Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Cossacks - Козаки

The word «cossack» means a «free warrior». Cossacks were a community of soldier-farmers. They used to live in the southern steppes of Russia and in Ukraine, particularly near the great rivers Don and Dnipro. Usually the son of a Cossack became a Cossack too, but only if he was strong and willing to live the life of a Cossack.

The Dnipro Cossacks were particularly famous. Their main enemies were Tartars. When they were going to war, they would leave the women and children in the hidden villages. The warriors elected their own Ataman, or leader, and they followed and obeyed him so long as he remained a strong leader and led them to victory. He might not be able to read or write, but he must be a good fighter. The Cossacks, above all, were lovers of freedom. Within their own community they were democratic.

The Cossacks were brilliant horsemen as the Tartars were, and they learned many tricks of riding from their enemies. As the Russian Tsars began to get control of more and more of Russia, they were faced with the problem of how to control these wild, independent men, who would not give up any of their freedom. But in 1654 the Cossacks came to an agreement with the Tsar of Moscow. They were allowed to keep their villages and their freedom, but they had to fight whenever the Tsar needed them. After the Russian revolution 1917, many of the Cossacks fought against the Soviet government. But the Cossacks couldn't stand up against a big, modern army. Now, the Cossack regiments have been formed again, but they are no longer the free warrior of earlier times.


Questions:

1. What does the word «Cossack» mean?

2. Where did they live?

3. Who was the leader of Cossacks?

4. Were the Cossacks brilliant horsemen?

5. Are there any Cossack regiments now?


Vocabulary:

warrior — воїн

community — об'єднання

tartar — татарин

to obey — слухатися

to remain — залишатися


Козаки


Слово «козак» означає «вільний воїн». Козацтво було об'єднанням воїнів — селян. Вони жили в південних степах Росії та України, зокрема біля великих річок Дону і Дніпра. Звичайно син козака ставав також козаком, якщо тільки він був сильним і хотів жити козацьким життям.

Найбільш відомими були дніпровські козаки. їх головним ворогом були татари. Коли вони вирушали на війну, то залишали жінок і дітей у замаскованих поселеннях. Вони обирали отамана, або вожака, і йшли за ним і слухалися його доти, доки він залишався сильним і вів їх до перемоги. Він міг бути неписьменним, але обов'язково мав бути гарним бійцем. Козаки перш за все були волелюбними. У своєму об'єднанні вони були дуже демократичними.

Так само, як і татари, козаки були чудовими вершниками, вони навчилися багатьом їздовим трюкам у своїх ворогів. Оскільки російські царі все більше й більше зміцнювали свою владу над країною, перед ними постала проблема, як контролювати цих нестримних, незалежних людей, які ніколи не поступляться волею.

В 1654 році козаки прийшли до згоди з московським царем. їм дозволили зберегти села та волю, але вони мусили воювати за наказом царя. Після революції 1917 року багато козаків воювало проти радянського уряду. Проте козаки не могли опиратися великій сучасній армії. Зараз козацькі полки сформовані знову, але вони вже не вільні воїни тих часів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити