435 тем з англійської мови

Newspapers

 

Newspaper is a publication that presents and comments on the news. Newspapers play an important role in shaping public opinion and informing people of current events.

The first newspapers were probably handwritten news-sheets posted in public places. The earliest daily newssheet was «Acta Diurna» («Daily Events») which started in Rome in 59 B.C. The first printed newspaper was Chinese publication called «Dibao» («Ті — рао») started in A.D.700's. It was printed from carved wooden blocks. The first regularly published newspaper in Europe was «Avisa Relation» or «Zeitung», started in Germany in 1609.

Newspapers have certain advantages over other mass media — magazines, TV and radio. Newspaper can cover more news and in much detail than. TV or radio newcast can do. Magazines focus on major national and international events of the proceeding week. But newspaper focuses on local news as well and provides information and comments faster than magazine can do.

There are about 1 700 daily and 7 500 weekly newspapers in the US. The circulation of some weeklies is no more than a few hundred of copies per issue and the circulation of some dailies is over a million of copies.

There are daily newspapers and weekly newspapers. Daily newspapers print world, national and local news. Many dailies are morning papers, others are afternoon papers. Sunday issues of the dailies are usually larger than the weekday ones. They may include special sections on such topics as entertainment, finance and travel or Sunday magazine, a guide to TV programmes, colored comics. The major dailies in the US are «Christian Science Monitor», «New York Times», «USA Today», «Wall Street Journal», «Washington Post».

Weekly newspapers serve usually for smaller areas. They are printed in small communities where people know each other and are interested in activities of their friends and neighbours. Weeklies report of weddings, births, deaths and news of local business and politics. Most weeklies do not print world or national news.

 

Questions:

1. What are the names of the first newspapers?

2. What are the advantages of newspapers over the other mass media?

3. How many newspapers are there in the US?

4. What is printed in daily newspapers?

5. What are the major newspapers in the US?

6. What do weekly newspapers focus on?

 

Vocabulary:

publication — видання

public opinion — суспільна думка

current events — поточні (сучасні) події

handwritten — написаний рукою (від руки)

newssheet — листівка

to post — вивішувати

printed — друкований

carved wooden block — різьблена, дерев'яна дошка

to publish — видавати

advantage — перевага

to cover — висвітлювати

newscast — огляд новин

preceeding week — минулий тиждень

to provide — подати, надати

daily — щоденне видання

weekly — щотижневик

circulation — тираж

issue — випуск

weekday — будень

section — розділ

guide to TV program — програма передач community — громада wedding — весілля

 

Газети

 

Газета — це видання, яке подає і коментує новини. Газети грають важливу роль у формуванні громадської думки та інформуванні людей про поточні події.

Першими газетами, мабуть, були написані рукою листівки, які вивішувалися в громадських місцях. Найдавнішою щоденною листівкою була «Acta Diurna» («Події дня»), яку почали видавати в Римі в 59 році до н. е. Першою друкованою газетою було китайське видання «Дібао» («Ті-пао»), яке почали видавати у VIII столітті. Газета друкувалася з різьблених дерев'яних дощок. Першою газетою у Європі, що регулярно видавалася, була «Авіза релейшен» або «Цайтунг», яку почали видавати в Німеччині в 1609 році.

Газети мають певну перевагу порівняно з іншими засобами масової інформації: журналами, телебаченням і радіо. Газета може висвітлити більше новин і в більших подробицях, ніж огляд новин на радіо і телебаченні. Журнали концентруються на головних подіях минулого тижня в країні та за кордоном. Газета ж концентрується також і на місцевих новинах, а до того ж подає інформацію та коментарі швидше, ніж журнали.

У Сполучених Штатах нараховується близько 1700

щоденних і 7500 щотижневих газет. Тираж деяких щотижневиків не перевищує декількох сотень екземплярів у випуску, а тираж деяких щоденних газет перевищує мільйон екземплярів.

Існують щоденні та щотижневі газети. Щоденні газети друкують всесвітні, національні та місцеві новини. Більшість щоденних газет є ранковими газетами, інші — вечірніми. Недільні випуски щоденних газет зазвичай більші за обсягом, ніж звичайні. Вони можуть містити спеціальні розділи з таких тем, як розваги, фінанси та подорожі або недільний додаток, програму телепередач, кольорові комікси. Великими щоденними виданнями є «Крістчн Сайенс Монітор», «Нью-Йорк Тайме», «Ю-ЕС-ЕЙ-Тудей», «Уолл-стріт джорнал», «Вашингтон пост».

Щоденні газети в основному обслуговують невеликі райони. Вони друкуються в невеликих громадах, де люди знають один одного й цікавляться життям друзів і сусідів. Щотижневики повідомляють про весілля, народження, смерті та новини місцевого ділового життя і політики. Більшість щотижневиків не друкують міжнародні й національні новини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити