Підготовка до ЗНО - АНГЛІЙСЬКА МОВА - Навчальний посібник

SECTION I. GRAMMAR

Unit 4. ADJECTIVE (ПРИКМЕТНИК)

Непохідні

Simple

Похідні

Derivative

Складні

Compound


з префіксом

with prefix

з суфіксом

with suffix


tall — високий

fat — товстий

clever — розумний

fanny — смішний

unhappy — нещасний

untrue — неправдивий

lucky — успішний

powerful — сильний

well-known — добре відомий

dark-blue — темно- синій

snow-white — сніжно- білий

Словотвір прикметників Word formation of the adjectives

Непохідні

Simple

Похідні

Derivative

tall — високий

nice — гарний(а)

handsome — красивий (чоловік)

pretty — красива (жінка)

hot — гарячий

small — маленький

nice — милий

З префіксом

With prefix

З суфіксом

With suffix

Приймають протилежні значення

Un- + Adj

In- + Adj

Il- + Adj

Im- + Adj

Ir- + Adj

untrue — неправдивий

incorrect — неправильний

illogical— нелогічний

impossible — неможливий

irresponsible — безвідповідальний

N + -ous

N + -ful

N + -less

N + -y

N + -ish

N + -some

N + -like

N + -al

N + -en

V + -ly

V + -abble

V' + -ent

V + -ive

Dangerous — небезпечний

beautiful — красивий

careless — необережний

lucky— успішний

foolish — дурний

troublesome — тяжкий

childlike— як дитина

central — центральний

golden — золотий

lovely — красивий

comfortable — зручний

different — інший

talkative — говіркий


Запам’ятай!

Є прикметники, з якими можна вживати означений артикль для того, щоб назвати певну сукупність чи спільноту людей.

The young usually like to travel. — Молодь зазвичай полюбляє подорожі.

We must care for the sick. — Ми повинні піклуватися про хворих.

Виділяють такі групи прикметників, які можна вживати з the:

соціальна чи економічна позиція: the homeless, the hungry, the poor, the rich, the strong, the weak тощо;

фізичний стан чи здоров'я: the blind, the deaf, the living, the sick та ін.

вік: the elderly, the middle-aged, the old the young тощо.

-еd

-ing

Визначають почуття та стани

Визначають предмети, речі, явища, які викликали ці почуття

Interested — зацікавлений

bored — сумуючий

surprised — здивований

interesting — цікавий

boring — сумний

surprising — дивний

Порядок вживання прикметників у реченні

Місце прикметника у функції означення залежить, насамперед, від його значення.

Першим вживається прикметник із ознакою враження (how good?), далі - розмір, позначення решти ознак (наприклад, форма), вік, колір, походження, матеріал, тип та мета предмета. Наприклад: A beautiful small old brown Indian wooden coffee table.

Моделі з прикметниками

Коли порівнюють однакові якості чогось або когось, вживають конструкцію as... as.

Your ball is as big as mine.    Твій м’яч такий же завбільшки як і мій.

Якщо одна з ознак виражена меншою мірою, то використовують конструкцію not so... as.

Не is not so tall as Sergiy.    Він не такий високий як Сергій.

При звичайному порівнянні в реченні вживають сполучник than.

January is colder than March.    Січень холодніший за березень.

Правильними та однаковими за змістом є конструкції типу than те/ than I am.

You are two years older than me/ than I am. Ти на два роки старший за мене.

Для висловлення меншої міри ознаки вживають слова less і least.

You should eat less sweets    Тобі слід їсти менше цукерок.

This toy is less expensive    Ця іграшка дешевша

Перед прикметником у вищому ступені можна вживати much, far, a bit, a little, rather, slightly, a lot для підсилення значення.

I feel much better now.     Мені зараз набагато краще.

Вищий ступінь порівняння використовують для показу зміни чогось або когось.

Thе more you learn, the better marks you receive. Що більше ти вчиш, то кращі оцінки отримуєш.

Ступені порівняння прикметників

Degrees of comparison

Основна форма

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Positive degree

Comparative degree

Superlative degree

Односкладні прикметники

One-syllable adjectives


-er

-est

long

longer

the longest

довгий

довший

найдовший

warm

warmer

the warmest

теплий

тепліший

найтепліший

Двоскладні прикметники і закінченням -er, -у, -lу

Two-syllable adjectives ending in -er, -у, -fy


-er

-est

clever

cleverer

the cleverest

розумний

розумніший

найрозумніший

fumy

funnier

the funniest

смішний

смішніший

найсмішніший

Двоскладні прикметники з закінченням -ful, -ous, -re

Two-syllable adjectives ending in -ful, -ous, -re


more

most

careful

more careful

the most careful

обережний

обережніший

найобережніший

famous

more famous

the most famous

відомий

відоміший

найвідоміший

beautiful

more beautiful

most beautiful

прекрасний

прекрасніший

найпрекрасніший

Три та більше складів

Three or more syllables adjectives


more

most

interesting

more interesting

the most interesting

цікавий

цікавіший

найцікавіший

incorrect

more incorrect

the most incorrect

неправильний

більш неправильний

найбільш неправильний

miserable

more miserable

the most miserable

жалюгідний

жалюгідніший

найжалюгідніший


less

the least

beautiful

less beautiful

the least beautiful

прекрасний

менш прекрасний

найменш прекрасний

important

less important

the least important

важливий

менш важливий

найменш важливий

Правопис!

Spelling!

Подвоєння останнього приголосного

fat + -er = fatter

big + -er = bigger

thin + -er = thinner

fat + -est = fattest

big + -est = biggest

thin + -est = thinner

жирний

великий

тонкий, рідкий

y → i

pretty + -er = prettier

pretty + -est = prettiest

гарний

після приголосного

dirty + -er = dirtier

dirty + -est = dirtiest

брудний

alter consonant

busy + -er = busier

busy + -est = busiest

зайнятий

y ≠ i

grey + -er = greyer

grey + -est = greyest

сірий

після голосного

after vowel

gay + -er = gayer

gay + -est = gayest

веселий

r

large + -er = larger

large + -est = largest

великий


simple + -er = simpler

simple + -est = simplest

простий


able + -er = abler

able + -est = ablest

умілий

Запам'ятай!

Remember!

good

better

the best

гарний

bad

worse

the worst

поганий

many

more

the most

багато

little

less

the least

мало

near

nearer

the nearest

у значенні: найближчий за відстанню

the next

у значенні: наступний за порядком

far

father

the farthest

у значенні: дальній за відстанню

further

the furthest

у значенні: дальній за порядком

old

older

the oldest

у значенні: старий

elder

the eldest

у значенні: старший

late

later

the latest

у значенні: пізніше (про час)

latter

the last

у значенні: останній за порядкам

1. I’m in the superlative form of the adjectives.

1. Everyone heard of United. They’re the ___________ (famous) team in the world. 2. They’ve got a long history. They’re the ___________ (old) club in England. 3. They’ve got lots of money. They’re the ___________ (rich) club in the country. 4. United are wonderful. They’re the ___________ (great) club in the world. 5. And what a team! It’s the ___________ (exciting) team ever. 6. They’ve got lots of fans. They’re the ___________ (popular) team in the country. 7. United have won everything. They’re the ___________ (successful) team ever. 8. They’re too good to watch. They play the ___________ (attractive) football. 9. United fans are happy. We’re the ___________ (happy) people in the world.

2. Complete the advertisements with the comparative form of the adjective.

Model: Use Get-it-Clean and you’ll get your floors cleaner.

1. Elegant wallpapers simply look ___________. 2. Watch a Happy Video and you’ll feel ___________. 3. Wear a pair of Fast Shoes and you’ll be a ___________ runner. 4. Helpful Cookbooks are a ___________ guide to cooking. 5. Wash your hair with Lovely Shampoo for a ___________ hair. 6. Try a Big-Big Burger and you’ll have a ___________ meal. 7. Restful Beds are more ___________ at night. 8. Wear Modern Fashions for a ___________ look.

Виконайте тест

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, словниками тощо.

TEST

Choose А, В, С or І) to fill in the blanks in the sentences below.

1 The ___________ I get, the ___________ my eyesight is.

A elder poorer

В older poorer

C eldest poorest

D oldest poorest

2 This way is twice ___________ that one.

A as longer as

В as long than

C longer as

D as long as

3 The author has told us about his ___________ novel.

A last

В late

C later

D latest

4 Are you getting off at the ___________ stop?

A next

В near

C nearer

D nearest

5 His knowledge is getting ___________.

A more and more good

B better and better

C best

D best and best

6 The swimming pool is ___________ than I expected.

A much bigger

B the biggest

C twice as big

D still big

7 My father’s salary is ___________ my mother’s.

A higher as

B more than

C higher than

D as much as

8 Which of the two boys is ___________?

A tallest

B the tallest

C taller

D the taller

9 I’m afraid the dictionary is ___________ than I can afford.

A less expensive

B more expensive

C as expensive

D the most expensive

10 Allen spent ___________ hours on his homework than Patrick.

A less

B a few

C fewer

D the least

11 Liz was ___________ girl in the group.

A a more cheerful C most cheerful

It the more cheerful I) the most cheerful

12 We were ready to carry out his ___________ orders.

A far

B farther

C further

D furthest


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити