Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Wales - Уельс

Wales is the country in the west of Great Britain. It is mainly a mountainous land with a chiefly agricultural economy and an industrial and coal-mining area in the south. The landscape is beautiful. Many English people move to Wales when they retire.

Cardiff, a large city in the south, was chosen as the capital of Wales in 1955, mainly because of its size. Since 1536, Wales has been governed by England and the heir to the throne of England has the title of Prince of Wales, but Welsh people have strong sense of identity. There is a Welsh National party which wants independence from the United Kingdom and the Welsh language is still used in certain parts of the country.

Welsh is an ancient Celtic language, similar to Breton, spoken in Brittany, France. In the 60's Welsh was given equal status with English as an official language and is used in the law courts. It is taught in school and some TV program are broadcast in Welsh. However, only about 20% of the population speaks Welsh.


Questions:

1. Where is Wales situated?

2. What is the capital of Wales?

3. Has it always been governed by England?

4. What language is used in the country?

5. How many people speak Welsh?


Vocabulary:

chiefly — головним чином

coal-mining — видобуток вугілля

sense — почуття

independence — незалежність

cetrain — певний

Celtic — кельтський

equal — рівний

broadcast — трансляція


Уельс


Уельс — це країна на сході Великобританії. Це, головним чином, гориста місцевість переважно із сільськогосподарською економікою та промисловим і вуглевидобувним районом на півдні. Ландшафт її чудовий. Багато англійців їдуть до Уельсу, коли виходять на пенсію.

Кардіфф, величезне місто на півдні, було обрано столицею Уельсу в 1955 році, головним чином, через його розмір. З 1536 року Уельс перебуває під владою Англії, і спадкоємець англійського престолу носить титул принца Уельського, але уельсці мають сильне почуття незалежності. Існує Уельська національна партія, яка домагається незалежності від Сполученого Королівства, а уельська мова й досі використовується в окремих куточках країни.

Уельська мова походить від давньокельтської мови і є спорідненою з бретонською, на якій говорять у Бретоні, у Франції. У 60-ті роки уельській мові було присвоєно статус офіційної мови, поряд з англійською, і вона почала використовуватися в судовому діловодстві. Її вивчають у школі, і нею говорять деякі телевізійні канали в Уельсі. Проте лише близько 20% населення говорить уельською.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити