Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Beginner level \ Базовий рівень
Our classroom / Наша класна кімната

ЗАПАМ'ЯТАЙ

bookshelf ['bukʃelf] — книжкова полиця

brown [braʋn] — коричневий

classroom ['kla:sru:m| — класна кімната

clock [ktɒk] — годинник

comfortable ['kʌftəbl] — зручний

desk [desk] — парта

large [la:ʤ] — великий

light [lait] — світлий

light green [lait gri:n] — світло-зелений

number ['nʌmbə] — номер

poster [pəʋstə] — плакат, постер

study ['stʌdi] — вивчати

wall [wɔ:l] — стіна

window [windau] — вікно

How many...? — Скільки...?

I think... — Я вважаю...

What colour...? — Якого кольору...?

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Тоnу!

— Ні, Willy!

— What’s your school number, Tony?

— I study at school number 6.

— Is your classroom large or small?

— It’s large. There are four windows in it. It is comfortable and light.

— How many desks are there in your classroom?

— There are twenty one desks and our teacher’s table in the classroom.

— What colour are the walls?

— The walls are light green and the desks are brown.

— Are there any posters on the walls?

— Yes, there are many posters, some pictures, bookshelves and a clock on the walls.

— I think your classroom is nice!

— Oh, yes. We like it, too!

— Вітаю, Тоні!

— Привіт, Віллі!

— Який номер твоєї школи, Тоні?

— Я навчаюся в школі номер 6.

— Ваша класна кімната велика чи маленька?

— Вона велика. У ній чотири вікна. Вона зручна й світла.

— Скільки парт у вашій класній кімнаті?

— У класній кімнаті двадцять одна парта та стіл учительки.

— Якого кольору стіни?

— Стіни світло-зелені, а парти коричневі.

— На стінах є постери?

— Так, на стінах багато постерів, кілька картин, книжкових полиць та годинник.

— Я вважаю, що ваша класна кімната гарна!

— О, так! Нам вона теж подобається.

ВИКОНАЙ

1. Доповни речення.

1. I study at school number____________ .

2. Our classroom is_________ and .

3. There are______________ desks in our classroom.

4. There are_______________________ on the walls.

5. I think our classroom is __________________ .

6. The walls are __________________________ .

7. There is a______________ above the blackboard.

2. Обери потрібне слово й обведи його.

1. How / What / When is your school number?

2. Our teacher’s table is brown and the desks / days / dolls are grey.

3. What / Why / How many windows are there in your classroom?

4. There are many pencils / posters / pens and pictures on the walls.

5. What / How / When colour are the desks in your classroom?

6. Is there a clock / cock / cook on the wall?

3. Доповни речення словами windows, light, comfortable, number, clock, think.

1. Our school____________________ is ten.

2. The walls are _____________________ grey and the desks are brown.

3. Our classroom is  and light.

4. I ______________________your classroom is very comfortable and nice.

5. There is a _____________________ and some pictures on the walls.

6. There are four_____________________ in our classroom so it is very light.

4. Переклади речення.

1. Я навчаюсь у школі номер 10.

2. У нашому класі великі вікна.

3. Якого кольору парти у вашому класі?

4. Скільки парт у вашому класі?

5. Стіни в моєму класі світло-коричневі.

6. На стінах багато постерів.

7. Я вважаю, що моя класна кімната гарна.

8. Усі книги стоять на книжкових полицях.

5. Знайди та викресли зайве слово в кожному реченні.

1. There are five only windows in our classroom.

2. The walls are light green be and the desks are dark brown.

3. How many chairs are bookshelf in your classroom?

4. Our teacher’s table stays in big front of our desks. We can hear her very well.

5. Are there over any posters on the walls?

6. We use bookshelves to grey put our books in order.

6. Поєднай запитання з відповідями.

1. What’s your school number?

2. Is your classroom small?

3. How many desks are there?

4. What colour are the walls?

5. Are there any pictures on the walls?

_________ a. There are 20 desks.

_________ b. My school number is 10.

_________ c. No, my classroom is large.

_________ d. Yes, there are some pictures on the walls.

_________ e. The walls are pink.

7. Склади діалог за планом.

1. Дізнайся, у якій школі навчається твій друг?

2. Яка в нього класна кімната?

3. Скільки вікон і парт у класі?

4. Якого кольору стіни й парти?

5. Що є на стінах класної кімнати?

6. Вислови своє ставлення до класної кімнати друга.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити