Підготовка до ЗНО - АНГЛІЙСЬКА МОВА - Навчальний посібник

SECTION I. GRAMMAR

Unit 11. MODAL VERBS (МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА)

Модальні дієслова вживаються тільки в теперішньому часі, у майбутньому та минулому часах вживають дієслова-замінники.

Модальні дієслова

Дієслова-замінники

Переклад

Modal Verbs

Verbssubstitute

Translation

can

could

to be able to

могти, вміти (виражає фізичну чи розумову здібність, реальну можливість)

may (виражає дозвіл, припущення, передбачення)

might

to be allowed to

to be permitted to

могти, мати можливість

must (має тільки одну часову форму — теперішню)

to have to

повинен, повинні

to be to


should

ought to

need

________

повинність

повинність

потреба

У минулому та майбутньому часі використовують have замість must.

То be стає модальним дієсловом, якщо після нього вживається інфінитив з to.

До модальних дієслів не додають -s у 3-й особі однини.

Після модальних дієслів вживають інфінитив без to (виключення ought to).

Модальні дієслова не вживаються у майбутньому та минулому часах, вживають дієслова-замінники

Дієслово саn

Значення та вживання


Модальне дієслово має 2 форми саn (теперішній час), could (минулий час).

Заперечна форма cannot, can’t (скорочена форма), could not


Значення

Тип речень

Інфінітив

Приклад

Переклад


1.

Здатність, вміння

усі

неперфектний, загального виду

I can swim

Я вмію плавати


2.

Дозвіл

стверджувальне, питальне

неперфектний, загального виду

You can go now. Can I take a book?

Ви можете іти. Можна взяти книгу?


3.

Заборона

заперечувальне

неперфектний, загального виду

You can't play football in the street

Не можна грат у футбол на вулиці


4.

Прохання

питальне

неперфектний, загального виду

Can I have an apple?

Чи можу я отримати яблуко?


5.

Сумнів, здивування

заперечувальне, питальне

будь-який

It can’t be true. Can he have gone?

Це не може бути правдою.

Невже він пішов?


Дієслово may / might

Значення та вживання

Модальне дієслово має 2 форми тау (теперішній час), might (минулий час).

Заперечна форма may not, might not

may

Значення

Тип речень

Інфінітив

Приклад

Переклад

1.

Дозвіл

стверджувальне, питальне

неперфектний, загального виду

You may go. May / help you?

Ви можете піти. Дозвольте допомогти вам?

2.

Заборона

заперечувальне

неперфектний, загального виду

You may not come here

Вам не можна сюди приходити

3.

Припущення, невпевненість

стверджувальне, питальне

будь-який

They may be arriving.

They may not have arrived

Можливо вони вже під’їжджають. Можливо вони не приїхали

might

1.

Відповідно до правила узгодження часів

підрядне

додаткове

будь-який

She said that he might take her book

Вона сказана, що він може взяти її книгу

2.

У складнопідрядному реченні

підрядне

допустове

будь-який

However hard he might try, he will never be at the head of the class

Як би він не старався, він ніколи не буде першим учнем у класі

підрядне мети

будь-який

I gave him my test so that he might correct it

Я дав йому свій тест, щоб він його виправив

3.

Докір

стверджувальне

будь-який

You might help me

Міг би помогти мені

Дієслово must

Значення та вживання

Модальне дієслово має 1 форму must (теперішній час).

Заперечна форма must not (повна форма), mustn't (скорочена форма).


Може вживатись у непрямій мові після дієслова у головному реченні, вживаному у минулому часі.

I told him he must соте. Я сказав йому, що він повинен прийти

Значений

Тни речень

Інфінітив

Приклад

Приклад

1.

Дозвіл

стверджувальне, питальне

неперфектний, загального виду

You may go. May І help you

Ви можете піти. Дозвольте допомогти вам?

2.

Заборона

заперечувальне

неперфектний, загального виду

You mustn’t do it

He можна це робити

3.

Ймовірність

стверджувальне

неперфектний, загального виду

Не must have read the book

Bui певно читав цю книгу

Дієслова should та ought (to)

Значення та вживання

Модальні дієслові should та ought (to) мають близькі значення тому можуть бути розглянуті разом.

Заперечна форма should not, ought not to (повна форма) shouldn't, oughtn't to (скорочена форма); ought not to рідко вживана форма, звичайно вживають should not.

Можуть вживатись у непрямій мові та висловлювати дію минулого часу

Значення

Тип речень

Інфінітив

Приклад

Переклад

1.

Моральний дозвіл

стверджувальне, заперечувальне

неперфектний

You should (ought to) be polite.

You should not (ought not to) late

Вам слід бути ввічливим.

Не слід спізнюватись

2.

Осуд минулої дії

стверджувальне, заперечувальне

перфектний

You should (ought to) help me.

You should not (ought not to) have done it

Тобі слід було допомоги мені. Не слід було цього робити

3.

Порада

стверджувальне, заперечувальне

неперфектний

You should (ought to) see a doctor.

You should not (ought not to)go there

Вам слід відвідати лікаря.

Не слід туди ходити

4.

Припущення

стверджувальне, заперечувальне

неперфектний

She should (ought to) be at home now. There should not (ought not to) be no difficulties

Вона напевно зараз вдома.

Не буде ніяких перешкод

Дія, яка позначається за допомогою модального дієслова shall, стосується майбутнього. Це модальне дієслово позначає наказ, попередження, вказівку, пропозицію.

У питальних реченнях shall вживається при звертанні від першої та другої особи однини та множини та висловлює пропозицію.

1.

Наказ, вказівка

стверджувальне

неперфектний

You shall do it first. We shall wait for him.

Ти маєш робили це першим.

Нам слід дочекатися його.

2.

Пропозиція

питальне


Shall I wait for you? Shall we go to the park?

Давай я зачекаю на тебе.

Підемо до парку.

Модальні дієслова will та would вживаються для припущення, причому would позначає припущення в минулому або припущення стосовно можливої ситуації.

Також використовують will та would для пропозиції, запрошення щось зробити.

Слід пам'ятні й про те, що дієслова could та would є більш формальними, ніж саn та will.

1.

Припущення

стверджувальне

неперфектний

She's been working for two hours.

She will be tired tomorrow.

She worked very hard yesterday. She would be tired.

Вона працює вже дві години. Завтра вона мабуть буде стомлена.

Вона дуже багато працювала вчора. Вона має бути стомлена.

2.

Пропозиція

питальне

неперфектний

Will you have an ice cream?

Would you type this letter for me, please?

Будете морозиво?

Надрукуйте, будь ласка, цього листа для мене.

Модальне дієслово need має форму теперішнього часу та виражає необхідність виконання дії.

Питальна та заперечна форми не потребують допоміжного дієслова


Необхідність виконання дії

заперечне, питальне

неперфектний

You needn’t hurry.

Need we go there?

Вам не треба поспішати.

Чи треба нам іуди йти?

1. Rewrite the following sentences, using a form with got instead of the simple verb have.

1 I have some more at home. ___________________________

2 He hasn’t any like this. ___________________________

3 Have you a dog? ___________________________

4 I’m afraid I haven’t time to do it. ___________________________

5 Have you the tickets? ___________________________

6 Have they your address? ___________________________

2. Make the following sentences negative.

1 You must leave this room. ___________________________

2 He has to stay longer. ___________________________

3 They had to make a noise. ___________________________

4 You have to read this book. ___________________________

5 They have to sell our house. ___________________________

6 He must take it away. ___________________________

7 He said you had to listen to them. ___________________________

8 You must begin before 5 o'clock. ___________________________

3. Change these sentences into the interrogative.

1 She has someone living with her. ___________________________

2 She had a shock when she heard the news. ___________________________

3 The judge had pity on them. ___________________________

4 He usually has a lot of difficulty in reading her writing. _________________________________________

5 She had a letter from her boyfriend yesterday. ___________________________

6 February has thirty days. ___________________________

7 He had a good reason for what he did. ___________________________

8 Mrs Smith had a baby in the hospital last week. ___________________________

4. The following sentences show prohibition or no obligation. Change them into obligation (that is, make them affirmative). Use must or the form have + got, as the ease may be.

1 You mustn’t stay here alone.


2 He doesn’t have to leave the house tomorrow.


3 You mustn’t eat this without salt.


4 They don’t have to come again.


5 He said he didn’t have to tell them your name.


6 They didn’t have to open the classroom windows.


7 She mustn’t go home alone.


8 He says you don’t have to write another letter.


9 You don’t have to call me every day.


10 I mustn’t buy a new' pair of shoes.


5. Read the sentences. Write should or shouldn't

1 It is raining you ________ take an umbrella.

2 Tom ________ eat so many lollipops. It's bad for his teeth.

3 I ________ drink hot tea if I have a sore throat.

4 They have a test tomorrow. They ________ go to the cinema. They ________ study!

5 Children ________ eat lots of vegetables but they ________ eat lots of sweets.

6 I have a party tonight. What ________ I wear? A dress or a pair of trousers?

7 The doctor said: « You ________ eat healthy food. You ________ eat fast food. You ________ watch so much TV. You ________ walk I hour a day. You ________ drink fruit juice and water. You ________ drink wine or beer.

6. Circle the correct item.

1 Students ________ come to class on time.

A must

В must not

C don’t have to

D can

2 Students ________ speak when the teacher is speaking

A have to

В must not

C don’t have to

D can

3 Students ________ wear uniforms.

A must

В must not

C don’t have to

D can

4 Students ________ have their planners with them.

A have to

В must not

C don’t have to

D can

5 Students ________ be at school before 7:45 am.

A must

В must not

C don’t have to

D can

6 Students ________ have piercings.

A have to

В must not

C don’t have to

D can

7 Students ________ clean their classrooms and restrooms.

A must

В must not

C don’t have to

D can

7. Fill in the Monks with "can», «may", «must», «have to» anti "needn't».

1. You ... not to smoke here. 2. She ... read and write now. 3. Last summer it was very dry and I ... water the garden every day. 4. ... you see anything? - Nothing at all. 5. ... I have a cup of tea, please? 6. You ... be careful. 7. I like this house, bull... not decide yet. My wife ... see it first. 8.... I do it now? - No, you .... I’ll do it myself tomorrow. 9. Let’s go into the living room. We ... have our coffee there. 10. ... you go so early? It’s only nine o’clock. 11. ... you come at 2 p. m. ? - No, that’s very late. 12. ... we go on foot? - No, we .... We ... catch a bus. 13.... 1 come in? 14. He told his secretary: «You ... go home now if you like». 15. He ... understand English people if they speak slowly. 16. ... you tell me the right time? 17. Little children ...go to bed early. 18. I ... write to him because I haven’t Iris address. 19. You ... play football in the street.

Виконайте тест

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, словниками тощо.

TEST

Choose А, В, С or D to fill in the blanks in the sentences below.

1 Eddie ________ overtime yesterday, though he felt quite sick.

A must work

В had worked

C had to work

D must worked

2 Felix ________ to answer your letter only tomorrow.

A could

В will be able

C has

D can

3 We ________ to have our laptop repaired as soon as possible.

A must

В should

C could

D need

4 Could Greta ________ the remaining shampoo? What shall I do now?

A use

В used

C using

D have used

5 Harold is in trouble again. He ________ what he did.

A shouldn’t do

В shouldn’t have done

C mustn’t have done

D mustn’t do

6 Hugh ________ to ask any questions, everything was clear.

A needn’t

В needed

C needn’t have

D didn’t need

7 Jasper ________ swim when he was five.

A could

В might

C should

D must

8 Marcus ________ cut the amount of food he eats if he wants to lose a couple of kilos.

A may

В has

C needs

D should

9 Veronica ________ forget how much you’ve done for her.

A may not

В needn’t

C oughtn’t

D shouldn’t

10 I can’t pull on my favourite jeans. I ________ have gained some weight.

A may

В can

C must

D should

11 William ________ to get over his anxiety and failed the test.

A wasn’t able

В should have

C ought

D needed

12 Why ________ I go there now? It can wait a bit.

A can

В should

C ought

D need


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити