Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Entertainment & leisure
DICTIONARIES - Словники

As I want to speak English well first of all I need a good dictionary. There are many types of dictionaries: monolingual, bilingual, specialized in any branch of industry, scientific and technical, with illustrations, dictionaries of abbreviationsand others. Dictionaries usually give us information on spelling, pronunciation and meaning. Sometimes

dictionaries give us etymologies that show the origin and development of words, explanations on synonyms and on their proper usage. Usually dictionaries have separate sections in the back of the book for common abbreviations, signs and symbols, biographical, biblical and mythological names, geographical names.

Dictionaries contain the wealth of information. Different dictionaries can be used for various purposes. For example, Dictionary of Synonyms can be used when you cannot think of a word to express your exact meaning, or when you want to add variety to your speech or writing.

As soon as a learner has the confidence to read simple English sentences, he can use a monolingual dictionary. A monolingual dictionary explains the word by using other words already known, it provides simple definitions and notes to help a learner to use the vocabulary in context. There are hundreds of words with no exact equivalent, which need examples before they are fully known. A word in isolation is a dead word. It comes to life when it occurs in a sentence.

The equivalent of the word can be found by the learner in the mother tongue in a bilingual dictionary, so a bilingual dictionary has some claims to usefulness.

One of the first dictionaries was written by Dr Samuel Johnson. He finished it in 1755, and the dictionary contained around 40 000entries.

The English language has grown more than ten times bigger since then, and most dictionaries have grown bigger, too.

Dictionaries have changed a lot in the last few years. Thanks to modern technology we have dictionaries on CD. To look up the word in computer we simply type the word and the computer finds the word immediately. It also gives a lot of extra information. It shows how to pronounce the word, tells what kind of word it is a noun, verb, adjective or pronoun, define words and give examples of them.

Taking all above mentioned into consideration I would like to buy the new edition of Oxford English Dictionary on CD. I need the dictionary with 20 000 entries, which provide general information on people and things. I go to the shop and ask how much such dictionary costs.


VOCABULARY

monolingual [’mɔnəu’lɪŋgw(ə)l] — одномовний

bilingual [baɪ’lɪŋgw(ə)l] — двомовний

abbreviation [ə,bri:vɪ’eɪʃ(ə)n] — абревіатура, скорочення

etymology [,etɪ’mɔlədʒɪ] — етимологія

origin [’ɔrɪdʒɪn] — походження

sign [sain] — знак; символ

to contain [kən’teɪn] — містити (мати) в собі, включати

wealth [welθ] — багатство, достаток

purpose [’pə:pəs] — призначення, ціль; задум

variety [və’rаɪətɪ] — різноманітність

confidence [’kɔnfɪd(ə)ns] — упевненість, переконаність

to occur [ə’kə:] — зустрічатися, попадатися

mother tongue [tʌŋ] — рідна мова

entry [’entrɪ] — стаття (у словнику, енциклопедії, довіднику тощо) to define [dɪ’faɪn] — визначати, давати точне визначення (слова) to provide [prə’vaɪd] — давати, надавати; забезпечувати (чимсь — with)


QUESTIONS

1. Why do we need dictionaries?

2. What types of dictionaries do you know?

3. What information do dictionaries give us?

4. What is the usual structure of dictionaries?

5. When can a learner use a monolingual dictionary?

6. How often do you use dictionaries? What dictionaries do you usually use?

Словники

Оскільки я хочу добре говорити англійською, передусім мені потрібен гарний словник. Існує багато видів словників: одномовні, двомовні, спеціалізовані, що включають слова з будь-якої галузі промисловості, науково-технічні, з ілюстраціями, словникискорочень та інші. Словники звичайно дають нам інформацію про правопис, вимову і значення слів. Іноді словники дають нам етимологію слова, яка показує походження і розвиток слів, пояснення синонімів і як їх належно використовувати. Зазвичай наприкінці словників є окремі розділи для широко вживаних скорочень, знаків і символів, біографічних, біблійних і міфологічних імен, географічних назв.

У словниках міститься величезна кількість інформації. Різні словники можуть використовуватися для різних цілей. Наприклад, словник синонімів може використовуватися, коли ви не можете придумати слово, щоб виразити те, що ви конкретно маєте на увазі, або коли ви хочете урізноманітнити вашу мову або те, що ви написали.

Як тільки учень починає впевнено читати прості англійські речення, він може використовувати одномовиий словник. Одномовний словник пояснює слово, використовуючи інші вже відомі слова, дає прості визначення і посилання, допомагаючи учню вживати слова виходячи з контексту. Є сотні слів без точного еквівалента, для яких потрібні приклади, перш ніж їх можна буде повністю розрізнити. Слово в ізоляції — мертве слово. Воно оживає тоді, коли зустрічається у реченні.

У двомовному словнику учень може знайти еквівалент слова рідною мовою, отже, двомовний словник теж може бути корисним.

Один із перших словників був написаний доктором Семюелом Джонсоном. Він закінчив його 1755 року. Словник містив близько 40 000 словникових статей.

Відтоді словниковий запас англійської мови збільшився майже вдесятеро, словники також збільшилися.

За останні кілька років словники дуже змінилися. Завдяки сучасним технологіям, у нас є словники на компакт-дисках. Щоб знайти слово в комп’ютері, ми просто набираємо його, і комп’ютер миттєво його знаходить. Він також дає багато додаткової інформації. Він показує, як вимовити слово, повідомляє, яка це частина мови: іменник, дієслово, прикметник або займенник, дає визначення слів і приклади.

Зважаючи на все вищесказане я хотів би купити нове видання Оксфордського словника на компакт-диск Мені потрібен словник, що містить близько 20 000 словникових статей, який дає загальну інформацію про людей і речі. Я піду в магазин і спитаю, скільки коштує такий, словник.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити