Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

МОРФОЛОГІЯ

 

Дієслово (THE VERB)

 

Дієслово — це повнозначна, самостійна частина мови, яка означає дію (to work, to read), стан (to be, to sleep),відчуття (to smell, to feel), процес мислення (to think, to consider).

Особові форми дієслова виражають особу, число, спосіб, час і стан. В англійській мові дієслова в особовій формі мають три особи і два числа — однину і множину.

Дієслово в англійській мові має три основні форми, які вживаються для утворення всіх інших видо-часових дієслівних форм:

1) Infinitive (інфінітив, неозначена форма дієслова без to)

2) Past Indefinite (минулий неозначений час)

3) Past Participle (дієприкметник минулого часу)

За способом утворення другої і третьої основних форм дієслова поділяються на дві групи: правильні (to playto washto work тощо) й неправильні (to beginto beto put тощо).

Правильні дієслова утворюють другу і третю основні форми додаванням суфікса -ed до першої форми:

 

І форма

II форма

III форма

clean

cleaned

cleaned

walk

walked

walked

land

landed

landed

 

Закінчення -ed вимовляється як [t] після глухих приголосних (крім [t]), як [d] після голосних і дзвінких приголосних (крім [d]) і як [id] після [t] і [d]:

 

[t]

[d]

[id]

після глухих приголосних (крім [t])

після голосних і дзвінких приголосних (крім[d])

після [t] і [d]

cracked [kraekt]

waved [weivd]

tested [‘testid]

picked [pikt]

memorized [’memaraizd]

translated [traens’leitid]

helped [helpt]

played [pleid]

needed [’ni:did]

 

Примітки:

— Дієслова, що закінчуються в першій основній формі на німий голосний -е, при утворенні другої і третьої форм втрачають його: live — lived hope — hoped

— Якщо односкладове дієслово закінчується на один приголосний після короткого голосного, то в другій і третій основних формах приголосний подвоюється, щоб зберегти вимову голосного: stop — stopped  pan — panned

— Двоскладові й багатоскладові дієслова, що закінчуються на один приголосний, подвоюють його, якщо наголос падає на останній склад: refer — referred (Порівняйте: develop — developed)

— Дієслова, що закінчуються на -l, завжди подвоюють кінцевий приголосний: travel — travelled

— Дієслова, що закінчуються на -у з попереднім приголосним, змінюють -у на -і: fly — flied try — tried

Неправильні дієслова утворюють другу й третю основні форми не додаванням закінчення -edа іншими способами (див. таблицю неправильних дієслів):

be — was, were — been

become — became — become

go — went — gone

read — read — read

put — put — put

 

Допоміжні дієслова (Auxiliary Verbs)

 

В англійській мові допоміжні дієслова служать для утворення питальних і заперечних речень.

У питальному реченні допоміжне дієслово ставиться перед присудком, а частка not у заперечному реченні — між допоміжним і смисловим дієсловами.

 

1) Дієслово to be як допоміжне вживається:

а) для утворення часів групи Continuous:

She is cleaning the room now.

What are you going to do ?

б) для утворення форм пасивного стану:

When was the poem written?

The island is washed by the Atlantic Ocean.

 

2) Дієслово to have як допоміжне вживається для утворення часів групи Perfect:

I have never been to the USA.

Have you had your breakfast already?

 

3) Допоміжне дієслово to do вживається:

а) для утворення питальної і заперечної форм дієслів у Present Indefinite і Past Indefinite:

Do you speak English ?

Does she go to school?

Did he know how to drive a car?

It doesn’t snow in November in our place.

б) для утворення заперечної форми наказового способу.

Don’t be afraid. Don’t go there.

Для довідок:

1. Для підсилення прохання перед формою наказового способу вживається doДієслово do у цьому випадку стає наголошеним.

Do sit downDo be quiet!

2. Дієслово to do вживається у стверджувальних реченнях для підсилення дії, вираженої смисловим дієсловом. Смислове дієслово у такому випадку вживається у першій формі, а дієслово to do стоїть перед ним у формі Present абоPast Indefinite:

But I did tell you everything.

I do know him well.

She does come late every day.

Дієслово to do вживається замість смислового дієслова у Present Indefinite і Past Indefinite для уникнення його повторень. У цій функції to do вживається в коротких відповідях на загальні запитання, в коротких відповідях на спеціальні запитання до підмета і в розділових запитаннях:

Не speaks English better than I do.

Do you know him ? — Yes, I do.

Who saw Tania? — I did.

She got the first prize, didn’t she?

 

4) Допоміжне дієслово shall вживається для утворення форм майбутнього часу в 1-й особі однини й множини:

I shall соте here tomorrow.

Where shall we meet?

Should (форма минулого часу від shall) вживається для утворення форм 1-ої особи однини і множини майбутнього часу стосовно минулого (Future-in-the Past):

I said we should go there on Sunday.

 

5) Допоміжне дієслово will вживається для утворення форм майбутнього часу у 2-ій і 3-ій особах однини і множини:

Will she bring her sister to us?

They will be glad to see you.

He won’t see me off.

Would (форма минулого часу від will) вживається для утворення форм 2-ої і 3-ої осіб однини і множини майбутнього часу стосовно минулого (Future-in-the Past):

My mother said she would take me to the concert.

He said he wouldn’t come to the meeting.

Для довідок:

Would вживається з усіма особами однини і множини для вираження повторюваності дії в минулому у значенні “бувало”:

When the old woman lived here she would come to see us every week.

 

Часи дієслова (Tenses)

 

В англійській мові розрізняють чотири групи часових форм дієслова: Indefinite Tenses (неозначені часи), Continuous Tenses (тривалі часи), Perfect Tenses (перфектні, або доконані часи) та Perfect Continuous Tenses (перфектно-тривалі часи).

У кожній групі, крім теперішнього (Present), минулого (Past) та майбутнього часу (Future), є ще форма (Future-in-the Past), що виражає майбутню дію стосовно минулого.

Часові форми дієслова мають два стани: активний (The Active Voice) і пасивний (The Passive Voice). В активному стані підмет сам виконує дію, а в пасивному — дія спрямована на нього.

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

До групи неозначених часів належать:

Present Indefinite — теперішній неозначений;

Past Indefinite — минулий неозначений;

Future Indefinite — майбутній неозначений;

Future Indefinite-in-the Past — майбутній неозначений стосовно минулого.

Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбувається у теперішньому, минулому чи майбутньому часі, але не вказують на її тривалість, характер, завершеність чи передування іншій дії або певному моменту в минулому чи майбутньому.

 

1) Present Indefinite вживається для вираження звичайної, постійної дії, властивої предмету, у теперішньому часі:

She speaks German well(Вона говорить добре німецькою мовою.)

They live in Canada. (Вони живуть у Канаді.)

 

Present Indefinite Active утворюється з першої основної форми дієслова, крім 3-ої особи однини, коли до основної форми дієслова додається закінчення -s або -es.

Закінчення -s 3-ої особи однини вимовляється після глухих приголосних як [s], після голосних і дзвінких приголосних — як [z]:

She sleeps [sli:ps] He writes [raits] She cleans [kli:nz] He pays [peiz]

Якщо дієслова закінчуються на шиплячі або свистячі приголосні -s, -ss, -ch, -tch, -sh, -x, то 3-ій особі однини до них додається закінчення -es, яке вимовляється як [iz]:

She teaches [‘ti:tЗiz] He dresses [’dresiz]

Примітки:

— Дієслова to be і to have утворюють форми Present Indefinite не за загальними правилами:

to be

to have

I am

We are

I have

We have

You are

You are

You have

You have

She is

They are

She has

They have

He is

 

He has

 

It is

 

It has

 

— Дієслова, що закінчуються на -у з попереднім приголосним, у 3-ій особі однини змінюють -у на -іе і приймають закінчення -s: I worry — she worries.

— Дієслова to до і to do мають у 3-ій особі однини закінчення -es: She goes [gouz] He does [dAz]

 

Питальна форма у Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова do (для осіб: I, you, we, they)або does (для осіб: he, she, it), що ставиться перед підметом, і смислового дієслова у першій основній формі, яке стоїть після підмета.

В англійській мові є чотири види запитань. Візьмемо для прикладу речення у Present Indefinite.

We study at school №15.

Загальне запитання:

Do we study at school №15?

Спеціальне запитання:

At what school do we study?

Альтернативне запитання:

Do we study at school №15 or 16?

Розділове запитання:

We study at school №15, don’t we?

 

Present Indefinite

Стверджувальне речення: They live in Kyiv. She likes flowers.

Загальне запитання: Do they live in Kyiv? Does she like flowers?

Спеціальне запитання: Where do they live? What does she like? Who likes flowers?

Альтернативне запитання: Do they live in Kyiv or Ternopil? Does she like flowers or birds?

Розділове запитання: They live in Kyiv, don’t they? She likes flowers, doesn’t she?

Заперечне речення: They don’t (do not) live in Kyiv. She doesn’t (does not) like flowers.

Щоб утворити питальну форму дієслів to be і to haveтреба поставити ці дієслова перед підметом:

She is a student.

Is she a student?

He has two sisters.

How many sisters has he?

Але: She has much free time. Does she have much free time?

 

Заперечна форма дієслова to be утворюється за допомогою частки notа дієслова to have — за допомогою заперечного займенника по, які ставляться після відповідного дієслова.

I am not a student yet.

She has no uncles.

Але: He doesn’t have dinner at 2 o’clock.

У заперечних реченнях зі зворотом there is (areперед займенником any вживається not.

There is not any water in the glass.

(There is no water in the glass.)

 

2) Past Indefinite означає дію або стан, що відбувалися у минулому і не пов’язані з моментом мовлення.

У реченнях з Past Indefinite часто зазначається час виконання дії:

I went to the library yesterday. (Я ходив у бібліотеку вчора.)

She got up at 7 am(Вона встала о 7-ій годині ранку.)

Past Indefinite Active утворюється за допомогою другої основної форми дієслова, яка не змінюється за особами й числами, за винятком дієслова to be (waswere).

Питальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова didяке вживається перед підметом, і смислового дієслова у першій основній формі, яке стоїть після підмета.

Примітка: Друга форма правильного дієслова утворюється за допомогою закінчення -edяке додається до першої основної форми дієслова.

 

Неправильні дієслова у II формі треба шукати у другій колонці таблиці неправильних дієслів:

Past Indefinite

Стверджувальне речення: She washed the dishes. They got some letters last week.

Загальне запитання: Did she wash the dishes? Did they get any letters last week?

Спеціальне запитання: What did she wash? When did they get some letters? Who got some letters?

Альтернативне запитання: Did she or her sister wash the dishes? Did they get any letters or newspapers last week?

Розділове запитання: She washed the dishes, didn’t she? They got some letters last week, didn’t they?

Заперечне речення: She didn’t (did not) wash the dishes. They didn’t (did not) get any letters last week.

Примітки:

— Дієслово to be у Past Indefinite змінюється за особами:

I was We were

You were You were

She (he, it) was They were

Питальна і заперечна форма дієслова to be утворюються без допоміжного дієслова:

Were you at the Institute yesterday?

She was not late to the lesson.

— Питальна і заперечна форми дієслова to have утворюються без допоміжного дієслова; у заперечній формі вживається заперечний займенник по:

Had she any brothers?

I had no newspapers yesterday.

Але якщо дієслово to have входить до складу словосполучення (to have dinner, to have lessons, to have time тощо), то пи­тальна і заперечна форми цього дієслова утворюються за допомогою допоміжного дієслова did:

Did you have many lessons yesterday?

She didn't have much free time last month.

 

3) Future Indefinite вживається для вираження одноразових або повторюваних дій, що відбудуться у майбутньому.

I shall be glad to see you tomorrow. (Я буду радий побачити тебе завтра.)

The girls will come again. (Дівчата прийдуть знову.)

Future Indefinite Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall (для осіб: I, we) або will (для осіб: you, she, he, it, they) та першої основної форми смислового дієслова.

Future Indefinite

Стверджувальне речення: I shall соmе to you in a week. They will do it tomorrow.

Загальне запитання:  Shall I come to you in a week? Will they do it tomorrow ?

Спеціальне запитання: When shall I соmе to you? What will they do tomorrow? Who will do it tomorrow?

Альтернативне запитання: Shall I come to you in a week or month? Will they do it tomorrow or the day after tomorrow?

Розділове запитання:  I shall come to you in a week, shan’t I? They will do it tomorrow, won’t they?

Заперечне речення: I shall not (shan’t) come to you in a week. They will not (won’t) do it tomorrow.

Примітки:

— У розмовній мові часто вживаються скорочені форми допоміжних дієслів:

I shall ring you up. (I’ll ring you up.)

He will move to Kyiv next month. (He’ll move to Kyiv next month.)

— Для вираження прохання або пропозиції вживається питальна форма типу Will you sit down?

Will you take off your coat?

Won’t you bring the book tomorrow?

— Future Indefinite не вживається у підрядних реченнях часу й умови, в яких для вираження майбутньої дії вживається Present Indefinite:

We shall go to the park if the weather is fine.

When she comes to me, I shall give her your letter.

4) Future Indefinite-in-the Past означає майбутню дію, що розглядається з точки зору якогось минулого моменту.

Цей час вживається у розповідях про минулі події під час переказування у непрямій мові слів або думок якоїсь особи стосовно майбутнього часу:

My mother promised that she would take me to the concert. (Мати пообіцяла, що візьме мене на концерт.)

I wrote that I should visit him the next month. (Я написав, що відвідаю його наступного місяця.)

Future Indefinite-in-the Past Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів should (для осіб: Iweабо would (для осіб: yousheheittheyі першої основної форми смислового дієслова:

She said she would work there. (She said she’d work there.)

Would she work there? (Питальна форма)

She wouldn’t (would not) work there. (Заперечна форма)

 

TASKS

The Present Indefinite Tense

 

1. Ask questions on the words in bold type.

Model: Her parents spend much time at work.

Whose parents spend much time at work?

1. Great Britain lies in the eastern part of the Atlantic Ocean. 2. The sea surrounds the British Isles. 3. The pupils of our form go in for sport. 4. She reads many books. 5. She likes to write long letters. 6. The Severn is the longest river in Great Britain. 7. Usually I clean my room on Saturday. 8. Shakespeare’s plays and poems are the monument of a remarkable genius. 9. The sun rises in the East. 10. Water freezes at zero. 11. I hear somebody’s voicein the distance.

 

2. Answer the questions.

1. Are you a pupil? 2. Are you a student? 3. How old are you? 4. What language do you study? 5. What language does your brother (sister) study? 6. Where do you learn to speak English? 7. What do you do at the English lessons? 8. How do you work at your English? 9. How often do you have English lessons? 10. How many lessons a week do you have? 11. Do you learn English poems by heart? 12. Can you speak English well? 13. Do you make many mistakes? 14. When do you take an examination in English? 15. Can you read English without the dictionary? 16. Do you like English? Why?

 

3. Make the sentences negative.

Model: a) They live in Kyiv. They do not live in Kyiv.

b) She plays the piano. She does not play the piano.

1. We study French. 2. Your sister has English lessons every day. 3. There are some mistakes in your work. 4. You get up at 10 o’clock. 5. Your friend always does something in the evening. 6. We must go there every day. 7. The girl likes to spend her free time in the yard. 8. You speak Chinese very well.

 

4. Put questions to the missing parts of the following sentences.

Model: He plays the piano...

How does he play the piano?

1. They know ... . 2. We read, translate and do exercises at ... . З.Му friend speaks ... well. 4. I come home from school at ... . 5. Ilearn my lessons ... . 6. They often write letters to ... 7. They go to theCrimea ... a year. 8. We speak ... at our English lessons. 9. I don’t understand him because ... .

 

5. Translate the following into English.

1. Моя сім’я живе в Тернополі. 2. Зазвичай ми відвідуємо наших родичів влітку. 3. Він добре говорить англійською мовою. 4. Мій брат працює на заводі, а сестра — студентка. 5. Наш сусід добре водить машину. 6. Де Олег? Чому його немає вдома? Він у бібліотеці. Він завжди ходить у бібліотеку у п’ятницю. 7. Хто твоя мати? Лікар. Вона працює у лікарні. 8. Скільки кімнат у вашій квартирі? Три. 9. Яка гора найвища в світі? 10. Дніпро — одна з найдовших річок України, чи не так? 11. Твій батько робочий? 12. Скільки тобі років? 13. Як часто ти відвідуєш свою подругу? 14. Чи буваєш ти у краєзнавчому музеї? Як часто? 15. Столицею якої країни є Вашингтон? 16. Якою мовою розмовляють у Новій Зеландії? 17. Яких п’ять англомовних країн ти знаєш? 18. Які книги ти любиш читати? 19. Які книги люблять читати твої батьки? 20. Твоя сестра (брат) навчається чи працює?

 

6. Comment on the use of the Present Indefinite Tense.

1. If Shakespeare’s plays are the monuments of a remarkable genius, they are also the monument of a remarkable age. (Salinger)

2. “So it all passes”, he was thinking; “passes and begins again”. (Galsworthy)

3. Phuong’s in the milkbar... She always goes there. At eleven thirty. (Greene)

4. “1 suppose the doctor comes?” — “Every morning”. (Galsworthy)

5. When we go to the bridge, it will be by another way. (Hemingway)

6. “Edward”, said Miss Murdstone, “let there be an end of this. I go tomorrow.” (Dickens)

7. “You do not leave tomorrow, sir?” (Meredith)

8. “That’s the way she always talks” (Twain)

9. “I’m so careless. I always leave my bag about.” (Maugham)

10. “He takes such care of me, besides!” said Barnaby. “Such care, mother! He watches all the time I sleep; and when I shut my eyes and make believe to slumber, he practises new learning softly; but he keeps his eye on me the while, and if he sees me laugh, though never so little, stops directly...” (Dickens)

11. “Strange! for she doesn’t often fail to put in an appearance at meal-times”. (S. K. Hocking)

 

The Past Indefinite Tense

 

1. Form the Past Indefinite of the following verbs.

jump

sing

enjoy

cook

read

prepare

take

carry

hurry

clear

go

make

sit

look

shout

write

swim

have

wash

spend

lead

repair

translate

wear

catch

lend

take

give

find

do

 

2. Change the following into the Past Indefinite.

1. My friend lives in Kyiv. 2. I like to spend much time in the open air. 3. I don’t know her new address. 4. Does your brother speak English? 5. Do you often go to the theatre? 6. I often visit my grandparents. 7. His relatives live in America. 8. The pupils write dictations twice aweek. 9. The librarian gives us interesting books and magazines. 10. Many tourists come to our town in summer. 11. My elder sister is astudent. 12. He does his homework after dinner.

 

3. Make the following interrogative and negative,

1. The teacher explained a new rule. 2. Yesterday we wrote a dictation. 3. The children spent the whole day in the park. 4. We reached the village before dark. 5. The student passed the examination succesfully. 6.Thepupils of our form went to the museum last week. 7. I lived in the Crimea last year. 8. We did the work in time. 9. She told us the truth. 10. I could speak and write English perfectly. 11. My friend learned Shakespeare’s poem by heart. 12. We worked in the garden two days ago. 13. He was my best friend. 14. There were flowers in her hand.

 

4. Answer the following questions.

1. Where were you yesterday? 2. What did you do last Sunday? 3.When were you at the cinema last time? 4. When and where were you born? 5. What did you do in the morning yesterday? 6. Where did you go after dinner yesterday? 7. Did you write a composition at the last English lesson? 8. Did you learn new grammar rules at the last English lesson? 9. Did you get a good or bad mark yesterday?

 

5. Translate into English.

1. Вчора я прийшов пізно зі школи. 2. Минулого тижня учні нашого класу їздили на екскурсію у Львів. 3. Цей письменник написав багато цікавих пригодницьких історій. 4. Що ви робили на уроці англійської мови вчора? Ми писали диктант, перекладали новий текст і описували картину. 5. Наша команда виграла гру минулого тижня. 6. Що ти робив учора ввечері? Я допомагав мамі по господарству. 7. Ми їздили у Крим під час зимових канікул. 8. Вчора мій друг купив декілька нових марок для своєї колекції. 9. Студенти закінчили експеримент вчасно. 10. Я почав вивчати англійську мову три роки тому. 11. Ми здали екзамен з історії минулого тижня.

 

6. Put questions to the underlined words.

1. George Meredith was born in 1828 and died in 1909.

2. When a boy. Rudyard Kipling lived in India.

3. Robert Burns’ father worked hard to make both ends meet.

4. Richardson wrote his novels in the form of a series of letters.

5. Shelly and Byron met in Switzerland in 1816.

6. Keats devoted his life entirely and passionately to poetry alone.

7. Daniel Defoe published his famous book “Robinson Crusoe” when an elderly man.

 

7. Tasks.

Model: Your mother told you to open the window, dust the things in the room and wash the floor. Say what you did.

I opened the window, dusted the things in the room and washed the floor.

1. You promised to go to the kindergarten, take your little sister (brother) out, walk with her (him) in the park and bring her (him) home. Say what you did.

2. Our teacher asked us to learn a poem by heart, read the text of Lesson 2 and do Exercise 27. Say what we did.

3. I asked my friend to take the prescription, go to the chemist’s, get the medicine and give it to my sick sister. Say what he (she) did.

4. Your teacher told you to go to the libraty, take some books on Ukrainian history and prepare a report about the Great Patriotic War. Say what you did.

 

8. Answer the questions.

1. You watched the TV program yesterday, didn’t you?

2. What did you have for breakfast?

3. How many pupils took part in your last sport competition?

4. Where did you live 5 years ago?

5. What did you have on yesterday?

6. Who of your friends went to the Crimea to rest last summer?

7. How many lessons did you have last Wednesday?

 

9. Translate into Ukrainian. Comment on the use of the Past Indefinite Tense.

1. Lord Goring, “My father told me to go to bed an hour ago.” (Wilde)

2. They crossed the level at a sharp pace and began mounting the rise. (Galsworthy)

3. Every evening the fisherman went out upon the sea and threw his nets into the water. (Wilde)

4. By April Fools’ Day the plum blossom was fully out in all the orchards along the vale. (Moore)

5. The music stopped and Pyle bowed stifiy to Phuong, then led her back and drew out her chair. (Greene)

6. He flung his fists up in the air, cried out, “I won’t be mad!” and rolled over on his face. (Galsworthy)

7. While she stood hesitating, the door opened, and an old man came forth shading a candle with one hand. (Hardy)

8. “When did you last see Pyle?”... “When he came here”, she said. (Greene)

9. Her lips were soft, trembling. But her eyes smiled. (Cronin)

10. When I stood up the two soldiers stopped eating. (Greene)

11. That night, at seven o’clock, they set out through the brisk and busy streets for Doctor Llewellyn’s house. (Cronin)

The Future Indefinite Tense

 

1. Change the following into the Future Indefinite.

Model. I visit my grandparents on Sunday.

I shall visit my grandparents on Sunday.

She cleaned the flat in the evening.

She will clean the flat in the evening.

1. I go to the theatre on Sunday. 2. My father works at a big plant. 3. We left for the North in autumn. 4. She spent much time in the library. 5. I help my parents in the afternoon. 6. We began the work in time. 7-Му cousin helped me much with this article’s translation. 8. The pupils wrote a composition at the last English lesson. 9. I plant a lot of flowers in spring. 10. She visits her aunt on Saturday.

 

2. Make the following interrogative and negative.

Model. They will plant a lot of trees in spring.

Will they plant a lot of trees in spring?

They won’t plant a lot of trees in spring.

1. We shall meet them at the railway station. 2. She will give you a good advice. 3. They will go to Poland next month. 4. My brother will be on leave in May. 5. He will go to the post-office to wire to his mother. 6. Tomorrow they will be far from here. 7. I shall give her avaluable present. 8. It will rain hard in the afternoon. 9. You will see a beautiful park near the lake. 10. I shall be glad to see you again.

 

3. Answer the following questions.

1. At what time will you get up tomorrow?

2. When will you go to school?

3. How many lessons will you have tomorrow?

4. When will you have dinner?

5. What will you do after dinner?

6. Will you help your mother about the house in the afternoon?

7. What will you do in the evening?

8. When will you go to bed?

 

4. Comment on the use of the Future Indefinite and the Present Indefinite after if and when in the following sentences. Translate the sentences into Ukrainian.

1. When will he come home?

2. I shall be very glad if he comes soon.

3. If he comes home early, we shall go to the cinema.

4. I don’t know when he will come home.

5. I want to know if he will come home early today.

6. I am interested to know when he will do it.

7. When will he do it?

8. If she does her work well, everybody will praise her.

9. When she finishes her work, she will have a good rest.

10. I don’t know if she will do her work in time.

11. If you learn about it, tell me at once.

12. When will you learn about it?

 

5. Translate into English.

1. Ми підемо на концерт сьогодні ввечері. 2. Наступного тижня наша футбольна команда братиме участь у міських змаганнях. 3. Я прийду сюди через годину. 4. Моя сестра закінчить інститут наступного року. 5. Де ти проведеш зимові канікули? 6. Я зателефоную тобі, якщо матиму час. 7. Наступного місяця мій брат отримає паспорт. 8. Ми писатимемо твір на наступному уроці англійської мови. 9. Після обіду я гратиму на піаніно. 10. Багато туристів відвідає наше місто влітку. 11. Після закінчення школи я працюватиму на текстильній фабриці. 12. Декілька концертів цього відомого співака відбудуться наступного місяця у Львові.

 

6. Translate into Ukrainian. Comment on the use of the Future Indefinite Tense.

1. “If you eat, I shall eat with you; if you don’t, neither shall I.” (Stevenson)

2. “I’ll give you the address of someone who will help you when you get to Cape Town.” (Abrahams)

3. We’ll leave the minute you’re ready.

4. “We’ll take a holiday when we sell out here.” (Cronin)

5. “How will you get on without a team?” Roy said unhappily. “I won’t get on unless you give me a hand.” (.Aldridge)

6. “Alice has unpacked for you and will look after you until your maid arrives,” said Mrs. Danvers. (Du Maurier)

7. “I’ll come when you have no one else.” (Eliot)

8. “I shall leave it to the boatswain to do that when you’re inthenavy,” said Clara. (Meredith)

9. “I’ll see you before I go, Pyle.” (Greene)

10. “He won’t surprise me till he’s perfect.” (Dickens)

11. “You shall see him, mother, bound hand and foot, and brought to London at a saddle-girth; and you shall hear of him at Tyburn Tree if we have luck.” (Dickens)

12. “Then I think I had better put of overhauling you until tomorrow, for you will be better in bed today,” and the doctor laughed. (S. K. Hocking)

13. “Some day you will love someone who is free to love you in return,” she answered, and the tears trembled on her eyelashes. (S. K. Hocking)

14. “I shall never love anyone but you,” he said resolutely; “but enough of this.” (S. K. Hocking)

15. “He will be curious to see if I am charged... I hope he will not be disappointed in me.” (S. K. Hocking)

 

The Future Indefinite-in-the Past Tense

 

1. Make up sentences according to the model.

Model: I said that I ...

I said that I should invite my friend on Sunday.

I told her

 

I

 

go there at once.

He said

 

he

 

pass the examination the next week.

We promised

that

we

should

get tickets beforehand.

They knew

they

would

finish the work in two days.

She answered

 

she

 

read the book with the dictionary.

I thought

 

 

be able to follow his advice.

 

2. Translate into English.

1. Батько пообіцяв, що влітку наша сім’я відпочиватиме на Чорному морі. 2. Лікар сказав, що відвідає хворого пацієнта через 2 дні. 3. Я думав, що вона не прийде вчасно. 4. Ми вирішили, що зможемо здійснити наш план. 5. Мій товариш пообіцяв, що зустріне мене на станції. 6. Вчитель сказав, що підтримає нас у цій ситуації. 7. Тренер сказав, що наша волейбольна команда поїде у Варшаву через місяць. 8. Вона думала, що вчитель не запитає її на уроці. 9. Вони знали, що не встигнуть на поїзд, якщо не поквапляться.

 

3. Comment on the use of the Future Indefinite-in-the Past.

1. He knew he would work in the garden in the mornings.

2. She said she would begin translating the article at 10 o’clock in the morning.

3. Jane knew that her brother would be at college at that time.

4. The doctor promised that he would come in two days again.

5. She suggested that the shop would be opened the next day.

 

4. Comment on the use of the Future Indefinite-in-the Past.

1. He had loved and lost, and would have to make the best of it. (.S. K. Hocking)

2. He left that the less he saw of her the more easy it would be for him to fight his battle and conquer. In a day or two now they would be at Capetown, and they would go their separate ways for ever. (S. K. Hocking)

3. ... but he believed it would be different when the great spaces of the African continent had swallowed her up. (5. K. Hocking)

4. “She always used to tell me she was sure you would be easier with me that this.” (Dickens)

5. “And, Thomas, it is really shameful, with my poor head continually wearing me out, that a boy brought up as you have been, and whose education has cost what yours has, should be found encouraging his sister to wonder, when he knows his father has expressly said that she is not to do it.” (Dickens)

6. “... and I had better go where I can take with me some advantage of your influence, than where I should lose it altogether. (Dickens)

7. “But they wouldn’t laugh sometimes, and then the father cried. Lately, they very often wouldn’t laugh, and he used to go home despairing.” (Dickens)

8. "... And often and often of a night he used to forget all his troubles in wondering whether the Sultan would let the lady go on with the story, or would have her head cut off before it finished.” (Dickens)

9. “Mr. Sleary promised to write as soon as ever father should be heard of, and I trust to him to keep his word.” (Dickens)

10. At about this point Mr. Grandgrind’s eye would fall upon her, and, under the influence of that wintry piece of fact, she would become torpid again. (Dickens)

11. “I acknowledged to this ridiculous idiosyncrasy as a reason why I would give them (English people) a little more play. (Dickens)

12. “I wondered what grandfather would say?” (S. K. Hocking)

13. ... Give it out that you were disappointed in me; that I had not developed as you expected I would; that you concluded it would be better not to marry at all than marry an unsuitable woman. Say anything you like...” (S. K. Hocking)

 

Тривалі часи (Continuous Tenses)

 

До групи тривалих часів належать:

Present Continuous — теперішній тривалий

Past Continuous — минулий тривалий

Future Continuous — майбутній тривалий

Future Continuous-in-the Past — майбутній тривалий стосовно минулого.

Часи групи Continuous вживаються для вираження тривалої дії, яка відбувається в момент мовлення (Present Continuous), тривала в певний момент у минулому (Past Continuousабо буде відбуватися у певний момент чи період часу в майбутньому (Future Continuous).

Часи групи Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be (у відповідному часі) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing (Present Participle).

 

1) Present Continuous означає тривалу дію, яка відбувається тепер, у момент мовлення. Present Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Indefinite (am — для особи Iare — для осіб: youwe,theyis — для осіб: hesheit) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing.

I am reading a book now. (Я читаю книгу зараз.)

She is sleeping(Вона спить.)

 

Present Continuous

Стверджувальне речення: You are reading an article. She is writing an exercise.

Загальне запитання: Are you reading an article? Is she writing an exercise?

Спеціальне запитання: What are you reading? What is she doing? Who is writing an exercise?

Альтернативне запитання: Are you reading an article or a poem? Is she or her friend writing an exercise?

Розділове запитання:  You are reading an article, aren’t you? She is writing an exercise, isn’t she?

Заперечне речення:  You are not (aren’t) reading an article. She is not (isn’t) writing an exercise.

Примітки:

— Дієслова, які закінчуються на німий -е, при додаванні закінчення -mg втрачають цю букву: take — taking

— Якщо основа дієслова закінчується на один приголосний, якому передує наголошений голосний, то приголосний перед -іпд подвоюється. Подвоюється також кінцевий -l.

win — winning prefer— preferring travel — travelling

— Present Continuous іноді вживається для вираження майбутньої дії, коли треба передати намір здійснити її:

I am leaving tomorrow.

We are going to the concert tonight.

— Зворот to be going у сполученні з інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати дію або надає відтінку обов’язковості, неминучості виконання дії, позначеної інфінітивом:

What are you going to do now? — We are going to spend Sunday in the mountains.

I am not going to go there once more.

 

2) Past Continuous виражає тривалу дію, яка відбувалася у певний момент або тривала протягом якогось періоду часу у минулому:

It was snowing at 7 p. m. yesterday. (Йшов сніг о годині вечора вчора.)

She was sleeping when I rang her up. (Вона спала, коли я зателефонував їй.)

Past Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в Past Indefinite і першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення -ing.

 

Past Continuous

Стверджувальне речення: She was watching TV at 11 o’clock. They were reading when I came.

Загальне запитання: Was she watching TV at 11 o’clock? Were they reading when I came?

Спеціальне запитання: When was she watching TV? What were they doing when I came?

Альтернативне запитання: Was she watching TV or playing the piano at 11 o’clock? Were they reading or listening to the music when I came?

Розділове запитання: She was watching TV at 11 o ’clock, wasn’t she? They were reading when I came, weren’t they?

Заперечне речення: She was not (wasn’t) watching TV at 11 o ’clock. They were not (weren’t) reading when I came.

Примітки:

— Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі, то у підрядних додаткових реченнях дієслова, що означають рух (to go, to соте тощо) часто вживаються у Past Continuous для позначення дії, яка була майбутньою стосовно минулого:

Не said he was coming to us after dinner. (Він сказав, що прийде до нас після обіду.)

— Дієслово to go у Past Continuous у сполученні з інфінітивом іншого дієслова виражає дію, що була майбутньою стосовно минулого часу. Таке сполучення часто виражає намір здійснити якусь дію.

The woman was going to leave for Canada forever. (Жінка збиралась виїхати до Канади назавжди.)

 

3) Future Continuous виражає дію, яка триватиме у певний момент або протягом певного періоду часу у майбутньому:

I shall be translating the text when you come. (Я перекладатиму текст, коли ти прийдеш.)

She will be watching TV from 7 till 9 o’clock. (Вона дивитиметься телевізор з сьомої до дев’ятої години.)

Future Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Indefinite (shall be — для осіб: Iwe або will be — для осіб: youhesheittheyі першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing.

 

Future Continuous

Стверджувальне речення: I shall be working at that time. She will be sleeping when you come.

Загальне запитання: Shall I be working at that time? Will she be sleeping when you come?

Спеціальне запитання: When shall I be working? What will she be doing when you come? Who will be sleeping when you come?

Альтернативне запитання: Shall I be working or having a rest at that time? Will she or her brother be sleeping when you come?

Розділове запитання: I shall be working at that time, shan’t I? She will be sleeping when you come, won’t she?

Заперечне речення:  I shall not (shan’t) be working at that time. She will not (won’t) be sleeping when you come.

 

4) Future Continuous-in-the Past виражає дію, яка відбуватиметься у певний момент у майбутньому або триватиме протягом певного періоду у майбутньому з точки зору минулого.

Future Continuous-in-the Past вживається переважно у підрядних додаткових реченнях замість Future Continuous,якщо дієслово-присудок головного речення вжито у минулому часі:

She said that she would be waiting for you at 11 o ’clock. (Вона сказала, що буде чекати на тебе об 11 годині.)

Future Continuous-in-the Past Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів should be (для осіб: Iweабоwould be (для осіб: yousheheittheyі першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing.

I answered that I should be writing the letter at 10 o ’clock.

The man said that the meeting would be taking place at 12.

Дієслова, що не вживаються у формі Continuous.

Дієслово у формі Continuous виражає тривалу дію, дію, як процес у якийсь певний момент теперішнього, минулого або майбутнього часу. До дієслів, які не виражають дію як процес, належать:

1) дієслова, що виражають почуття, бажання, волевиявлення (to wish, to desire, to hate, to love, to like, to object, to prefer, to want, to refuse, to admire);

2) дієслова, що виражають розумову діяльність (to remember, tosuppose, to know, to understand, to recognize, to believe);

3) дієслова, що виражають абстрактні відношення між предметами (to have, to depend, to belong, to consist);

4) дієслова, що виражають відчуття (to hear, to see, to smell).

Примітки:

— У таких виразах, як to see the sights of, to see somebody home, to see somebody off, дієслово to see не має значення бачити”, отже, може вживатися у формі Continuous:

They were seeing the sights of Lviv while we waited for them at the hotel. (Вони оглядали визначні місця Львова, в той час як ми чекали їх у готелі.)

— Дієслово to have у виразах на взірець to have dinner (breakfastlunchsupperможе мати форму Continuousтому що в цьому разі воно не має значення “володіти (чимось)":

She was having breakfast when I came. (Вона снідала, коли я прийшов.)

— Дієслово to think не може вживатися у формі Continuousякщо воно означає точку зору, думку, і може вживатися, якщо означає процес мислення:

I think you are right. (Я думаю, що ти правий.)

і am thinking of what you have said. (Я думаю над тим, що ти сказав.)

— Дієслово to admire не вживається у формі Continuous у значенні"захоплюватися” і може вживатися у цій формі, коли має значення “милуватися”:

I admire him very much. (Я захоплююся ним.)

What are you doing here? Admiring the moon, eh? (Collins.) (Що ви тут робите? Милуєтесь місяцем?)

TASKS

The Present Continuous Tense

 

1. Make the following interrogative and negative.

Model: The children are watching TV.

Are the children watching TV?

What are the children doing?

The children are not watching TV.

1. She is playing the piano. 2. I am repeating my hometask. 3.Thedog is barking. 4. The mother is cooking dinner. 5. He is working in the kitchen-garden. 6. We are skating. 7. The sun is shining brightly. 8. It is raining hard.

 

2. Replace the infinitive in brackets by the Present Indefinite or the Present Continuous.

1. Usually we (to pass) our examinations in June. 2. Where is Ania? She is in the library. She (to prepare) her report for tomorrow. 3. As a rule I (to come) to school at 8 o’clock. 4. My friend always (to help) her mother in the kitchen. 5. The pupils of our form (to take part) in the sport competition once a month. 6. She (to visit) me from time to time. 7. Look! The bus (to come) up. 8. When will you come? I (to be going) down on Friday. 9. Where are the children? They are in the yard. They (to play) ball there. 10. Why she (to cry)? 11. Where you (to go)? 12. I often (to spend) my day off in the village where my old granny (tolive).

 

3. Translate into English.

1. Що робить черговий учень? Він прибирає клас. Зараз він підливає квіти. 2. Куди ти йдеш? Я йду у театр. Я завжди ходжу в театр у неділю. 4. Оксана — в бібліотеці. Вона готується до екзамену з англійської мови. 5. Подивись. Іде сильний дощ. Тобі треба взяти парасольку. 6. Тихо. Іде екзамен. Наш клас складає іспит з історії України. 7. Мій друг збирається стати архітектором. 8. Олег вдома? Ні. Він бере участь у спортивних змаганнях. Він дуже любить спорт. 9. Батько зараз ремонтує велосипед, а мати готує вечерю. 10. Послухай! Яка чудова музика звучить по радіо! Я часто слухаю музичні програми ввечері.

 

4. Make up your own sentences with the given word combinations.

is going to

is examining

are listening to

are preparing for

am playing

am consulting

is speaking with

is watching

are walking

is giving

is swimming

am giving

are learning

are drawing

is looking for

am looking up

am speaking over

is not feeling

is expecting

are talking

 

5. Answer the questions.

1. Are you answering the teacher’s questions?

2. Is your sister sleeping?

3. Is your mother preparing dinner?

4. Are you playing the piano?

5. Are your friends playing chess?

6. Is your father looking through the newspapers?

7. Is the dog barking in the yard?

8. Are you doing your homework?

9. Is the sun shining in the sky?

10. Are you listening to the radio?

11. Are you sweeping the floor?

12. What are you doing?

 

6. Use the Present Indefinite Tense or the Present Continuous Tense of the verbs in brackets.

A.

1. I rarely (wear) a tie in summer, but I (wear) one now. 2. We (do) exercise 39. We (do) two exercises every lesson. 3. George (smoke) acigarette. He (smoke) ten cigarettes a day. 4. Come in, I (have) a cup of tea. I usually (have) one about this time, 5. What you (do) this evening? — I generally (knit) or (sew), but this time I (watch) TV. 6. The postman (walk) up the path. He (come) twice a day. 7. The telephone (ring). Someone (want) to talk to you. 8. What (be) this dreadful smell? — Something (burn) in the kitchen. 9. How Peter (get) on at school? — Very well. He (seem) to like his life. 10, Why Mum (look) so angry? — Father (smoke) a cigarette and (drop) the ash on the floor.

B.

When I (read) a book in English, I always (keep) a dictionary near me. When I (not to know) the meaning of a word, I (open) the dictionary and (look up) the word. The dictionary always (tell) me the meaning of a new word, and then I (return) to my book until 1 (find) another new word. Of course, I always (look) at the first meaning of a word. I never (read) the other meanings of a new word. I (want) to read my books quickly, and so I never (read) the other meanings in the dictionary. I never (get) good marks at my examinations. I (wonder) why. You (know) the reason?

C.

Alice (like) reading. Her friend Cyril often (give) her books for her birthday. Alice (like) books about history, travel and adventure. She also (like) books about famous men and women, soldiers, sailors, airmen and explorers who have travelled in many parts of the world. When she (grow up), she will travel too.

 

7. Comment on the use of the Present Continuous Tense.

1. “Are you enjoying the show?” I asked Susan. (Braire)

2. “I’m thinking about Maxim all the time,” I said. (Du Maurier)

3. “Go on, Frank,” he said, “What are you waiting for?”(Du Maurier)

4. “What?” he said. “I’m getting very deaf. I suppose I don’t hear people...” (Galsworthy)

5. “Young Mako and Lanny Swartz are coming here tonight,” said Isaac. (Abrahams)

6. “Miss Dale is looking well,” he said. (Meredith)

7. “I am asking Sissy a few questions, Tom,” observed his sister...“Don’t interrupt us for a moment, Tom, dear.” (Dickens)

8. “Surely you might give me a word of hope,” he pleaded; “I am willing to wait — months — or years — if you wish it.” (S. K Hocking)

9. “And then somehow I am beginning to dread that long journey up the country.” (S. K. Hocking)

10. “You are not overlooking the possibility that the husband was deliberately got out of the way — by someone who wanted to murder Mrs. Spenlow?” “You are thinking of young Ted Gerard, aren’t you, sir?” (A.Christie)

11. “...What I am trying to say (I always express myself so badly) is this...” (A. Christie)

12. “Mr. Vole,” said the solicitor, “I’m going to ask you a very serious question,...” (A. Christie)

13. “I suppose they pity me because I am travelling alone.”(S. K. Hocking)

14. “What are the restless wretches doing now?” asked Mrs. Sparsit. (Dickens)

15. “What can I do, child? Ask me what you will.” “I am coming to it...” (Dickens)

The Past Continuous Tense

1. Make the following interrogative and negative.

1. It was raining hard. 2. I was playing the violin when she came in. 3. She was writing a report in the library at that time. 4. The doctor was examining the patients at 10 o’clock. 5. Their daughter was going to be a nurse. 6. They were talking about that day’s weather. 7. We were preparing for the English examination the whole day. 8. My brother was speaking over the telephone when I came in. 9. The mother was knitting a pullover when her little son broke a new cup.

 

2. Give answers to the following questions.

1. Were you having tea when your parents came home from work?

Were you doing your hometask when they came home?

What were you doing when your parents came home from work?

2. Was your father reading a newspaper when your friend rang you up?

Was your father having dinner when your friend rang you up?

What was your father doing when your friend rang you up?

3. Were you going to school when your school-mate met you in the street yesterday?

Were you going to the library when your school-mate met you in the street yesterday?

Where were you going when your school-mate met you in the street yesterday?

 

3. Make up sentences using the words from the table.

I

were listening to the music

at 3 o’clock.

The children

was reading a book

at that time.

The mother

was cooking dinner

when somebody knocked at the door.

The teacher

were passing the exam

the whole day yesterday.

The students

was watching TV

at 11 o’clock.

My friend

were doing the room

when she came in.

His parents

was explaining a new rule

when I looked through the window.

It

was raining

at this time on Sunday.

 

4. Translate into English.

1. Був ранок. Мама готувала сніданок, а тато читав газету. 2. Коли я прийшов додому, брат готував доповідь на урок історії. 3. Учні здавали екзамен з англійської мови об 11 годині ранку. 4. Вчора увесь день ішов сніг. 5. Коли я готував вечерю, моя маленька сестричка грала на піаніно. 6. Що ти робив о 5 годині вечора? Я садив квіти позаду будинку. 7. Коли мати зателефонувала додому, Катя підливала квіти. 8. Що робив професор о 12 годині ранку? Він проводив консультацію для хворих. 9. Коли я вийшов з будинку, йшов сильний дощ.

 

5. Respond to the questions according to the model.

Model: What was Mary doing when the phone rang? (to watch TV)

Mary was watching TV when the phone rang.

1. What was Ann doing when her parents came from work? (to prepare dinner). 2. What was Pete doing when his friend came to him? (to do homework). 3. What were Kate and Nick doing when the teacher came into the classroom? (to water the flowers). 4. What was the girl doing when you saw her in the street? (to look through a newspaper). 5. What were the children doing when their mother came home? (to play in the yard). 6. What was Mr. White doing at 7 o’clock yesterday? (tohave breakfast). 7. What was your teacher doing when you came to school yesterday? (to check up tests).

 

6. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite or the Past Continuous.

Two young Americans (to tell) one another stories. Joe (to say) that his grandfather had been 18 feet tall. Fred (to understand) that it was impossible, but (to answer), “It’s quite possible. Everything grows very quickly in our country. When I (to go) through the forest last week, I (to see) a snake 4 miles long. “Joe (not to believe) the story. The young men (to shout) at one another when a third man (to come up) to them and (to try) to make them quiet. “Well”, said Fred, I agree to make peace. If he takes 12 feet off his grandfather, I shall make my snake shorter.”

 

7. Translate into Ukrainian. Comment on the use of Past Continuous.

1. My mother was sitting by the fire that bright, windy March afternoon, very timid and sad. (Dickens)

2. She was weeping now...; her whole body trembling. (Bennett)

3. The weeks were passing, his money was going, and there was no money coming in. (London)

4. Some were working short hours, some were turning off hands, and for weeks Barton was out of work, living on credit. (Gaskell)

5. Through the open door came the low voice of his father. The old man was singing. (Abrahams)

6. All the time she was talking she was patting my arm reassuringly. (Walsh)

7. Phuong was drinking a glass of orange juice and I was having abeer and we sat in silence, content to be together. (Greene)

8. Old Stephen was standing in the street,... (Dickens)

9. They were now in the black by-road near the place, and the Hands were crowding in. The bell was ringing, and the Serpent was a Serpent of many coils, and the Elephant was getting ready. (Dickens)

10. The wonder was, it was there at all. It (the town) had been ruined so often, that it was amazing how it had borne so many shocks. (Dickens)

 

The Future Continuous Tense

1. Make the following interrogative and negative.

1. We shall be passing our English examination at this time tomorrow. 2. She will be preparing dinner at 3 o’clock. 3. I’ll be cleaning my room when you come. 4. He’ll be taking a walk in the park at 10 o’clock. 5. They will be flying to America at this time on Saturday. 6. I’ll be skating the whole day tomorrow.

 

2. Put questions to the words in bold type.

1. We shall be working hard at this time tomorrow.

2. She will be taking a music lesson at 10 o’clock on Sunday.

3. They will be building a new club when you are in the country in summer.

4. The boys will be playing football when you come home.

5. He will be skiing at 5 o’clock tomorrow.

 

3. Translate into English.

1. Я здаватиму екзамен з фізики о 3 годині завтра. 2. Ми садитимемо квіти в саду, коли ти прийдеш. 3. Студенти працюватимуть за комп’ютерами в цей час у п’ятницю. 4. Вони обговорюватимуть проблему збереження природи в області об 11 годині ранку. 5. Я снідатиму, коли ти прийдеш. 6. Що ти робитимеш завтра в цей час? Готуватимуся до концерту. 7. У неї буде урок співу о 10 годині в суботу. 8. Ми вчитимемося вишивати, коли ти завітаєш до нас. 9. Я писатиму твір, коли ти за­телефонуєш мені.

 

4. Transform the sentences according to the model.

Model: a) Are you going to clean the flat?

Will you be cleaning the flat?

1. Are you going to stay in Kyiv for a month?

2. Are you going to have vegetables for supper?

3. When are they going back to the University?

4. Is she going to visit you once more?

5. What are they going to do in the evening?

Model: b) You will call him up in a week.

Will you be calling him up in a week?

1. She will write to her grandmother tomorrow. 2. The mother is going to take her son to the circus. 3. The man will read these magazines. 4. They are going to have dinner.

 

5. Answer the questions.

1. What will you be doing at 10 a.m. tomorrow?

2. What will your mother be doing at this time on Sunday?

3. What will your friend be doing when you come to him tomorrow?

4. What will your little sister (brother) be doing when your parents come home from work?

5. What will you be doing when the teacher comes into the classroom?

 

6. Translate the following sentences into Ukrainian. Explain the usage of the Continuous Tenses.

1) The door of the bathroom is closed. Who is having a bath?

2) I see Olha in the garden. With whom is she walking?

3) He was training for the competition all of the last week.

4) My friend was playing volley-ball in the garden when I came to see him.

5) You are going to leave school in two years. What will you be doing in three years’ time?

6) “Will you be reading this book tomorrow?” — “No, I think I shall be studying at the library tomorrow”.

 

7. Comment on the use of the Future Continuous Tense. Translate the sentences into Ukrainian.

1. “There is one thing to be said of it,” Louisa repeated in her former curious tone: “it will be getting away from home. Yes.” “Not, but what I shall be very unwilling, both to leave you, Loo, and to leave you here.” (Dickens)

2. “... I shall be worrying myself, morning, noon, and night to know what I am to call him!” (Dickens)

3. “I feel I shall be asking you the same question tomorrow.” (Dreiser)

4. “But me dear Ann Veronica, you will be getting into debt.” (Wells)

5. “Pearl, be guick and go. Minnie will be wondering why you don’t come.” (Maugham)

6. “I am not going to play at all, I must see to the tea, and I dare say some more people will be coming in presently.” (Maugham)

7. “Well, so long, anyway, Gretta,” Royd called to her. He waved his hand in her direction. “I’ll be seeing you again, too. Maybe I’ll be seeing you at the Round-about some night soon.” (Caldwell)

8. “I shall be having a quiet day with Antonia.” (Murdoch)

9. “We’ll be leaving for the North tomorrow.” (London)

 

Доконані (перфектні) часи (Perfect Tenses)

 

До групи доконаних часів належать:

Present Perfect — теперішній доконаний

Past Perfect — минулий доконаний

Future Perfect — майбутній доконаний

Future Perfect-in-the Past — майбутній доконаний стосовно минулого.

Часи групи Perfect вживаються для позначення дії, яка відбулась або відбудеться до якогось певного моменту в теперішньому, минулому або майбутньому.

Основні значення доконаних часів:

1) вираження зв’язку минулої дії з теперішнім часом (Present Perfect);

2) вираження передування дії, що закінчилась у минулому, якомусь певному моменту або дії в минулому (Past Perfect);

3) вираження передування дії, що закінчиться в майбутньому, якомусь певному моменту або дії в майбутньому(Future Perfect).

 

1) Present Perfect вказує, що минула дія має якийсь результат тепер, у момент мовлення:

So, I have соте. (Now I am here and we can walk.)

Отже, я прийшов. (Тепер я тут, і ми можемо піти на прогулянку.)

The girl has opened the window. (The window is open.) Дівчина відчинила вікно. (Вікно відчинене.)

Present Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Present Indefinite (have — для осіб:Iyouwetheyhas — для осіб: hesheit) і третьої форми смислового дієслова.

Примітка:

Третя форма правильного дієслова утворюється додаванням закінчення -ed до першої основної форми дієслова. Неправильні дієслова у третій формі знаходяться у третій колонці таблиці неправильних дієслів.

 

Present Perfect

Стверджувальне речення: We have done the work. She has cleaned the room.

Загальне запитання: Have we done the work? Has she cleaned the room?

Спеціальне запитання: What have we done? What has she cleaned? Who has cleaned the room?

Альтернативне запитання:  Have we done or begun the work? Has she cleaned or aired the room ?

Розділове запитання: We have done the work, haven’t we? She has cleaned the room, hasn’t she ?

Заперечне речення: We have not (haven’t) done the work. She has not (hasn’t) cleaned the room.

Примітка:

— Якщо у реченні вказано час виконання дії (yesterdaylast week, at 5 o’clock, in 1998, an hour ago тощо), вживається Past Indefinite:

He went home at 7 o’clock. (Він пішов додому о 7 годині.)

— З прислівниками never, often, ever, already, yet часто вживається Present Perfect:

She has never been to the USA. (Вона ніколи не була у США.)

— Present Perfect може вживатися зі словами todaythis weekthis yearякщо зазначений період часу ще не закінчився.

We haven't seen him this week. (Ми не бачили його цього тижня.)

— З прислівниками lately (останнім часом) і just (тільки що) завжди вживається Present Perfect:

I haven’t received any letters from her lately. (Останнім часом я не отримував від неї листів.)

She has just соте. (Вона тільки що прийшла.)

 

2) Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яка закінчилася до певного моменту або іншої дії у минулому:

They had finished the work by Friday. (Вони завершили роботу до п ’ятниці.)

I gave her the letter I had received from my parents. (Я дав їй листа, якого отримав від своїх батьків.)

Past Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Past Indefinite (had — для всіх осіб) і третьої форми смислового дієслова.

 

Past Perfect

Стверджувальне речення: You had written the letter by 6 o’clock.

Загальне запитання: Had you written the letter by 6 o’clock?

Спеціальне запитання:  What had you done by 6 o’clock? Who had written the letter by 6 o’clock?

Альтернативне запитання: Had you written the letter by 6 or 7o’clock?

Розділове запитання: You had written the letter by 6 o’clock, hadn’t you?

Заперечне речення: You had not (hadn’t) written the letter by 6 o’clock.

 

3) Future Perfect означає майбутню дію, яка закінчиться до певного моменту або до початку іншої дії в майбутньому:

The train will have left the station by 11 o’clock. (Поїзд залишить станцію до 11 години.)

I shall have finished the work before you come. (Я закінчу роботу до того, як ти прийдеш.)

Future Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Future Indefinite (shall have — для осіб: Iwe або will have — для осіб: yousheheittheyі третьої форми смислового дієслова.

 

Future Perfect

Стверджувальне речення: We shall have come back by 10 o’clock. She will have read the book by the end of the week.

Загальне запитання: Shall we have come back by 10 o’clock? Will she have read the book by the end of the week?

Спеціальне запитання: By what time shall we have come back? What will she have done by the end of the week? Who will have read the book by the end of the week?

Альтернативне запитання: Shall we have come back by 10 or 11 o’clock? Will she have read the book by the end of the week or month ?

Розділове запитання: We shall have соте back by 10 о ’clock, shan’t we? She will have read the book by the end of the week, won’t she?

Заперечне речення: We shall not (shan’t) have come back by 10 o’clock. She will not (won’t) have read the book by the end of the week.

Примітка:

У підрядних реченнях часу та умови замість Future Perfect вживається Present Perfect:

We shall get a new flat when they have built the house. (Ми отримаємо нову квартиру, коли збудують цей будинок.)

 

4) Future Perfect-in-the Past вживається замість Future Perfect у підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення вжито у минулому часі:

I thought you would have done the work by the beginning of the month. (Я думав, що ти виконаєш цю роботу до початку місяця.)

Future Perfect-in-the Past Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів shoidd have — для осіб: Iwe абоwould have — для осіб: yousheheitthey і третьої форми смислового дієслова.

The teacher said that he would have checked up our tests by the next lesson. (Учитель сказав, що перевірить наші контрольні роботи до наступного уроку.)

 

TASKS

The Present Perfect Tense

 

1. Make the following interrogative and negative.

1. She has done the work. 2. The postman has brought us two letters from our relatives. 3. I have just washed the dishes. 4. We have written a long dictation. 5. Ann has left the house. 6. The children have cleaned the room. 7. I have shown him my collection of stamps. 8. The teacher has opened the window to air the room.

 

2. Insert the Present Indefinite or the Present Perfect.

1. When I ... with real poetry, I cannot rest till I ... it by heart, (tomeet, to learn). 2. She ... just ... from Canada, (to return). 3. You ever ... to Kyiv? (to be). 4. I often ... my granny in summer, (to visit). 5. ... you ... this film? (to see). 6. She always ... to me on Sunday, (tocome). 7. We ... him since March, (not to see).

 

3. Translate into Ukrainian.

1. Nick says he has received a letter from his brother.

2. He says they have brought a parcel from his parents.

3. I am sure she has not read this article.

4. He says they have not yet given him her address.

5. I say I have just talked to him over the telephone.

6. My friend says he has never been there.

7. She says she has just had a telephone call from home.

 

4. Translate into English.

1. Ти вже помив посуд? Так. 2. Нарешті я зробив переклад цього важкого тексту. 3. Я не можу прийти до тебе. Я ще не зробив уроки. 4. Чому ніхто не прибрав класу? 5. Поштар щойно приніс газети. 6. Ти отримав мою телеграму? 7. Я ніколи не був за кордоном. 8. Ти читав фантастичні оповідання Гамільтона? 9. Поглянь. Вона розбила твою улюблену чашку.

 

5. Respond to these requests according to the models.

Model: a) Would you open the window, please?

I’ve just opened it.

1. Would you write the letter, please? 2. Would you clean the room, please? 3. Would you ring Mary up, please? 4. Would you help your brother with his homework, please?

Model: b) Is Ann going to prepare dinner now?

She’s already prepared it.

1. Are you going to have a talk with your teacher? 2. Is your friend going to enter the Institute? 3. Is your brother going to pass the exam in English? 4. Are you going to help your mother about the house?

Model: с) I read this interesting book yesterday.

I’ve read it too.

1. I wrote some exercises this morning. 2. I finished the work anhour ago. 3. I asked my friend to help me yesterday. 4. I bought new stamps for my collection.

Model: d) I haven’t finished my work yet. Have you?

No, I haven’t finished it either. (No, I haven’t either).

1. The mother hasn’t prepared breakfast yet. Have you? 2. 1 haven’t done my hometask yet. Have you? 3. Ann hasn’t been to Kyiv yet. Has your friend? 4. She hasn’t learned this poem by heart yet. Have you?

 

6. Open the brackets and put the verbs in the Present Perfect or Past Indefinite.

1. “Where’s Ann?” “She (to prepare supper) just. 2. “How long you (to live) in this house?” 3. “You ever (to have any trouble with) Spanish?” “No, I never (to have any trouble with) it. 4. She (to do) a lot of things yesterday. 5. I (to be) in Kyiv this month. 6. The children (to make) much noise in the room two hours ago. 7. She (to write) the test already. 8. My mother (to clean) the flat today. 9. The student (to pass) the examinations last week.

 

7. Insert the Past Continuous, the Past Indefinite or the Present Perfect instead of the Infinitive.

1. He (to be) abroad all this time. 2. (To be) you in the Caucasus last year? 3. They (to leave) England when he (to be) still a child. 4. What he (to do) when you (to come) here? 5. He not yet (to come) back. 6. He(tocome) already? 7. When you (to see) him last? 8. I not (to see) him for a very long time. 9. His health (to improve) greatly since I (to see) him last. 10. Last night I (to feel) tired and (to go) to bed very early. 11. Where you (to spend) your holidays? 12. You ever (to spend) your holidays in the Crimea? 13. While travelling in the Crimea I (to meet) your friend who (to spend) his holidays there. 14. I (to visit) never this place. 15. I (to visit) this place last year.

 

8. Comment on the use of the Present Indefinite, the Present Continuous, the Present Perfect.

1. ... she has come in from scullery and is knitting a scarf for Adam. (Cronin)

2. “Why not join us?...” “I’m so sorry,” he said, “tomorrow I am probably driving to Sospel...” (Du Maurier)

3. “Davy! What’s happened? What are you doing?” he shouted angrily. (Aldridge)

4. “That is the way all men end, “Anselmo said. “That is the way men have always ended...” (Hemingway)

5. “Oh, but I understand she isn’t really English. I’ve always heard her real name is Mademoiselle de la Rame’e.” (Maugham)

6. “My dear sir, that is just where you are wrong. That is just where the whole world has gone wrong. We are always getting away from the present moment.” (Wells)

7. “Why doesn’t Gladys answer he door?” She demanded. “Oh, no, of course, it’s Thursday — Gladys’s day out. I expect Mrs. Spenlow has fallen asleep. I don’t expect you’ve made enough noise with this thing.” (A. Christie)

8. He said, “I have always intended, ever since I was a small boy, to live in the country some day and have a garden of my own. I have always been very much attached to flowers...” (A. Christie)


 

The Past Perfect Tense

1. Complete the sentences according to the model.

Model: I had already finished my work...

I had already finished my work before you asked me about it.

I had already finished my work by 7 o’clock.

1. He had consulted the doctor... 2. They had left for the USA... 3. We had returned the book to the library... 4. The pupils had passed their exam in English... 5. The boy had watered the flowers... 6. Our family had left the town... 7. The brigade had built the bridge... 8. We had done the work... 9. The scientists had finished the experiment...

 

2. Replace the infinitives in brackets by the Past Indefinite or the Past Perfect.

1. Last week we (to discuss) the performance which we (to see) at our drama theatre. 2. When I (to clean) the flat I (to begin) to watch TV. 3. The mother (to prepare) dinner by 3 o’clock. 4. My friend (to tell) me a lot of interesting he (to see) in London. 5. She (to show) me the new dress she (to sew) herself. 6. The rain (to stop) before we (to come) home. 7. The students (to write) a difficult test by 12 o’clock.

 

3. Translate into English.

1. Коли я повернувся додому, моя маленька сестра вже заснула. 2. Ми закінчили цей важкий експеримент до 11 години. 3. Вона працювала на заводі до початку війни. 4. Я переклав текст до того, як мій друг зателефонував мені. 5. Експедиція виїхала в гори до весни. 6. Наш клас склав екзамен з фізики до другої години. 7. Я показав товаришеві нові журнали, які я купив у Києві. 8. Дівчинка розбила чашку, яку їй подарували на день народження. 9. Вона одягнула нове плаття, яке пошила сама. 10. Я написав твір до приходу батьків з роботи. 11. Вчитель пояснив нам помилки, які ми зробили у диктанті.

 

4. Read the sentences and say which actions were done first.

1. I had to buy a new pen because I had lost the old one. 2. The last electric train had gone when we got to the station. 3. After I had left for work I remembered that I had forgotten to ring you up. 4. We had collected our things and got into the bus before it started raining.

 

5. Answer the questions.

1. What had you done before you left the house?

2. By what time had you done your homework yesterday?

3. What did you do after you had done your homework?

4. What had you done before you went to bed?

5. Where had you lived before your family moved to this place?

 

6. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite or the Past Perfect.

1. My friend said he (to be) busy all the day. He could not come to us before as he was packing his things. He was leaving the next day and everything had to be ready. When he (to finish) packing, he suddenly (to remember) that he (to forget) to put his tooth-brush in. Then he (to unpack) the bag and (to find) that he (to pack in) not his tooth-brush, but his mother’s. He (to laugh) at the mistake and (to correct) it. When everything (to be) ready, he suddenly (to see) his tie hanging on the back of a chair. He (to forget) to pack it too. Now he (to become) afraid that he (to leave) something he needed. So he (to sit down) and (to make) a list of things that he (to pack) for the trip. He (to understand) that he (to leave) nothing behind.

 

7. Choose the right tense form.

1. She went to the theatre where she (saw/had seen) a new comedy.

2. The engineer went to the plant which (produced/had produced) cars.

3. The pupil read the words which the teacher (wrote/had written) on the blackboard.

4. The woman looked at the man she (loved/had loved).

5. She (cleaned/had cleaned) the room by 3 p.m.

6. The workers (built/had built) a new bridge before winter (came/had come).

7. She showed me an English book she (bought/had bought) in Kyiv.

 

8. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite or the Past Perfect.

My cousin said that she (to be) busy all day. She was writing an important letter to her friend. When she (to write) the first page, she suddenly (to see) that she (to forget) to mention a very important thing. So she (to tear) the letter up and (to begin) writing again. After she (to finish) the letter, she (to read) it and (to notice) that she (to make) two spelling mistakes. She (to correct) the mistakes, (to take) the letter and (to go) outside to look for a letter-box. Before putting the letter into the letter-box, she (to read) the address which she (to write) on it to see that it was correct, and then (to notice) that she (to forget) to put a stamp on. So she (to buy) one and (to send) a letter off.

 

9. Translate into Ukrainian. Comment on the use of the Past Perfect Tense.

1. George made no answer, and we found, on going over, that he had been asleep for some time. (Jerome K. Jerome)

2. When they had waved good-night, Michael stopped on the steps and called to them. (Carter)

3. Osborn fully believed that Dobbin had come to announce his son’s surrender. (Thackeray)

4. The other children who had grown up with him were still the same. (Abrahams)

5. Hardly had she sat down when a very stout gentleman... flopped into the chair opposite hers. (Mansfield)

6. Very cooly she reviewed the scene she had been through. (Galsworthy)

7. The Infanta had never before seen this wondeful ceremony. (Wilde)

8. Ben was sorry then that he had brought his son. (Aldridge)

9. It had long been her pet plan that her uncles should benefit themselves and Bosinney by building country-houses. (Galsworthy)

10. “... — yes, I really do wish that I had never had a family, and then you would have known what it was to do without me!” (Dickens)

11. Everything of father’s had gone wrong that night, and he hadn’t pleased the public at all.” (Dickens)

 

The Future Perfect Tense

1. Translate the sentences into Ukrainian.

1. He will have passed his examinations before you return from Kyiv. 2. The expedition will have left for the North by April. 3. I shall have given the final answer by three o’clock. 4. She will have looked up the new words in the dictionary before you come. 5. We shall have left the Institute by five o’clock tomorrow. 6. I shall have returned thebook to the library by this time on Sunday. 7. The girls will have done the room before their mother comes home.

 

2. Complete the sentences according to the model.

Model: She will have done the work...

She will have done the work by 6 o’clock.

She will have done the work before you come.

1. They will have come... 2. The manager will have begun the meeting... 3. I shall have started the work... 4. My friend will have left school... 5. Our family will have left for Canada... 6. My little brother will have had breakfast...

 

3. Put questions to the words in bold type.

1. My elder brother will have translated the text by 10 o’clock. 2. We shall have prepared supper before you come from work. 3. I shall have written the report by this time tomorrow. 4. The pupils of our form will have passed the exam in English by 12 o’clock. 5. The teacher will have checked up our tests by that time. 6. The expedition will have left for the North by April. 7. By 6 she will have taken her exam in English.

 

4. Make up your own sentences using the following word combinations.

I

shall have given

a text

by 10 o’clock.

You

will have left

a present

before the mother comes home.

She

will have begun

the work

by spring.

He

shall have written

the town

by 11 o’clock.

It

will have done

an exercise

before you ring up.

We

will have translated

an experiment

by tomorrow.

They

will have stopped

raining

by the next week.

 

5. Read the following dialogue putting the verbs in the Future Continuous or the Future Perfect.

A. Hello! Where are you going so early?

B. Hello! I’m in a hurry to get to the station. My friend (to wait) for me there. I’m going to Sochi for my holidays.

A. I see. So today you’ll leave for the South and the day after tomorrow by 7’clock in the morning you (to come) to Sochi. I hope you’ll write to us?

B. Yes, I (to write) all the time about everything I see.

A. No, that you won’t do. You (to forget) all about us as soon as you come to Sochi and start enjoying yourself.

B. No, I shan’t. You (to get) letters from me every two or three days.

A. So by the time you come back I (to get) four or five letters from you. We shall see about that.

B. We shall. Oh, there’s my bus. Good-bye!

A. Good luck!

 

6. Comment on the use of tenses expressing future actions or states.

1. I’m going to Bertha; I’m going to Graddock direct and I mean to give him a piece of my mind. (Maugham)

2. “Dr. Ramsay is coming to luncheon tomorrow,” she said. (Maugham)

3. Promise you won’t do anything, Jean, till everything else has failed. (Galsworthy)

4. I’ll see you before I go, Pyle. (Greene)

5. I’ll come when you have no one else. (Eliot)

6. “Are you going out again, Miss Jane?” “Not me, I’m off to bed soon with a good book.” (Hilton)

7. I shall tell them both that I’m going to be married with you. (Maugham)

8. I’m terribly sorry not to be able to ask you to lunch, but we’re having it in rather a rush and leaving immediately after. (Murdoch)

 

Перфектно-тривалі часи (Perfect Continuous Tenses)

До групи перфектно-тривалих часів належать:

Present Perfect Continuous — теперішній перфектно-тривалий час

Past Perfect Continuous — минулий перфектно-тривалий час

Future Perfect Continuous — майбутній перфектно-тривалий час

Future Perfect Continuous-in-the Past — майбутній перфектно-тривалий стосовно минулого час

Часи групи Perfect Continuous виражають дію, яка почалася до моменту мовлення (Present Perfect Continuous) або до моменту мовлення у минулому (Past Perfect Continuous) чи майбутньому (Future Perfect Continuous) і триває аж до цього моменту. Часи цієї групи виражають дію як процес, тобто в її розвитку, як і часи групи Continuous.

Як і часи групи Perfect, часи групи Perfect Continuous вживаються для вираження дії, що передує певному моменту в теперішньому, минулому чи майбутньому часі.

 

1) Present Perfect Continuous виражає дію, що почалася у минулому і тривала протягом певного періоду часу і або все ще продовжується в цей момент, або щойно закінчилась:

Our family has been living in this house for ten years. (Наша сім’я живе в цьому будинку десять років.)

We have been waiting here for two hours. (Ми чекали тут дві години.)

Здебільшого на період тривалості дії вказує прийменник forа на початок періоду, впродовж якого відбувалась дія, вказує sinceяке в реченні може вживатися як:

а) прислівник (у значенні “відтоді, з того часу”):

Не left school last year. He has been working at the plant since. (Він закінчив школу минулого року. Відтоді він працює на заводі.)

б) прийменник (у значенні “з” (якогось часу)):

My friend has been translating this difficult text since morning. (Мій товариш перекладає цей важкий текст зранку.)

в)  сполучник (у значенні “з того часу як, відтоді”):

What have you been doing since you came home? (Що ти робив з того часу, як прийшов додому?)

Present Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Perfect (have been— для осіб: Iyouwethey або has been — для осіб sheheifі першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення -ing.

 

Present Perfect Continuous

Стверджувальне речення: I have been working here since 1997. She has been waiting for you for an hour.

Загальне запитання:  Have I been working here since 1997? Has she been waiting for you for an hour?

Спеціальне запитання:  Since when have I been working here? How long has she been waiting for you? Who has been waiting for you for an hour?

Альтернативне запитання: Have I been working here since 1997 or 1998? Has she or her mother been waiting for you for an hour?

Розділове запитання: I have been working here since 1997, haven’t I? She has been waiting for you for an hour, hasn’t she?

Заперечне речення: I have not (haven’t) been working here since 1997. She has not (hasn’t) been waiting for you for an hour.

Примітка:

З дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Present Perfect Continuous вживається Present Perfect. У цьому разі Present Perfect українською мовою перекладається теперішнім або минулим часом:

I have known him for a year. (Я знаю його рік.)

We haven’t seen you for ages. (Ми не бачили тебе вічність.)

 

2) Past Perfect Continuous виражає тривалу дію, яка почалася до якогось певного моменту у минулому і або продовжувалась у цей момент, або закінчилась безпосередньо перед ним. Час тривалості дії або її початок вказуються так само, як і в реченнях у Present Perfect Continuous, але здебільшого час тривалості зазначається, в іншому разі замість Past Perfect Continuous треба було б вжити Past Continuous:

I had been reading for two hours when my mother came from work. (Я читав дві години, коли моя мати прийшла з роботи.)

Але: I was reading when ту mother came from work. (Я читав, коли моя мати прийшла з роботи.)

Past Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного  дієслова to be у Past Perfect (had been — для всіх осіб) і першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення -ing.

 

Past Perfect Continuous

Стверджувальне речення: She had been writing a letter for two hours when I came.

Загальне запитання:  Had she been writing a letter for two hours when I came?

Спеціальне запитання: Wltat had she been doing for two hours when I came?

Альтернативне запитання:  Had she been writing a letter or an exercise for two hours when I came?

Розділове запитання:  She had been writing a letter for two hours when I came, hadn’t she?

Заперечне речення: She had not (hadn’t) been writing a letter for two hours when I came.

Примітка:

З дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Past Perfect Continuous вживається Past Perfect:

When I met her she had been a student for two years already. (Коли я зустрів її, вона була студенткою вже два роки.)

 

3) Future Perfect Continuous виражає тривалу майбутню дію, яка розпочнеться до початку іншої дії або якогось моменту у майбутньому і буде тривати у цей момент; час тривалості дії здебільшого зазначається.

I shall have been translating the article for an hour when you come. (Я перекладатиму статтю вже годину, коли ти прийдеш.)

Future Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Perfect (shall have been — для осіб: Iwe або will have been — для осіб: yousheheittheyі першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing.

 

Future Perfect Continuous

Стверджувальне речення: I shall have been drawing for an hour when you come. They will have been working here for ten years by the Ist of June.

Загальне запитання: Shall I have been drawing for an hour when you come? Will they have been working here for ten years by the Ist of June?

Спеціальне запитання: How long shall I have been drawing when you come? Who will have been working here for ten years by the 1st of June?

Альтернативне запитання: Shall I have been drawing or reading for an hour when you come? Will they have been working here for ten or eleven years by the 1st of June?

Розділове запитання: I shall have been drawing for an hour when you come, shan’t I? They will have been working here for ten years by the 1st of June, won’t they?

Заперечне речення: I shall not (shan’t) have been drawing for an hour when you come. They will not (won’t) have been working here for ten years by the 1st of June.

Примітка:

З дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Future Perfect Continuous вживається Future Perfect.

We shall have been friends for ten years by 2009. (У 2009 році ми будемо друзями вже 10 років.)

 

4) Future Perfect Continuous-in-the Past вживається замість Future Perfect Continuous у підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово — присудок головного речення — вжито у минулому часі.

She said that by the 10th of February she would have been working at that factory for twenty years. (Вона сказала, що до десятого лютого працюватиме на цій фабриці вже двадцять років.)

Future Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів should have been — для осіб: Iwe або would have been — для осіб yousheheitthey і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення -ing.

Таблиця часових форм дієслова to write в активному стані:

 

 

Indefinite

Continuous

Perfect

Perfect Continuous

Present

I write

I am writing

I have written

I have been writing

Past

I wrote

I was writing

I had written

I had been writing

Future

I shall write

I shall be writing

I shall have written

I shall have been writing

Future-in-the Past

I should write

I should be writing

I should have written

I should have been writing

 

The Present Perfect Continuous Tense

1. Translate the sentences into Ukrainian.

1. She has been writing a composition for an hour already. 2. I have been reading an interesting book since I returned home. 3. My brother has been working at English translation since the very morning. 4. He has been suffering from a headache all day long. 5. We have been gathering mushrooms ever since sunrise. 6. I have been listening to the music since 5 o’clock. 7. My friend has been training his dog for 3 years already. 8. The gardener has been sorting the apples since morning. 9. The children have been playing football since the mother came home.

 

2. Complete the following sentences adding suitable adverbial modifiers as in the model.

Model: I have been reading...

I have been reading since 7 o’clock.

I have been reading for 2 hours already.

1. He has been ill... 2. She has been working in the garden... 3. ... have you been here? 4. The baby has been crying... 5. The students have been passing their exam... 6. The workers have been building thenew bridge... 7. I have been listening to the music... 8. My sister has been cleaning the room... 9. They have been playing tennis...

 

3. Answer the following questions.

1. How long have you been learning English? 2. How long have you been reading this book? 3. Do you play chess? How long have you been playing it? 4. How long has your sister (brother) been studying at school? 5. How long have you been doing this exercise? 6. Has it been raining since the very morning? 7. Have you been living in this town for 5 years?

 

4. Put questions to the words in bold type.

1. My elder brother has been playing football since childhood. 2. The boy has been doing his homework for 2 hours already. 3. The pupils have been writing a dictation for 40 minutes. 4. My mother has been preparing dinner since SI o’clock. 5. The girls have been watching TV since they came home.

 

5. Translate into English.

1. Де працює твоя сестра? Вона працює медсестрою в лікарні. Вона працює там уже п’ять років.

2. Ми живемо в Тернополі з 1997 року.

3. Де Сашко? Він готується до екзамену з англійської мови у читальному залі. Він перекладає тексти вже три години. Він завжди готується до екзаменів у бібліотеці.

4. Подивись. Іде дощ. Він іде з самого ранку.

5. Я вивчаю німецьку мову з дитинства.

6. Ти знаєш, що вона пише нове детективне оповідання? Так, знаю. Вона пише його вже три місяці.

7. Він викладає у педагогічному інституті з тих пір, як переїхав до Києва.

 

6. Translate into Ukrainian. Comment on the use of the Present Perfect and Present Perfect Continuous.

1. Ever since I saw you last I have been thinking, thinking. (Dreiser)

2. She did not look at him, “I’ve been trying to tell you all day...” (Cronin)

3. She’s been married happily now these past four years... (Braine)

4. He has been studying at the University for 6 years.

5. “I’ve been thinking it over, Mr. Holmes, and I feel that I have been hasty in taking your remarks amiss.” (Conan Doyle)

6. “I’ve had nothing to eat all day,” the large boy said mournfully. (Coppard)

7. “So, here you are! And I’ve been looking for you everywhere.” (Bennett)

8. “By the way, you’ve been talking about me. I see it written inyour faces. Your silence tells me all. I could even guess what you’ve been saying...”, Gladys cried, making a face at him. (Priestley)

9. Years have passed since we began this life. (Dickens)

10. I’ve been making some sandwiches. Won’t you come up and have some? (A. Christie)

 

The Past Perfect ContinuousTense

1. Complete the sentences according to the model.

Model: She had been reading a book...

She had been reading a book for an hour before her mother came home.

She had been reading a book for two hours when her parents returned home from work.

1. She had been working here... 2. The teacher had been explaining the rule... 3. Our family had been living in that house... 4. I had been waiting for my friend... 5. The boys had been playing chess... 6. The girl had been sleeping... 7. The orchestra had been playing...

 

2. Ask questions to the words in bold type.

Model: She had been listening to the music for two hours when her friend came to her. What had she been doing for two hours when her friend came to her?

1. The young man had been working at the laboratory for two years before he decided to enter the University. 2. We had been packing up our things for two hours when it was time to go to the railway station. 3. The scientist had been working at the experiment for about a year before the problem was solved. 4. They had been sailing for about a month when they saw a small island. 5. It had been snowing all day when I left home. 6. I had been dusting the room for half an hour when my mother came home. 7. She had been waiting for forty minutes before the taxi came. 8. The girl had been listening to the music for two hours before her brother brought her an interesting book from the library.

 

3. Translate into English.

1. Він працював у школі декілька років до того, як вступив до інституту.

2. Коли я залишив офіс, мій товариш працював за комп’ютером уже 3 години.

3. Наша сім’я жила в Тернополі 10 років, перш ніж переїхала до Києва.

4. Я продивлявся журнали упродовж двох годин, перш ніж знайшов потрібну мені статтю.

5. Ми обговорювали цю проблему більше години, коли він прийшов.

6. Мій брат говорив по телефону більше тридцяти хвилин, коли я ліг спати.

7. Дощ йшов вже декілька годин, коли раптом сонце визирнуло з-за хмар.

 

4. Comment on the use of the Past Continuous and the Past Perfect Continuous.

1. He was hitting at my door, but I lay possum... (Greene)

2. He liked music, but the piece she was playing had no melody for him... (Joyce)

3. Michael rose and clutched his hat. Wilfrid had said exactly what he himself had really been thinking ever since he came. (Galsworthy)

4. He hadn’t published one thing that Eric had seen, but Eric decided not to ask what he had been doing. (Wilson)

5. When the first dinner-bell went, he was pacing the deck with a cigar in his mouth, ... (S. K. Hocking)

6. “... and they gave me up with a sort of joyous exultation, though I know their hearts were breaking all the time.” (S. K. Hocking)

7. The wind was freshening without; it drove the snow before it,... (Stevenson)

8. The cold was growing sharper as the night went on. (Stevenson)

9. “It had been snowing all day when I left home. (A. Christie)

10. They had been sailing for about a month when they saw a small island. (Stevenson)

11. After a minute’s conversation at the carriage window, in which it was apparent that he was vastly entertaining on the subject of the mob, he stopped lightly in, and was driven away. (Dickens)


 

The Future Perfect ContinuousTense

1. Translate into Ukrainian.

1. I shall have been translating this difficult article for two hours before you come. 2. He will have been skating with his friends for more than an hour before his parents come home. 3. They will have been listening to the music for some time when you ring them up. 4. We shall have been travelling by sea for several weeks before you join us. 5. The young man will have been making the plan of the journey for some hours by 6 o’clock in the evening.

 

2. Complete the sentences according to the model.

Model: She will have been listening to the music...

She will have been listening to the music for 40 minutes before her brother comes home from school.

She will have been listening to the music for some time by 12 o’clock.

1. I shall have been writing... 2. Our family will have been living in this house... 3. They will have been learning German and English... 4. The students of our group will have been taking their lesson... 5. The child will have been sleeping... 6. The farmers will have been working in the field... 7. They will have been building this bridge... 8. She will have been taking her English lesson... 9. The students will have been planting the trees... 10. The little girl will have been watering the flowers... 11. I shall have been doing my homework... 12. The students will have been taking part in the concert... 13. I shall have been preparing for our family party... 14. The teacher will have been explaining...

 

3. Make up your own sentences using the following words and word combinations. Use the Future Perfect Continuous Tense.

Model: clean the room | for three hours | before the mother comes home.

She will have been cleaning the room for three hours before the mother comes home.

 

I

write exercises

for two hours

when you visit me.

My friend

pass the exam

for about an hour

before you come.

She

plant trees

for half an hour

by Sunday.

The pupils

have dinner

for a week

by the 1st of May.

The children

rain

for three hours

before the father returns home.

It

listen to the radio

for twenty minutes

by 6 p.m.

The boy

do homework

for two days

before the teacher looks them through.

 

4. Translate into Ukrainian. Comment on the use of the Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous Tenses.

1. “I shan’t be seeing him again, but you’ll be going, Dinny...” (Galsworthy)

2. “... You wait, the sun will be shining for you when we come to Manderley.” (Du Maurier)

3. “I shall have started out my round by the time you go...” (Maugham)

4. Sarie’s eyes passed over Lanny’s face. “I’ll be waiting,” she said. “Good-bye.” (Abrahams)

5. “...all the things of Maggie’s knitting will be gone and you will not have bought one...” (Eliot)

6. “Fair cousin,” said young Tasburgh, “I shall be thinking of you day and night...” (Galsworthy)

7. Next June I shall have been living in this house for six weeks. (H. Palmer)

8. Now it’s twelve o’clock. Ї started writing at nine o’clock and I shall continue until three o’clock or later. Now I have been writing for three hours, and at three o’clock I shall have been writing for six hours. (H. Palmer)

 

5. Comment on the use of the Future Indefinite, the Future Continuous, the Future Perfect and the Future Perfect Continuous-in-the Past.

1. He knew she would work at the library in the evening.

He knew she would be working at the library at 9 o’clock in the morning.

He knew she would have done her w'ork by 4 o’clock.

He knew she would have been working for some hours before he came to the library.

2. She said she would begin typing the article at 8 o’clock in the morning. The article is not long. She said she would still be typing it at 10 o’clock; she would have been typing it for 3 hours by 11, and she would have finished typing by 11.30.

 

Пасивний стан (The Passive Voice)

 

Якщо підмет в реченні виконує дію не сам, а на нього спрямована дія, дієслово такого речення вживається у пасивному стані.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану.

Усі часові форми пасивного стану' в англійській мові утворюються з відповідних часів допоміжного дієслова to be і третьої форми смислового дієслова (Past Participle).

 

1) Present Indefinite Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Indefinite (am — для особи I, are — для осіб: you, we, they, is — для осіб she, he, it) і третьої форми смислового дієслова:

Her room is cleaned on Fridays. (Її кімната прибирається щоп ’ятниці.)

 

2) Past Indefinite Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Past Indefinite (was — для осіб: I, she, he, it або were — для осіб: you, we, they) і третьої форми смислового дієслова:

The work has done in time. (Роботу виконали вчасно.)

 

3) Future Indefinite Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Indefinite (shall be — для осіб: Iwe або will be — для осіб: yousheheitthey) і третьої форми смислового дієслова:

I shall be taken to the concert next week. (Мене візьмуть на концерт наступного тижня.)

 

4) Future Indefinite-in-the Past утворюється за допомогою допоміжних дієслів should be для осіб: I, we або would be— для осіб: you, she, he, it, they і третьої форми смислового дієслова:

She said she would be asked to come in at 10 o’clock. (Вона сказала, що її запросять увійти о дев’ятій годині.)

 

5) Present Continuous Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Continuous (am being — для особи I, are being — для осіб: you, we, they, is being — для осіб: she, he, it) і третьої форми смислового дієслова:

She is being examined by the doctor now. (Її зараз оглядає лікар.)

 

6) Past Continuous Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Past Continuous (was being — для осіб: I, she, he, it, were being — для осіб: you, we, they) і третьої форми смислового дієслова:

The question was being discussed when I entered the room. (Це питання обговорювалося, коли я увійшов у кімнату.)

 

7) Future Continuous не вживається у пасивному стані. Замість нього вживається Future Indefinite:

Соте at 6 о ’clock. The plan will be discussed at that time. (Приходьте о шостій годині. План обговорюватиметься у цей час.)

 

8) Present Perfect Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Perfect (have been — для осіб: I, we, they або has been — для осіб: she, he, it) і третьої форми смислового дієслова:

The room has just been cleaned. (Кімнату щойно прибрали.)

 

9) Past Perfect Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Past Perfect (had been — для всіх осіб) і третьої форми смислового дієслова:

The letter had been wtitten by 11 o’clock. (Лист було написано до 11 години.)

 

10) Future Perfect Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Perfect (shall have been —для осіб I, we, або will have been — для осіб: you, she, he, it, they) і третьої форми смислового дієслова:

I shall have been given a new task by May. (Мені дадуть нове завдання до травня.)

 

11) Future Perfect-in-the Past Passive утворюється за допомогою допоміжних дієслів should have been — для осіб: I, we або would have been — для осіб: you, she, he, it, they і третьої форми смислового дієслова:

Не said that the article would have been written by six o ’clock. (Він сказав, що стаття буде написана до шостої години.)

Часові форми групи Perfect Continuous у пасивному стані не вживаються.

Таблиця часових форм дієслова to write у пасивному стані:

 

 

Indefinite

Continuous

Perfect

Perfect Continuous

Present

It is written

It is being written

It has been written

-

Past

It was written

It was being written

It had been written

-

Future

It will be written

-

It will have been written

-

Future-in- the Past

It would be written

-

It would have been written

-

 

У питальній формі допоміжне дієслово стоїть перед підметом, а при утворенні заперечної форми частка not ставиться після допоміжного дієслова:

Was the book written by Shakespeare? The book was not written by Shakespeare.

При складній формі допоміжного дієслова перед підметом ставиться перше допоміжне дієслово, а при утворенні заперечної форми частка not ставиться після першого допоміжного дієслова:

Has the room been cleaned? The room has not been cleaned.

 

TASKS

 

1. Translate into Ukrainian.

1. Chairs are usually made of wood. 2. The article was translated with a dictionary. 3. The meeting will be organized in the big hall of the Institute. 4. Don’t enter the classroom. A student is being asked there. 5. Has she just been asked by the teacher? What is her mark? 6. At the examination last year we were asked by two teachers. 7. Pupils are asked at every lesson. 8. English is spoken in many countries of the world. 9. This book was written by Daniel Defoe. 10. The room is cleaned by me on Fridays. 11. My little sister is taken to the circus eveiy Sunday. 12.My friend was being asked by the teacher when I came in. 13. I am taught English by two teachers. 14. The letter has just been written. 15. The work had been done by 6 o’clock. 16. The trees will have been planted by us by summer. 17. The sonata was played by a famous pianist. 18. The tourists will be met by the guide at the platform. 19.1was being asked by the English teacher at 11 o’clock.

 

2. Change the sentences using the Passive Voice.

Model: I have read his letter.

His letter has been read by me.

1. Our students are discussing an interesting subject. 2. Our specialists are building gigantic electric power stations. 3. They will finish their work in time. 4. She was writing a letter when'I came in. 5. They had already translated the article when I gave them my dictionary. 6. Will they have planted the trees by the beginning of May? 7. She has just written the task. 8. He wrote a new detective story. 9. My sister washed the dishes. 10. I have broken my favourite cup.

 

3. Change the sentences using the Active Voice.

Model: The exercise was written by him yesterday.

He wrote the exercise yesterday.

1. The patient was recommended a severe diet by the doctor. 2. The floor will be swept by my sister. 3. I was taken by my parents to the sea last summer. 4. The book will be brought by her tomorrow. 5. This tasty cake has just been made by my mother. 6. This important work had been finished by us by the 1st of July. 7. The list of new words will have been completed by me by tomorrow.

 

4. Give answers to these questions or statements according to themodel.

Model: a) Do people speak English in many countries?

Yes, English is spoken in many countries.

1. Do they clean the flat every Friday? 2, Do the pupils read many texts at the English lessons? 3. Did the girl buy a new book yesterday? 4. Did your classmates discuss the problem last week? 5. Will you water the flowers tomorrow? 6. Have you just finished your work? 7. Does the teacher ask us a lot of questions at the lesson? 8. Do you spend free time in the country-side?

Model: b) They have told Ann about that.

So she’s been told.

1. They’ve invited the Browns to the birthday party. 2. We’ve shown the guests around the city. 3. They’ve discussed the problem. 4. She’s written the letter. 5. My sister has cleaned the room.

Model: c) Have they discussed the problem?

No, it’s still being discussed.

1. Have you read the book? 2. Has she done the work? 3. Have you parents written this letter? 4. Have they sold all the books? 5. Have you translated the text?

 

5. Insert the missing part of the analytical form of the verb (Passive or Active).

1. An interesting article ... published in the next issue of themagazine. It ... published by the 1st of May. It... not ... published yet. It ... written now. The author of the article ... working at it for two months. When ... his preceding article published? It ... not yet published by June. It... discussed when I came to the sitting of the chair. They ... discussing it for more than an hour before a certain resolution ... arrived at.

2. My room ... not ... papered since the new furniture ... bought. I think it must... papered this spring. My neighbour’s room ... papered now. The paper-hanger ... working for two days. He says the work ... finished soon. It ... finished by the next month. I shall ask my friend not to come to my place when my room ... papered.

3. Who ... this cushion ... embroidered by? It ... embroidered by my sister last year. She ... embroidering it for more than two months before the work was finished. ... any other cushions embroidered in the same way? I don’t think so, my sister is too busy now.

 

6. Exercise on the use of the passive constructions with intransative verbs followed by prepositions. Translate into Ukrainian.

1. The outstanding violinist was much spoken about. 2. Our lecturer in literature is always attentively listened to. 3. Strict discipline is insisted upon in any kind of serious work. 4. He doesn’t like to be interfered with. 5. This cellar has never been lived in. 6. Little children are always looked after. 7. Don’t put on this old-fashioned coat. You will be laughed at. 8. His suggestions are never objected to. 10. The bed was not slept in. 11. Has the doctor been called for? 12. I’m sure this event will be commented upon in newspapers.

 

7. Change the following sentences from active to passive. Make the personal object the subject of the Passive Voice.

Model: They will show the visitors the new school buildings.

The visitors will be shown the new school buildings.

1) They gave my little sister a ticket to the school concert. 2) Somebody recommended me another subject for my paper. 3) Somebody gave him a new English-Ukrainian dictionary. 4) They will show us English films every week. 5) They will ask us several questions at the exam. 6) They gave him a very good job after he had finished school. 7) They deny women the right to equal pay in some countries. 8) They told Nick the news when he came to school. 9) Someone taught Ann French in her childhood. 10) Someone told the new pupil where to sit. 11) Someone told him how to use the tape-recorder. 12) They will allow each child a second helping of the cake.

 

8. Change the following sentences into the Passive Voice. Put the adverbs of manner immediately in front of the Past Participle it qualifies as shown in the example.

Model: I cooked the fish very well. The fish was very well cooked.

1. I burnt ray finger badly. 2. They feel the shortage of fresh water in this country still very keenly. 3. You wrote your last homework very badly. 4. Someone has cooked dinner excellently. 5. Nobody has answered my question properly. 6. They had exploited (the) natural resources of the country barbarously before it became independent. 7. People admire Picasso’s pictures very much. 8. They formerly used the Tower of London as a prison. 9. He has written the essay skilfully. 10. She dresses her children lightly but warmly. 11. They praised the new TV show highly. 12. They will appreciate your reply highly. 13. They met our request immediately. 14. They raised oil prices drastically. 15. They established friendly relations quickly. 16. They built thehouse badly. 17. He wrote the poem beautifully.

 

9. Put the following sentences into the Passive Voice. Prepositions or adverb particles must not be left out.

Model: They will look after the child well.

The child will be well looked after.

1) We must look into this matter.

2) People speak well of my boy-friend Pete.

3) Someone reads to the old lady every evening.

4) We must fight for peace.

5) You must let the dog out.

6) Nobody had lived in that cottage for years.

7) She will look after the little girl well.

8) A car has run over their dog.

9) People will laugh at you if you wear these jeans.

10) They carried the piano into the house.

11) People ought not to speak about such things in public.

12) Somebody left the light on all night.

13) They will lock the cottage up for the summer.

14) Somebody has split milk over the table-cloth.

15) Nobody has ever spoken to me like that before.

16) People talked about this film all over the town.

17) When we go camping we must not throw away empty bottles and tins.

18) We ate up all the biscuits yesterday.

19) People were carrying the chairs out into the garden.

20) This is a good idea, but one cannot carry it out in practice.

 

10.Make all the necessary changes in accordance with the time signals (given in brackets).

Model: A great amount of manufactured goods is imported by this country (last year, before its own light industry was developed, lately).

A great amount of manufactured goods was imported by this country last year. A great amount of manufactured goods had been imported by this country before its own industry was developed. A great amount of manufactured goods has been imported by this country lately.

1. The round-the-clock news was transmitted ten minutes ago (every half hour, now, next, already, at the time I came in).

2. Exhibitions of young artists’ paintings will have been opened in three main halls by the time the festival begins (during the XXII Olympiad, in a month, before the festival began). 3. An exhibition of students’ diploma works is opened in our institute (recently, last month, every day from ten till three, before the session begins). 4. Was the agenda of the meeting discussed with the group council chairman (yet, usually, tomorrow or the day after tomorrow)? 5. A number of quite important agreements were signed (recently, this year, during the visit, by the end of this year). 6. A lot of consumer goods are produced every year (during the period of five years, this year, last year). 7. The patient has been examined by the doctor (at present, when Icame in, already, before he was taken to hospital, before he is taken to hospital). 8.The terms of the agreement are worked out (at present, before the meeting of the heads of the governments, during his last visit to the country, by the end of the current conference, already). 9. The elections to the local councils are held every four years (for a whole month, this month, now, already, during the coming month, by the end of the government committee session).

 

11.Comment on the use of the passive verb form. Write out the infinitive of the verbs. Translate the sentences into Ukrainian.

1. We are welcomed by a very civil woman in a white apron. (Dickens)

2. He can have food in, too; but he is not allowed to smoke. (Galsworthy)

3. “Look, Max,” she would have said, “look what we’ve been sent.” (Du Maurier)

4. Who wants to be foretold the weather? (Jerome K. Jerome)

5. He said in English, “I’m so sorry I had to ask you to come.” “Iwasn’t asked. I was ordered.” (Greene)

6. ... they were marched off to the nursery. (Mansfield)

7. “... I’m not going to be talked to like this.” (Bennett)

8. “... ask Peggotty if I didn’t do very well when I wasn’t interfered with!” (Dickens)

9. Their conference was put an end to by the anxious young lover himself. (Austen)

10. He worked from 8 a.m. to 8 p. m. every day and was delighted if he was given week-end work. (Walsh)

11. At this point a maid announced that suppper was served and instantly Gilbert took his departure. (Dreiser)

 

Модальні дієслова (Modal Verbs)

 

В англійській мові є дієслова (can, may, must, ought, should, shall, will, would, need, dare), які не мають основних форм, властивих іншим дієсловам, не виражають дії або стану, а лише необхідність, можливість, бажаність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом, який стоїть після них. Такі дієслова називаються модальними.

Модальні дієслова вирізняються такими особливостями:

а) Інфінітив після них вживається без частки to (крім to have (to), to be (to), ought (to), а також need і dare, після яких інфінітив може вживатися як із часткою to, так і без неї).

б) Модальні дієслова не мають трьох форм, властивих іншим дієсловам.

в) У третій особі однини у Present Indefinite модальні дієслова не мають закінчення -(e)s.

г) У питальних реченнях модальні дієслова не використовують допоміжних дієслів, а самі ставляться перед підметом (крім to have (to)):

 

1) Дієслово сап вживається для вираження фізичної або розумової можливості чи здатності виконувати дію:

She can speak English well. (Вона може добре розмовляти англійською.)

Can you finish your work next week? (Можете ви закінчити роботу наступного тижня?)

I cannot (can’t) соте here tomorrow. (Я не зможу прийти сюди завтра.)

Саn у розмовній мові вживається для вираження прохання, дозволу або заборони:

Can you give те your vocabulary? (Можете дати мені свій словник?)

Could вживається для вираження фізичної можливості або здатності виконувати дії у минулому:

You could do it much better last year. (Ти міг це робити набагато краще минулого року.)

Could у розмовній мові вживається для вираження ввічливого прохання:

Could you do it for me? (Чи не могли би ви це зробити для мене?)

Примітки:

— Сполучення сап з Perfect Infinitive у питальних і заперечних реченнях означає, що той, хто говорить, не допускає мож­ливості виконання дії, вираженої смисловим дієсловом, у минулому.

Не cannot have said it. (Він не міг цього сказати.)

Can he have done it? (Невже він це зробив?)

— У стверджувальних реченнях can (could) з Perfect Infinitive означає можливість здійснення дії у минулому:

She could have gone there. (Вона, напевно, ходила туди.)

 

2) Дієслово тау вживається для вираження дозволу (у стверджувальній формі), прохання (у питальній формі) і заборони (у заперечній формі) виконати дію:

You тау go(Ти можеш іти.)

May I sit down ? (Можу я сісти?)

You тау not talk loudly here. (He можна голосно розмовляти тут.)

May вживається для вираження припущення з відтінком сумніву, невпевненості:

She may be ill. (Вона, можливо, хвора.)

You may not find her there. (Ти не зможеш її знайти там.)

Примітки:

— Сполучення may (mightз Perfect Infinitive виражає припущення щодо дії у минулому:

Не might have already done the work. (Він, можливовже зробив цю роботу.)

— Might з Perfect Infinitive може виражати докір у зв’язку з тим, що дія не була виконана:

You might have given her a present to her birthday. (Ти міг би дати їй подарунок в день її народження.)

 

3) Дієслово must вживається для вираження необхідності виконання дії, наказу, поради (у стверджувальній і питальній формі), заборони (у заперечній формі), припущення з відтінком упевненості, ймовірності у теперішньому часі.

You must study well. (Ти повинен вчитися добре.)

I must be going. (Мені треба йти.)

You must not play in the street. (He можна гратись на вулиці.)

Must I go there? (Мені потрібно йти туди?)

She had to rewrite the test. (Вона повинна була переписати контрольну роботу.)

She must be in the garden. (Вона, напевно, в саду.)

Примітки:

— Оскільки заперечна форма must not виражає заборону, вона протилежна за значенням дієслову тау.

May I have an ice-cream, Mummy? No, you mustn’t.

Коли немає необхідності виконувати дію, вживається дієслово needy заперечній формі (needn’t).

Must і до there with you? No, you needn’t.

— Must з Perfect Infinitive виражає припущення (майже впевненість) у тому, що дія відбулася у минулому:

There must have been a misunderstanding. (Вірогідно, трапилося якесь непорозуміння.)

They must have left yesterday. (Вони, скоріш за все, виїхали вчора.)

 

4) Модальне дієслово need має тільки форму теперішнього часу і вживається лише в питальних і заперечних реченнях з інфінітивом смислового дієслова без частки to.

За допомогою цього дієслова виражається необхідність виконання дії або відсутність цієї необхідності:

Need I go so early? (Мені потрібно йти так рано?)

You needn’t hurry, we have much time. (Тобі немає потреби поспішати, ми маємо багато часу.)

Примітка:

Neednt з Perfect Infinitive виражає дію, в якій не було необхідності.

You needn’t have helped him. He is able to manage alone. (He треба було допомагати йому. Він може впоратися сам.)

 

5) Дієслова should і ought (to) виражають моральний обов’язок (з точки зору того, хто говорить), рекомендацію, пораду, припущення з відтінком упевненості.

You ought to prepare better for the lessons. (Тобі слід краще готуватися до уроків.)

Your friend is ill. You should visit her. (Твоя подруга хвора. Тобі треба було б відвідати її.)

They ought to be a happy couple. (Вони, напевно, щаслива пара.)

Примітка:

Should (ought (to)) у стверджувальній формі з Perfect Infinitive означає, що дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася:

You should have visited the exhibition. It was very interesting. (Вам слід було відвідати виставку. Вона була цікавою.)

Should (ought (to)) у заперечній формі з Perfect Infinitive виражає дію, що відбулася як небажана з точки зору мовця:

You shouldn’t have said it to him. (Тобі не слід було говорити цього йому.)

 

6) Модальне дієслово to have (to) виражає необхідність виконання дії узв’язку з обставинами, що склалися:

I have to get up early tomorrow. (Мені потрібно встати завтра рано.)

She had to tell him everything she knew. (Вона змушена була розповісти йому все, що вона знала.)

Питальна й заперечна форми модального дієслова to have (toу Present Indefinite утворюються за допомогою допоміжних дієслів dodoesа у Past Indefinite за допомогою допоміжного дієслова did:

Do I have to go there at once? Does she have to bring the composition? She did not have to get lip at 7 yesterday.

Вираз to have got (to) вживається з модальним значенням вусному мовленні і виражає необхідність виконання дії у зв’язку з обставинами, що склалися:

I have got to соте there again. (Мені потрібно прийти туди знову.)

 

7) Модальне дієслово to be (to) вживається у Present Indefinite та Past Indefinite (was/were (to)) і означає необхідність виконання дії, зумовленої попередньою домовленістю, планом тощо:

We are to meet at 6 o’clock. (Ми повинні зустрітись о годині.)

She was to work there in the evening. (Вона повинна була працювати там ввечері.)

Модальне дієслово to be (to), вжите з інфінітивом у пасивному стані, виражає можливість:

They were to be met at the theatre every Sunday. (їх можна було зустріти в театрі кожної неділі.)

Примітка:

То be (toу поєднанні з Perfect Infinitive виражає дію, яка мала відбутися у минулому, але не відбулась:

She was to have brought money before breakfast but she didn’t. (Вона повинна була принести гроші до сніданку, але не принесла.)

 

8) Модальне дієслово shall вживається у стверджувальних і заперечних реченнях у другій і третій особах для вираження попервдння, погрози, обіцянки, перестороги, наказу:

You shall go there at once. (Ти підеш туди одразу ж.) (наказ)

You shall not go home before you tell everything. (Ти не підеш додому, поки не розповіси усе.) (погроза)

Whatever I know, you shall know. (Все, що я знаю, знатимеш і ти.) (обіцянка)

У питальних реченнях модальне дієслово shall вживається упертій і третій особах при звертанні до співрозмовника з метою отримати від нього розпорядження, вказівку:

Shall I visit her tomorrow? (Мені відвідати її завтра?)

Shall he соте in? (Йому увійти?)

 

9) Модальні дієслова willwould вживаються у першій особі у стверджувальних і заперечних реченнях для вираження бажання, наміру, волі:

I wont do it(Я не зроблю цього.) (не бажаю робити)

I will help him. (Я допоможу йому.) (охоче)

Модальне дієслово would у цьому значенні вживається у підрядних додаткових реченнях, де дієслово-присудок вжито у минулому часі:

I said that I would take the child to the circus. (Я сказав, що (охоче) візьму дитину в цирк.)

У питальних реченнях модальні дієслова will і would вживаються у другій особі для вираження ввічливого прохання, запрошення:

Will you take a piece of cake? (Пригощайтеся тістечком, будь ласка.)

Стосовно неживих предметів модальні дієслова will і would у заперечних реченнях вказують на те, що предмет не виконує дії, позначеної інфінітивом смислового дієслова:

The knife won’t cut. (Ніж не ріже.)

Не tried to open the door but it wouldn’t open. (Він намагався відчинити двері, але вони не відчинялись.)

Примітка:

Would з Perfect Infinitive виражає впевненість щодо якоїсь дії чи стану у минулому.

That would have been the right way. (Мабуть (певно), це був правильний шлях.)

Не would have been forty then. (Йому, мабуть, було тоді сорок років.)

 

10) Модальне дієслово dare означає мати сміливість або зухвальство зробити щось і вживається у питальних і заперечних реченнях.

У заперечних реченнях модальне дієслово dare виражає відсутність сміливості виконати якусь дію. Дієслово dare може вживатися і як смислове дієслово. Якщо воно є модальним, то у питальних реченнях стоїть перед підметом, а у заперечних реченнях частка not ставиться після нього. У третій особі однини в Present Indefinite до цього дієслова не додається закінчення -s. Інфінітив після dare вживається без частки:

How dare you соте here? (Як смієш ти приходити сюди?)

Не dared not say a word. (Він не наважувався сказати ні слова.)

Як смислове дієслово dare відмінюється за загальними правилами; інфінітив після нього вживається з часткою:

Не did not dare to meet her. (Він не наважився зустріти її.)

TASKS

Can (could, shall will be able (to))

1. Translate into Ukrainian.

1. She can take her examinations next June. 2. He cannot be in thestreet now: it’s pouring! 3. What cannot be have done, I wonder! 4. I am anxious about her. She cannot be taking a walk so late. 5. You cannot have done it. I don’t believe it. 6. A new-born puppy cannot see. 7. She cannot be still sleeping. 8. Could you let me know about the meeting? 9. Your friends will be able to help you tomorrow. 10. I shan’t be able to come in time.

 

2. Translate into English.

1. Я можу написати твір за дві години. 2. Мій старший брат вміє фати на гітарі. 3. Я не зміг відповісти на його запитання. 4. Не може бути, щоб вона не чекала нас. 5. Невже він не склав іспит? 6. Ти зможеш прийти на мій день народження? 7. Можу я взяти твій конспект з хімії? 8. Ми не змогли купити квитки на прем’єру у нашому театрі. 9. Невже вони виїхали в Канаду?

 

3. Answer the questions according to the model.

Model: Can Nick come now? (at 7 o’clock in the evening)

No, he can’t. He can come at 7 o’clock in the evening.

1. Can the children go to the park now? (after dinner)

2. Can you translate the article now? (next week)

3. Can your sister play the piano now? (in the evening)

4. Can she look through the newspapers now? (after supper)

5. Can we leave now? (at 5 o’clock)

 

4. Use the modal verb can (could) with the necessary form of the infinitive instead of the italicized parts of the sentences.

Model: 1) It’s impossible for Ann to know what’s wrong with me.

Ann can’t (couldn’t) know what’s wrong with me.

2) I’m sure that Nick didn’t see to the matter himself.

He was engaged at the conference the whole day.

Nick can’t have seen to the matter himself; he was engaged at the conference the whole day.

1. I’m quite sure that your friend was kept at the office. Something unexpected must have happened to him.

2. I doubt whether he’s persuaded her to give up her hobby. 1 tried to do so myself several times but couldn’t.

3. Is it possible that Dr. Brown is still attending to your father? I heard that he’d retired and a new doctor had taken over.

4. It’s hardly possible that they are still making preparations for the experiment. The preparatory work must have been under way for a fortnight already.

5. I don ’1 believe that the work is still under way. They started it aweek ago and promised to get through it in two days.

6. I don’t believe he took over the job. He is quite unskilled in this field.

7. Ican’t believe she «just an ordinary singer. Her concerts attract large audiences.

 

5. Comment on the use of can, could, to be able (to). Translate into Ukrainian.

1. “You really want that squirrel?,” Roy said, unbelieving... “Can you get one?” (Aldridge)

2. She was startled. “Think it was a bear, Ruth?” Roy said, — “How could I know it was you?” she said agrily. (Aldridge)

3. We shan’t be able to start for Wales till the end of the month. (Galsworthy)

4. “Beatrice can sometimes be infernally unintelligent,” he said. (Du Maurier)

5. “I won’t be able to pull you up,” the boy said... “You don’t know what you can do until you try, kid...” (Aldridge)

6. “I pay my cook sixty pounds a year, but she can’t give me adinner like that!” (Galsworthy)

7. She thought so much of him the good soul! Really, she could not have been so dull as he deemed her. The power to appreciate rightly — this, at least, she must have possessed. (Jerome K. Jerome)

 

May (might, shall (will) be allowed (to))

6. Translate into English.

1. Можна сісти? 2. Можу я зачинити вікно? 3. Я можу прийти заздалегідь. 4. Ти зможеш пообідати зі мною. 5. Вона, можливо, хвора. 6. Можна цьому хлопчикові погратися твоїми іграшками? 7. Можна мені ввімкнути світло? 8. Завтра, можливо, буде злива. 9. Можливо, вона забула твою адресу. 10. Можна нам користуватися словниками?

 

7. Paraphrase the following sentences referring them to the future and to the past.

Model: You may take my vocabulary till Friday.

You will be allowed to take my vocabulary till Friday.

You were allowed to take my vocabulary till Friday.

1. We may spend this week in their camp. 2. The pupils of our group may work at the laboratory twice a week. 3. You may occupy my room. 4. The students may go home. 5. She may look through these documents.

 

8. Translate into Ukrainian.

1. He may be wrong. 2. She might be still working. 3. They might have left the Institute already. 4. She might come here more often. 5. The young man might have been working all this time. 6. They may come at any moment. 7. May I read the telegram? 8. They may have lost the money, I’m afraid. 9. You may take any book you like. 10. We may not find her at home. 11. The telegram may have been sent yesterday. 12. You may think whatever you like.

 

9. Answer the questions according to the model.

Model: When is Ann going to leave?

She may leave next week.

1. When are you going to visit your grandmother?

2. When is your mother going to come to school?

3. When are the pupils going to go on an excursion?

4. When is your friend going to go to Canada?

5. When is she going to type my article?

6. When are you going to finish the work?

 

Must

10. Give negative answers to the following questions.

Model: May I take your book?

No, you mustn’t. You must not take it.

1. May the boys go home? 2. May I tell her all the truth? 3. May we turn the light on? 4. May the children play in the street? 5. May she be late tomorrow? 6. May we clean the black board? 7. May she go out?

 

11. Translate into Ukrainian.

1. One must work when one is young.

2. You must do as you are told.

3. You must not speak loud: the child is sleeping.

4. It’s five o’clock. She must be at home.

5. You must come to your lessons in time.

6. She must be very tired, she looks quite worn out.

7. Where is Ann? — She must be working in the next room.

8. Haven’t you finished your work yet? You must have been working for more than two hours!

9. What wretched weather! You must be wet to the skin!

10. Poor animal! How it must be suffering!

11. She must be away from home now.

 

12. Answer the questions according to the model.

Model: a) Where’s John? (in the cafeteria)

He must be in the cafeteria.

1. Where’s the teacher? (in the laboratory) 2. Where are the children? (in the yard) 3. Where’s your sister? (in the library) 4. Where are thestudents? (in the hall) 5. Where is the cat? (under the chair) 6. Where is the calendar? (in the bookcase)

Model: b) How old is Nick? (ten)

He must be ten. He may be ten.

1. How old is your friend’s mother? (thirty-two) 2. How old is this tree? (five) 3. How old is your neighbour? (sixty-one) 4. How old is your teacher? (forty-five) 5. How old is your town (two hundred)

 

13. Comment on the use of may (might) and must. Translate thesentences into Ukrainian.

1. “Where’s Moose?” — “I guess he must be up with Scotty and Samson...” (Aldridge)

2. I must have been the first person to put on that mackintosh since the handerchief was used. (Du Maurier)

3. The fine weather never came that summer. I espect that machine (the barometer) must have been referring to the following spring. (Jerome K. Jerome)

4. Gertrude, what you tell me may be true, but it happened many years ago. (Wilde)

5. May 1 see what book you are reding this week?” (Cronin)

6. “If one of those bullets ricochets back here, “Scotty said, “some one is going to have a hole in him.” — “It might be you, Scotty,” Roy said. (Aldridge)

7. “They must have stolen that car. It couldn’t have belonged to them at all.” (Dreiser)

 

to have (to)

14. Make the sentences interrogative and negative.

Model: She has to take a taxi.

Does she have to take a taxi?

She doesn’t have to take a taxi.

1. My friend has to come home in time. 2. The young woman has toleave for Moldova. 3. The boy had to sleep in the children’s room. 4.1have to wear spectacles. 5. We had to write the test for the second time.

 

15. Translate into Ukrainian.

1. Something has to be done about this affair!

2. He’ll have to do what he’s told.

3. You will have to come again.

4. Father has fallen ill, so I have to change our plans.

5. I have to stay here for some days.

6. Did you have to get up early yesterday?

7. Shall I have to clean the flat tomorrow?

 

16. Answer the questions according to the model.

Model: Does she have to translate the article today? (tomorrow)

I don’t think she has to translate the article today. She can do it tomorrow.

1. Does she have to clean the flat now? (in the evening) 2. Does he have to rewrite the composition today? (next week) 3. Do they have to finish the work after dinner? (tomorrow) 4. Does she have to leave in ten minutes? (in an hour) 5. Do the students have to pass the examinations on Monday? (on Wednesday)

 

17. Comment on the use of the modal verbs to have (to), to have got (to).

1. “... I’m sorry,” I said. “Jasper would not come. I had to get some string.” (Du Maurier)

2. Frank had told me to forget the past... But Frank did not have to sit in the morning-room as I did... Frank did not have to sit at her place in the dining-room...” (Du Maurier)

3. “Why, ... why does this have to happen?” (Sommerfield)

4. “But no, not a word! It is I who have to ask!” (Bennett)

5. “When has she got to go?” asked the doctor... (Maugham)

6. “... we’ll have to go over and see Granny some time.” (Du Maurier)

7. “Then we shall have to take means to compel you.” (S. K. Hocking)

8. “We shall have to draw up in divisions, our numbers being so large; ...” (Dickens)

9. “Stay you here to watch the pavilion; I will go forward and make sure, if I have to walk right into their camp.” (Stevenson)

 

to be (to)

18. Translate into Ukrainian.

1. I am to leave for Moscow in two days. 2. She is to return tomorrow. 3. We are to finish the experiment just now. 4. He was to be at the meeting at five, so he had to put off his visit to the doctor. 5. What am I to do? 6. She is not to come before six. 7. Hurry up! We are to be at their house at 6 sharp. 8. My friends were to meet me at the bus-stop. 9. He is to come back in a minute.

 

19. Comment on the use of the modal verb to be (to).

1. “Am I to stop if we meet him?” (Galsworthy)

2. He said wearily, “There was to have been a parade...” (Greene)

3. “... You are to be better informed.” (Greene)

4. What was to become of her if she did not marry Mr. Binks? (S. K. Hocking)

5. What was to be done? (A. Christie)

6. It was the eve of the trial when Mr. Mayherne received the letter which was to lead his thoughts in an entirely new direction. (A. Christie)

7. From that time forward, Mr. Utterson began to haunt the door in the by-street of shops. ...by all lights and at all hours of solitude or concourse, the lawyer was to be found on his chosen post. (Stevenson)

8. “... What am I to do, my lord? Am I to have any protection!” (Dickens)

9. “... Am I to have the benefit of the laws? Am I to have any return for the King’s taxes?” (Dickens)

 

Shall

20. Translate into Ukrainian. Comment on the meaning of the verb shall.

1. You shall do as you are told to. 2. I advise you to keep your word. If you don’t, you shall repent. 3. We shall get a new flat inamonth. 4. Shall I help you? 5. Shall he come to your place to help you with your luggage? 6. If I have enough money, you shall have the book you asked me for. 7. She shall come back, believe me.

 

Will, would

21. Translate into Ukrainian.

1. Though the work is difficult, I will do it, and it will be done well! 2. Will you kindly pass me the salt? 3. I will do it whether you like it or not! 4. Would you be so kind as to shut the window? 5. She pushed the door, but it would not open. 6. I asked him not to switch on the radio early in the morning but he would do it.

 

22. Comment on the use of the modal verbs shall, will, would.

1. “Would you go along? Would you?” Samson said to him. “Imight,” Roy said with obvious trickery. “If I go.” (Aldridge)

2. “Go now to the bridge. I will look after the equipment... It shall be covered and no one shall touch it,” the woman of Pablo said. (Hemingway)

3. “I can’t stand it any more, Emmy,” Jos said, “I won’t stand it; and you must come with me.” (Thackeray)

4. “Sophia, will you take this medicine, or won’t you?” ... “I won’t take it,” said Sophia, sullenly and flatly... “You are a big girl and anaughty girl. And if you will be ill you must.” (Bennett)

5. “But I shall not let you,” he said agrily. “You cannot prevent me,” she retorted. “But I wiil prevent you.” (S. K. Hocking)

6. “Mrs. Bounderby,” he returned, laughing, “upon my honor, no. I will make no such pretence to you.” (Dickens)

 

Need (modal and notional)

23. Translate into Ukrainian.

1. You needn’t come tomorrow. 2. Need I tell you what has h appened? 3. You needn’t come so early. The lecture begins only at 5. 4. He always needs money. 5. Does he need this dictionary? 6. I don’t need any interpreter. 7. He needs your help.

 

24. Translate into English.

1. їй не треба було приходити сюди. 2. Він постійно потребує моїх порад. 3. Туї’ світло, нам не потрібна лампа. 4. Тобі треба ще грошей? 5. Мені не потрібно таксі. Я встигну на поїзд. 6. Тобі потрібен мій конспект з історії? 7. Нам потрібні два квитки на цей концерт. 8. Мені потрібна твоя підтримка на зборах. 9. Все, що йому потрібно, це наша увага і розуміння.

 

25. Translate into Ukrainian.

1. You needn’t be in such a fright. Take my arm. (Shaw)

2. One need to be careful. (Zandvoort)

3. Why need he bother us? (Kruisinga)

4. He did not need to be told twice. (Zandvoort)

5. You need not make a secret of it. (Bronte)

6. I need hardly say I would do anything in the world to ensure Gwendolen’s happiness. (Wilde)

7. I suppose I needn’t have made that observation. (Pinero)

8. “I needn’t say,” observed the locksmith, ... “that, except among ourselves, I didn’t want to make a triumph of it.” (Dickens)

 

Should, ought (to)

26. Translate into Ukrainian.

1. You should work systematically. 2. She ought to be more careful. 3. Your work should be done in time. 4. He shouldn’t go there. 5. My work oughtn’t to have been stopped at the very beginning. 6. You should be working now and not talking with your friend. 7. The children should be more attentive at the lessons.

 

27. Translate into English.

1. Тобі слід прочитати цю статтю. 2. Вам не треба було розказувати їй всю правду. 3. Нам треба було зробити все заздалегідь. 4. Ти б провідав свого хворого товариша. 5. Тобі не треба було йти туди без батьків. 6. Твоїй подрузі слід бути уважнішою на уроках. 7. Тобі слід було не брати кота додому. 8. Вам треба було підготуватись до екзамену краще.

 

28. Comment on the use of the modal verbs shouldought (to).

1. “I think,” said Dinny, “you ought to tell me more.” (Galsworthy)

2. What should she do if he insisted on her keeping her promise? (S. K. Hocking)

3. “I should like you to tell me one thing, ...” (A. Christie)

4. “There is one thing more... I should like you to have a hundred pounds.” (A. Christie)

5. “... if you would rather I stayed at home...” “No,” said Mrs. Harter with determination. “Certainly not. I mean it, Charles. On that night of all nights I should much rather be alone.” (A. Christie)

6. “... it is their money they are after, is it not? Why not give it to them?” “Ah!” replied he, ... “I have tried it already, Mr. Cassilis; and alas that it should be so! but it is blood they want.” “Huddlestone, that’s a little less than fair,” said Northmour. “You should mention that what you offered them was upwards of two hundred thousand short.” (Stevenson)

7. “No, no,” cried Mr. Huddlestone; “it (money) does not, it cannot belong to them! It should be distributed pro rata among all my creditors.” (Stevenson)

8. Mrs. Morland was a very good woman, and wished to see her children everything they ought to be. (Austen)

 

29. Comment on the meaning of modal verbs. Translate into Ukrainian.

1. I should be grateful if you would keep your hands off my business in future. (Murdoch)

2. Mitch Poker shouldn’t be played in a house with women. (Williams)

3. They didn’t have to worry about money. (Mansfield)

4. You need not meet him unless you like. (Shaw)

5. Mischa followed her, and they were to be seen a moment later in conversation. (Murdoch)

6. Anyhow, Callendar won’t hear of you seeing her. (Forster)

7. And here now was this young and promising doctor, who could, if he would, keep her supplied with work, and might even eventually marry her. (Dreiser)

8. What is to be her future? It is in my hands; what am I to do? (Pinero)

9. Your family may object to me; and then it will be all over between us. (Shaw)

10. Grandpa is not upstairs. Where can he have gone? (Cronin)

11. You must be dying with curiosity. Take a peep. (Shaw)

12. Madam, may I speak to you a moment? (Mansfield)

13. She gazed at me severely. “You ought to be in at your essay.” (Cronin)

14. But you’ve got to finish college. We can’t get married for along time. (Carter)

15. I don’t have to pay to find that out... I could have asked anybody at the meeting, and found out.” (Carter)

16. “What are we to do?” she gasped. “Can’t we stay here? Lock thedoor?” (Priestley)

17. “Land ought to be very dear about there,” he said. (Galsworthy)

 

Спосіб дієслова (Mood)

 

В англійській мові є три способи дієслова: дійсний (The Indiicative Mood), наказовий (The Imperative Mood) і умовний (The Subjunctive Mood).

Дійсний спосіб виражає дію як реальний факт у теперішньому, минулому, майбутньому часі:

My father works at the plant. (Мій батько працює на заводі.)

She went to the theatre on Sunday. (Вона ходила в театр у неділю.)

We shall go on an excursion in a week. (Ми підемо на екскурсію через тиждень.)

Наказовий спосіб в англійській мові має дві форми: стверджувальну й заперечну:

Stop talking! (Не розмовляйте!)

Don’t do it again! (He роби цього знову!)

Одна й та сама форма наказового способу вживається у 2-ій особі однини й множини:

Hurry up, Katia! (Поспіши, Катю!)

Keep silent, children! (Помовчіть, діти!)

Щоб виразити спонукання до дії, що стосується 1-ої і 3 -ої особи, вживається допоміжне дієслово let і перша форма смислового дієслова.

Let us (Let’s) go to the cinema! (Давайте підемо у кіно!)

Let her see. (Хай вона подивиться.)

Don’t let him go there! (Нехай він не йде туди.)

Умовний спосіб виражає дію як таку, що могла б відбутися за певних умов, а також як бажану, небажану, необхідну, нездійсненну, нереальну.

I wish I were your friend. (Мені хотілось би бути твоїм другом.)

В англійській мові є чотири форми умовного способу: the Conditional Mood, the Suppositional Mood, Subjunctive I, Subjunctive II.

 

The Conditional Mood

 

The Conditional Mood вживається для вираження дії, яка могла б відбутися за певних умов у теперішньому, минулому або майбутньому часі, але не відбудеться з якихось причин:

I should соте to you but I have no time. (Я б зайшов до тебе, але не маю часу.)

The Conditional Mood утворюється за допомогою дієслів should і would та інфінітива смислового дієслова без часткиtoУ першій особі вживаються should і wouldу другій і третій — would.

The Conditional Mood має дві часові форми: Present і Past.

Present Conditional виражає дію, що могла б відбутися за певних умов у теперішньому або майбутньому часі:

I should visit you next week but I shall go to the Crimea. (Я відвідав би тебе наступного тижня, але я їду у Крим.)

Present Conditional утворюється за допомогою допоміжних дієслів should і would та інфінітива смислового дієслова без частки to.

Past Conditional виражає дію, яка за певних умов могла б відбутися у минулому, але не відбулась:

Не would have bought the book but he didn’t have money. (Він купив би цю книгу, але не мав грошей.)

Past Conditional утворюється за допомогою допоміжних дієслів should і would Perfect Infinitive смислового дієслова (have + третя форма дієслова).

 

Subjunctive II

 

Subjunctive II має дві форми: Present і Past.

Present Subjunctive II виражає нереальну дію, що стосується теперішнього і майбутнього часу:

If I had time tomorrow, I should come to you. (Якби я мав час завтра, я би прийшов до тебе.)

If she knew English better, she would enter the Institute. (Якби вона знала англійську краще, вона б поступила в інститут.)

Present Subjunctive II утворюється за допомогою другої форми смислового дієслова. Дієслово to be має форму were для всіх осіб однини і множини:

If I were you, I should study better. (Якби я був тобою, я би вчився краще.)

Past Subjunctive II виражає нереальну, нездійсненну дію у минулому:

If I had seen the film, I should have told you about it. (Якби я бачив цей фільм учора, я розповів би тобі про нього.)

Past Subjunctive II утворюється за допомогою Past Perfect смислового дієслова (had + третя форма дієслова):

They would have соте if they had got an invitation. (Вони б прийшли, якби отримали запрошення.)

 

Вживання the Conditional Mood і Subjunctive II

 

The Conditional Mood вживається для вираження дії, яка могла б відбутися за певних умов. Ці умови можуть бути виражені у цьому реченні, або у сусідньому, або не виражені взагалі, але зрозумілі з усієї ситуації:

But for the rain they would come. (Якби не дощ, вони б прийшли.)

I should ring her up but I don’t know her telephone number. (Я б подзвонив їй, якби я знав номер її телефону.)

The Conditional Mood і Subjunctive II вживаються у складнопідрядних реченнях з підрядним умови, якщо умова малоймовірна або нездійсненна. В головному реченні вживається Conditionalа в підрядному — Subjunctive II.

Якщо дії головного і підрядного речень відбуваються в теперішньому або майбутньому часі, то в підрядному умовному реченні (умова) вживається Present Subjunctive II, а в головному (наслідок) — Present Conditional:

If I were a student, I would spend much time in the reading-hall. (Якби я був студентом, я проводив би багато часу у читальному залі.)

Якщо дії головного і підрядного речень відбуваються в минулому часі, то в підрядному умовному реченні вживається Past Subjunctive II, а в головному — Past Conditional:

If she had graduated from the Institute, she would work at school. (Якби вона закінчила інститут, вона працювала б у школі.)

Subjunctive II вживається у простих реченнях для вираження бажаної дії або стану, що суперечить дійсності:

If only she could be here! (Якби тільки вона могла бути тут!)

If she had done it, I should have known about it. (Якби вона зробила це, я би знав.)

Якщо дієслово-присудок головного речення виражене дієсловом to wishу підрядному додатковому реченні вживається Subjunctive II:

I wish I lived here. (Мені хотілось би жити тут.)

Якщо дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного, то в підрядному вживається Present Subjunctive II, а якщо дія підрядного речення відбулася раніше, ніж дія у головному реченні, вживається Past Subjunctive II:

I wish you worked with me. (Добре було б, якби ти працював зі мною.)

I wish you had not said it. (Шкода, що ти це сказав.)

Примітка:

Якщо дія підрядного речення є майбутньою стосовно дій головного, воно виражає бажання, здійснення якого малоймовірне. У такому разі в підрядному реченні вживаються should або could з інфінітивом смислового дієслова:

I wish you would do the experiment in two days. (Було добре, якби ти зробив цей експеримент за два дні.)

I wish you could get the book. (Хотілось би, щоб ти дістав цю книгу.)

 

Subjunctive II вживається у підрядних реченнях способу дії, що приєднуються до головного сполучниками as though, as if (наче, ніби).

Якщо дія підрядного речення є одночасною з дією головного, то в підрядному реченні вживається Present Subjunctive II:

Не loves her as if she were his own daughter. (Він любить її як свою власну дочку.)

Якщо дія підрядного речення передує дії головного, то в  підрядному вживається Past Subjunctive II.

Не speaks about it as if he had been there himself. (Він говорить про це так, ніби він побував там сам.)

Примітка:

Якщо дія підрядного речення способу дії зі сполучником as thoughas if є майбутньою стосовно дії головного, то в підряд­ному реченні вживається would з інфінітивом смислового дієслова без частки to:

The sky looked as if it would never clear before morning. (Небо було таким, наче воно до ранку не проясниться.)

 

Subjunctive І

 

Subjunctive І виражає бажану, необхідну дію, яка може відбутися.

It is desirable that he be there at 10 o’clock. (Бажано, щоб він був там о 10 годині.)

Не ordered that everybody be at the meeting. (Він наказав, щоб всі були на зборах.)

It is necessary that she go with us. (Необхідно, щоб вона пішла з нами.)

Subjunctive І має тільки одну форму для всіх осіб однини і множини (інфінітив без частки to):

 

to help

to be

to have

I help

I be

I have

You help

You be

You have

He, she, it help

He, she, it be

He, she, it have

We help

We be

We have

They help

They be

They have

 

У пасивному стані Subjunctive І утворюється за допомогою be і Past Participle смислового дієслова (третя форма дієслова):

The teacher ordered that the compositions be written the next week. (Вчитель наказав, щоб твори були написані наступного тижня.)

Subjunctive І не має часових форм.

It is (was, will be) necessary that she be here. (Є (було, буде) необхідно, щоб вона була тут.)

Примітка:

Subjunctive І вживається, головним чином, в Америці. В Англії ця форма збереглась в офіційній мові (юридичних актах, документах). У розмовній і сучасній літературній мові замість Subjunctive І вживається should з інфінітивом без частки to.

It is necessary that everything should be ready by 6 o'clock. (Необхідно, щоб все було готове до 6 години.)

У підрядних реченнях мети, крім should з інфінітивом Subjunctive І може бути виражений сполученням модального дієслова may (mightз інфінітивом:

The teacher spoke slowly that the pupils might understand him. (Вчитель говорив повільно, щоб учні розуміли його.)

 

The Suppositional Mood

 

The Suppositional Mood вживається для вираження сумнівної, але бажаної, необхідної дії, що не суперечить дійсності і має відбутися відповідно до чийогось розорядження, наказу, прохання:

It is necessary that she should consult the doctor. (Необхідно, щоб вона проконсультувалась у лікаря.)

She ordered that the children should leave the room. (Вона наказала, щоб діти вийшли з кімнати.)

The Suppositional Mood, як і Subjunctive І, вживається в підрядних підметових реченнях, які вводяться зворотом із займенником it. it is important, it is desirable, it is necessary, it is ordered, it is recommended, it is demanded:

It is demanded that he should come here twice a week. (Вимагається, щоб він приходив сюди двічі на тиждень.)

The Suppositional Moodяк і Subjunctive І, вживається в підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення означає прохання, вимогу, наказ, пропозицію, пораду тощо:

She insisted that they should he invited to the meeting. (Вона наполягала на тому, щоб їх запросили на збори.)

The teacher ordered that my parents should come to school on Friday. (Вчитель наказав, щоб мої батьки прийшли в п’ятницю до школи.)

The Suppositional Mood вживається в підрядних додаткових реченнях, які вводяться сполучником lest (щоб не):

Не feared lest something fatal should happen. (Він боявся, що щось погане може трапитись.)

У підрядних реченнях мети, які вводяться сполучником lestтакож вживається the Suppositional Mood:

Shut the window lest you should catch cold. (Закрий вікно, щоб не застудитись.)

 

TASKS

The Conditional Mood

 

1. Make up sentences using the Conditional Mood.

 

 

the rain

we (to finish) the work in time.

 

their help

they (to go) to the country next week.

But for

the late hour

we (to go) to the forest yesterday.

my friend

he (to find) their address.

 

your absentmindness

you (to notice) your mistakes on the blackboard.

 

good health

you (to prepare) a more interesting report.

 

2. Paraphrase the sentences using the Conditional Mood.

Model: 1) I want to go to the cinema with you but I have to take my examination in English tomorrow. But for this examination I should go to the cinema with you.

2) She made an effort over herself and didn’t faint. But for making an effort over herself she would have fainted.

1. He helped me and I managed to find my work in time. 2. He is an experienced engineer and he gave us good advice. 3. It began to rain and we didn’t reach the village in time. 4. She had a headache and didn’t take part in the concert. 5. The driver was very skilled and we reached the camp at daybreak.

 

3. Complete the following sentences using the Conditional Mood and the words in brackets.

1. She was angry with him, otherwise she... (to say) such offending words. 2. She must have heard about this event already otherwise she... (to look surprised) when you told her about it. 3. They must have lost their way otherwise she... them (to return) already. 4. Probably they are out, otherwise somebody... (to answer the phone). 5. She had aperfect command in English, otherwise she ... (to translate) the article properly.

 

Subjunctive II

4. Use the corresponding mood form instead of the infinitive inbrakets.

1. If I (to be free) tomorrow, I shall join you with pleasure. 2. If your brother (to be) here now, he will be surprised at your behaviour and lam sure he would not approve of it. 3. If we (to be) not writing this exercise now I should give you my pen. 4. If it (to be raining) now, the children would not be running about in the garden. 5. If the students (to work) regularly they will pass their exams.

 

5. Make up sentences using Subjunctive II.

 

I

 

you (to meet) us at the station.

He

wish

we (to take) a porter. The luggage is heavy.

She

wishes

they (to send) for a doctor at once.

We

wished

she (to tell) her friends everything.

They

 

they (to be) frank with us.

 

6. Fill in the blanks using the corresponding mood form.

1. I wish you ... this film (saw, had seen). I am sure you would like it. 2. I wish you ... earlier (came, had come). You should have gone to the museum together. 3. I wish you ... time to read this article (had, had had). Now you would be able to answer all the questions. 4. I wish you ... my friend (saw, had seen).

 

7. Make up sentences using Subjunctive II.

 

He

 

 

he (to be) pleased immensely.

She

looked

 

they (to enjoy) the film.

It

behaved

as if

they (to understand) everything.

We

seemed

as though

she (to be) a child of six.

You

felt

 

she (to be) young again.

They

 

 

they (to make up) their mind.

 

8. Make up sentences using Subjunctive II.

 

 

we (to know) this rule.

It is time that

you (to tell) him the truth.

 

you (to look upon) him as a grown-up person.

 

9. Use the corresponding mood form instead of die infinitive in brackets.

1. She (to tell) you nothing even if you (to ask) her. 2. They (not to come) have today even if you (to wire) them. 3. The boy (to go) to school even if he (to be ill). 4. I (to ring up) you even if I (to have) little time. 5. He (not to go) to a holiday camp with you even though the weather (to be) fine.

 

Subjunctive і and the Suppositional Mood

10. Make up sentences using Subjunctive I or the Suppositional Mood.

 

 

suggest

 

that cheerful boy (to be invited) to our company.

I

insist

that

the meeting (to be held) on Wednesday.

 

demand

we (to put off) our meeting.

 

hope

 

they (to settle) the whole matter.

 

11. Use the corresponding mood form instead of the infinitive in brackets.

1. He requested that she (to partner) him. 2. We suggest that our plan (to be turned down). 3. I suggest that my sister (to be taught) English. 4. We ask that you (to listen) to our convincing arguments, 5. They insist that the firm (to answer) within this month.

 

12. Complete the following sentences.

1. A new film was on and I suggested that we ... . 2. The dean ordered that all the students ... . 3. The teacher ordered that the pupils ... . 4. It was late and the mother insisted that the children ... . 5. I insist that you ... . 6. It is impossible that he ... . 7. I consider it natural that the man ... . 8. It is surprising that the leader of the group ... . 9. Should you make a discovery ... . 10. Should you book a seat for the fast train ... . 11. Should you sign this document ... . 12. Should you be in America ... . 13. Should this film be worth seeing ... . 14. Should you go shopping ...

 

13. Fill in the blanks using the corresponding mood form.

1. They ... that the radio-set ... put right. 2. He did not want to mention that fact lest he ... hurt my feelings. 3. ... you find this book, buy one for me. 4. It is necessary that he ... be calmed down. 5. ... you move to another flat, let me know and give me your new address. 6....you have this book at your disposal, give it to me for three days.

 

Miscellaneous Exercises on the Use of the Subjunctive and Conditional Mood

14. Use the corresponding mood form instead of the infinitive in brackets.

Model: 1) I wish you (to go) for a walk late in the evening.

I wish you did not go for walk late in the evening.

2) I wish I never (to buy) that terrible raincoat.

I wish I had never bought that terrible raincoat.

1. I wish I (to buy) that grey hat instead of this one. It was more expensive, but the quality was much better. 2. It looks like raining, I wish we (to take) our umbrellas. 3. The child is crying, I wish I (to know) how to calm her. 4. I wish you (to finish) your work already. We could go for a walk now. 5. I wish I (to know) it was your favourite writer. I would have bought the book for you.

 

15. Complete the following sentences.

1. It was cold and our mother advised that ... 2. It was raining. Ifeared lest... 3. We did not know where to go in summer and he advised that... 4. It was getting dark and my friend suggested that... 5. The concert was very interesting. I wish you ... 6. He got wet to the bone, I fear lest ... 7. The tickets were hard to get, he insisted that ... 8. They were very tired after work, so I suggested that they ...

 

16. Complete the following sentences.

1. If I were not so busy... 2. The weather is so fine today. I wish... 3. Our tram is starting. Make haste lest... 4. Had he been informed about her arrival... 5. If it were not raining now... 6. Should he bring you up... 7. It is annoying that... 8. I should have taken part in the discussion... 9. Had he been more attentive... 10. The teacher recommended that... 11. Wind your watch lest... 12. If he were not so derisive... 13. They would have met us at the airport... 14. It takes me much time to get to my office. I wish... 15. She looks pale and tired as if... 16. My friend insisted that... 17. If you had followed your friend’s advice... 18. Evidently the letter upset him. I wish... 19. He dropped his eyes as though... 20. It is important that... 21. If I were you...

 

Неособові форми дієслова (Non-Finite Forms of the Verb)

 

Дієслова в англійській мові крім особових форм мають ще й неособові, які не змінюються за особами й числами, не вживаються в ролі присудка, але можуть входити до його складу. До неособових форм належать інфінітив, герундій і дієприкметник.

Інфінітив і герундій мають властивості іменника, а дієприкметник — властивості прикметника. Але насамперед це — дієслівні форми, які виражають дію або стан.


Інфінітив (The Infinitive)

 

Інфінітив — це неособова форма дієслова, яка тільки називає дію і має властивості як іменника, так і дієслова:

I’m glad to see you.

She wants to be a teacher.

Інфінітив, зазвичай, вживається з часткою to, яка стоїть перед ним.

Проте в окремих випадках інфінітив вживається без частки to:

а) після модальних і допоміжних дієслів (can (could), may (might), must, shall (should), will (would), do (did), need).

Shall I do it?

You must go there tomorrow.

б) після дієслів to let, to make, to see, to hear, to notice, to watch, to feel та іноді після to help (в усному мовленні та американському варіанті англійської мови):

Let те see!

What makes you think so?

I noticed him pass a note to her.

She helped me do it.

в) після словосполучень had better, would rather, would sooner:

You had better visit her at once.

I would rather do it myself.

Щоб уникнути повторення раніше згаданого дієслова, частка to може вживатися без інфінітива, якщо це не утруднює розуміння: She did what I had asked her to (do).

Заперечна форма інфінітива утворюється за допомогою частки not, яка ставиться перед ним: I’m sony not to have helped you.

Інфінітив має властивості іменника і може бути в реченні:

1) підметом:

То teach is a responsible task.

2) іменною частиною сюїаденого присудка:

His task is to prepare dinner.

3) додатком:

I want to show you the book I have bought.

4) означенням:

I need some paper to write on.

5) обставиною:

I have come here to help you.

Дієслівні властивості інфінітива виявляються в тому, що він може мати додаток і означатися прислівником.

The teacher asked те to read louder.

Інфінітив в англійській мові має такі форми:

 

Infinitive

Intransitive Verbs (Неперехідні дієслова)

Transitive Verbs (Перехідні дієслова)

Active

Active

Passive

Indefinite

to walk

to write

to be written

Continuous

to be walking

to be writing

-

Perfect

to have walked

to have written

to have been written

Perfect Continuous

to have been walking

to have been writing

-

 

1) Інфінітив у формі Indefinite (Active і Passive) означає: а)дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі; б) дію, яка відноситься до майбутнього часу; в) дію, безвідносну до часу її виконання:

Не likes to write long letters. (Він любить писати довгі листи.)

Не ordered the windows to be shut. (Він наказав зачинити вікна.)

Indefinite Infinitive Active є першою основною формою дієслова (to read, to go, to do).

Indefinite Infinitive Passive утворюється за допомогою дієслова to be і третьої форми смислового дієслова (to be written, to be done).

 

2) Інфінітив у формі Continuous вживається для вираження тривалої дії, яка відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом в особовій формі:

Не is said to be writing a new book. (Кажуть, що він пише нову книгу.)

Continuous Infinitive Active утворюється за допомогою дієслова to be і Present Participle смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing) (to be goingto be doing).

 

3) Infinitive у формі Perfect означає дію, яка передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі:

I am glad to have done it. (Я радий, що зробив це.)

Perfect Infinitive Active утворюється за допомогою дієслова to have і третьої форми смислового дієслова (to have doneto have written).

Perfect Infinitive Passive утворюється за допомогою дієслів to have been і третьої форми смислового дієслова (to have been done, to have been read).

 

4) Perfect Continuous Infinitive Active виражає тривалу дію, що відбувалася протягом певного часу перед дією, вираженою дієсловом в особовій формі, і або закінчилась перед цією дією, або ще продовжувалася в момент її виконання:

She is known to have been working at school for 10 years. (Відомо, що вона працює ів школі 10 років.)

Perfect Continuous Infinitive Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів to have been і Present Participle смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing).

 

Інфінітивні звороти (Infinitive Constructions)

 

Інфінітив у сполученні з іменником (або займенником в об’єктному відмінку) може утворювати комплекси (інфінітивні звороти), що виконують роль складних членів речення.

1) Інфінітивний зворот, який виконує в реченні роль складного підмета і складається з іменника (або особового займенника в називному відмінку), що стоїть перед присудком, та інфінітива, який стоїть після нього, називається The Nominative-with-the-Infinitive Construction (“називний відмінок з інфінітивом”), або the Subjective Infmitiive ConstructionЦей зворот вживається у таких випадках:

а) коли присудок виражений дієсловами to thinkto supposeto hearto seeto knowto describeto reportto askto adviseto order і деяких інших; у реченнях такого типу дієслово-присудок вживається .у пасивному стані:

She is said to be a famous painter. (Кажуть, що вона — відома художниця.)

б) коли присудок виражений дієсловами to seemto appearto happento turn outj таких реченнях дієслово- присудок вживається в активному стані:

She seems to know more than she has said. (Здається, вона знає більше, ніж вона розповіла.)

в) коли іменна частина присудка виражена прикметниками surelikelycertain:

She is certain to come again. (Вона, напевно, прийде знову.)

 

2) Інфінітивний зворот, який виконує роль складного додатка, складається з іменника (або займенника в об’єктному відмінку) та інфінітива, називається The Objective-with-the-Infinitive Construction (“об’єктний відмінок з інфінітивом”).

Цей зворот вживається після дієслів to want, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших:

I want you to rewrite the test. (Я хочу, щоб ти переписав контрольну роботу.)

Примітка:

Після дієслів to let, to таке, to hear, to see, to watch, to notice, to feel і деяких інших інфінітив вживається без часткиto:

She made те clean the room. (Вона змусила мене прибрати кімнату.)

 

3) Зворот з прийменником for складається з іменника (або займенника в об’єктному відмінку), перед яким стоїть прийменник, та інфінітива.

Цей зворот називається The for-Infmitive Construction (“прийменник, for з інфінітивом”):

It’s difficult for me to translate English texts without your help. (Мені важко перекладати англійські тексти без твоєї допомоги.)

Зворот із прийменником for виконує роль складного підмета (зввідним it), іменної частини присудка, складного додатка, означення і обставини:

It is necessary for him to know my new address. (Підмет)

This is for you to decide. (Іменна частина присудка)

The children waited for the mother to come. (Додаток)

The father bought a book for his son to read. (Означення)

The text is easy enough for you to understand. (Обставина)

 

TASKS

 

1. Find the infinitives. Translate the sentences into Ukrainian.

1. I’m so glad to have met you. 2. It’s so good to see you well again. 3. Can he be waiting for us? 4. I’m not going to stay here any longer. 5. It’s really pleasant to be swimming in the warm water of the Black Sea. 6. I don’t want to be asked about the events of that day. 7. The patient will have to be examined again. 8. You can hear the children shout in the yard. 9. I advised him to ask the bus conductor to tell him where to get off. 10. I am glad to have taken your advice. 11. The water was too cold to bathe. 12. You must have met him; he lives next door to you. 13. We must send him a telegram. 14. I am sorry to have kept you waiting. 15. He made us promise not to tell anybody what we had seen. 16. The writer is said to have finished anew novel. 17. It must be done by all means. 18. He told her not to drink cold water. 19. It was too cold to have breakfast in the garden. 20. I want him to be invited to thebirthday party. 21. The ice is thick enough to walk on. 22. They must be travelling in the south. 23. He may have lost your address and cannot write you a letter. 24. He made me do it all over again. 25. He must have forgotten about his promise to come and see us. 26. I am sorry not to have been present at the meeting.

 

2. Mark the sentences with the infinitives without “to”.

1. May I use your phone? 2. You will be able to do it yourself when you are older. 3. You can take a horse to water but you can’t make him drink. 4. I want you to know what I am going to do. 5. He made us wait for hours. 6. Visitors are asked not to touch the paintings. 7. He is expected to arrive in a few days. 8. Please, let me know your new address as soon as possible. 9. I heard the door open and saw a man enter theroom. 10. “To be or not to be — that is the question.”

 

3. Read and translate the sentences and state what kinds of infinitives are used in them (Active or Passive, Indefinite, Continuous or Perfect).

1. There is nothing to be done. 2. You’ll have to attend the preparatory courses to be able to enter the university. 3. He is said to have left school. 4. What is your opinion about the steps to be taken in order to help the pupils in their studies? 5. They must be arguing about the right occupation to choose. 6. To teach is a responsible task. 7. My sister is glad to be taught English. 8. I’m sorry not to have helped you. 9.1tseems to have been raining since the very morning. 10. They are glad to have been taught by such outstanding teachers. 11. I’m sure very soon I shall be sorry not to have spoken with you about it. 12. When she felt worse, she was sorry not to have consulted the doctor. 13. I know that when I return to town in autumn, my friend is sure to be working at her thesis. 14. Our teacher is glad to be teaching such clever students. 15. She is said to be writing a new book.

 

4. Make up sentences with the given word constructions.

Model: to meet them so often.

I am happy to meet them so often.

It is pleasant to meet them so often.

to be seen off by my friends

to have met him at the station

to invite nice people to dinner

to be walking along this shady alley

to be invited to an evening-party

to be studying for the medical profession

to have been walking all the morning before breakfast

to be taught by this outstanding teacher

 

5. Supply the appropriate form of the infinitive for the verb given in brackets.

Why didn’t you come yesterday? I am sorry (to wait for) you for thewhole evening. I intended (to show) you my collection of snapshots (моментальні фотографії). They are said (to be) rather good. Tomorrow I shall be busy: I expect (to read) for the examination all day long. The examination is very difficult. Our students are very glad (to give) consultations. I’m so glad (to give) the necessary explanations at the last consultation.

 

6. Answer the questions.

Model: What’s the best way to master a foreign language?

The best way to master a foreign language is to speak it as much as possible.

1. What’s your favourite occupation? 2. What are your plans for the summer? 3. What’s the young people’s favourite entertainment? 4. What’s the best way to preserve one’s health up to old age? 5. What’s your purpose of learning English? 6. What’s the best way to become a good football player?

 

7. Define the function of the infinitive.

1. “Are you ready to go, David?” (Dickens) 2. They spent their honeymoon looking for a place to live. (Carter) 3. “I haven’t anything more to say.” (Dreiser) 4. ... his voice began to tremble slightly ... (Dreiser) 5. “He had to shoot the man to save his own life...” (Galsworthy) 6. ... I begged and prayed my aunt... to befriend and protect me, for my father’s sake. (Dickens) 7. It would be dishonest of me to leave the cannon foundry to my son. (Shaw) 8. It is very clever of you to have found me out. (Shaw) 9. We are the only people in the world to know... (Du Maurier) 10. ... I was surprised to find my hand trembling. (Braine) 11. “I don’t shut myself up in my room to cry.” (Du Maurier) 12. There will be time to find some better place for him in the meanwhile. (Dickens)

 

8. Point out the Objective Infinitive Constructions. Translate thesentences into Ukrainian.

1. I saw Mary smile.

2. She wanted her little sister to clean the room herself.

3. We knew him to be a clever student.

4. I want them to come here tomorrow again.

5. I supposed him to come in time.

6. We hear him play the piano in the next room.

7. The captain wanted the sailors to clean the ship.

8. The teacher wanted me to do the work.

9. The boy expected his mother to buy a computer for his birthday.

 

9. Point out the Subjective Infinitive Constructions. Translate thesentences into Ukrainian.

1. He is known to speak English well. 2. She is said to work much. 3. My father is considered to have made an extraordinary discovery. 4. This man is believed to have achieved much in the field of science. 5. She is sure to come. 6. He didn’t seem to have heard the news. 7. My friend happened to be at home. 8. She didn’t prove to be a well-read person. 9. The mother is certain to return soon. 10. She is not likely to do it.

 

10. Point out the for-Infinitive Constructions; define their functions.

1. It is time for them to come. 2. This is for me to decide. 3. The first thing for you to do is to ring him up. 4. He is anxious for his son to succeed. 5. It was necessary for her to leave. 6. The question was too difficult for me to decide at once. 7. It had long been physically impossible for Swithin to start. (Galsworthy) 8. ... it would be impossible for him to discover her in such a throng. (Cronin) 9. It was for him a surprising thing to do. (Galsworthy) 10. He paused for me to show my ignorance again. (Greene) 11. It is natural for you to think that money governs England. (Shaw) 12. She held out the paper for me to see. (Du Maurier)

 

11. Insert “to ” before the infinitive where required. Translate into Ukrainian.

1. She could not help but ... feel a little choked for breath. (Dreiser)

2. Do you think I plan ... spend the rest of my life in the save situation? I would rather ... die! (Monsarrat)

3. They ought ... have asked my advice. They ought ... have. (Snow)

4. I’ve got nothing ... do but ... talk, talk. (Greene)

5. I would ... die sooner than ... ask him another penny. (Shaw)

6. But Elfride knew Mrs. Jethway ... be her enemy, and ... hate her. (Hardy)

7. Then why not ... try ... save yourself? (Shaw)

8. She opened the iron gateway and bade me ... enter. (Maugham)

9. The key of the door below was now heard in the lack, and the door was heard ... open and close. (Dickens)

 

12. State the function of the infinitive. Translate into Ukrainian.

1. The floor of the forest was soft to walk on ... (Hemingway)

2. He was a man to attract immediate sympathy. (Maugham)

3. But the heat of the afternoon was, to say the least, oppressive. (Salinger)

4. His age was difficult to guess. (Wilson)

5. I awoke a little after sunrise to find Evan gone. (Hansford Johnson)

6. Truth to tell, he wanted to say a great deal. (Dreiser)

7. She’s a spoiled child not to be trusted. (Galsworthy)

8. Her large eyes were of a blue so pale as to be almost white. (Murdoch)

9. To lie is not my custom. Too much complication and uncomfort. (Baum)

10. Nobody asked you to come out here. I didn’t ask you to stay. I told you to go while it was daylight. (Faulkner)

 

13. Point out the infinitive attributes. Translate into Ukrainian.

1. I have a word to say to my daughter. (Shaw)

2. There was no moment to lose. (Dreiser)

3. There is no time to be lost. (Wilde)

4. Davy was never one to promise and not keep his word. (Llewellyn)

5. He was the first to speak again. (Hardy)

6. I promise you there’s nothing to fear. (Maugham)

7. I won, but it’s no victory to be proud of. (Wilson)

8. We came into Spezia looking to a place to eat. (Hemingway)

9. I have dreadful news to break to her. (Dickens)

10. One should always have something sensational to read in the train. (Wilde)

11. Haviland was really someone to admire. (Wilson)

 

Герундій (The Gerund)

 

Герундій — неособова форма дієслова, яка тільки називає дію і має властивості іменника та діє­слова:

I like reading(Мені подобається читати (читання).)

Як і іменник, герундій може вживатися з прийменниками і означатися присвійними займенниками або іменниками у присвійній формі:

I’m fond of reading adventure stories.

She told me of my uncle’s coming for the holidays.

Do you mind my opening the window ?

а) На відміну від віддієслівного іменника Герундій не має форми множини і перед ним не ставиться артикль.

Порівняйте:

Не is very good at painting. (Герундій)

I visited the museum to see the paintings of Rubens there. (Віддієслівний іменник)

б) Віддієслівний іменник означається прикметником (а не прислівником, як герундій та інші дієслівні форми):

I like rapid reading.

в) На відміну від Герундія після віддієслівного іменника не може стояти прямий додаток:

They started the loading of the ship. (Віддієслівний іменник)

They started loading the ship. (Герундій)

г) На відміну від герундія віддієслівний іменник не має часових форм і не виражає стану.

Як і іменник, герундій в реченні може бути:

1) Підметом: Travelling is a very pleasant and useful thing.

2) Іменною частиною присудка: My hobby is reading.

3) Додатком: I enjoy hiking.

4) Означенням: I don’t like the idea of walking in the dark.

5) Обставиною: She left the room without saying a word. Before having dinner you must wash your hands.

Дієслівні властивості Герундія виявляються в тому, що він може мати додаток і означатися при­слівником:

We remember our visiting the Crimea last year.

I don’t like reading aloud.

Thank you for helping me.

Герундій має такі форми:

 

Gerund

Active

Passive

Indefinite

writing

being written

Perfect

having written

having been written

 

1) Герундій у формі Indefinite означає: а) дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі; б) дію, яка відноситься до майбутнього часу, в) дію, безвідносну до часу її виконання:

She sat without saying a word. (Вона сиділа, не говорячи ні слова.)

We were intended writing her a letter. (Ми мали намір написати їй листа.)

Reading much is very useful. (Багато читати є дуже корисно.)

Герундій у формі Indefinite Active утворюється додаванням закінчення -ing до першої основної форми дієслова:

read — reading

make — making

hear — hearing

see — seeing

get — getting

travel — travelling

Примітка:

Після дієслів to remember, to forget, to excuse, to forgive, to thank, а також із прийменниками after, on (upon)ґерундій у формі Indefinite означає дію, яка передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі:

Thank you for coming. (Дякую за те, що ти прийшов.)

On hearing the bell she opened the door. (Почувши дзвінок, вона відчинила двері.)

 

Герундій у формі Indefinite Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова be із закінченням -ing і третьої форми смислового дієслова:

She insisted on being sent to the conference. (Вона наполягала на тому, щоб її послали на цю конференцію.)

 

2) Ґерундій у формі Perfect виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі:

She was surprised at my having invited so many friends to my birthday party. (Вона була здивована, що я запросив так багато друзів на свій день народження.)

Ґерундій у формі Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова have із закінченням -ing і третьої форми смислового дієслова:

I am proud of having seen this famous writer. (Я пишаюсь тим, що бачив цього відомого письменника.)

Ґерундій у формі Perfect Passive утворюється за допомогою допоміжних дієслів having been і третьої форми смислового дієслова:

Не was surprised at his not having been invited to her house. (Він був здивований, що його не запросили до неї додому.)

Герундій і присвійний займенник або іменник у присвійній формі, які стоять перед ним, утворюють ґерундіальний зворот (The Gerundial Construction):

I hope to see you before my leaving the town.

Did you agree to Pete’s coming here?

 

TASKS

 

1. Read the sentences and say which words ending in -ing are gerunds.

1. I don’t like sitting in a room in such weather. 2. When will the sitting of the literary circle be held? 3. You can find the sender’s address at the beginning of the letter. 4. What are you preparing for? 5. You may finish this discussion after my leaving. 6. After finishing their homework the children went out to play. 7. The telephone is ringing. 8. What do you mean by coming to the lesson without reading the story? 9. On every floor of the hotel there are rooms for washing. 10. They enjoyed sitting in the sun and bathing in the river. 11. There is no hope of our getting home before 7 o’clock. 12. He returned home after ayear’s absence, it was a happy meeting.

 

2. Define the forms of the gerund. Translate the sentences into Ukrainian.

1. After leaving school she entered the Pedagogical Institute.

2. She was proud of her having been invited to his birthday.

3. Thank you for having answered my letter.

4. I’m sure of his being at school now.

5. She denied having seen me at the theatre.

6. We are interested in being sent to this conference.

7. She was proud of having seen this famous architect.

8. I like reading illustrated magazines.

9. My favourite occupation is travelling.

10. He likes inviting his friends to his place.

11. She was pleased with having been asked this question.

12. My mother enjoys reading detective stories.

13. She is sure of being invited to the concert.

14. On leaving for Kyiv she began to work as a book-keeper.

15. She was proud of having passed all the exams successfully.

16. I like being given difficult tasks.

17. They drank coffee without talking.

18. Her sister likes being invited to the parties.

19. On returning home I found a letter on the table.

20. She didn’t remember having ever told me about it.

21. My brother likes being asked at the English lessons.

22. Reading English in the original is my favourite occupation.

23. Mary was proud of having got this interesting job.

24. I learnt drawing when I was only 7.

25. The little boy stopped crying.

 

3. Insert the correct preposition before the gerund where required.

1. The other insisted ... accompanying them. (Lessing)

2. I am tired ... being old and wise. (Greene)

3. Both windows needed ... cleaning. (Hansford Johnson)

4. I didn’t at all like the idea ... going to the station in the luggage cart. (Maugham)

5. I thought you had just been blaming me ... being neutral. (Snow)

6. He looked at me for a long time ... answering. (Clark)

7. We wouldn’t mind ... being poor again. (Hansford Johnson)

8. I suppose nothing is gained ... delaying. (Maugham)

9. I was torn between the fear ... being in the way. (Maugham)

10. I wish I’d never told you the truth, but it’s no use ... denying it. (Braine)

11. If you won’t tell me what’s wrong, what’s the use ... my being here? (Braine)

 

4. Point out gerundial constructions. Translate the sentences into Ukrainian.

1. She was astonished at their not having come.

2. We are proud of Mary’s having been given the second prize.

3. She is sure of her getting the best mark for the test.

4. The woman is pleased with her son’s knowing Spanish.

5. We were surprised at his not having passed the English examination.

6. I’m proud of my playing the violin so well.

7. He dislikes my asking so many questions.

8. I’m sure of her coming tomorrow.

9. I object to your asking me about this.

10. She is proud of her being invited to the parties so often.

11. My mother was proud of my having won this match.

12. She objected to her being given that task.

13. I’m looking forward to my being invited to his birthday party.

14. He was surprised at my knowing three foreign languages.

15. Our teacher was proud of our having written the test so well.

16. Your coming tomorrow is very necessary for us.

 

5. Substitute gerundial constructions or phrases for subordinate clauses.

Model. I am surprised that she lives abroad.

I am surprised at her living abroad.

 

I am surprised

that he knows several languages.

that he has not come.

that he has been chidden by his parents.

He is proud

that he will take part in the running race next Sunday.

that he was praised by the teacher yesterday.

that he is always praised.

I am sure

I shall be late for the lessons.

I have made a mistake.

he has seen this film already.

 

6. Translate into English.

1. Я впевнений, що мій лист буде одержаний вчасно.

2. Мати була задоволена, що її син поступив до політехнічного інституту.

3. Мені не подобається, як він поводиться.

4. Ми повинні бути здивовані, що він отримав перший приз на виставці картин.

5. Я пишався тим, що мене запросили на цю наукову конференцію.

6. Я не впевнений, що він почувається добре.

7. Він був здивований, що його друг не здав такий легкий екзамен.

 

7. Insert the appropriate form of the gerund.

1. There is vivid happiness in merely ... alive, (to be) (Coppard)

2. The attempt is at least worth ... (to make) (Collins)

3. No woman looks her best after ... up all night, (to sit) (Shaw)

4. I’m tired of ... like a silly fat lamb, (to treat) (Coppard)

5. She kept on ..., her voice low and controlled, (to talk) (Braine)

6. I know everyone who’s worth ... (to know) (Maugham)

7. I just couldn’t stand ... away from you any longer, (to be) (Stone)

8. I remember ... him with her and Mamer going away from church, (to see) (Elliot)

9. The house wanted ... (to do up) (Galsworthy)

10. “Or, sir,” cried the man, gruffly, “where’s the use of ... of Bloody Mary...? (to talk) (Dickens)

11. The answer was so long in ... (to come) (Dickens)

12. He apologized to Hooker for ... so late, (to be down) (Priestley)

 

Дієприкметник (The Participle)

 

Дієприкметник — неособова форма дієслова, яка має властивості прикметника, прислівника і дієслова:

She sat in an arm-chair watching TV. (Вона сиділа в кріслі, дивлячись телевізор.)

A broken сир lay on the floor. (Розбита чашка лежала на підлозі.)

They passed те talking loudly. (Вони пройшли повз мене, голосно розмовляючи.)

Як і прикметник, дієприкметник може бути означенням до іменника та іменною частиною складеного присудка:

Не picked up the broken pencil. (Він підняв зламаний олівець.)

Machines made at this plant are very popular abroad. (Машини, зроблені на цьому заводі, дуже популярні за кордоном.)

She was missing from the last lesson. (Її не було на останньому уроці.)

Як і прислівник, дієприкметник може бути обставиною, що означає дію, виражену присудком:

When crossing the street, look to the left and to the right. (Переходячи вулицю, подивись ліворуч і праворуч.)

Not knowing what to do I rang her up. (He знаючи, що робити, я зателефонував їй.)

Маючи властивості дієслова, дієприкметник може мати додаток і визначатися прислівником:

Entering the room she saw him at the table. (Увійшовши в кімнату, вона побачила його за столом.)

She liked to rest in the evening walking slowly in the park. (їй подобалось ввечері відпочивати, прогулюючись повільно по парку.)

Дієприкметник має такі форми:

 

Participle

Intransitive Verbs

Transitive Verbs

 

Active

Active

Passive

Present

going

writing

being written

Past

gone

written

Perfect

having gone

having written

having been written

 

1) Дієприкметник у формі Present означає дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі. Залежно від часу дієслова-присудка Present Participle може стосуватися теперішнього, минулого і майбутнього часу:

Reading English texts I write out new words. (Читаючи англійські тексти, я виписую нові слова.)

Reading English texts I wrote out new words. (Читаючи англійські тексти, я виписував нові слова.)

Reading English texts I shall write out new words. (Читаючи англійські тексти, я виписуватиму нові слова.)

Present Participle може виражати дію безвідносно до якогось часу:

The bisector is a straight line dividing an angle into two equal parts. (Бісектриса — це пряма лінія, що поділяє кут на дві рівні частини.)

Present Participle дієслів to open, to close, to enter, to arrive, tosee, to hear означає дію, що передує дії, вираженій дієсловом в особовій формі.

Arriving to London he visited the British museum. (Приїхавши до Лондона, він відвідав Британський музей.)

Present Participle Active утворюється додаванням закінчення -ing до першої основної форми дієслова:

get — getting study — studying

lie — lying talk — talking

know — knowing tie — tying

Present Participle Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова be із закінченням -ing і третьої форми смислового дієслова.

The shop being closed, I couldn’t buy bread. (У зв ’язку з тим, що магазин був зачинений, я не зміг купити хліба.)

 

 

2) Past Participle (дієприкметник минулого часу) означає завершену дію:

I saw a broken сир on the table. (Я побачив розбиту чашку на столі.)

Past Participle — це третя форма дієслова:

ask — asked go — gone

carry — carried leave — left

want — wanted write — written

Past Participle може також виражати дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом в особовій формі, а також дію, безвідносну до часу:

His mother is a teacher loved by everybody. (Його мати — вчителька, яку всі люблять.)

A central angle is an angle formed by two radii. (Центральний кут — це кут, утворений двома радіусами.)

 

3) Дієприкметник у формі Perfect виражає дію, попередню до дії, вираженої дієсловом в особовій формі:

Having corrected the test-papers, the teacher returned them to the students. (Перевіривши контрольні роботи, вчитель повернув їх студентам.)

Having written the letter, she decided not to post it. (Написавши листа, вона вирішила не надсилати його.)

Perfect Participle Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова have із закінченням -ing і третьої форми смислового дієслова.

Perfect Participle Passive утворюється за допомогою допоміжних дієслів having been і третьої форми смислового дієслова:

Having been written, the letter was brought to the post-office. (Після того, як листа написали, його віднесли на пошту.)

 

Дієприкметникові звороти

 

Дієприкметник у сполученні з іменником (або займенником у об’єктному відмінку) може утворювати комплекси (дієприкметникові звороти), які виконують роль складного додатка.

 

1) Дієприкметниковий зворот “об’єктний відмінок з дієприкметником теперішнього часу” (Objective with the Present Participle) складається з іменника (або займенника в об’єктному відмінку) і дієприкметника теперішнього часу. Цей зворот вживається після дієслів to feel, to find, to hear, to listen, to look, to notice, to see, to watch:

I hear the telephone ringing in the next door. (Я чую, як в сусідній кімнаті дзвонить телефон.)

She watched the children playing in the yard. (Вона спостерігала, як діти грались на подвір ’ї.)

Примітка:

Цей зворот аналогічний звороту “об’єктний відмінок з інфінітивом” (The Objective-with-the-lnfinitive Construction),але дієприк­метниковий зворот виражає дію у процесі її виконання, а інфінітивний зворот тільки називає дію.

Порівняйте:

I saw children crossing the street. (Я бачив, як діти переходили вулицю.)

I saw children cross the street. (Я бачив, що діти переходили вулицю.)

 

2) Дієприкметниковий зворот “об’єктний відмінок з дієприкметником минулого часу” (Objective with the Past Participle) складається з іменника (або займенника в об’єктному відмінку) та дієприкметника минулого часу. Цей зворот вживається після дієслів to have, to get, to want, to wish, to hear, to see, to watch, to find.

We are going to have the walls of my room painted. (Ми збираємось пофарбувати стіни моєї кімнати.)

I want it done immediately. (Я хочу, щоб це було зроблено одразу ж.)

I must have ту room cleaned. (Мені треба прибрати кімнату.)

Зворот з дієсловом to have (to get) означає, що дію виконує не сам підмет, а інша особа для нього:

I had ту photo taken. (Я сфотографувався.) (Тобто: мене сфотографували)

Порівняйте:

I must clean ту shoes(Я повинен почистити туфлі.)

I must have ту shoes cleaned(Мені треба почистити туфлі. (Тобто: щоб мені почистили.)

У реченні об’єктний дієприкметниковий зворот виконує функцію складного додатка.

 

3) Суб’єктний дієприкметниковий зворот (The Subjective Participial Construction) складається з іменника у загальному відмінку (або особового займенника у називному відмінку) і дієприкметника (здебільшого теперішнього часу), що виражає дію, яку виконує особа або предмет:

A bird was heard singing in the sky. (Було чути, як в небі співає пташка.)

Суб’єктний дієприкметниковий зворот вживається з дієсловами to seeto feelto hearto watchto observeto notice у пасивному стані, які виконують роль присудка:

The old man was heard talking to himself. (Було чути, як старий чоловік говорить сам до себе.)

З дієсловами to believeto findto consider іноді вживається суб’єктний дієприкметниковий зворот з Past Participle:

The work was considered finished. (Роботу вважали закінченою.)

У реченні суб’єктний дієприкметниковий зворот виконує функцію складного підмета.

 

4) Незалежний дієприкметниковий зворот (The Absolute Participial Construction) складається з іменника у загальному відмінку (або особового займенника у називному відмінку) і дієприкметника. У цьому звороті можуть вживатися всі форми Participle.

В українській мові підрядне обставинне речення може бути замінене дієприслівниковим зворотом, якщо в головному і підрядному реченнях один і той самий підмет, хоча в одному він може бути виражений іменником, а в другому — відповідним особовим займенником.

Наприклад: Коли Таня повернулась зі школи, вона розповіла мамі про цікаву екскурсію до музею.

Якщо підмети в головному і підрядному реченнях різні, така заміна не можлива.

В англійській мові така заміна обставинного підрядного речення зворотом з Participle можлива і тоді, коли підмети у головному і підрядному реченнях різні:

When Tania came home, her mother asked her to clean the room. Tania coming home, her mother asked her to clean the room.

У реченні незалежний дієприкметниковий зворот виконує функції обставин (способу дії, умови, часу, причини):

The sun having risen, they continued their way. (Після того, як сонце зійшло, вони продовжили свій шлях.)

There being a strong wind that day, it was dangerous to go yachting. (Оскільки був сильний вітер у той день, було небезпечно пливти на яхті.)

Weather permitting, we shall go to the forest tomorrow. (Якщо дозволить погода, ми підемо в ліс завтра.)

The work finished, we went home. (Коли робота була закінчена, ми пішли додому.)

The teacher being ill, the lesson didn’t take place. (Оскільки вчитель був хворий, урок не відбувся.)

Незалежний дієприкметниковий зворот перекладається українською мовою:

а) дієприслівниковим зворотом:

His face smiling, he opened the door. (Усміхаючись, він відчинив двері.)

б) підрядним обставинним реченням:

The invitation being written, I sent it to my friend. (Коли запрошення було написано, я надіслав його своєму товаришеві.)

в) простим реченням, що входить до складносурядного:

They went quickly out of the house, Nick accompanying her to the theatre. (Вони швидко вийшли з дому, і Нік провів її до театру.)

Крім цього, незалежний дієприкметниковий зворот може перекладатися українською мовою головним реченням у складнопідрядному, вставним реченням, іменником з прийменником:

A chapter having been read through twice, the books were closed. (Після того, як глава була двічі перечитана, книги закрили.)

The evening was so dark, (the moon not having yet risen) that he could see nothing. (Вечір був такий темний (місяць ще не зійшов), що він не міг нічого бачити.)

She entered the room, her face smiling. (Вона увійшла до кімнати з усміхненим обличчям.)

Незалежний дієприкметниковий зворот може вводитися прийменником withТакий зворот вживається в ролі обставини способу дії або супровідних обставин і перекладається самостійним реченням або дієприслівниковим зворотом.

And then she was gone, with Eddie following. (Mansfield) (І тоді вона пішла, а Едді рушив слідом.)

Ilikedsitting there, with my head against the sofa back... (Du Maurier(Я любив сидіти там, опираючись головою на спинку дивана.)

With Mrs. Danvers gone, I should learn bit by bit to control the house. (Du Maurier) (Після від ’їзду Місіс Данверс я повинен був потроху вчитись керувати в домі.)

 

TASKS

 

1. Define the forms of the participles in bold type.

While correcting the students’ test-papers, the teacher underlined the mistakes with a red pencil.

Being corrected by the teacher regularly, the exercises are very useful to the students.

Having corrected the test-papers, the teacher returned them to the students.

Having been corrected by the teacher yesterday, the students’ test-papers will be returned to them today.

 

2. Translate into Ukrainian. State what forms of participles are used in the sentences.

1. Is this seat taken? 2. The man standing at the door helped the old woman to get off the bus. 3. Seeing that he was late he took a taxi. 4. What is this instrument used for? 5. Watches and cameras made in Japan are very popular all over the world. 6. Taking the child by the hand she hurried to the kindergarten. 7. Having received a letter, I usually answer it at once. 8. While preparing for an examination, he always studies in the reading-hall.

 

3. Transform the sentences according to the model.

Model: a) The boy who is speaking to the teacher is my best friend.

The boy speaking to the teacher is my best friend.

1. The little girl who is playing with a cat is my sister. 2. Her last poems that they published a month ago are very popular. 3. The woman who is waiting there is our neighbour. 4. The man who is speaking over the telephone is our new teacher.

Model: b) While they were travelling in America they visited New York and Chicago.

While travelling in America they visited New York and Chicago.

1. While the pupils of our group were passing the exam in English they had to answer many questions. 2. While she was preparing dinner she listened to the music. 3. While they were watching TV they knew the latest news. 4. While they were driving to the railway station they got into a traffic jam.

Model: c) As Nick was very tired he couldn’t finish the work in time.

Being very tired Nick couldn’t finish the work in time.

1. As he felt homesick he decided to return home. 2. As she did so she went out. 3. As I knew him well I didn’t tell him the truth. 4. As she was a well-educated woman she published a lot of books.

 

4. Point out Participle I. Translate the sentences into Ukrainian.

1. It was a sunny morning of early summer, promising heat.

2. While having breakfast they talked much.

3. Seeing her through the open window I greeted her.

4. She went away smiling.

5. Hearing my voice she turned round.

6. I saw him working in the field.

7. The woman singing so well is my neighbour.

8. While listening to the music, I don’t think of my troubles.

9. Entering the room I saw my parents in front of the TV set.

10. Arriving in London we went to the British museum.

11. Studying at the University she spent much time at the laboratory.

12. Coming home I saw a present for me on the table.

13. Being discussed everywhere, the new plan is known to everybody.

 

5. State the function of Participle I. Translate into Ukrainian.

1. There was a tiny smile playing about the corners of his mouth. (Stone)

2. He had a beautiful old house in Queen Anne Street, and being a man of taste he had furnished it admirably. (Maugham)

3. Having shaken hands with them, he brought his own hands together with a sharp slap. (Priestley)

4. Manuel went in, carrying his suitcase. (Hemingway)

5. While pondering this problem, I sat in the dormitory window-seat. (Ch. Bronte)

6. I am going to Rome, having friends there. (Dickens)

7. There was sunlight coming in through the shutters. (Hemingway)

8. Cecilia had heard very little being absorbed in her own reflections. (Crawford)

9. Having breakfasted, out I went. (Ch. Bronte)

10. Never having encouraged friends to drop in spontaneously, she was almost totally alone. (Stone)

11. A cold wind swept the pavement, bearing a scrap of silver paper from a chocolate box across the lamplight. (Greene)

 

6. Point out Participle II. Translate the sentences into Ukrainian.

1. The goods sold at this big shop are of the best quality.

2. A book taken from the library must be returned in time.

3. We adopted some important decisions supported by many scientists.

4. The telegram sent two days ago didn’t come in time.

5. We live in the town founded in the 18th century.

6. Opening the door I saw a broken vase on the floor.

7. I gave him a book printed in 1808.

8. She was reading a book written by Daniel Defo.

9. The TV sets made in our town are very popular in Ukraine.

10. The English newspaper received this morning gives much useful information.

11. The documents signed yesterday are very important for our firm.

 

7. State the function of Participle II. Translate into Ukrainian.

1. He spoke, when spoken to, politely and without much revelance. (Hansford Johnson)

2. Stirred by the beauty of the twilight, he strolled away from the hotel. (Cronin)

3. All the country near him was broken and wooded. (Aldington)

4. For a moment the trio stood as if turned to stone. (Murdoch)

5. Through the dark hall, guarded by a large black stove... I followed her into the saloon. (Mansfield)

6. Miss Brodrick, though not personally well-known in the county, had been spoken well of by all men. (Trollope)

7. Prepared, then for any consequences, I formed a project. (Ch. Bronte)

8. As directed, I took the lead, almost happily. (Salinger)

9. He looked at her for a moment as though amazed at her friendliness. (Greene)

 

8. Point out Perfect Participle. Translate the sentences into Ukrainian.

1. Having got the telegram, I hurried to the station.

2. Having passed our examinations, we went to the summer camp.

3. Having been signed and registered, the document was put on Ms table.

4. Having lost my key, I couldn’t get into the flat.

5. Having spent the holidays in the Crimea, she decided to go there once more.

6. Having booked the tickets beforehand, we went to the theatre half an hour before the performance began.

7. They were, indeed, old friends, having been at school together.

 

9. Point out the Objective Participial Constructions. Translate thesentences into Ukrainian.

1. We watched him slowly approaching the gate.

2. I saw him playing the piano.

3. The captain watched the goods being discharged.

4. We saw the cup being carefully put into the sideboard.

5. I want the work done immediately.

6. She had her shoes mended in that shop.

7. I have my hair cut once a month.

8. We saw them walking along that shady alley.

 

10. Point out the Subjective Participial Constructions. Translate thesentences into Ukrainian.

1. They were heard talking together.

2. His footsteps were heard crossing the room.

3. She was represented as being completely under the domination of her mother.

4. The old man was heard talking to himself,

5. The ship was found drifting in the North Sea.

 

11. Point out the Objective and Subjective Participal Constructions. Translate into Ukrainian.

1. The taxi could be seen waiting outside. (Murdoch)

2. She had the drawing-room decorated. (Maugham)

3. All the while she felt her heart beating with a vague fear. (Eliot)

4. June watched her removing with cold water the traces of emotion. (Galsworthy)

5. The darkness found him occupied with these thoughts. The darkness found Mr. and Mrs. Plornish knocking at his door. (Dickens)

6. Somewhere a long way off a telephone bell rang and a voice could be heard speaking. (Greene)

7. Get your things packed. (Cronin)

8. The two men were heard descending. (Dickens)

9. Two days later she heard sleigh bells coming up the drive. (Stone)

10. She averted her eyes each time she found herself being stared at. (Caldwell)

11. She heard the musicians tuning up in the back parlour. (Stone)

 

12. Point out the Absolute Participial Constructions. Translate thesentences into Ukrainian.

1. She sat on the steps, with her bare arms crossed upon her knees. (Wilson)

2. I admired her, with love dead as a stone. (Hansford Johnson)

3. Catherine looked at me all the time, her eyes happy. (Hemingway)

4. He stood shamefully hesitating, the strength of his resolution exhausted in his words. (Greene)

5. With the watch in her hand she lifted her head and looked directly at him, her eyes calm and empty as two holes. (Faulkner)

6. With Lowell closely watching, he slowly removed a paper and spread it carefully on his desk. (Lindsay)

7. The door of the opposite parlour being then opened, I heard some voices. (Dickens)

 

13. Read the sentences, find the participles and participle constructions, say what they mean.

1. There is a large shopping area and cultural centre with a cinema, theatre and a public library there.

2. The spectators watched with great interest young sportsmen doing their exercises in the centre of the stadium.

3. 1 heard somebody walking in the corridor.

4. Where did you have your coat made?

5. We are going to have our luggage weighed.

6. He felt his face turning red.

7. She found Dinny sitting by an old sundial in front of a bed of delphiniums. (Galsworthy)

8. It seems to me so shocking to see the precious hours of a man’s life ... being wasted in mere brutish sleep. (Jerome K. Jerome)

9. When I came home in the afternoon, and saw the bottles drawn up in a square on the pantry-floor, they looked so numerous ... that I was absolutely frightened at them. (Dickens)

10. “I didn’t want them writing home...” (Galsworthy)

11. And in the slight pause the young Nickolas was heard saying gently and Violet (his third) was taking lessons in pastel... (Galsworthy)

12. He was represented as being completely under the domination of his wife. (Curtis)

13. And then she was gone, with Eddie following... (Mansfield)

14. “I’d like to stay,” Celia said hoarsely, fear gripping at her heart. (Abrahams)

15. The old man sat silent, his head bent, his hands dangling helplessly over his withered knees. Then he rose, the young man helping him... (Lessing)


 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити