Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
BOB DYLAN - Боб Ділан

Master poet, caustic social critic, guiding spirit of the counterculture generation.

He was born with a snake above his fist while a hurricane was blowing.

You must know that.

Bob Dylan couldn’t wait for the music to change. He couldn’t be only part of the change. He was the change itself. The snake and the hurricane.

Hundreds of songs; more than 500. Forty-three albums; more than 57 million copies sold. It was folk music. Rhythm and blues, too, and juke-joint, rock’n’roll; and hymns from backwoods churches. He put all that together, and found words to match it.

So Bob Dylan took up folk. Got a ride to New York.

Settled, in Greenwich Village. Took any gig he could get. Within two years — tops — turned inside out.

And then abandoned it. What had been music of comment and protest became songs of unprecedented personal testament. Dylan got booed when he showed up with rock musicians behind him, and the booing didn’t let up until his great songs like DesolationRow and Like a Rolling Stone pierced the consciousness of a whole new generation, making everyone realise that rock music could be as direct, as personal and as vital as a novel or a poem.

Dylan was suddenly a singer no longer. He was a shaman. A lot of people called him a prophet. In a way, it must have beenscarier than being booed. Everything he gang, said, did or even wore took on a specific gravity that made it harder and harder for him to move. The music became so important to so many people, took on such awesome proportions, that Dylan could respond only with the ultimate sanity: silence.

After a motorcycle accident in 1966, he used the recovery time to retreat and cook up some new music that was mystical and playful, and so deliberately rough edged that it seemed almost spontaneous.

A dizzying number of changes but Dylan has been consistent only in one thing he has never stopped making great music. In 1991 he got a Grammy Award for Lifetime Achievement. He gave us a great record. The album Time Out of Mind was greeted as masterpiece, his greatest work since Blood on the Tracks more than 20 years before. It was as if everyone suddenly woke up and figured it was Dylan who had been asleep all these years. In fact, as always, he was the only one with his eyes open. To know that, all you had to do — still and ever — is listen.


VOCABULARY

caustic [ kɔ:stɪk] — уїдливий

juke-joint [’dʒu:kdʒɔɪnt] — розм. дешевий ресторан

backwoods [’bækwudz] — розм. провінційний

to take up (took, taken) — зайнятися

gig [gig] —розм. ангажемент на один виступ

testament [’testəmənt] — заповіт

to boo [bu:] — обсвистати; висловити невдоволення

desolation [,desə’leɪʃ(ə)n] — самітність; розпач

to pierce [pɪəs] — простромлювати, протикати; зрозуміти, осягнути

prophet [’profit] — віщун, провісник

scary [’skɛərɪ] — розм. моторошний, жахливий

gravity [’grævɪtɪ] — серйозність, важливість

awesome [’ɔ:səm] — що вселяє страх (благоговіння); жахливий; шанобливий

sanity [’sænɪtɪ] — розсудливість

deliberately [dɪ’lɪb(ə)rɪtlɪ] — навмисно; свідомо

rough [rʌf] — чорновий, неопрацьований

dizzy [’dɪzɪ] — запаморочливий


TASKS

I. Add any other details you know about Bob Dylan.

II. Speak about your favourite rock star.

Боб Ділан

Великий поет, їдкий соціальний критик, духовний лідер покоління контр-культури.

Він народився зі змією на своєму кулачку під час урагану.

Ви повинні це знати.

Боб Ділан не міг чекати, поки музика зміниться. Він не міг бути тільки частиною цієї зміни. Він був сама зміна. Змія і ураган.

Сотні пісень; понад 500. Сорок три альбоми; понад 57 мільйонів проданих копій. Це була народна музика. Також ритм і блюз, музика дешевих ресторанів, рок-н-рол і гімни провінційних церков. Він з’єднав усе це разом і знайшов відповідні слова.

Отже, Боб Ділан зайнявся фолк-музикою. З’їздив до Нью-Йорка.

Оселився в Гринвіч-Вілідж. Брався за будь-який виступ, який міг одержати. За два роки поставив з ніг на голову всі хіт-паради.

І потім все кинув. Те, шо було музикою коментарю і протесту, стало піснями безпрецедентного особистого заповіту. Ділана обсвистували, коли він з’являвся з рок-музикантами, і це невдоволення тривало, поки його прекрасні пісні, такі як ”DesolationRow” і ”Like a Rolling Stone”, не проникли у свідомість усього нового покоління, змушуючи кожного зрозуміти, що рок-музика може бути такою ж відвертою, такою ж особистою і такою ж життєвою, як проза або поезія.

Ділан раптом перестав співати. Він був шаманом. Багато людей називали його провісником. У певному розумінні це, мабуть, було страшнішим, ніж бути обсвистаним. Все, що вій співав, говорив, робив або навіть носив, набувало особливої важливості і дедалі більше заважало йому рухатись. Музика стала настільки важливою для такої великої кількості людей, набула такої міри благоговійного ставлення до неї, що Ділан міг відповісти тільки максимальною розсудливістю — мовчанням.

Після аварії на мотоциклі 1966 року він скористався часом на одужання, щоб усамітнитися і підготувати нову музику, яка була містична і грайлива і так навмисно необроблена, що здавалася майже природною.

За цим пішла запаморочлива кількість змін, але Ділан був послідовний тільки в одному, він ніколи не припиняв писати прекрасну музику. 1991 року він одержав нагороду ”Grammy” ”За досягнення в житті”. Він подарував нам найбільший запис. Альбом”Типе Out of Mind” вітали як шедевр, його найчудовіша робота з часів ”Blood on Tracks”, що вийшла більше 20 років перед тим. Було так, ніби всі раптово прокинулися і вирішили, що саме Ділан спав усі ці роки. Насправді, як і завжди, він був єдиний, у кого були розплющені очі. Знаючи все це, все, що вам потрібно робити — сьогодні і надалі, — це слухати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити