Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Educational System in Ukraine - Система освіти в Україні

Ukraine has got rather developed system of education. General secondary education is free and compulsory. There are many gymnasiums, lycees and private schools in Ukraine. The secondary school must secure a uniform level of knowledge necessary for each student. Post-secondary education is provided by technical schools, colleges and institution of higher learning: universities, academies and institutes. At each institute or university there is a post-graduate course with postgraduates working for their scientific degrees.

There are many scientific, educational and academic centres in Ukraine. Kyiv with its famous National University named after T. Shevchenko, Polytechnic University, Kyivo-Mohylyanska Academy which resumed its work in 1991. There are three faculties in the Academy now: the humanities, social and national sciences. Lviv is the leading scientific and cultural centre of Western Ukraine. It has a number of research institutes of high level.

Kharkiv University has 10 faculties: mechanics-mathematics, physics, physics-technology, radio-physics, chemistry, biology, economics, history, philology and foreign languages. Ukraine numbers a total of 1.5 million college and university students. Graduates from the Ukrainian institution of higher learning become famous writers,prominent diplomats, economists, chemists, mathematicians and others.


Questions:

1. The general educational school Ukraine has three stages, hasn't it?

2. The education is free, isn't it?

3. What is Kyiv famous for?

4. What is the leading scientific centre of Western Ukraine?

5. How many faculties are there in Kharkiv University?


Vocabulary:

free — безкоштовний

compulsory — обов'язковий

uniform level — єдиний рівень

humanities — гуманітарні науки

to resume — відновлювати

post-secondary education — вища освіта


Система освіти в Україні


Система освіти в Україні досить розвинена. Загальна середня освіта безкоштовна й обов'язкова. В Україні багато гімназій, ліцеїв і приватних шкіл. Середня школа повинна забезпечити єдиний рівень знань, потрібний для студента. Далі освіту одержують у технікумах, коледжах і вищих навчальних закладах: університетах, академіях та інститутах. У кожному інституті й університеті є аспірантура з аспірантами, які працюють над одержанням наукових ступенів.

В Україні багато наукових, освітніх і академічних центрів. Київ відомий Національним університетом ім. Т. Шевченка, Політехнічним університетом, Києво-Могилянською академією, яка відновила роботу в 1991 році. В академії зараз 3 факультети: гуманітарних, суспільних і природничих наук. Львів — провідний науковий і культурний центр Західної України. Тут є велика кількість дослідних інститутів високого рівня.

У Харківському університеті 10 факультетів: механіко-математичний, фізичний, фізико — технічний, радіофізики, хімії, біології, економіки, історії, філології та іноземних мов. Україна нараховує 1,5 мільйона студентів коледжів та університетів. Випускники українських вузів стають відомими письменниками, видатними дипломатами, економістами, хіміками, математиками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити