ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин)

Лабораторний дослід № 12 (с. 124)

Тема: Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

Обладнання і реактиви: набір для складання кулестержневих моделей молекул органічних сполук.

Звіт з роботи:

Кулестержнева модель молекули метану СН4:

Кулестержнева модель молекули етану С2Н6:

Кулестержнева модель молекули пропану С3Н8:

Зверніть увагу, що в молекулі пропану карбоновий ланцюг утворює ламану, зигзагоподібну, лінію.

Кулестержнева модель молекули етиленуС2Н4:

Зверніть увагу, що кути мі ж лініями, що з'єднують центри всіх сусідніх атомів у молекулі, становлять 120°.

Кулестержнев а модель молекули ацетилену С2Н2:

Висновок:

1. Кулестержневі моделі дозволяють наочно показати просторову будову молекул, взаємне розташування атомів та кількість і розташування хімічних зв’язків.

Недоліком кулестержневих моделей є використання в якості хімічних зв’язків стержней або трубочок, які не можуть показати зміну довжини міжатомних зв’язків або валентного кута в сполуках.

2. Досліджені молекули належать речовинам з однієї групи сполук — вуглеводням, містять однакові види атомів (Карбон та Гідроген), але різну їх кількість. Також вони відрізняються способом сполучення атомів в молекулах та способом їх розташування.

3. Метан, етан і пропан містять в молекулах лише прості (насичені) зв’язки. Етилен і ацетилен — відповідно подвійний та потрійний (ненасичені) зв’язки. Метан, етан і пропан є представниками одного гомологічного ряду — алканів, етилен належить до алкенів, ацетилен - до алкінів.

163 . Ненасичені вуглеводні — вуглеводні, в молекулах яких атоми Карбону сполучені не лише простими, а й кратними (подвійними, потрійними) зв’язками.

164.

Ознаки для порівняння

Етилен

Ацетилен

Хімічна формула

C2H4

C2H2

Електронна формула

Структурна формула

Фізичні властивості

Безбарвний газ зі слабким запахом, трохи легший за повітря, дуже погано розчиняється у воді. При охолодженні за нормального тиску до температури —104°С перетворюється на рідину.

Безбарвний газ майже без запаху. Легший за повітря, погано розчиняється у воді. За температури —84 °С і нормального тиску він зріджується.

165. а) У молекулі етилену С2Н4 два неспарених електрони кожного атома Карбона беруть участь в утворенні двох спільних електронних пар. Виникає подвійний зв’язок С=С. Інші два електрони кожного атома Карбону утворюють спільні електронні пари з двома атомами Гідрогену, внаслідок чого утворюються прості ковалентні зв’язки С-Н. Усі атоми молекули етилену перебувають в одній площині, а кути між лініями, що з’єднують центри атомів, становлять 120’.

б) У молекулі ацетилену С2Н2 потрійний зв’язок С≡С зумовлений трьома спільними електронними парами, утвореними за участю трьох електронів кожного атома Карбону, а простий ковалентний зв’язок С—Н - електронною парою, спільною для атомів Карбону і Гідрогену. Центри всіх атомів молекули ацетилену перебувають на прямій лінії.

166. М(С2Н4) = 28 г/моль, М(С2Н2) = 26 г/моль. Більш важким є етилен, у

167. Один моль етилену за н.у. займає об’єм 22,4 л і важить 28 г.

Розраховуємо густину етилену:

Обчислюємо відносну густину етилену за повітрям:

169. Припустимо, що кількість речовини метану становить n(СН4) = х моль, а етену n(С2Н4) = у моль. Складаємо і розв’язуємо рівняння:

Отже, об’єми метану та етену у суміші співвідносяться як 1 : 4.

Звідси: ф(СН4) = 0,2 (або 20%), ф(С2Н4) = 0,8 (або 80%).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити