бореться за світло проти темряви, за свободу проти тиранії, за гуманізм проти варварства (”Сьома симфонія” Шостаковича, ”Шоста симфонія” Чайковського і так далі). Говорячи про різні форми музики, я хотів би згадати, перш за все, класичну музику. Я віддаю перевагу різним музичним жанрам: симфонії, концерту, камерній музиці, вокальній музиці, опері та балету. Класична музика приносить мені насолоду, задоволення, як почуттєве, так і інтелектуальне. Класична музика — завжди комплекс емоцій, хвилювання і водночас, любов до оточуючих мене людей і бажання зробити що-небудь для них. Слухаючи класичну музику, я повинен об’єднати всі мої почуття в одне і дати йому назву, це буде щастя. Класична музика містить в собі величезну привабливість для слухачів. Вона звернена як до наших почуттів, так і до інтелекту. Нам пощастило, що у пас є такий відомий оркестр, який, виконує музику Бетховена і Моцарта, Брітгена і Гершвіна. Він відомий у всьому світі своїми оригінальними інтерпретаціями класичної музики. Що стосується мене, то я віддаю перевагу саме таким музичним уривкам, заснованим на темі боротьби добра проти зла. Також я люблю тихі ліричні п’єси для фортепіано Шопена і Прокоф’єва, в яких повно чарівних мелодій.

Багато молодих людей сьогодні прагнуть до нових ритмів. Це пояснює, чому з’являються нові поп-групи. Поп-музика проникає у всі засоби масової інформації. Вважається, що поп-музика виникла в середині 1950-х з появою рок-н-ролу. Приблизно 99 % поп-пісень — про любов. Сьогодні багато слухачів відмовляються від другорядної продукції, яка є всього-на-всього перефразовуванням старих номерів. Це пояснює успіх, досягнутий багатьма групами і деякими іншими ансамблями нового покоління, які є вільними від хибних почуттів. Вони справжні. Голос нових груп чистий і дзвінкий, і вони співають про важливі в житті речі. Готовність експериментувати, доброзичливість і щирість — їхній критерій. Просте повідомлення, передане з гарною мелодією, як я вважаю, було винайдене групою ”Бітлз”. Деякі з їхніх старих пісень все ще мають популярність сьогодні.

Поп-музика завжди перебувала під впливом інших форм музики: джазу, блюзу, класичної музики тощо. Важливий вплив на неї справила також і народна музика. Народні пісні — це пісні, що їх створює і виконує народ. Їм може бути сотні років. Ніхто не знає, хто перший їх придумав. Народна музика — це найчастіше музика для танцю. Російські і українські народні пісні дуже мелодійні. Я люблю слухати російські і українські народні пісні, які виконують видатні співаки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити