Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Pushkin and Our Time - Пушкін і сучасність

It would be a platitude to say that A. S. Pushkin is the greatest Russian poet. But I hope no-one is challenging the view that he occupies an outstanding place in Russian literature and culture.

Every summer in June, thousands of people visit the Pskov land. They come here to the village of Mikhailovskoye to the wonderful festival of poetry, to see the places where he lived and worked.

Pushkin is always alive for us, he is the man we all know and love, the greatest of poets. Generations come and go, but Pushkin still remains. We are all greatful to Pushkin for each line of his works. Pushkin is not only a great poet for us. He is the perfect man combining brilliant talent with civil courage and moral integrity. His name is associated with our love for the Motherland, and the best in our life.

Hundreds of new concepts, hundreds of new words have appeared in the language in the years that have passed since his death, but not a single word of his poetry has become obsolete. The old forms of life went into the past, but everything written by Pushkin continues to live. It has not become something of the past, it does not need any corrections and hardly needs commentary. His feelings and his views still correspond to our own feelings and views.

We admire the great world of Pushkin's poetry as a whole, each of us finding some special lines for himself, lines showing Pushkin's great and generous heart, his sympathy and respect for his people. Whatever Pushkin's work we see portrayal of Russian life, the Russian intellect, the Russian soul, the life of the Russian land in all epochs, the Russian people. The reader cannot imagine his inner world without him.


Questions:

1. What place does Pushkin occupy in Russian literature and culture?

2. What do thousands of people visit every summer?

3. What for do thousands of people come to the village of Mikhailovskoye?

4. Why is he always alive for us?

5. What are we grateful to Pushkin for?

6. What is A. S. Pushkin's name associated with?

7. Has poetry by Pushkin become obsolete?

8. What has appeared in our language in the years that have passed since the poet's death?

9. Does everything written by Pushkin need commentary?

10. What do the poet's feelings and views correspond to?

11. What do we admire?

12. What do the lines of Pushkin's poets show?


Vocabulary:

platitude — банальність

to challenge the view — піддавати сумніву точку зору, сперечатися, заперечувати

to occupy an outstanding place in — займати визначне місце в

alive — живий

generation — покоління

to be grateful to — бути вдячним

to combine — об'єднувати, з'єднувати

brilliant — блискучий

civil courage — громадянська мужність

moral integrity — моральна чистота

to be associated with smth. — пов'язувати, асоціюватися з чимось

concept — поняття

to become obsolete — ставати застарілим, застаріти

to need sth. — вимагати, потребувати чогось

it hardly needs commentary — навряд чи потребує коментарів

to correspond to smth — відповідати комусь

to admire — захоплюватися

generous — щедрий, великодушний

sympathy — співчуття

respect for smb. — повага до будь-кого

to measure — вимірювати

language — мова

whatever — який би не

portrayal — зображення

intellect — розум

soul — душа

epoch — епоха

to imagine — уявляти

inner world — внутрішній світ


Пушкін і сучасність


Було б банальністю говорити, що О. С. Пушкін — найвидатніший російський поет. Але я сподіваюсь, що ніхто не піддасть сумніву точки зору, що він посідає визначне місце в російській літературі й культурі.

Щоліта в червні тисячі людей відвідують Псковщину. Вони приїжджають у село Михайлівське на чудове свято поезії, щоб подивитися місця, де він жив і працював.

Для нас Пушкін завжди живий. Це людина, яку ми всі знаємо і любимо, найвидатніший з поетів. Покоління приходять і йдуть, але Пушкін залишається. Ми всі вдячні йому за кожен рядок його творів. Пушкін для нас не тільки видатний поет. Він досконала людина, що поєднує в собі блискучий талант з мужністю громадянина й моральною чистотою. Його ім'я асоціюється з любов'ю до батьківщини та найкращим, що є в нашому житті.

Сотні нових понять, сотні нових слів з'явилися в мові після його смерті, але жодне слово в його поезіях не застаріло. Пішов у минуле старий устрій життя, але все, що написане Пушкіним, продовжує жити. Воно не належить до минулого і не потребує виправлення, та й навряд чи потребує коментарів. Його почуття і погляди відповідають нашим почуттям і поглядам.

Ми захоплюємося видатним світом поезії Пушкіна в цілому. Кожен з нас знаходить окремі рядки для себе, які розкривають велике й щедре серце Пушкіна, його співчуття та повагу до людей. Який би твір Пушкіна ми не читали, ми бачимо картину російського життя, російського інтелекту, російської душі, життя російської землі в усі епохи, російського народу. Читач не уявляє свого внутрішнього світу без Пушкіна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити