Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


At Library. My School Library (1) - У бібліотеці. Моя шкільна бібліотека (1)

Libraries are very important in the life of all people. We

can't buy all the books we want to read. That's why we take out books from libraries.

A lot of people go to libraries on Saturdays. They have some time to spare, because Saturday is a day off. They bring their books to the library and go home taking new books.

The librarians take books from the people who come in and give them some new books to choose for reading at home.

In a book there is a little pocket and in this pocket there is a piece of paper. The librarian takes this piece of paper out of the pocket in the book. She fills it in, that is, puts the date on the piece of paper and on the right page of the book. Then she puts the piece of paper in the person's reading card.

Speaking about libraries it is necessary to admit that Moscow holds the first place among all the other cities of the world for the number of its libraries. The largest library in the world is the State Lenin Library with an overall fund of 21 million various titles in 166 languages.

It has 22 reading-rooms, special halls for scientific reference work, for children and youth, for current periodicals, reference books, manuscripts and for other purposes.

The library has a book exchange service with 60 countries of the world.

I enjoy reading books. And it doesn't matter what kind of book it is. It can be a collection of short stories, a book of poems or adventures. I equally enjoy them all. But there's one thing that matters. When I choose a book for reading, it shouldn't be dull but interesting.

I used to get some of my books from my school library. I must admit our school library had a good stock of books and the librarian was always ready to help in one's choice of books. A great number of volumes filled the shelves. One could find there books of adventure stories, historical novels and tales that opened up panoramas of life and history of other countries, psychological novels, collections of short stories, the immortal classics.

Our school library subscribed to several newspapers and magazines. They kept us well informed about the latest developments in this country and abroad, news in the spheres of science, art and literature.

Though I attend libraries on a regular basis, I buy quite a lot of books too, particularly those that I read before and enjoyed reading. I like to have them in my room so that I can turn to them not only once but time and again. I derive an utmost pleasure from sitting in the room where my books are and even if I am not reading them, I like to look at the books on the shelves and to feel that I have my friends around me, friends that will never let you down, that will never betray you.


Questions:

1. Why do we take books from libraries?

2. When do a lot of people go to libraries?

3. Why do a lot of people go to libraries on Saturday?

4. What do librarians do when people come to libraries?

5. What is there in the pocket of a book?

6. Which city holds the first place in the world for the number of books?

7. What is the largest library of this country?

8. What is the overall fund of the State Lenin Library?

9. What halls are there in the Lenin Library?

10. What books could one find in your school library?

11. Did your school subscribe to any newspapers and magazines?

12. Do you buy books?

13. What do you derive an utmost pleasure from?


Vocabulary:

to buy (bought, bought) — купувати

to have some time to spare — мати вільний час

to bring (brought, brought) — приносити

a day off — вихідний

to choose (chose, chosen) — вибирати

to fill in — заповнювати

reading card — читацький формуляр

to admit — визнати

to hold (held, held) the first place — посідати перше місце

an overall fund of — загальний фонд

various — різноманітний, різний

scientific reference work — робота з науковою довідковою літературою

periodicals — періодичне видання

reference books — довідники

to be housed — розміщатися, розташовуватися

dull — нудний

a good stock of books — гарний вибір, зібрання книг

volume — том

psychological — психологічний

novel — роман

to subscribe to — підписуватися (на періодику)

to keep smb. well-informed — тримати в курсі, інформувати

on a regular basis — регулярно

particularly — особливо

to enjoy — отримувати задоволення

time and again — постійно

to derive an utmost pleasure from — одержувати величезне задоволення

to feel (felt, felt) — відчувати

to let smb. down — підвести когось

to betray — зрадити


У бібліотеці. Моя шкільна бібліотека (1)


Бібліотеки дуже важливі в житті всіх людей. Ми не можемо купити всі книжки, які хочемо прочитати. Тому ми беремо книжки в бібліотеці.

По суботах багато людей ходить до бібліотеки. У них є вільний час, тому що субота — вихідний день. Вони приносять книжки в бібліотеку та йдуть додому, взявши нові.

Бібліотекар бере в них книжки і дає їм вибрати нові для читання їх удома.

У книзі є невеличка кишенька. У цю кишеньку вставлений аркуш паперу. Бібліотекар виймає цей аркуш з кишеньки. Вона заповнює його, тобто записує дату на аркуші та на правому боці книги. Потім вона вкладає цей аркуш у читацький формуляр.

Говорячи про бібліотеки, слід відмітити, що Москва посідає перше місце серед усіх інших міст світу за кількістю бібліотек. Найбільша бібліотека у світі — Державна бібліотека ім. Леніна із загальним фондом у 21 мільйон різних книжок 166 мовами. У ній 22 читальні зали для роботи з науковою довідковою літературою, для дітей і молоді, для сучасних періодичних видань, довідників, рукописів та інших цілей. Бібліотека має службу обміну книжками з 60 країнами світу.

Я люблю читати книги. Не має значення, яка ця книга. Це може бути збірка оповідань, віршів або пригод. Усі вони мені однаково подобаються. Лише одне має значення. Коли я вибираю книгу для читання, вона має бути цікавою, а не нудною. Я часто брав книжки в моїй шкільній бібліотеці, Повинен сказати що в нашій шкільній бібліотеці гарне зібрання книг. А бібліотекар завжди готовий допомагати в їхньому виборі. Полиці заповненні величезною кількістю томів. Тут можна швидко знайти книжки про пригоди, історичні романи й оповідання, які відкривають панораму життя та історії інших країн, психологічні романи, збірки оповідань і безсмертну класику. Наша шкільна бібліотека підписалася на кілька газет і журналів. Нас добре інформували про останні події в нашій країні та за кордоном, про новини в області науки, мистецтва й літератури. Хоча я регулярно відвідую бібліотеку, я купую багато книжок, особливо ті, які я читав і від яких отримав задоволення. Мені подобається мати їх завжди під рукою, щоб я міг повертатися до них знову й знову. Я отримую величезне задоволення, сидячи в кімнаті, де знаходяться мої книжки, і, навіть якщо їх не читаю, мені подобається дивиться на книги на полицях і відчувати, що поруч зі мною мої друзі, які ніколи не підведуть і ніколи не зрадять тебе.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити