Різнорівневі усні розмовні теми - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2014

Beginner level \ Базовий рівень
School Subjects / Шкільні предмети

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Arts [a:ts] — образотворче мистецтво

dream [dri:m] — мрія

English ['iƞglɪʃ] — англійська мова

Mathematics [,mӕθɪ'mӕtɪks] — математика

Nature Study ['neɪtʃəsdtʌd] — природознавство

Physical Training [,fɪzɪk(ə)l'treɪƞɪƞ] — фізкультура

Reading ['ri:dɪƞ] — читання

rule [ru:l] — правило

subject ['sʌbdʒɪkt] — предмет

Writing ['raitɪƞ] — письмо

make up a dialogue — складати діалог

two lessons a week — два уроки на тиждень

write a dictation [dik'teɪʃ(ə)n] / test — писати диктант / тест

ДОПОВНИ

I’m a pupil and I study at__________ . I have got many subjects at school: _______, _____ , ______. My favourite subject is _____ . I have got ______lessons of ____________a week. We read and __________at the lessons of ______. Our lessons of ______are always very interesting.

ВИКОНАЙ

1. Прочитай текст.

My School Subjects

I’m a pupil of the third form. I go to school from Monday to Friday. We have got many subjects at school:

Mathematics, Reading, Writing, English, Physical Training, Nature Study and Arts. I like all subjects but my favourite subject is English.

We read texts, write exercises, learn many rules, make up dialogues and play interesting games at the lessons of English. Sometimes we write dictations and tests. I can write, read and speak English.

I know many English words. My dream is to learn English very well and go to London for the holidays.

2. Виправ твердження, що не відповідають тексту.

1. I go to school from Friday to Monday.

2. My favourite subject is Reading.

3. At the lessons of English we learn texts, read dictations and make up exercises.

4. I can’t write, read and speak English.

5. We write dictations and tests every day.

3. Прочитай речення і підкресли потрібне слово.

1. Му favourite school / teacher / subject is Nature Study.

2. We often ask / make up / know short dialogues at the lessons of English.

3. I want to see / like / know Mathematics very well.

4. I can speak / draw / rule English not very well.

5. Pupils don’t like to run / write / learn tests and dictations.

4. Прочитай речення і впиши їх у відповідний аркуш.

At the lessons of Mathematics

1.


the lessons of English

1.
2.


2.
3.


3.1. We make up dialogues.

2. We add numbers.

3. We learn new words.

4. We write dictations.

5. We count.

6. We learn numbers.

5. Здогадайся, про які предмети йдеться у реченнях. Запиши їхні назви.

1. We play sport games, run and jump at the____________________________ lessons.

2. We count and add numbers at the lessons of _____ .

3. We read and answer the questions at the lessons of ____________.

4. We learn about different animals and birds at the lessons of ___________ .

5. We learn new words, make up dialogues, write and read at the lessons of ___________ .

6. We write letters, words and sentenses at the lessons of ___________________________ .

7. We draw and paint at the lessons of _______ .

8. My favourite subject is ______ .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити