Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Ecological Problems - Екологічні проблеми

Since ancient times Nature has served Man, being the source of his life. For thousands of years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited. But with the development of civilization man's interference in nature began to increase.

Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. The by-products of their activity pollute the air we breathe, the water we drink, the land we grow grain and vegetables on.

Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1 million tons of dust and other harmful substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burn in fire. Their disappearance upsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up.

The pollution of air and the world's ocean, destruction of the ozone layer is the result of man's careless interaction with nature, a sign of the ecological crises.

The most horrible ecological disaster befell Ukraine and its people after the Chornobyl tragedy in April 1986. About 18 percent of the territory of Byelarus were also polluted with radioactive substances. A great damage has been done to the agriculture, forests and people's health. The consequences of this explosion at the atomic power-station are tragic for the Ukrainian, Byelarussian and other nations.

Environmental protection is of a universal concern. That is why serious measures to create a system of ecological security should be taken.

Some progress has been already made in this direction. As many as 159 countries — members of the UNO — have set up environmental protection agencies. Numerous conferences have been held by these agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral Sea, the South Urals, Kuzbass, Donbass, Semi palatinsk and Chornobyl. An international environmental research centre has been set up on Lake Baikal. The international organisation Greenpeace is also doing much to preserve the environment.

But these are only the initial steps and they must be carried onward to protect nature, to save life on the planet not only for the sake of the present but also for the future generations.


Questions:

1. How did people live for thousands of years?

2. What cities appear all over the world today?

3. What pollutes the air we breathe?

4. What is the result of the pollution the atmosphere?

5. Why is environmental protection of a universal concern?

6. What are the initial steps in this direction?


Vocabulary:

ancient — давній, стародавній

harmony — гармонія

environment — довкілля

riches — багатства

unlimited — необмежений

to interfere — втручатися

to increase — збільшуватися, зростати

smoky — димний, курний

enterprises — підприємства

by-product — побічний продукт

activity — діяльність

to pollute — забруднювати

substances — речовини

oxigen — кисень

rare — рідкісний

destruction — руйнування

ozone — озон

layer — шар

interaction — взаємодія

horrible — жахливий

disaster — катастрофа

to befall — статися, спіткати


Екологічні проблеми


З давніх-давен природа служить людині, являючись джерелом її життя. Тисячі років люди жили в гармонії з довкіллям. І їм здавалося, що природні багатства невичерпні. Але з розвитком цивілізації людина все більше стала втручатися в природу.

У всьому світі з'являються великі міста з тисячами димних промислових підприємств. Побічні продукти їхньої діяльності забруднюють повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, землю, на якій ми вирощуємо пшеницю та овочі.

Щороку світова промисловість викидає один мільйон тонн шкідливих речовин. Багато міст страждає від смогу. Величезні ліси вирублюються і спалюються. їх зникнення порушує кислородний баланс. У результаті деякі рідкісні види тварин, птахів, риб і рослин назавжди зникають. Висихає багато річок і озер.

Забруднення повітря і світового океану, руйнування озонового шару є результатом недбалого ставлення до природи, ознакою екологічної кризи.

Найжахливіша екологічна катастрофа спіткала Україну та її народ після чорнобильської трагедії у квітні 1986 року. Також близько вісімнадцяти відсотків території Білорусії було забруднено радіоактивними речовинами. Було завдано величезної шкоди сільському господарству, лісам і здоров'ю людей. Наслідки цього вибуху на атомній станції трагічні і для українців, і для білорусів, і для інших націй.

Захист довкілля — обов'язок кожного. Ось чому необхідно вжити серйозних заходів для розробки системи екологічної безпеки.

У цьому напрямку вже досягнуто певних зрушень. 159 країн — членів ООН організували агентства по захисту довкілля. Цими агентствами були проведені численні конференції, на яких обговорювалися проблеми, що постали перед екологічно неблагополучними регіонами, включаючи Аральське море, Південний Урал, Кузбас, Донбас, Семипалатинськ і Чорнобиль. На озері Байкал було відкрито міжнародний центр дослідження довкілля. Міжнародна організація «Грінпіс» робить багато для того, щоб зберегти довкілля.

Але це тільки перші кроки, і треба рухатися далі, захищаючи природу, зберігаючи життя на планеті, не лише заради сьогодення, але й для майбутніх поколінь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити