Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 38. Хімічні властивості основ

Знаємо, розуміємо

1. Реакція нейтралізації — реакція обміну між основою та кислотою з утворенням солі та води. Сутність цієї реакції: знешкоджувати дію лугу при потраплянні його на відкриті ділянки шкіри оцтовою кислотою.

2. Реакція нейтралізації належить до реакцій обміну.

3. Спільна хімічна властивість розчинних і нерозчинних основ — це взаємодія з кислотами.

4. У розчині лугів лакмус набуває синього кольору, метиловий оранжевий — жовтого, а фенолфталеїн — малинового. Універсальний індикатор у розбавленому розчині лугу має зелене забарвлення, у концентрованому — синє та синьо-фіолетове.

5. 1) Взаємодія з кислотними оксидами.

2) Взаємодія з розчинами кислот.

3) Взаємодія із розчинами солей.

6. 1) Нагрівання. При цьому нерозчинні основи розкладаються на відповідні оксиди та воду.

2) Взаємодія з розчинами кислот.

7. У реакції заміщення вступають одна проста та одна складна речовина, при цьому атоми простої речовини заміщають один з атомів у складній речовині. В реакції обміну вступають тільки складні речовини, які обмінюються своїми складовими частинами.

Застосовуємо

136. СаО кальцій оксид; Na2O натрій оксид; Сr2O3 хром(III) оксид; FeO ферум(ІІ) оксид; РbО плюмбум(ІІ) оксид; CdO кадмій оксид.

137. З лугами реагують: сульфур(VІ) оксид, силікатна кислота.

2КОН + SO3 = K2SO4 + Н2O.

2КОН + H2SiO3 = K2SiO3 + 2Н2O.

З кислотами реагують: магній гідроксид, кальцій оксид.

Mg(OH)2 + 2НСl = MgCl2 + 2Н2O.

СаО + 2НСl = СаСl2 + Н2O.

139. Дано:

Розв’язання:

СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + Н2O.

1) Знаходимо масу розчиненої речовини в розчині натрій гідроксиду масою 20 г.

2) Знаходимо кількість речовини натрій гідроксиду:

3) Знаходимо кількість речовини вуглекислого газу:

4) Визначаємо об’єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,025 моль: V = Vm ∙ v; Vm = 22,4 л/моль; звідси V = 22,4 л/моль ∙ 0,025 моль = 0,56 л.

Відповідь: 0,56 л вуглекислого газу потрібно для реакції з розчином натрій гідроксиду, щоб добути середню сіль.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити