Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Family Life in Britain - Сімейне життя в Британії

A «typical» British family used to consist of mother, father and two children. But in recent years there have been many changes in family life. For example, since the law made it easier to get a divorce, the number of divorces has increased. That's why 24% of British children live with only one parent, usually their mother.

The contemporary British child doesn't have a lot of companionship from brothers and sisters, because the average family has only one or two children. Most British children live with their parents at least until they finish school at the age of 17 or 18. Then many go away to college, leaving some parents sad and lonely in their empty nest and others enjoying their release from parental responsibilities. But many adults stay with their parents during their college years or return home after graduation. Today's parents cannot even be sure that their married children have moved out forever. After a divorce they may return to the parental home temporarily or even on a long-term basis.

Older people take pride in their independence, enjoy their freedom and don't want to be a burden to their children. The telephone, the car and the airplane keep them in close contact even when they live in different parts of the country.

Members of family — grandparents, aunts, uncles, cousins-keep in touch, but they see less of each other than they used to. This is because people often move away from home town to work and so the family becomes scattered. Christmas is the traditional season for reunions. Although the family group is smaller nowadays than it used to be, relatives often travel many miles in order to spend the holiday together. Family parties may be all the more joyous when they bring together relatives who haven't seen each other for a while.


Questions:

1. Why do a lot of British children live with only one parent?

2. What can you tell about the contemporary British child?

3. Are there many adults staying at their parents' place?

4. Older people take pride in their independence, don't they?

5. What is the traditional season for reunions?

Vocabulary:

divorce — розлучення

to increase — збільшуватися

contemporary — сучасний

responsibility — відповідальність

temporarily — тимчасово


Сімейне життя в Британії


Типова британська сім'я завжди складається з матері, батька та двох дітей. Але останнім часом у сімейному житті відбулося багато змін. Наприклад, відтоді як закон спростив процедуру розлучення, кількість розлучень збільшилася. Тому 24% британських дітей живуть тільки з одним з батьків, зазвичай з матір'ю.

Сучасна британська дитина не відчуває достатньої підтримки братів і сестер, тому що середня родина має одного чи двох дітей. Більшість британських дітей живе з батьками щонайменше доти, доки не закінчить школу у віці 17 або 18 років. Потім багато з них іде до коледжу, залишаючи одних батьків смутними й самотніми у порожньому гнізді, а інших — звільненими від батьківських обов'язків. Але багато повнолітніх дітей залишаються з батьками під час навчання в коледжі або повертаються додому після закінчення. Сьогоднішні батьки зовсім не можуть бути впевненими, що їхні одружені діти поїхали назавжди. Після розлучення вони можуть повернутися в батьківський дім тимчасово або на довгий час.

Літні люди пишаються своєю незалежністю, насолоджуються нею й не хочуть бути тягарем для своїх дітей. Телефон, машина і літак допомагають їм підтримувати контакт, навіть якщо вони живуть у різних частинах країни.

Члени родини — бабусі, дідусі, тітки, дядьки, кузени — спілкуються між собою, але вони рідше, ніж раніше, бачать один одного. Відбувається це тому, що люди часто їдуть з дому на роботу, і тому сім'я виявляється розрізненою. Різдво — традиційний період для возз'єднання. Хоча родини зараз менші, ніж раніше, родичі долають сотні миль, щоб провести свято разом. Сімейні вечори стають веселішими, коли вони збирають докупи рідних, які довго не бачилися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити