Підготовка до ЗНО - АНГЛІЙСЬКА МОВА - Навчальний посібник

SECTION I. GRAMMAR

Unit 3. PRONOUN (ЗАЙМЕННИК)

1

Особові

Personal

Називний відмінок (використовують перед словами, що позначають суб’єкт).

Nominative case (use before verbs as subjects)

/, you, he, she, it (однина)

we, you, they (множина)

Об’єктний відмінок (використовують після слів, що позначають об’єкт).

Objective case (use after verbs as objects)

me, you, him, her, its (однина)

ours, yours, theirs (множина)

2

Присвійні

Possessive

Вживаються перед іменником Followed by nouns

my, your, his, her, its (однина)

our, your, their (множина)

Вживаються після іменника Not followed by nouns

mine, yours, his, hers (однина)

ours, yours, theirs (множина)

3

Вказівні

Demonstrative

this (these), that those), such, the same

4

Неозначені

Indefinite

some, any, one, something, somebody, someone, anything, anybody, anyone

5

Заперечні

Negative

no, none, neither, nobody, no one, nothing

6

Кількісні

Quantifiers

many, much, a lot (of)

7

Зворотні

Reflexive

myself, himself, herself, yourself (однина)

themselves, ourselves (множина)

8

Взаємні

Reciprocal

each other, one another

9

Відносні

Relative

who, whose, which, that, as

10

Означальні

Defining

each, every, everybody, everyone, everything, all, either, both, other, another

11

Питальні

Interrogative

who, whose, what, which

12

З’єднувальні

Conjunctive

who, whose, which, what

Особові займенники

Personal Pronouns

Особа

Person

Панівний відмінок

Nominative case

Об'єктний відмінок

Objective case

Однина

Singular

1

I

я

мені, мене

2

you

ти

you

тобі, тебе

3

he

він

him

його, йому


she

вона

her

її, їй


it

він, вона, воно

it

його, її, йому, їй


Множина

Plural


1

we

ми

us

нам, нас

2

you

ви

you

вам, вас

3

they

вони

them

їх, їм

Присвійні займенники

Possessive Pronouns

Особа


Основна форма

Абсолют на форма

Person


(визначає іменник)

(замінює іменник)


Однина

Singular


1

мій, моя, моє, мої

mine

мій, моя, моє, мої

2

your

твій, твоя, твоє, твої

yours

твій, твоя, твоє, твої

3

his

його

his

його


her

її

hers

її


its

його, її

its

його, її


Множина

Plural


1

our

наш, наша, наше, наші

ours

наш, наша, наші

2

your

ваш, ваша, ваше, ваші

yours

ваш, ваша, ваше, ваші

3

their

їхній

theirs

їхні

Вказівні займенники

Demonstrative Pronouns

Однина

Множина

Значення

Singular

Plural

Meaning

this

цей

these

ці

ті, що знаходяться поблизу

that

той

those

ті

ті, що знаходяться на відстані

He змінюються за числами вказівні займенники such та (the) same

such

такий, подібний

(the) same

той самий, ті самі

Неозначені, заперечні займенники

Indefinite and Negative Pronouns

Неозначені

Indefinite

some, any, one, something, somebody, someone, anything, anybody, anyone

some /any

якийсь, якась, якесь, якісь, який- небудь

Заперечні

Negative

no, none, neither, nobody, no one, nothing

no

none

neither

ніякий, ніяка, ніяке, ніякі ніхто, ніщо, ні один ані той, ані другий (з двох)

some

any

по

every

thing

something

anything

nothing

everything

щось

будь-що

нічого

усі

some

body /one

somebody/ someone

хтось

any


anybody / anyone

хтось

no


nobody/no one

ніхто

every


everybody / everyone

кожен, усі

Як правило, у стверджувальних реченнях використовують some, а в питальних та заперечних (або в таких, які мають заперечне значення) — any.

Стверджувальне речення

Заперечне речення

There is some juice in the cup. У чашці є трохи соку.

I haven’t got any juice. (= I have no juice.)

He needs some pencils. — There are some in the drawer.

Йому потрібні кілька олівців. — У шухляді є кілька олівців.

I saw some interesting toys in the shop.

Я бачив кілька цікавих іграшок у магазині.

We have some fun at the circus.

У цирку нам сподобалося.

Не has not got any pencils. Have you got any? —

у нього немає жодного олівця. Чи є кілька в тебе?

I never see any interesting toys in the shop. —

Я ніколи не бачив ніяких цікавих іграшок у магазині.

We won’t have any fun without you. — Нам без тебе буде погано.

В умовних реченнях, як правило, вживають any:

If you have any questions on the subject, ask your teacher for help. — Якщо у вас є які-небудь питання, зверніться по допомогу до вчителя.

Зазвичай у пропозиціях, проханнях та запрошеннях вживається some.

Would you like some tea? — Чи не хотіли б ви (випити) трохи чаю?

Could you bring те some water? — Ви не могли б принести трохи води?

Складні неозначені займенники somebody, someone (хтось, хто-небудь), something (щось), anybody, anyone (хто-небудь), anything (що-небудь). Вживаються ці займенники за правилами, викладеними вище.

Is there anybody in the room? — Чи є хто-небудь в кімнаті?

Somebody knocked at the door. — Хтось постукав у двері.

У розповідних реченнях any вживається у тих випадках, коли мають на увазі будь-який предмет чи особу.

Please, take any book you like.—Візьми, будь ласка, будь-яку' книжку, яка тобі подобається.

Запам'ятай!

Remember!

somewhere

де-небудь, куди-небудь

anywhere

де завгодно

nowhere

ніде

everywhere

усюди

One, ones — слова, які використовують для заміни іменників при повторному використанні того самого іменника в одному реченні.

one

ones

This tree is bigger that that one. — Це дерево більше зате

These trees are bigger than those ones. — Ці дерева більші за ті

one / ones використовують з артиклем, якщо перед ними є прикметники.

What box do you want? — Яку ти хочеш коробку?

The blue one. — Синю

What boxes do you want? — Які ти хочеш коробки?

The blue ones. — Сині

Кількісні займенники

Quantifiers

Many, much, a lot (of) — багато

many

much

a lot (of)

зi злічуваними

з незлічуваними

зi злічуваними й з незлічуваними

many girls — багато дівчат

many books — багато книжок

many cities — багато міст

much snow — багато снігу

much money — багато грошей

much time — багато часу

a lot of boys — багато хлопців

a lot of pens — багато ручок

a lot of things — багато речей

a lot of sugar — багато цукру

a lot of money — багато грошей

a lot of tea — багато чаю

У питальних та заперечних реченнях

У стверджувальних реченнях

Запам'ятай!Remember!a lot (of) з іменниками

Не writers a lot of stories.

Він пише багато оповідань.

a lot без of без іменників

Не writers a lot.

Він багато пише.

Few, little, a few, a little — мало

Few

little

a few, a little

У значенні мало, треба ще

У значенні небагато, але ще с

зі злічуваними

з незлічуваними

зі злічуваними

з незлічуваними

few girls — мало дівчат

few books — мало книжок

few cities — мало міст

little snow — мало снігу

little money — мало грошей

little time — мало часу

a few boys — мало хлопців

a few pens — мало ручок

a few things — мало речей

a little sugar — мало цукру

a little money — мало грошей

a little tea — мало чаю

Зворотні займенники

Reflexive Pronouns

Присвійні

+

-self в однині

=

Зворотні займенники

займенники


-selves у множиніI


myself

Я зробив це сам.

Не


himself

Він зробив це сам.

She

did it

herself

Вона зробила це сама.

You


yourself

Ви зробили це самі.

They


themselves

Вони зробили це самі.

We


ourselves

Ми зробили це самі

1. Fill in the necessary pronouns.

a)

1 Egbert is not English; _________ is Australian.

2 Dominic and Kaye are in love; _________ are going to get married.

3 This is Lyn’s first job and _________ is very nervous.

4 Have ________ seen my new car? No, _________ haven’t.

5 _________ are going on holiday at the end of the month.

6 Will you look after our cat please? _________ will need food and water whilst _________ are away.

b)

1 Help _________ to prepare for my exam please.

2 Your dog keeps jumping up at me; please tell _________ to stop.

3 Give _________ some advice please; we are so worried.

4 Carl and Ellie rode their bicycles to Juliette’s house; she was out, so they didn’t see _________.

5 The police are patrolling the town centre. Have you seen _________?

6 Dave is very thirsty. Would you give _________ something to drink please?

7 Albert says he knows _________, because he met Ann at your party last week.

c)

1 Alfred and Henry are in _________ car.

2 Alice is cleaning _________ teeth.

3 Tom is drinking _________ drink.

4 Is this _________ hamburger, Tim?

5 I am working on _________ homework.

6 Please give the dog _________ bone now.

d)

1 That is Clara’s shoe; that’s _________.

2 This is Jennifer and Tom’s home; it’s _________.

3 That is Peter’s car over there; it’s _________.

4 "Whose money is this? Is it _________? "No, it’s not _________. because I didn’t have any.»

2. Choose a pronoun from the box below to complete each sentence.

herself myself itself

themselves himself

yourself

themselves

him  ourselves

her1 She looked at _________ in the bathroom mirror.

2 Did you hear about Fred and Amy? He asked _________ to go out with him!

3 I taught _________ how to speak English, I never had a teacher.

4 The dog had fleas and was scratching _________ the whole day!

5 Nobody wanted to help them, so they cleaned the streets _________.

6 Bobby is a bit crazy. He always sits alone and talks to _________.

7 Wow! Did you write this book _________?

8 They blame _________ for the accident, because they didn’t pay attention to road signs.

9 James forgot Susan’s birthday, but she told _________ not to worry.

10 We painted the house _________. Nobody helped us!

3. Fill in the necessary pronouns.

Two days ago,_________ saw Mary wearing _________ coat. _________ knew _________ was _________, because _________ had a coffee stain on the left sleeve. _________ explained to _________ that___________ was _________, but _________ said _________ was _________, refused to give _________ back and stormed off. _________ followed _________ as _________ took the liberty of going shopping in _________ coat. First of all, _________ purchased cigarettes and put _________ in the pocket of _________ coat. Ugh! How dare _________! _________ hate the smell of cigarettes!

Next, _________ popped into a "Greasy Spoon» cafe. (Due to the greasy atmosphere and rancid cooking smells, all working men’s cafes have that nickname, because all _________ food is fried in oil or lard.) _________ peered in through the window and noticed _________ was sitting down on one of the greasy chairs. Oh, no! Not only is _________ coat going to stink of fried food, but _________ is also going to have greasy stains on _________!

As _________ watched, _________ started to undo _________ coat and then took _________ off. _________ waited until _________ had removed _________ and hung _________ up with some grubby workmen’s coats on coat hooks in the corner. _________ decided _________ would be a good idea to wait until _________ wasn’t looking, then _________ could rush in and grab the coat. _________ glanced away for a few minutes to blow _________ nose and when _________ looked back, the coat had gone. Racing into the cafe, _________ looked frantically about _________ and noticed an old man limping out of another door with _________ coat gracing _________ rounded shoulders. _________ desperately shouted, «Stop! Thief!» Mary looked up in surprise. «Quick Mary, «_________ yelled, «That man has walked off with _________ coat!»

«No, _________ hasn’t,» she replied. «_________ looked so cold, poor thing, _________ told _________ could have _________«

«What! _________ gave _________ coat away!»

«Of course not! Although _________ coats are similar, that was a green coat; _________ one is brown, so that one was definitely not _________! Can’t _________ get special glasses or tablets for _________ colorblindness’?»

4. Fill in the blanks with the pronouns many, much, few or little.

The main town on tire island is very small and does not have many important buildings. The islanders do not have _________ money, and they have _________ contact with the outside world. There is not _________ chance of the place attracting large number of tourists. The roads are not very good. There are lots of bicycles but not _________ cars. And there are hardly any of the modern facilities which visitors expect. There are _________ shops, and there is _________ entertaiment.

Виконайте тест

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, словниками тощо.

TEST

Choose А, В, С or D to fill in the blanks in the sentences below.

1 _________ of my parents likes porridge.

A Nobody

В No one

C Neither 

D None

2 I haven’t decided yet _________ to ask for help.

A which

В whom

C whose 

D what

3 Stan and Mike have fixed the bicycle _________.

A they

В their

C them 

D themselves

4 It’s my phone. Where’s _________?

A you

В your

C yours

D yourself

5 I’ve got two friends. _________ of them are sportsmen.

A both

В each

C all

D every

6 I want to tell you about my neighbor, _________ dog is constantly barking.

A who

В whose

C whom

D which

7 I’ll go home if there is _________ urgent to do now.

A something

В anything

C everything

D nothing

8 That’s _________ she told me about.

A all

В nothing

C which

D none

9 _________ has come. We can start the meeting.

A All

В Everybody

C Both

D Nobody

10 Children, you must do your room _________.

A both

В everybody

C yourself

D yourselves

11 I’ve got _________ time to waste.

A no

В none

C nothing

D neither

12 Have you seen my notebook _________?

A somewhere

В anywhere

C everywhere

D nowhere


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити