Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Rights and Duties of the Ukrainian Citizens - Права і обов'язки громадян України

According to the Constitution itself every person has the right to the free development of his or her personality, and has obligations before society where free and full development of the personality is assured.

The Constitution guarantee the rights to life, non-interference in private and family life, personal inviolability and the inviolability of dwelling, free choice of residence, work, rest, education, social security, housing, health protection, medical care and medical insurance, a safe and healthy environment. There are no privileges or restrictions based upon face, colour of skin, political and other beliefs, gender, ethnic and social origin, property, ownership, position, place of residence, language, religion.

Citizens have equal Constitutional rights and freedoms and are equal before law. Citizens of Ukraine perform military services in compliance with the law.

Defense to the Motherland of the independence and territorial integrity of Ukraine, and respect for the state symbols are the duties of citizens. Every person must pay taxes in the order and amount determined by law. No person may damage the environment, cultural heritage.


Questions:

1. Citizens have equal rights and freedoms, don't they?

2. What are the duties of citizens?

3. What do citizens of Ukraine perform?

4. What does our Constitution guarantee?

5. Are there any restrictions in rights based upon colour of skin?


Vocabulary:

obligation — зобов'язання

to guarantee — гарантувати

inviolability — недоторканість

insurance — страхування

restriction — обмеження

in compliance with — згідно з, відповідно до

non-interference — невтручання

defence — захист

integrity — цілісність

heritage — спадщина

tax — податок


Права і обов'язки громадян України

Згідно з Конституцією кожна людина має право на вільний розвиток особистості, а також обов'язки перед суспільством, де гарантується вільний і повний розвиток особистості.

Конституція гарантує право на життя, невтручання в особисте і сімейне життя, особисту недоторканість і недоторканість житла, вільний вибір житла, працю, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, забезпечення житлом, охорону здоров'я, медичне обслуговування і страхування, безпечне та здорове довкілля.

Не існує привілеїв чи обмежень через колір шкіри, політичні та інші переконання, стать, етнічне й соціальне походження, власність, володіння, стан, місце проживання, мову, релігію.

Громадяни мають рівні конституційні права та свободи і рівні перед законом. Громадяни України відбувають військову службу відповідно до закону.

Захист Батьківщини, незалежності й територіальної цілісності України і повага до державних символів — обов'язок громадян. Кожна людина повинна сплачувати податки в порядку та кількості, встановленими законом. Ніхто не має права завдавати шкоди довкіллю і культурній спадщині.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити