Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
DESCRIBING PICTURES

THE TOPICAL VOCABULARY

air [ɛə] — повітряний; наповнений повітрям

appeal [ə’pi:l] — привабливий, зворушливий

arrangement [ə’reɪndʒment] — розташування, композиція

brilliance [’brɪljəns] — яскравість

light [lait] and shade [ʃeɪd] — світло і тінь

primary [’praɪmərɪ] colours — основні кольори

riot [’raɪət] of colours — пишність фарб

to convey [kən’veɪ] — передавати; виражати

craftsmanship [kra:ftsmənʃɪp] — майстерність

delineation [dɪ,lɪnɪ’eɪʃ(ə)n] — живописне зображення; картина

effect (atmosphere [’ætmesfɪə] effects, colour effects) — враження від поєднання фарб

to execute [’eksɪkju:t] — виконувати; створювати (картину тощо)

to produce [’prɔdju:s] impression [ɪm’preʃ(ə)n] — справляти враження

intensity [ɪn’tensɪtɪ] — інтенсивність, глибина (фарб)

highlights [’haɪlaɪts] — найяскравіші частини картини

complete [kəm’pli:t] command [kə’ma:nd] of colours — чудове володіння кольором

diffused [dɪ’fju:zd] light — розсіяне світло

to render, to represent [,reprɪ’zent] — відтворювати, зображати, передавати

subject [’sʌbdʒɪkt] — сюжет у живописі

subject matter [’mætə] — тема, зміст

semitone [’semɪtəun] — півтон

to treat [tri:t] — розглядати; трактувати

out of value [’vælju:] — надто темне або надто світле

to fade [feɪd] — вигоряти; вицвітати; блякнути

design [dɪ’zaɪn] — композиція

abundance [ə’bʌnd(ə)ns] — достаток, безліч

accuracy [’ækjurəsɪ] — точність

to acquire [ə’kwaɪə] — опановувати; здобувати, набувати

to affect [ə’fekt] — хвилювати, зворушувати

affmnation [,æfə:’meɪʃ(ə)n] — твердження

animation [,ænɪmeɪʃ(ə)n] — жвавість; захоплення; натхнення apotheosis [ə,pɔθɪ’əusɪs] — прославляння, обожнювання

life-asserting [ə’sə:tɪŋ] art — життєстверджувальне мистецтво

to attain [ə’teɪn] — досягати

austere [ɔs’tɪə] — суворий; строгий

combination of colours — сполучення фарб

facial [’feɪʃ(ə)l] expression [ɪks’preʃ(ə)n] — вираз обличчя

to glorify [glɔ:rɪfaɪ] — прославляти, вихваляти

infinite [’ɪnfɪnɪt] — безмежний, нескінченний

personification [pə:,sɔnɪfɪ’keɪ/(ə)n] — уособлення; втілення

vivid [vɪvɪd]/intense [ɪn’tens] colours — яскраві, інтенсивні фарби

to evoke [ɪ’vəuk] — викликати (спогади тощо); пробуджувати (почуття)

conception [kən’sepʃ(ə)n] — задум; концепція

to radiate [’reɪdɪeɪt] a spirituality [,spɪrɪtju’ælɪtɪ] — випромінювати одухотвореність

range [reɪndʒ] of colours — гама кольорів

expressiveness [ɪks’presɪvnɪs] — виразність

harmony [’ha:m(ə)nɪ] of colours — гармонія кольорів

individual [,ɪndɪ’vɪdjuəl] traits — індивідуальні риси

skill [skɪl] — майстерність; здатність, уміння; талант

message [’mesɪdʒ] — ідея твору

immediacy [ɪ’mi:dɪəsɪ] — безпосередність

luminous [’lu:mɪnəs] — ясний, зрозумілий; що прояснює (щось) secondary colour — складені кольори

at one stroke [strəuk] — одним махом, відразу; ураз

subdued [səb’dju:d] colours — м’які, приглушені фарби

to be silhouetted [,sɪlu(:)’etɪd] against — вимальовуватися (на тлі)

to capture [’kæptʃə] the attention [ə’tenʃn] — привернути увагу splashes [’splæʃɪz] of colour — яскраві плями

fluid [’fly(:)ɪd]/fluent [’flu(:)ənt] — текучий, рідкий

to anticipate [aen’tɪsɪpeɪt] — передбачати; передчувати; сподіватися

crystal-clear [’krɪstl klɪə] — чистий, прозорий, ясний


EXERCISES

I. Learn the following. Use your dictionary.

What can we find in the painter’s studio? Easel, crayon, brush, paint-box, palette, charcoal, water-colour, oil, stretcher, canvas, nude model, drapery.

Exhibitions can be art exhibitions, special exhibitions, permanent exhibitions, one-man exhibitions, travelling exhibitions. Works of art are painting, graphic art, sculpture, applied art. Colours can be light, dark, vivid, brilliant, intense, warm, cool, strong, harsh, soft, subdued, delicate. Remember the primary colours; red, blue,yellow.

II. What types of painting are these?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити