Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 14. Йонний зв'язок. Йонні сполуки

Пояснення

Йонний зв’язок — це взаємодія між протилежно зарядженими йонами в речовині.

До йонних сполук належать багато оксидів металічних елементів, луги, солі, а також інші бінарні сполуки типових металічних елементів. Більшість йонних сполук за звичайних умов перебуває в кристалічному стані, їхню будову описує модель — йонні кристалічні ґратки.

Йонний зв’язок досить міцний. Тому йонні речовини мають високі температури плавлення і кипіння. У розплавленому стані (або в розчині) вони проводять електричний струм.

91. До йонних сполук належать оксиди металічних елементів, сполуки лужних елементів із галогенами, Сульфуром. Отже, із запропонованого переліку речовин йонний зв’язок будуть мати: Аl2O3, Na2S, BaF2. Ці речовини містять катіони металічних елементів (Na+, Ва2+, Аl3+), аніони О2-, S2-, F-.

92. Оксиди: ZnO (Zn2+, О2-), Сr2O3(Сr3+, О2-); основи: LiOH (Li+, ОН-), Ва(ОН)2 (Ва2+, ОН-).

93. a) Ag2O; б) Sr(OH)2; в) Fe(NO3)3; г) Na3PO4.

94. 2ВаО — дві формульні одиниці барій оксиду, кожна містить один катіон Барію Ва2+ і один аніон Оксигену O2-.

3Mg(NO3)2 — три формульні одиниці, кожна містить один катіон Магнію Mg2+ і два аніони NO32-.

2СO3 — чотири формульні одиниці, кожна містить два катіони Калію К+ і один аніон СO32-.

95. У вузлах кристалічних ґраток речовин розміщені частинки:

CaS — катіони Са2+ і аніони S2-;

ВаН2 — катіони Ва2+ і аніони Н-;

Li3N — катіони Li+ і аніони N3-;

КОН — катіони К+ і аніони ОН-.

96. Катіон і аніон притягуються один до одного тим сильніше, чим більший заряд кожної частинки і чим менша відстань між ними, а в разі їх контакту — чим менші їхні радіуси.

а) У порівнянні з Na2O вищу температуру плавлення має Lі2O, тому що катіони Li+ мають менші радіуси, ніж йони Na+, і тому міцніше сполучаються з аніоном О2-.

Тпл(Lі2O) - 1570 °С > Тпл(Na2O) = 1132 °С.

б) У порівнянні з CaF2 вищу температуру плавлення має СаО, тому що аніони О2- мають більший заряд, ніж аніони F-, тому міцніше сполучаються з катіоном Са2+.

Tпл(СаО) = 2572 °С > Тпл(CaF2) = 1418 °С.

98. Дано:

Розв’язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу магній нітриду:

2. Розраховуємо масову частку катіонів Магнію у магній нітриді:

3. Розраховуємо масову частку аніонів N3- у магній нітриді: w(N3-) = 100% - 72% = 28%.

Відповідь: w(Mg2+) = 72%, w(N3-) = 28%.

Дано:

Розв’язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу магній гідроксиду:

2. Розраховуємо масову частку катіонів Магнію у магній гідроксиді:

3. Розраховуємо масову частку аніонів ОН- у магній гідроксиді:

Відповідь: w(Mg2+) = 41,4%, w(ОН-) = 58,6%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити