Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» О. В. Григоровича 7 клас - 2015 рік

ТЕМА І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 12. Масова частка елемента

Контрольні запитання

1. Прості речовини складаються з одного хімічного елемента. Складні речовини складаються з декількох хімічних елементів, їх також називають хімічними сполуками.

2. Прості речовини розділяють на метали і неметали. Складні речовини розділяють на органічні та неорганічні.

3. Для металів характерні металевий блиск, ковкість, електро- та теплопровідність. Метали утворені переважно металічними елементами, а неметали — неметалічними.

4. Метали — залізо, хром, цинк, магній, золото, свинець та інші — відрізняються від неметалів характерним металевим блиском і ковкістю, вони добре проводять електричний струм і теплоту. За звичайних умов усі метали (за винятком ртуті) перебувають у твердому агрегатному стані. Властивості металів зумовлені їхньою внутрішньою структурою. Метали є речовинами атомної будови.

5.

а) Необхідно розрізняти поняття: а) «проста речовина» і «хімічний елемент». Речовини й елементи характеризуються різними властивостями. Для речовин характерні агрегатний стан, колір, густина тощо. А властивості хімічних елементів — це властивості їхніх атомів: заряд ядра, число електронів тощо.

б) «проста речовина» і «складна речовина». Прості речовини розділяють на метали і неметали. Складні речовини розділяють на органічні та неорганічні.

в) «складна речовина» і «суміш речовин». Компоненти суміші зберігають свої фізичні та хімічні властивості.

№ 6.

У складі неорганічних можуть міститися будь-які хімічні елементи, а до органічних сполук обов’язково входять атоми Карбону і Гідрогену. Неорганічні — кухонна сіль, сода, вода, органічні — глюкоза, оцтова кислота, сахароза.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1. Фізичні властивості, характерні для алюмінію: а) твердий; в) блискучий; д) пластичний; є) добре проводить електричний струм; ж) швидко нагрівається.

2. Назви неметалічних елементів: Гідроген, Йод, Сульфур.

3.

Прості: Mg, Н2, Аu, Cl2, Na, Не, Сu, S8.

Складні: Fe2O3, NaHCO3, Cu(OH)2, NaCl.

№ 4.

Металічні — Mg, Au, Na, Cu, K, Ca.

Неметалічні — H, Cl, Ne, F, P, O.

№ 5.

Відповідь: вміст Натрію більший у кухонній солі NaCl.

6. Целюлоза та сахароза є органічними речовинами, тому що до складу їх молекул входять атоми Карбону, Оксигену, Гідрогену. При нагріванні вони обвугливаються.

7.

Прості речовини:

Складні речовини:

а) O2

г) СO2

б) O2; Н2

д) CH4

в) С

е) Н2O

Суміш речовин зображено у випадку б) O2 та Н2.

8.

Малахіт не є сумішшю купрум(II) оксиду, води та вуглекислого газу, тому що це складна сполука, має властивості, відмінні від властивостей купрум(ІІ) оксиду, води та вуглекислого газу. Малахіт складається з хімічних елементів — Купрум Cu, Карбон С, Оксиген О, Гідроген Н.

№ 9.

Речовина хлор Сl2 є дуже отруйним газом, але водночас атоми Хлору входять до складу кухонної солі NaCl, яку ми вживаємо щодня. В цьому немає суперечності, тому що в складних сполуках складові проявляють інші властивості, ніж в сумішах. А кухонна сіль — це складна сполука, яка містить атоми Натрію та Хлору.

10.

У природі трапляється 89 хімічних елементів, проте простих речовин налічується близько 600, тому що однакові елементи входять до складу сполук в різній кількості. Наприклад: глюкоза С6Н12О6 — сахароза С12Н22О11; гліцерол C3H7(OH)3— оцтова кислота СН3СООН; вуглекислий газ СO2 — угарний газ СО.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити