Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості

1. а) крейда; б) лід; в) камфора.

2. Алмаз і графіт — прості речовини, які складаються з атомів Карбону, отже, ступінь окиснення Карбону дорівнює нулю. У графіті Карбон тривалентний, тому що кожен атом утворює зв’язки з трьома іншими атомами. У алмазі Карбон сполучається з чотирма атомами, тому має валентність чотири.

3. Кварц SiO3 має атомну будову, його ґратки утворені з атомів, що сполучені один з одним міцними ковалентними зв’язками. Через це кварц має дуже високу температуру плавлення й- кипіння, нерозчинний у воді та в інших розчинниках.

Вуглекислий газ СО2 має молекулярну будову. У вузлах його молекулярних кристалічних ґраток розташовані молекули, що зв’язані між собою слабкими міжмолекулярними силами, тому ця речовина перебуває за звичайних умов у газоподібному стані.

4. а) атомні — С (алмаз), СuО;

б) Йонні — CaBr2, NaNO3, Fe2(SO4)3,

в) молекулярні — O2 (тв.), Вr2 (тв.), НСl (тв.), СO2 (тв.), Н2O (тв.).

5. Силіцій і германій — речовини атомної будови, яким не характерна пластичність. При сильному ударі ковалентні зв’язки у кристалах циx речовин руйнуються.

Олово і свинець — мають металічні кристалічні ґратки, що містять у вузлах атоми і катіони металів, між якими вільно переміщуються електрони. Такі особливості будови металів обумовлюють спільні властивості: пластичність, електропровідність, тощо.

6. Білий фосфор має молекулярні кристалічні ґратки, а червоний фосфор — атомні.

7. Карборунд (силіцій карбід SiC) має атомні кристалічні ґратки.

8. Ванілін має молекулярні кристалічні ґратки.

9. Ця речовина має йонні кристалічні ґратки і не має запаху.

11*. Фізичні властивості речовин зумовлені типом їхніх кристалічних ґраток, який у свою чергу залежить від типу хімічного зв’язку, а останній визначається хімічним складом речовини. Взаємозв’язок між складом та фізичними властивостями речовин проілюстровано у таблиці:

Хімічний склад

Хімічний зв’язок

Кристалічні ґратки

Фізичні властивості

Карбон (IV) оксид, СO2, молекула утворена атомами неметалічних хімічних елементів

Ковалентний полярний

Молекулярні

Температури плавлення та кипіння — низькі (-78,5 °С, -56,6°С); агрегатний стан за звичайних умов — газоподібний; не проводить електричний струм; розчиняється у воді.

Бор, В, проста речовина немолекулярної будови, утворена атомами неметалічного хімічного елемента.

Ковалентний неполярний

Атомні

Температури плавлення та кипіння — дуже високі (2075°С, 3865 °С); надзвичайно тверда речовина; не розчиняється у жодному розчиннику; напівпровідник.

Натрій хлорид, NaCl, речовина немолекулярної будови, утворена йонами металічного, і неметалічного хімічних елементів.

Йонний

Йонні

Температури плавлення та кипіння — високі (801 °С, 1465 °С); тверда речовина, крихка; розчиняється у воді; розплав проводить електричний струм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити