Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

ФОНЕТИКА

 

Правила читання приголосних

 

В англійській мові є глухі і дзвінкі приголосні.

Наступні приголосні читаються глухо, тобто без голосу: f [f], t [t], р [р], к [k], h [h], s [s].

Буква x передає сполучення звуків [ks].

Такі приголосні читаються дзвінко, тобто з голосом: d [d], b [b], g [g], z [z], n [n], m [m], l [l], r [r].

В англійській мові дзвінкі приголосні у кінці слова не можна оглушувати.

Подвоєні приголосні читаються як один приголосний звук: egg [eg].

Буква с залежно від позиції у слові читається по-різному: [sабо [k].

Буква с читається [sперед голосними е, і, у або перед кінцевою “німою” е: cent [sent], pencil [pensl], face [feis].

Буква c читається [k] перед голосними а, о, u, перед приголосними, у кінці слів: clap [klaep], cab [kaeb], bloc [blk].

Сполучення ck читається [k]: black [blaek].

Примітка: Кінцевий приголосний звук [kможе передаватись на письмі або буквою к, або сполученням ск (рідко буквою с). Якщо голо­сний звук у слові передається однією буквою, то потрібно писати сполучення ckнаприклад: lock.

Якщо ж голосний звук передається двома голосними, потрібно писати букву к, наприклад: bookЧисло букв, починаючи з першої голосної і рахуючи зліва направо, повинно дорівнювати трьом. Це правило називається правилом трьох букв: struck fork look.

Буква g читається [dЗ] перед голосними е, і, у і перед кінцевою “німою” е: gem [dЗem], page [peidЗ].

Буква g читається [g] перед голосними а, о, u, перед приголосними, у кінці слів: globe [gloub], grog [grg].

Сполучення dge (ge) читаються [dЗ]: bridge [bridЗ].

Примітка: Кінцевий приголосний звук [dЗможе позначатися сполученням gе або dgeЯкщо перед [dЗє приголосний звук, то пишеться сполучення де, наприклад: hingeЯкщо ж перед [dЗнемає приголосного звука, то пишеться сполучення dgeнаприклад: pledgeЧисло букв, починаючи з голосної, повинно дорівнювати чотирьом. Це правило називається правилом чотирьох букв: plunge bridge fringe fledge.

Буква l читається [l]. Перед голосним звук [l] має більш м’який відтінок. В інших випадках звук [l] має більш твердий відтінок: let [let], ill [il].

Буква s після голосних читається дзвінко [z], а після букви u чи у сполученні ss читається [s]: his [hiz], plus [plΛs],miss [mis].

Буква z чи сполучення zz читаються [z]: zip [zip], fuzz [fΛz].

Буквосполучення tch (ch) читаються |t∫|: match [maet∫], lunch [lΛnt∫].

Примітка: Кінцевий звук M може позначатися сполученням ch або tch Якщо перед [t] є приголосний звук, то слід писати сполучення chнаприклад: clinchЯкщо ж перед [tнемає приголосного звука, то потрібно писати tch,наприклад: stitchЧисло букв, починаючи з голосної, повинно дорівнювати чотирьом. Це правило називається правилом чотирьох букв: inchmatchpunchsnatch. У таких словах-винятках звук [tпозначається двома буквами —chrichsuchmuch.

Буквосполучення sh читається []lash [lae].

Букви v і w читаються дзвінко [vі [w]: velt [velt], wish [wi].

Буквосполучення th читається [θна початку і в кінці іменників, прикметників, дієслів, числівників: thick [θik], fifth [fifθ].

Буквосполучення th читається [δміж голосними, у словах, які належать до різних частин мови, а також на початку і в кінці займенників, сполучників і деяких прийменників: this [δis].

Буквосполучення qu читається [kw]: quick [kwik].

Буквосполучення ng читається [η], а буквосполучення nk читається [ηk]: king [kiη], drink [driηk].

Буквосполучення wh може читатися [wабо [h]. У тих словах, де за буквосполученням wh іде о, буква w не читається: whole [houl]. В інших випадках у сполученні wh читається тільки буква wwhich [wit], why [wai].

Буквосполучення gh не читається: eight [eit], high [hai].

У буквосполученнях kn і wr перші букви не читаються: knife [naif], wrap [raep].

Буквосполучення ph у словах грецького походження читається [f]: phone [foun].

Букви tс, s читаються [] перед буквосполученням -ionякщо перед ними йде приголосна: section ['sek∫ən], pension [’pen∫ən].

Буквосполучення ss перед -ion також читається []Russia [‘rΛ∫ə].

Буква x перед -ion читається [k]: flexion [’flek∫ən].

Буква t перед ненаголошеними сполученнями -ure-uаl читається [t]: lecture [‘lекt∫ə]actual [аektuəl].

Букви sz перед сполученнями -ure, -uаl читаються [З]: measure ['meЗə]seizure ['si:Зə].

Буквосполучення ss перед сполученням -ur(e) читається []pressure [pre∫ə].

Буква g перед сполученням -ion читається [dЗ]: region ['rі:dЗən].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити