Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

ФОНЕТИКА

 

Правила читання голосних

 

В англійській мові голосні можуть читатися у словах по-різному, залежно від їхнього положення у слові, а також від того, які букви стоять перед ними або позаду них.

1) Якщо голосна знаходиться у відкритому складі (І тип складу), вона читається як в алфавіті.

Склад вважається відкритим, якщо:

• голосна є кінцевою;

• за голосною йде інша голосна, яка не читається;

• за голосною йде одна приголосна з голосною, яка читається або не читається; за голосною йде приголосна + l з голосною, яка не читається.

Буква а у відкритому складі читається [еі]: plate [pleit].

Буква е у відкритому складі читається [і:]: he [hi:].

Кінцева е називається “німою” і не вимовляється: Eve [i:v].

Буква і (у) відкритому складі читається [аі]: dry [drai], fine [fain].

Буква u у відкритому складі читається [ju:]: huge [hju:dЗ]

або [u:] 1) після rrude |ru:d];

2) після приголосної + l: flute [flu:t];

3) після шиплячих приголосних: June [dЗu:n].

Буква о у відкритому складі читається [оu]: rоре [rоuр].

2) Буква на позначення голосного читається по-іншому, якщо вона знаходиться у закритому складі (II тип складу).

Склад вважається закритим, якщо:

• після голосної йде одна або дві кінцеві приголосні;

• після голосної йдуть дві або три приголосні з наступною голосною.

Буква і у закритому складі читається [i]sit [sit].

Буква е у закритому складі читається [е]set [set].

Буква а у закритому складі читається |ае]bad [baedl.

Буква о у закритому складі читається []got [gt],

Буква u у закритому складі читається [Λ]bus [bΛs].

3) У випадку, коли за голосною йде буква r у кінці слова або перед приголосною (III тип складу), голосна і буква rчитаються як один довгий звук.

Буквосполучення аr читається [α:|: car [kα:].

Буквосполучення or читається [:|: nor [n:].

Буквосполучення іr читається [ə:]: girl [gə:l].

Буквосполучення еr читається [ə:]: her [hə:].

Буквосполучення ur читається [ə:]: turn [tə:n].

4) У деяких буквосполученнях голосні мають особливу вимову.

Буквосполучення оо читається [u]: book [bukабо [u:]: boot [bu:t],

Буквосполучення оu читається [au]: found [faund].

Буквосполучення ow може читатися [au]: how [hauабо [ou]: sow [sou].

Примітка: Читання таких слів треба перевіряти за словником.

Буквосполучення еа читається [і:]: read [ri:d].

Буквосполучення w(h)a читається [wə]: wash [w].

Буквосполучення oi (oyчитається [i]: toy [ti]; loin [lin].

Буквосполучення ei (ey), ai (ayчитаються [ei]: eight [eit], play [plei].

Буквосполучення oa читається [ou]: boat [bout],

Буквосполучення ue читається [(j)u:]: sue [sju:].

Буквосполучення ui читається [(j)u:]: fruit [fru:t],

Буквосполучення eu пишеться всередині слова, a ew — у кінці слова. У цих буквосполученнях перша буква не читається, а читається друга буква. Отже, вони звучать однаково [(j)u:]. Наприклад: neutral [‘nju:trəl], new [nju:].

Буквосполучення au (awчитаються [:]. Буквосполучення аu пишеться всередині слова, aw — у кінці. Наприклад:paunch [p:nt∫], law [l].

Буквосполучення ai (ei) + r читаються [εə]: pair [рεə], heir [εə].

Буквосполучення ее + r, еа + r читаються [іə]: beer [biə], lеаr [lіə].

Буквосполучення oa r читається [:]: оаr [:].

Буквосполучення oo r читається [uə]: moor [muə].

Примітка: Слова-винятки: doorfloor — [:].

Буквосполучення оu + r у наголошеному складі читається [аuə]: our uə].

Якщо ж склад ненаголошений, відбувається редукція звука, тобто буквосполучення оu + r читається [ə]harbour ['hα:bə].

Буквосполучення or r) у кінці слова читаються [ə]doctor [‘dktə], teacher [ti:t∫ə].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити