Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Hermitage - Ермітаж

One of the world-wide known museums is the Hermitage. The word «Hermitage» means «a place of solitude». This name was given in the XVIII century by Catherine II to her private museum housed in a small building adjacent to the Winter Palace and accessible only to the chosen few.

In the course of time, the Hermitage grew into one of the greatest museums of the world. At the present, the collections take up five interconnected buildings. The museum retains its old name.

The accumulation of artifacts let to the formation of new departments devoted to the culture and art of the Peoples of the East, of the Prehistoric culture, and of the Russian culture. Three other departments are those of Western European art, classical antiquities and numismatics.

One of the rooms that impressed visitor the most is St. George Hall. The interior of the room is considered by experts to be a perfect example of the Classical Style. The room covers about 800 square metres, but does not seem enormous due to perfect proportions. It is decorated in the whitest marble and gilded bronze.

The Throne Hall was used for column assemblies. Members of the Tzar's family, when coming of age, took their oaths here.

The Leonardo da Vinci Hall is one of the most gorgeous interiors. The hall is decorated in the style of 17 century French Baroque. The Hermitage possesses two, out of 12 or 14 works surviving from Leonardo.

The Rembrandt collection is one of the most treasured possessions of the museum. It members 24 canvases.

The Malachite Room reflects the style of 1889. The columns, pilasters, and floorlamps are veneered with thin plaques of rich green malachite. About two tons of malachite were used in decoration of the room.


Questions:

1. What does the word «Hermitage» mean?

2. How many departments are there in the Hermitage? What are they?

3. The interior of which room is the best example of the Classical Style?

4. What kinds of material are used for the decoration of St. George's Hall?

5. Why was the Throne Hall so important?

6. How many works of Leonardo da Vinci does the Hermitage possess?

7. What is the most treasured possession of the Hermitage?

8. What material was used for the decoration of Malachite Room?


Vocabulary:

solitude — самота, відлюддя

adjacent — сусідній, суміжний

accessible — доступний

artifact(s) — експонат

to impress — вражати

perfect — досконалий

marble — мармур

oaths — клятва, присяга

to possess — володіти

gorgeous — розкішний

jewelry — коштовності, прикраси

pilaster — пілястра

plaque — пластина, дошка


Ермітаж


Ермітаж — один із широко відомих у всьому світі музеїв. Слово «ермітаж» означає «у відлюдді». Це ім'я було

надане в XVIII столітті Катериною II своєму приватному музею, який знаходився в невеликій будівлі, що примикає до Зимового палацу, і доступна лише обраним.

З часом Ермітаж розрісся в один із найбільший музеїв світу. Зараз колекції займають п'ять зв'язаних поміж собою споруд. Музей зберіг своє старе ім'я.

Накопичення скарбів спричинило формування нових відділів, присвячених культурі й мистецтву народів Сходу, доісторичній культурі й російській культурі. Три інших відділи знайомлять з мистецтвом Західної Європи, класичними творами античності та нумізматикою.

Одна з кімнат, що найбільше вражає відвідувача — це Георгієвська зала. Інтер'єр кімнати, на погляд експертів, становить досконалий зразок класичного стилю. Кімната займає близько 800 кв. м., але не здається великою через досконалі пропорції. Вона оброблена білосніжним мармуром і позолоченою бронзою.

Тронна зала використовувалася для урочистих зборів. Члени царської родини, досягнувши певного віку, приймали тут присягу.

Зала Леонардо да Вінчі має один із найрозкішніших інтер'єрів. Зала оздоблена в стилі французького бароко XVII століття. Ермітаж володіє двома із 12 або 14 робіт Леонардо, які збереглися.

Зібрання творів Рембрандта — одне з безцінних скарбів музею. Воно нараховує 24 полотна.

Малахітова кімната відбиває стиль 1839 року. Колони, пілястри, підлогові лампи покриті тонкими пластинками із темно-зеленого малахіту. Близько двох тонн малахіту було використано при оздоблюванні кімнати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити