АНГЛІЙСЬКА МОВА - підготовка до ЗНО 2018
Навчальний посібник

SECTION I. GRAMMAR

Unit 13. INFINITIVE (ІНФІНІТИВ). ING-FORMS (ГЕРУНДІЙ, ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК)

Неособові форми дієслів

Тhe Non-finite Forms of the Verbs

Інфінітив

The Infinitive

Стан

Voice

Вид

Aspect

Активний

Active

Пасивний

Passive

Використання

Use

Indefinite

(Simple)

to 1

to write

to be 3

to be written

Називає дію теперішнього або майбутнього часу

Continuous

(Progressive)

to be I-mg

_____

Називає дію, яка відбувається під час розмови

to be writing

Perfect

to have 3

to have been 3

Називає дію у минулому

to have written

to have been written

Perfect

Continuous

to have been I-ing

_____

Називає дію, яка почалась у минулому, але ще відбувається

to have been writing

           

Інфінітив беї частки to

Bare infinitive (without to)

Після допоміжних дієслів

I shall so.—

After auxiliary verbs

Я піду

Після модальних дієслів (окрім ought to)

He cannot have what he wants.—

Він не може мати те, що він хоче

After modal verbs (except ought to)

Після дієслів, що позначають чуття

I felt ту heart jump.

After “sense” verbs

Моє серце стрибало

Після дієслова to let (давай)

Let us be friends. —

After the verb to let

Давайте будемо друзями

Після дієслів to mаkе (примушувати);

I will not have you call him Daniel any more.—

to have (примушувати, припускати)

After the verbs to make, to have

Я не дозволю Вам називати його Даніель

Після дієслів to know (знати), to see (бачити), to observe (помічати)

After the verbs to know, to see, to observe

I often known his changes of mood. —

Я часто бачила зміни його настрою

Після дієслова to bid (дозволяти)

Не would bid те to sit.

After the verb to bid

Він дозволить мені сісти

Після словосполучень had better (було б краще), would other (віддав би перевагу), would sooner(краще), cannot hut (не може ... але), cannot choose but (не має вибору але)

After the expressions had better, would rather, would sooner, cannot but, cannot choose but

You had better go to bed. —

Тобі було б краще піти у ліжко

Інфінитивні речення, які починаються з why (чому)

Infinitive sentences beginning with why

Why not соmе and talk?

Чому б не прийти і не поговорити?

Значення і вживання форм інфінітива

Інфінітив у формі Simple вживається для позначення дії одночасної з дією дієслова-присудка.

І от glad to see you. — Радий вас бачити.

I was glad to see you. — Був радий вас бачиш.

Для вираження майбутньої дії вживають Simple Infinitive разом із дієсловами, які висловлюють намір, бажання тощо.

I want to see you. — Хочу вас побачити.

I hope to see you soon. — Сподіваюся скоро вас побачити.

Continuous Infinitive, так само як і відповідна часова форма, виражає тривалу дію, яка відбувається одночасно з дією присудка

Не was pleased to be playing in the yard again. — Він був задоволений тому що знову грав на подвір’ї.

Не seemed to be listening carefully. —Здавалося, що він уважно слухає.

Perfect Infinitive позначає дію, яка відбулася раніше дії головного речення.

Не was pleased to have played in the void again. — Він був задоволений тому що знову пограв на подвір’ї.

Не seemed to have listened carefully to the teacher. — Здавалося, що він уважно прослухав вчителя.

Варто пам’ятати про те, що після модальних дієслів should, would, could, might, was/were, Perfect Infinitive говорить про невиконану дію.

Не could have соте. — Він міг прийти (але не прийшов).

We should have left our books not he class. — Нам слід було залишити книжки в класі (але ми цього не зробили).

Perfect Continuous Infinitive виражає тривалу дію, яка триває на момент дії дієслова-присудка.

Не is happy to have been studying at this school for 10 years. — Він щасливий, що провчився в цій школі 10 років.

Passive Infinitive та Active Infinitive вживаються згідно з загальними правилами вживання дієслів в активному й пасивному стані.

Не wants to see us. — Він хоче нас побачити.

Не didn't want to be seen. — Він не хоче, щоб його бачили.

Функції інфінітива в реченні

Інфінітив із залежними від нього словами утворює інфінітивну групу:

То learn the poem by heart. —вивчити вірш напам’ять

Інфінітив чи інфінітивна група може вживатися в реченні в ролі підмета:

To know him is to trust him. — Знати його значить довіряти йому.

Інфінітив вживається в ролі предикатива (іменної частини складеного присудка):

The point is to achieve the aim. - Головне досягти мети.

Інфінітив вживається в ролі частини дієслівного складеного присудка:

We must stay at home. - Ми повинні залишатися вдома.

Інфінітив вживається в ролі додатка до дієслів та прикметників:

Не asked те to wait. - Він попросив мене почекати.

Інфінітив вживається у функції обставини мети:

I have соте here to meet her. - Я прийшов сюди, щоб зустрітися з нею.

Інфінітив вживається у функції обставини наслідку:

She is old enough to go to work. - Вона вже досить доросла, щоб іти працювати.

В англійській мові існує об’єктний інфінітивний комплекс (Complex Object).

Our teacher wanted us to read the text. — Наш вчитель хотів, щоб ми прочитали текст.

Він вживається після таких груп дієслів:

а) дієслова, що позначають сприймання за допомогою органів чуття: to see (бачити), to hear (чути), to feel (відчувати), to watch (спостерігати), to observe (спостерігати), to notice (помічати). Після цих дієслів інфінітив вживається без частки to;

б) дієслова, що виражають бажання, намір, почуття: to want (хотіти), to desire (бажати), to like (подобатися), to intend (мати намір) тощо;

в) дієслова, що позначають думку, припущення: to think (думати), to consider (вважати), to know (знати), to suppose (припускати) тощо;

г) дієслова на позначення наказу, прохання, дозволу, поради, примусу: to ask (просити), to permit (дозволяти), to advise (радити) тощо. Після дієслів to make, to let інфінітив вживається без частки to.

Першою частиною комплексу є іменник чи займенник.

Перекладається Complex Object як підрядне додаткове речення.

We saw Nick cross the street. Ми бачили, як Пік переходив вулицю.

Our teacher wanted us to read. — Наш вчитель хотів, щоб ми читати.

We consider Jane to be the best pupil. — Міг вважаємо, що Джейн є найкраща учениця.

The teacher made us work. — Вчитель змусив нас працювати.

Complex Object також може складатися з:

іменника чи займенника та дієприкметника у теперішньому часі.

I felt her heart beating fast. - Я відчував, як часто б'ється її серце.

Complex Object

 

3 інфінітивом

3 дієприкметником

 

I saw hint enter.

I saw him entering.

Я бачив, як він увійшов.

I noticed him frown [fraun].

I noticed him frowning.

Я помітив, що він нахмурився.

I felt her tremble.

I felt her trembling

Я відчував, що вона тремтить.

I heard her speak.

I heard her speaking.

Я чув, як вона говорить.

Complex Object (Passive voice)

+obj + to be + V3

I want the work lo be done. — Я хочу, щоб роботу було виконано.

She expects the book to be returned in time. — Вона очікує, що книжки повернуть вчасно.

У цій конструкції головним чином вживаються дієслова на позначення розумової діяльності (такі, що вказують на думку, твердження, переконання, пропозицію, а також дієслова розумового (не фізичного) сприйняття. Ця конструкція притаманна, в основному, офіційному стилю. Для розмовної мови характерним є вживання підрядного речення після дієслова-присудка. Most people supposed him (to be) innocent. (Більшість вважала його невинним.) They proved him (to be) wrong. (Вони довели, що він неправий.) Do you think him (to be) a good worker? (Чи вважаєте ви його гарним робітником?)»

Складний підмет.

The Complex Subject

Complex Subject є складною синтаксичною конструкцією, типовою для сучасної англійської мови. Вона складається з двох частин — номінативної та дієслівної.

The nominal part (номінативна частина) збігається з підметом.

The verbal part (дієслівна частина) вживається після присудка.

Номінативна частина конструкції може бути вираженою

a noun (іменником) e.g. Her son seems to be a walking encyclopedia. — Здається, що її син — ходяча енциклопедія.

a personal pronoun in the nominative case (особовий іменнику називному відмінку) e.g. She is unlikely to come. —Вона, напевно, прийде.

an indefinite personal pronoun (неозначено-особовим іменником) e.g. Somebody is sure to help her. — Хтось обов’язково їй допоможе.

a negative pronoun (заперечним займенником) e.g. Nobodi happened to know the truth. — Виявилося, що ніхто не знав правди.

a demoslrative pronoun (вказівним займенником) e.g. This is not likely to happen.— Імовірно це не трапиться.

a phrase (pronoun phrase) (словосполученням) e.g. Some of them are reported missing. —Доповідають, що дехто з них відсутній.

an infinitive (інфінітивом) e.g. То prove it seems impossible. — Здається, це неможливо довести.

a gerund (герундієм) e.g. Swimming seems to be his most favourite hobby. — Здається, що плавання це його найулюбленіше хобі.

a For-phrase (словосполученням з прийменником for) e.g. For him to do it proved to be impossible. — Виявилося, що для нього неможливо це зробити.

a subordinate clause (підрядним реченням) e.g. That she should be at a loss seemed strange. —Здавалося неймовірним, що будуть втрати.

The Subjunctive Infinitive Complex

The Subjunctive Infinitive Complex вживається зі словами to say говорити і to report повідомляти у пасивному стані.

Не is said to write a new novel.

The delegation is reported to have arrived in Peking.

The textbook is said to be printed in Lviv.

Кажуть, що він пише новий роман.

Повідомляють, що делегація прибула до Пекіна.

Кажуть, що цей підручник друкується у Львові.

The Subjunctive Infinitive Complex вживається з дієсловами (у пасивному стані), що означають думку, припущення, сподівання: to think думати, to know знати, to consider вважати, to believeвірити, to suppose припускати, to expect сподіватися та ін.

The meeting is expected to begin in the3 morning.

I was supposed to meet him.

He was thought to have gone.

Сподіваються, що збори почнуться сьогодні вранці.

Передбачалося, що я зустріну його.

Думали, що він пішов.

The Subjunctive Infinitive Complex вживається з дієсловами (в пасивному стані), що виражають сприймання за допомогою органів чуттів — to see, to hear, to notice, to feel, to observe, to watch:

Birds were heard to sing in the garden.

He was seen to enter the house.

Було чути, як співають пташки в саду.

Бачили, як він входив до будинку.

The Subjunctive Infinitive Complex вживається з дієсловами (в пасивному стані), що виражають наказ, прохання, дозвіл, примус: to order наказувати, to ask, to request просити; to allow, to permitдозволяти; to make, to cause, to force примушувати:

They were forced to leave the hall.

He was made to put on Iris coat.

Їм наказали залишити зал.

Його примусили одягнути пальто.

The Subjunctive Infinitive Complex вживається з дієсловами to seem, to appear здаватися; to happen, to chance траплятися; to turn out, to prove виявлятися:

She seemed not to listen to him.

Her mother had chanced to look into her room.

Здавалося, що вона не слухає його.

Мат и випадково заглянула до її кімнати.

The Subjunctive Infinitive Complex вживається зі словосполученнями to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely:

He is certain to be sleeping.

We are sure to learn of it.

Він, напевно, зараз спить.

Ми, напевно, дізнаємося про це.

Complex Subject перекладається українською неозначено-особовими реченнями.

Не is said to know six languages.

Кажуть, що він знає шість мов.

He was said to know six languages.

Казали, що він знає шість мов.

He is said to have gone to London.

Кажуть, що він поїхав до Лондона

He was said to have gone to London.

Казати, що він поїхав до Лондона.

Зверни увагу!

Присудок виражено дієсловом у Passive Voice

She is expected to come any minute. — Очікується, що вона приїде за хвилину.

The water seems to be boiling. — Здається, що вода кипить.

The Delegation is reported to have left London. — Повідомляється, що делегація покинула Лондон.

Не is likely to know her address. — Напевно він знає її адресу.

He is sure to be asked about it. — Його очевидно запитають про це.

She is said to be very beautiful. — Кажуть, що вона дуже гарна.

The car was seen to disappear. — Бачили, як машина зникла.

Вживання конструкції

COMPLEX SUBJECT (усі форми інфінітива)

In the ACTIVE VOICE

У активному стані

In the PASSIVE VOICE

У пасивному стані

1. After: seem, appear, happen, chance, prove, turn out

e.g. He seems to know everything. — Здається, вона все знає.

She chanced to be in the park — Вона випадково опинилася в парку.

Не appeared to be a good man. — Він виявився гарною людиною.

The book has proved to be useful. — Книжка виявилася корисною.

He happened to have seen this movie. — Виявилося, що він вже бачив це кіно.

1. After the verbs of MENTAL or PHYSICAL PERCEPTION: see, hear, think, consider, know, expect, believe, suppose

e.g. The were heard to laugh (laughing) heartily. — Чули, що вони приязно сміються.

She was seen to leave (leaving) the house. — Бачили, що вона виходить з будинку.

2. with the phrases: to be certain (напевно), to be likely, to be sure (очевидно), to be unlikely.

e.g. He is sure to have seen this movie. —Напевно він бачив це кіно.

2. After the verbs of ORDER, PERMISION, REOUEST, COMPULSION:

let, make, order, ask, force, allow, compel, request, persuade.

e.g. She was requested to wait for a few minutes. — Її попросили почекати кілька хвилин.

 

3. After the verbs of SAYING, REPORTING

say, report, allege, pronounce

e.g. She is said to resemble me. —Кажуть, що вона нагадує мене.

She is reported (to be) missing. — Доповідають, що вона загубилася.

 

4. After the verbs of WISH, EXPECTATION

suppose, expect

e.g. She was expected to come on Friday. — Очікували, що вона приїде у п’ятницю.

 

NB. A perfect infinitive shows that the action wasn’t carried out:

Запам’ятай! Перфектний інфінітив вказує на те, що дія не була виконана.

e.g. Не was supposed to have come on Monday (but he didn’t). — Очікували, що він приїде у понеділок (але він не приїхав).

VERBS THAT CAN HAVE INFINITIVE OR GERUND OBJECTS,

with little or no difference in meaning:

______ studying.

______ to study.

Дієслова, після яких можуть вживатися інфінітив, або герундій та не змінювати значення

can afford

cease

dread

loathe

prefer

start

can’t bear

commence

hate

love

propose

undertake

begin

continue

like

neglect

(can’t) stand

 

VERBS THAT CAN HAVE CERUNI) OBJECTS, BUT NOT INFINITIVES:

(usually actual events, often past)

______ (his) studying

gerund subjects (agents) are usually possessive (his, etc.)

Дієслова, після яких вживається лише герундій

admit

deny

get through

mention

recollect

stop

anticipate

detest

give up

(not) mind

recommend

suggest

appreciate

discuss

go on

miss

report

take up

avoid

dislike

can’t help

postpone

resent

tolerate

complete

enjoy

imagine

practice

resist

understand

consider

escape

involve

put off

resume

 

defend

excuse his

keep (on)

quit

risk

 

delay

finish

would like (him)

recall

(can’t) see

 

VERBS THAT CAN HAVE INFINITIVE OBJECTS

______ to study

Дієслова, після яких вживається лише інфінітив

agree

command him

fail

long

promise

train him

aim

condescend

force him

manage

refuse

trust him

appear

consent

get (him)

motivate him

remind him

volunteer

appoint him

convince him

happen

need (him)

resolve

vow

arrange (for him)

dare (him)

hesitate

oblige him

seem

wait (for him)

authorize him

decide

hire him

offer

select him

want (him)

ask (him)

demand

help him

order him

send him

warn him

beg (him)

deserve

hope

pay him

strive

wish (him)

(not) care

desire

instruct him

persuade him

struggle

yearn

cause him

direct him

intend

plan

swear

 

challenge him

enable him

invite him

prepare (him)

tell him

 

choose (him)

endeavor

lead him

pretend

tend

 

claim

expect (him)

learn

proceed

threaten

 

VERBS THAT CAN HAVE INFINITIVE OR GERUND OBJECTS,

but with a difference in meaning:

 

Gerund

Infinitive

attempt

forget

mean

regret

remember

try

Робить, намагається

забуває, що зробив має

значення жалкує після чогось зробленого

робить щось, потім це усвідомлює

робить, намагається

сподівається зробити

забуває зробити

має намір зробити

жалкує перед тим, як щось зробити

спочатку усвідомлює, потім робить

сподівається зробити

VERBS THAT CAN HAVE INFINITIVE OBJECTS WITH AGENTS, OR GERUNDS :

______ studying

______ him tо study

Дієслова, що мають додаток, виражений інфінітивом із залежним словом або виражений герундієм

advise

allow

encourage

forbid

permit

require

teach

urge

                     

Герундій

The Gerund

Утворюється герундій додаванням до основи дієслова закінчення -ing. За формою співпадає з Participle І але має інші значення. В українській мові відповідника герундію немає.

Стан

Voice

Вид

Aspect

Активний

Active

Пасивний

Passive

Використаний

Use

Indefinite

(Simple)

I-ing

doing

being 3

being done

Висловлює дію, яка відбувається разом із дією дієслова-присудка

Perfect

having 3

having done

having

been 3

having been

done

Висловлює дію, яка передує дії, яку висловлює дієслово-присудок

Simple Gerund Active та Passive виражає дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком у реченні в теперішньому, минулому або майбутньому часі.

Му friend dreamed of becoming a doctor. — Мій товариш мріяв стати лікарем.

Perfect Gerund Active та Passive виражає дію, яка передує дії вираженою дієсловом-присудком у реченні.

I remember buying been congratulated by my friends. — Я пам'ятаю як мене привітали мої товариші.

Герундій та інфінітив — це форми дієслова, які можуть вживатися у функції додатка.

Ali quit smoking in 1977.

Алі кинув паління у 1977.

Не just decided to unit one day.

Одного дня він просто вирішив кинути паління.

Також вони можуть бути підметом.

Smoking is hard habit to give up

Паління — це звичка, якої важко позбутися.

То quit takes a lot of will power.

Позбавлення звички потребує багато волі.

Після деяких дієслів завжди вживається герундій:

Jeannie admitted taking the money from the desk. — Дженні визнала, що вона взяла гроші зі столу.

The teacher considered calling the police. — Вчитель подумав про те, щоб викликати поліцію.

Jeannie said she was so embarrassed that she felt like dying. — Дженні почувалася так, ніби вмирає.

The teacher finally said she would recommend giving Jeannie a light punishment. — Нарешті вчителі» сказав, що порадить для Дженні не суворе покарання.

Після деяких дієслів вживається інфінітив.

The president said he aimed to bring down taxes. — Президент сказав, що він має на меті зниження податків.

Не asked Congress to pass a tax reduction bill. — Він попросив Конгрес про прийняття законопроекту про зниження податків.

Після певних дієслів може вживатися або інфінітив, або герундій.

Edina's husband, Bob, began taking cooking lessons last month. — Чоловік Едіни, Боб, почав брати уроки кулінарії минулого місяця.

Soon he began to try out all his new creations on her. — Невдовзі він почав випробовувати всі його нові твори на ній.

Edina said she likes eating as much as Bob likes to cook. — Едіна сказала, що вона любить їсти так само, як Боб любить готувати.

Зазвичай герундій вживається за схемою

go + an activity (діяльність)

we go swimming — ми займаємося плаванням,

we go shopping — ми займаємося шопінгом,

we go fishing — ми займаємося риболовлею,

we go jogging — ми бігаємо.

Вживаний герундій після дієслів

Дієслова / дієслівні сполучення

+gerund

Використання

Переклад

Verbs /verbal phrases

Use

Translation

to avoid

to burst out

to deny

to enjoy

to excuse

to fancy (як вислів здивування)

to finish

to forgive

to give up

to go on

to keep on

to leave off

to mind (y заперечувальних та питальних реченнях)

to postpone

to put off

cannot help

уникати

спалахувати (про гнів та ін.)

відмовлятися

користатися (мати)

виправдати (вибачити)

вважати

закінчити

пробачати

відмовитися

продовжувати

продовжувати (часто повторювати)

залишити

пам’ятати

відстрочувати

відстрочувати

не може допомогти

Не enjoyed driving his new car

Він насолоджувався керуванням своєїнової машини

He went on listening music

Він продовжив слухати музику

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Дієслова та дієслівні фрази з прийменниками

 

Використаний

Переклад

Verbs / verbal phrases and prepositions

 

Use

Translation

to accuse of

 

обвинувачувати

 

It looks like ruining

Схоже, що іде дощ

to admit to

 

припускати

 

to advise against

to agree to

to apologise for

to approve of

to complain of

to depend on

 

радити не робити що-небудь

бути згодним

вибачитися за

схвалювати

жалітися

залежати від

 

Don’t miss the opportunity of seeing this famous writer

Не втратьте можливість побачити цього відомого письменника

to feel like

 

бути схильним до

+ gerund

   

to insist on

 

наполягати

   

to look like

 

бути схожим

     

to object to

 

не породжуватися

     

to persist in

 

відстоювати (думку)

     

to prevent from

 

перешкоджати чомусь

     

to rely on

 

бути впевненим

     

to speak of

 

нічого особливого

     

to succeed in

to suspect of

to thank for / to think of

to give up the idea of

to look forward to

not to like the idea of

to miss an / the opportunity of

 

мата успіх

дякувати за

думати про

відмовитись від ідеї

з нетерпінням чекати

не схвально ставитись до ідеї

втратити можливість

     

Предикативні групи слів

 

Використаний

Переклад

Predicative word groups

 

Use

Translation

to be aware of

бути обізнаним

 

She is proud of being pretty

Вона пишається тим що така гарненька

to be busy in

to be capable of

бути зайнятим

бути здібним

 

to be fond of

to be guilty of

to be indignant at

to be pleased/displeased at

to be proud of

to be sure of

to be surprised/ astonished

to be worthwhile

любити когось, щось

бути винним

бути обуреним на

бути задоволеним/ незадоволеним

пишатися

бути впевненим

бути здивованим / враженим

бути вартим

+ gerund

This film is worth to be seeing

Цей фільм варто побачити

Функція герундія

Приклад

Переклад

1.

Підмет

Listening to music is ту favourite occupation

Слухати музику моя улюблена справа

2.

Частина складного іменникового присудка

My favourite occupation is listening to music

Моя улюблена справа — слухати музику

3.

Частина складного дієслівного присудка

I began listening to classical music when I was five

Я почав слухати класичну музику з 5 років

4.

Додаток

I enjoy listening to classical music

Я насолоджуюсь коли слухаю класичну музику

5.

Означення

She has a habit of listening classical music in the morning

У неї є звичка слухати класичну музику вранці

6.

Обставина

In writing the test the pupil made some mistakes

Коли учень писав контрольну роботу він зробив декілька помилок

Дієприкметник II (минулий перфектний)

Participle II (Past Participle)

Як правило, Past Participle (Participle II) позначає дію, що вже відбулася

a decorated room — прикрашена кімната

a written test — написана контрольна робота

Так само, як і Participle I, Participle II може позначати дію одночасну з дією дієслова-присудка та дію, незалежну від часу. У реченні Past Participle найчастіше буває означенням.

This is a well-known singer. — Це відомий співак.

His father is a respected man. — Його батька поважають.

Утворюється

Не має часових форм

verb + ed

або третя форма неправильних дієслів

Лише іноді відноситься до певного часу:

She is a girl loved and admired by everybody. Вона та дівчина, яку люблять та обожнюють усі

Функція Participle II

Приклад

Переклад

1.

Означення

Перед означальним словом

A written letter lay in the bag

Написаний лист лежав у сумці

Після означального слова

This is a letter written by mother

Цей лист написаний мамою

2.

Іменна частина складного іменниковою присудка

The door is locked

Двері зачинені

3.

Частина простого присудка

She has just washed

Вона щойно милась

4.

Обставина

When given time to think she answered well

Коли їй давали час обміркувати то вона відповідала добре

The Objective Participial Constructions with Participle I /Participle II

Об’єктна дієприкметникова конструкція і дієприкметникам минулого часу

З об’єктними дієприкметниковими конструкціями після дієслів чуттєвого сприйняття (to see, to hear, to feel тощо) може вживатися не лише Participle І, але й Participle II. Ця конструкція також виконує функцію складного додатка. Дія, яка позначається за допомогою цієї конструкції за змістом тотожна дії Complex Object. Варто пам’ятати, що присудок у реченні з цією конструкцією зазвичай не вживається у часових формах Present Simple або Present Continuous.

We heard his name mentioned several times at the meeting.

Ми чули, що його ім’я кілька разів згадали на зборах.

Порівняй:

We heard that (how) his name was mentioned several times at the meeting.

Ми чули, що його ім’я кілька разів згадали на зборах.

I saw a passer-by robbed on the street.

Я бачив, як перехожого пограбували на вулиці. (Я спостерігав увесь процес).

Порівняй:

I saw how a passer-by was robbed on the street.

Я бачив, як перехожого пограбували на вулиці. (Я спостерігав увесь процес).

У межах згаданої конструкції після дієслів, які позначають бажання (want, would like) та спонукання до дії (get, have), вживається Participle II. Цей зворот не можна передати жодним іншим чином, наприклад, через підрядне речення. В українській мові немає відповідників цій конструкції.

Му boss wants the work finished as soon as possible.

Мій начальник бажає, щоб робот а була завершена якомога скоріше.

I would like ту car fixed by tomorrow.

Я хотів би, щоб мою машину було полагоджено до завтра.

Після дієслів get та have (змістова різниця між цими дієсловами у наведеній конструкції є мінімальною; до того ж ця конструкція перекладається не дослівно, а літературно:

She had her new dress ordered from an expensive boutique. (Виділена частина дієприкметникова конструкція, не Past Perfect!)                       

Вона замовила свою сукню у дорогому бутику.

Let's get the process started.  — Давайте почнемо процес.

Після дієслів на позначення розумової діяльності вживають дієприкметник минулого часу.

We thought him lost in the forest. Ми думали, що він загубився в лісі.

The teacher considered the test passed. Вчитель вважав, що тест складено.

The Prepositional Absolute Participial Construction /Абсолютна дієприкметникова конструкція (зворот) з прийменником.

The Non-Prepositional Absolute Construction/ Абсолютна конструкція без прийменника

Абсолютна дієприкметникова конструкція (зворот) з прийменником відрізняється від абсолютної номінативної дієприкметникової конструкції лише тим, що має у своєму складі прийменник with, який узгоджує її у реченні. Зазвичай ця конструкція виконує функції обставини способу дії та перекладається українською мовою як підрядне речення або окреме речення.

She was listening to the birds with her eyes closed.

Вона слухала пташок із закритими очима.

Вона слухала пташок, її очі були закриті.

Також можна сказати:

She was listening to the birds with her eyes being closed.

1. Complete the sentences by using the correct form to-infinitive or gerund of the verbs in brackets.

1 The soldier refused _____________ (obey) and was put in jail.

2 The accused denied _____________ (kill) the old woman for her money.

3 Would you like _____________ (make) a lot of money?

4 I don’t mind _____________ (live) with only a little money.

5 I’ll never forget _____________ (ski) in the Alps that winter.

6 Don’t forget _____________ (post) the letter I gave you.

7 We regret _____________ (inform) you that you have not passed the test.

8 The thief tried _____________ (climb) the wall, but he couldn’t.

9 “Will you stop _____________ (talk) in class?' shouted the teacher.

10 I prefer _____________ (go) to the cinema rather than the theatre.

2. Kill the gaps with to Infinitive or -ing Form.

1 The shop keeps on _____________ (send) circulars.

2 I was only trying _____________ (help) you.

3 I can’t help _____________ (laugh) at his jokes.

3 They enjoy _____________ (spend) their holiday in Istanbul.

4 It’s no good _____________ (use) such a small dictionary'.

5 She stopped at Smith’s _____________ (buy) a magazine.

6 My son likes _____________ (travel) by aeroplane.

3. Circle the correct variant.

1 My father began to collect / collecting stamps years ago.

2 Jane hopes passing / to pass her exams next month.

3 Stop to tell / telling such stories to the men.

4 To smile / Smiling helps you make friends.

5 There’s no point in to do / doing it now.

6 He promised to write / writing soon.

4. Write the correct form of the TO INF or -ING of the following verbs:

travel     push     speak     obey     work     kill     talk     drive     ski     earn

1 The soldier refused _____________ orders and was put in jail.

2 The accused denied _____________ the old woman for her money.

3 I’ll never forget _____________ in the Alps that winter.

4 “Will you stop _____________ in class?” shouted the teacher.

5 If the car won’t start, try _____________ it.

6 I prefer _____________ to Istanbul rather than Sicily.

7 I’d rather you _____________ less and _____________ more.

8 They don’t let their daughter _____________ alone.

9 While _____________        , we set off our honeymoon trip to New Zealand.

5. Hew rite the sentences replacing the italic part with a present participle.

1 She was talking to her friend and forgot everything around her.

2 Since we watch the news every day we know what’s going on in the world.

3 They are vegetarians and don't eat meat.

4 The dog wagged its tail and bit the postman.

5 While she was tidying up her room she found some old photos.

6 He was a good boy and helped his mother in the kitchen.

7 As they didn’t have enough money they spent their holidays at home last year.

8 The man was sitting in the cafe. Was he reading a paper?

9 Since I didn’t feel well I didn’t go to the cinema.

10 She walked home and met an old friend.

11 We switched off the lights before we went to bed.

6. Rewrite the sentences replacing the italic part with a perfect participle.

1 The boy asked his mother і permission and then went out to play.

2 As he had drunk too much, he didn’t drive home himself.

3 We have written two tests today, so we are very exhausted.

4 She filled the washing machine and switched it on.

5 She had been to the disco the night before and overslept in the morning.

6 We had worked in the garden all day and were sunburned in the evening.

7 She had not slept for two days and therefore wasn’t able to concentrate.

8 Since I had not seen him for ages, I didn’t recognize him.

9 I had not ridden a horse for a long time and found it very difficult to keep in the saddle.

7. Combine the clauses using participle constructions (Present Participle or Past Participle).

1 The boy who carried a blue parcel crossed the street.

2 The battle was fought at this place. The battle was very significant.

3 She lay in her bed and wept bitter tears.

4 The books which were sent to us are for my aunt.

5 She stood at the corner and talked to her friends.

6 The children went from house to house. They played trick or treat.

7 He was very tall. He became a basketball player.

8 He was waiting in the hall. He overheard a conversation.

9 The picture which was stolen from a museum was offered on Ebay.

10 The song which was sung last night is still in my head.

8. Combine the clauses using participle constructions (Present, Past or Perfect Participle).

1 We were sitting in the bus shelter and waited for the rain to stop.

2 The documentation which was telecast last Tuesday was impressive.

3 We had great fun at the party. We played silly games.

4 He had saved a little money. He travelled to Australia

5 They were chatting along and didn’t see the car coming

6 The reception had been prepared carefully and was a great success.

7 He was picked up by his mother and didn’t have to wait for the bus.

8 She had finished her degree and started to work for an international company

9 She was listening to (he radio and didn’t hear the doorbell.

10 The room had not been tidied up yet and looked like a battlefield.

Виконайте тест

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, словниками тощо.

TEST

Choose А, В, С or D to fill in the blanks in the sentences below.

1. The boys may ________ darts for an hour already.

A play   

В be playing                     

C have played

D have been playing

2. The doctor persuaded me ________ some tests made.

A have

В to have

C having

D to have had

3. The wind seems to ________ more and more biting.

A get    

В be getting                 

C have got

D have been getting

4. The neighbours stopped ________ after the argument.

A talking

В  to talk

C to be talking

D being talked

5. I can’t understand ________ her new car.

A her to sell                      

В she sold

C her selling

D having sold

6. Patrick has always wanted ________ his own shop.

A opening

В to open

C open

D he opens

7. Polly decided to take a computer course ________ for her new job.

A prepare              

В prepared            

C to prepare          

D for preparing

8. She’s very independent by nature and avoids ________ anybody for help.

A asking

В being asked        

C to ask

D having asked

9. ________ books in the original is very important for future interpreters.

A Reading              

В To be reading     

C They read           

D Having read

10. I hope he appreciates ________ him with repairs.

A me to have helped    

C being helped

В I was giving      

D my helping

11. The headmaster doesn’t let the students ________ jeans for school.

A wearing              

В be wearing         

C wear  

D to wear

12. My sister was made ________ the dog out.

A take  

В taking

C to take               

D to be taking

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити