Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Jerome К. Jerome - Джером K. Джером

In the history of English literature Jerome K. Jerome occupies a modest place. He cannot be compared with Dickens, Thackeray, or Bernard Shaw, but he is well known as a writer- humorist not only in his country but in another countries too.

Jerome Klapka Jerome was born in England on May 2, 1859 into the family of ruined businessman. Jerome's childhood was poor and sad. He could not finish school because his father died in 1871 and the boy had to begin working to support his family. First he worked as a clerk. Later he took up teaching journalism and acting. For three years he was an actor and had to play different parts. He had very little money and often went hungry and had no place to sleep.

In his free moments Jerome tried to write. He wrote plays, stories and articles, but nothing was published.

His first literary success was a one-act comedy which was performed in the Globe theatre in London in 1886.

In 1889 a collection of his articles was published. They were published as a book under the title «The Idle Thoughts of an Idle Fellow». This book became very popular in England, and it was published 105 times in 4 years. In 1889 Jerome's best book «Three Men in a Boat» also came out.

«The Idle Thoughts of an Idle Fellow» and «Three Men in a Boat» made the author famous. The books were translated into several European languages.

In the following years Jerome published several books and plays. He went travelling all over Europe and in 1899 he visited St. Petersburg, where he was met. with enthusiasm. He knew Russian literature very well.

Jerome K. Jerome also wrote serious books, but the public didn't like them.

He criticized German imperialism and the policy of Britain in China.

Jerome's last book was his autobiography «My Life and Time». He died in 1927. The works of Jerome are full of humour and they can't but amuse the reader.


Questions:

1. When and where was Jerome K. Jerome born?

2. What was his father?

3. How old was the boy when he began to work?

4. What was Jerome's first profession?

5. What did he do in his free moments?

6. What did he try to write?

7. What book was his first literary success?

8. What was Jerome's best book that made him famous?


Vocabulary:

modest — скромний

to compare — порівнювати

to ruin — розоряти, спустошувати

to be a success — мати успіх

to amuse — розважати


Джером K. Джером


В історії англійської літератури Джером К. Джером займає скромне місце. Його не можна порівняти з Діккенсом, Теккереєм або Бернардом Шоу, але він добре відомий як письменник — гуморист не тільки у своїй країні, але й в інших країнах.

Джером Клапка Джером народився 2 травня 1859 року в Единбурзі в родині бізнесмена, що розорився. Дитинство Джерома було бідним і безрадісним. Він не. зміг закінчити школу, оскільки його батько помер у 1871 році, і хлопчикові довелося почати працювати, щоб підтримати родину. Спочатку він працював клерком. Пізніше він почав викладати журналістику й акторське мистецтво. Він був актором протягом трьох років, і йому довелося грати різні ролі. У нього було дуже мало грошей, він часто голодував і йому ніде було ночувати.

У вільний час Джером намагався писати. Він писав п'єси, оповідання і статті, проте нічого не публікувалося.

Перший літературний успіх йому принесла одноактна комедія, яка була поставлена в лондонському театрі «Глобус» у 1886 році.

У 1889 році був опублікований збірник його статей. Збірник був опублікований під заголовком: «Пусті думки пустої людини». Ця книга стала дуже популярною в Англії, і її видавали 105 разів за 4 роки, У 1889. році вийшла краща книга Джерома «Троє в човні..,»

«Пусті думки пустої людини» та «Троє в човні,,.» зробили автора знаменитим. Ці книги були перекладені кількома європейськими мовами.

У наступні роки Джером опублікував кілька книг і п'єс. Він вирушив у подорож Європою і в 1899 році відвідав Санкт-Петербург, де його зустріли з ентузіазмом. Він добре знав російську літературу.

Джером К. Джером писав також і серйозні книжки, проте читачам вони не подобалися.

Він критикував німецький імперіалізм і політику Британії в Китаї.

Останньою книгою Джерома був його автобіографічний твір «Моє життя і мій час». Помер він у 1927 році,

Твори Джєрома сповнені гумору, і вони не можуть не розважити читача.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити