Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Road to the Stars - Шлях до зірок

When did man first begin to think of space travel?

Man began to think of space travel in the second century A. D. At that time a Greek, Lucian of Samos, wrote a fantastic story about a man who was carried to the Moon by a storm. In his second story about space, Lucian's hero flew to the Moon with a pair of wings which he had made himself.

But for the next 1400 years, in the years of the inquisition, people could not even think of travelling to the Moon.

About 300 years ago the famous Italian astronomer Galilei looked through his telescope and told people about the other worlds which he had seen. Again people began to think of reaching other planets.

In 1634, there appeared a story about a journey to the

Moon by Johannes Kepler, the German astronomer. He discovered how the planets moved around the Sun. Kepler was a scientist but in his book his hero was carried to the Moon by «magic moon people», who could fly through space. Kepler gave a detailed description of the Moon which he had seen through his telescope.

After Kepler's book, there were many others about space travel. The first serious story of space travel was written in 1640 by Bishop Wilkins of England. He described physical conditions on the Moon and he also said about the ways in which man could possibly live on the Moon. The first man who wrote about a rocket as a spaceship was the Frenchman, Cyrano de Bergerac. In his book his space travellers flew to the Moon and the Sun in the rocket.

When those books were written, nobody seriously thought about space travel. Then in 1865 Jules Verne, the French novelist, wrote the story «From the Earth to the Moon», in which he tried to show the scientific principles of space travel. By the time that H. G. Wells, the English author, wrote «The First Men on the Moon» in 1901, man was already at the beginning of a new era in the development of air travel and conquering outer space.


Questions:

1. When did man first begin to think of space travel?

2. What did the famous Italian astronomer Galilei tell people about?

3. What did the German astronomer discover?

4. When was the first serious story of space travel written?

5. What other books about space were written?


Vocabulary:

spaceship — космічний корабель

travel — подорож

scientist — учений

wings — крила

conquering — завоювання

physical conditions — фізичні умови

detailed — детальний

description — опис


Шлях до зірок


Коли людина вперше почала замислюватися про космічні подорожі?

Людина вперше почала думати про космічні подорожі в II столітті до нашої ери. На той час грек Лукіан із Самоса написав фантастичну історію про людину, яку віднесло штормом на Місяць. У його другому оповіданні про космос герой полетів на Місяць на саморобних крилах.

У наступні 1400 років, у роки інквізиції, люди навіть не могли думати про подорожі на Місяць.

Близько 300 років тому відомий італійський астроном Галілей подивився в телескоп і розповів людям про інші світи, які він побачив. Люди знову почали замислюватися, як дістатися до інших планет.

У 1634 році з'явилося оповідання Йоганна Кеплера, німецького астронома, про подорож на Місяць. Він відкрив рух планет навколо Сонця. Кеплер був ученим, але героя його книги на Місяць доставили чарівні жителі Місяця, які могли літати. Кеплер подав детальний опис Місяця, побаченого ним у телескоп.

Після книги Кеплера було безліч інших книг про космічні подорожі. Перша серйозна історія про космічні подорожі була написана в 1640 році єпископом Англії Уілкінсом. Він описав фізичні умоби на Місяці, а також розповів про умови, у яких людина може жити на Місяці. Перша людина, яка написала про ракету як про космічний корабель був француз Сірано де Бержерак. У його книзі космічні мандрівники прилетіли на Сонце й на Місяць на ракеті.

Коли писалися ці книжки, ніхто серйозно не думав про космічну подорож. Потім у 1865 році Жуль Верн, французький романіст, написав роман «Із Землі на Місяць», в якому він намагався показати наукові принципи космічних подорожей. На той час, коли Герберт Уеллс, англійський письменник, написав книгу «Перші люди на Місяці» у 1901 році, людина була на початку нової ери розвитку повітряних подорожей і завоювання відкритого космосу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити