Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Environmental Pollution - Забруднення довкілля

People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in uncrowded rural areas and did not have pollution — causing machines. With the development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small areas, the problem has become more important. Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960's people have become alarmed with the danger of pollution.

Air, water, and soil are necessary for existance of all living things. But polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not be grown. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet.

Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil.

Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately. Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually. Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting activities.


Questions:

1. Why wasn't pollution such as a serious problem earlier?

2. When have people become alarmed with the danger of pollution?

3. What can environmental pollution cause?

4. Why is pollution a complicated problem?

5. Can pollution be stopped immediately?

6. What can government and individuals do to reduce pollution?


Vocabulary:

environment pollution — забруднення довкілля

uncrowded — малонаселений

rural — сільськогосподарський

pollution-causing — який викликає забруднення

crowded — густонаселений

pollutants — відходи

invention — зображення

soil — ґрунт, земля

existance — існування

goods — товари

fertilizer — добрива

pesticide — пестицид

to grow — вирощувати

crops — сільськогосподарські культури

to ruin — псувати

immediately — відразу, негайно

to reduce — зменшити

gradually — поступово

to .pass a law — прийняти закон

enterprise — підприємство

to take measures — вжити заходів

to persuade — переконати

activity — діяльність


Забруднення довкілля


Люди завжди забруднювали довкілля. Проте до останнього часу забруднення не було такою серйозною проблемою. Люди жили в малозаселених сільськогосподарських областях, у них не було машин, які забруднювали природу. З розвитком густонаселених промислових міст, у яких величезні кількості відходів викидалися на невеликій площі, ця проблема стала значно серйознішою. Автомобілі та інші нові винаходи роблять забруднення все інтенсивнішим. Наприкінці 80-х років люди почали відчувати тривогу у зв'язку з небезпекою забруднення довкілля.

Повітря, вода і ґрунт потрібні для існування всіх живих істот. Проте забруднене повітря може стати причиною хвороби і навіть смерті. Забруднена вода вбиває риб та інших морських тварин. На забрудненому ґрунті не можуть вирощуватися харчові культури. Крім того, забруднення довкілля псує природну красу нашої планети.

Проблема забруднення довкілля така ж складна, як і серйозна. Автомобілі забруднюють повітря, але дають людям можливість пересування. Фабрики забруднюють повітря і воду, але вони дають роботу людям і виробляють необхідні товари. Добрива й пестициди важливі для сільського господарства, проте вони можуть руйнувати ґрунт. Таким чином, людям довелося б припинити користуватися багатьма корисними речами, якщо б вони забажали припинити забруднення довкілля в один момент. Більшість людей, звісно, цього не хоче. Однак забруднення може бути скорочене поступово. Вчені та інженери можуть знайти шляхи скорочення шкідливих викидів від автомобілів і фабрик. Уряд може видати закони, які б змусили підприємства вжити заходів для зменшення забруднення. Окремі особи і групи людей можуть співпрацювати, щоб переконати підприємства припинити види діяльності, що викликають забруднення довкілля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити