Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Canada - Канада

Canada is the second largest country in the world. Only Russia has a greater land area. Canada is situated in North America. Canada is slightly larger than the United States, but has only about a tenth as many people. About 28 million people live in Canada. About 80% of the population live within 320 km of the southern border. Much of the rest of Canada is uninhabited or thinly populated because of severe natural conditions.

Canada is a federation of 10 provinces and 2 territories. Canada is an independent nation. But according to the Constitution Act of 1882 British Monarch, Queen Elisabeth II of the United Kingdom is recognized as Queen of Canada. This symbolizes the country's strong ties to Britain. Canada was ruled by Britain completely until 1867, when Canada gained control of its domestic affairs. Britain governed Canada's foreign affairs until 1931, when Canada gained full independence.

Canada's people are varied. About 57% of all Canadians have some English ancestry and about 32% have some French ancestry. Both English and French are official languages of the country. French Canadians, most of whom live in the provinces of Quebec, have kept the language and customs of their ancestors. Other large ethnic groups are German, Irish and Scottish people. Native people — American Indians and Eskimos — make up about 2% of the country's population. 77% of Canada's people live in cities or towns. Toronto and Montreal are the largest urban areas. Ottawa is the capital of the country.

Today, maintaining a sense of community is one of the major problems in Canada because of differences among the provinces and territories. Many Canadians in western and eastern parts of the country feel that the federal government does not pay enough attention to their problems. 80% of Quebec's population are French Canadians. Many of them believe that their province should recieve a special recognition in the Canadian constitution.


Questions:

1. Where is Canada situated?

2. How many people live in Canada?

3. Where do most Canadians live?

4. Who is the head of state in Canada?

5. When did Canada gain its independence?

6. What are the official languages in Canada?

7. What people live in Canada?

8. What is the main problem facing Canada today?


Vocabulary:

land area — площа

population — населення

border — кордон

uninhabited — незаселений

thinly populated — малонаселений

severe — суворий

natural conditions — природні умови

federation — федерація

independent — незалежний

Constitution Act — конституційний акт

British Monarch — англійська королева

the United Kingdom — Сполучене Королівство

to recognize — визнавати

ties — зв'язки

to rule — керувати, правити

domestic affairs — внутрішні справи

to govern — управляти, керувати

foreign affairs — іноземні справи

ancestry — походження

official language — державна мова

custom — звичай

ancestors — предки

Indians — індіанці

to make up — складати

urban — міський

capital — столиця

to maintain — зберігати

community — спільність

government — уряд

to pay attention — приділяти увагу

recognition — визначення


Канада


Канада — це друга за величиною країна у світі. Тільки Росія має більшу площу. Канада знаходиться в Північній Америці. Канада трохи більша за Сполучені Штати, проте в ній живе вдесятеро менше людей. У Канаді — близько 8 мільйонів жителів. Майже 80% населення живе в межах 320 км від південного кордону. Більша частина решти території Канади незаселена чи мало заселена через суворі природні умови.

Канада є федерацією 10 провінцій і 2 територій. Канада — незалежна держава. Але відповідно до Конституційного акта 1982 року, англійська королева Єлизавета II визнана головою держави Канади. Це символізує тісні відносини країни з Британією. Британія правила Канадою аж до 1867 року, коли Канада отримала контроль над своїми внутрішніми справами. Британія керувала іноземними справами Канади до 1931 року, коли Канада одержала повну незалежність.

Населення Канади надзвичайно різноманітне. Близько 57% канадців має англійське походження й майже 32% жителів Канади французького походження. Як англійська, так і французька є державними мовами країни.

Французькі канадці, більшість з яких живе в провінції Квебек, зберегли мову та звичаї своїх предків. Іншими великими етнічними групами є німці, ірландці й шотландці. Корінні народи, американські індіанці та ескімоси, становлять близько 2% населення країни. 77% населення Канади живе у великих містах і містечках. Торонто і Монреаль — найбільші міста. Оттава — столиця країни.

Сьогодні збереження почуття спільності є головною проблемою в Канаді через відмінності між провінціями й територіями. Багато канадців у західних і східних областях країни вважає, що федеральний уряд не приділяє досить уваги їхнім проблемам. 80% населення Квебеку — французькі канадці. Багато з них вважає, що провінція має дістати спеціальне визнання в канадській конституції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити