Різнорівневі тематичні діалоги - English 1-4 класи - Ю. В. Чіміріс 2017

Pre-intermediate level \ Достатній рівень
My city / Моє місто

ЗАПАМ'ЯТАЙ

about [ə'baʋt] — приблизно, біля

architecture ['ɑ:kɪtektʃər] — архітектура

attractive [ə' trӕktɪv] — привабливий

beautiful ['bju:tɪf(ə)l] — прекрасний

citizen ['sɪtɪzn] — житель

city ['sɪtɪ] — місто

every ['evrɪ] — кожен

famous ['feiməs] — бути відомим

look [lʋk] — виглядати, дивитися

million [mɪljən] — мільйон

monument ['mɒnjʋmənt] — пам’ятник

population [,pɒpjʋ'leɪʃn] — населення

sight [saɪt] — пам’ятка, видатне місце

theatre ['θɪətə] — театр

though [ðəʋ] — однак

tourist ['tʋərɪst] — турист

town [taʋn] — містечко

visit ['vizɪt] — навідувати, відвідувати

You are right. — Ти правий.

ПРОЧИТАЙ

— Hello, Olena!

— Hi, Taras!

— Do you live in a big city or a small town?

— I live in Odesa. It’s a big city at the Black Sea.

— Oh, great! I think it’s a beautiful city.

— Sure! Many tourists visit our city every year.

— What is the population of your city?

— The population is about one million citizens.

— Oh, it’s one of the biggest cities in Ukraine.

— Yeah, you are right.

— Are there many sights in your city?

— Yes, there are many nice monuments and the architecture is really beautiful in Odesa. Our city is famous for its theatre and other sights.

— When does your city look most attractive?

— I think it looks most attractive in May and September. Though many tourists come to Odesa in summer. But I think it’s very hot here in summer. In May and September the weather is warm and our city looks fantastic!

— Have you got some pictures of Odesa?

— Sure! I have lots of them. Let me show you the pictures.

— Oh, it’s a good idea. Let’s do it!

— Привіт, Олено!

— Привіт, Тарасе!

— Ти живеш у великому місті чи маленькому містечку?

— Я живу в Одесі. Це велике місто на Чорному морі.

— О, чудово! Я вважаю, що це красиве місто.

— Звісно! Багато туристів відвідують наше місто кожного року.

— Яке населення вашого міста?

— Населення складає біля мільйона жителів.

— О, це одне з найбільших міст в Україні.

— Так, ти права.

— Чи багато визначних місць у вашому місті?

— Так, в Одесі багато гарних пам’ятників, а архітектура дійсно прекрасна. Наше місто славетне своїм театром та іншими пам’ятками.

— Коли ваше місто виглядає найбільш привабливо?

— Я вважаю, що воно виглядає найбільш привабливо в травні та вересні. Хоча багато туристів приїжджає до нашого міста влітку. Але я вважаю, що тут дуже спекотно влітку. У травні та вересні погода тепла, і наше місто виглядає фантастично!

— У тебе є фотографії Одеси?

— Звісно! У мене їх багато. Хочеш, я покажу тобі фотографії?

— О, це гарна ідея. Зробімо це.

ВИКОНАЙ

1. Обери потрібне слово й обведи його.

1. Do you live in a big city or a small table / town / country?

2. How / Where / What is the population of your city?

3. The population is about one million sits / citizens / sights.

4. Are there many sights / sleep / songs in your city?

5. When does your city cook / look / book most attractive?

6. In September our city looks about / fantastic / weather.

7. In what season many tourists usually come / cake / came to your city?

2. Доповни речення словами population, sights, tourists, famous, architecture.

1. There are many    in our city: monuments, museums and theatres.

2. Our city is ______________________ for its squares and monuments.

3. The _____________ of our city is about one million citizens.

4. Many ____________ visit our city every summer.

5. The ______________ is very beautiful in Lviv.

3. Дай відповіді на запитання.

1. Do you live in a big city or a small town?

2. What is the population of your city / town?

3. Are there any sights in your city / town?

4. When does your city look most attractive?

5. Are there many tourists in your city / town?

6. Have you got pictures of your city / town?

4. Обери необхідне слово з дужок і впиши його в речення.

1. There are many_________________ in Kyiv: museums, squares and monuments, (see, sights, student)

2. Poltava looks most_________________ in April, (town, attractive, architecture)

3. Chernihiv is ________________ for its beautiful architecture, (fantastic, picture, famous)

4. Tourists __________________ Kharkiv to enjoy its galleries and parks, (visit, love, prefer)

5. Склади діалог за планом.

1. Запитай, у якому місті мешкає твій друг.

2. Яке населення в цьому місті?

3. Чи є якісь пам’ятки в його рідному місті?

4. Чи відвідують це місто туристи?

5. Коли рідне місто твого друга виглядає найбільш привабливо?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити