ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ ХІМІЇ ЗА 8 КЛАС

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Контрольні запитання (с. 10)

1. Оксиди - бінарні сполуки з Оксигеном, у яких Оксиген виявляє ступінь окиснення -2. Розрізняють солетворні та несолетворні оксиди.

Солетворні поділяються на:

- основні (оксиди, гідрати яких є основами; утворені металічними елементами у ступені окиснення зазвичай +1 або +2: Na2О, FeO, CaO);

- кислотні (оксиди, гідрати яких є кислотами; утворені неметалічними елементами: СO2, SO2, SO3, N2O5 та металічними елементами зі ступенем окиснення вище за +3: СrO3, Мn2O7, РbO2);

- амфотерні (оксиди, гідрати яких є амфотерними гідроксидами; утворені деякими металічними елементами з проміжними між металічними та неметалічними властивостями: Аl3O3, BeO, ZnO, Fe2O3, Cr2O3).

Несолетворні оксиди - оксиди, яким не відповідають ані основи, ані кислоти (утворені деякими неметалічними елементами в проміжних ступенях окиснення: N3O, NO, CO, SiO).

Кислоти — сполуки, що складаються з йопів Гідрогену, здатних заміщуватися йонами металічних елементів, та кислотних залишків.

Групи кислот:

а) за вмістом атомів оксигену в молекулі:

- оксигеновмісні: HNO3, H2SO4, Н3РO4;

- безоксигенові: НСl, H2S, HF.

б) за вмістом атомів Гідрогену в молекулі (основністю):

- одноосновні: НСl, HNO3;

- двохосновні: H2S, H2SO4;

- трьохосновні: Н3РO4.

Основи — сполуки, що складаються з йонів металічного елемента та одного або декількох гідроксид-іонів ОН-.

За розчинністю у воді основи класифікують на групи:

- розчинні (луги): LiOH, NaOH, КОН, CsOH, FrOH, Са(ОН)2, Sr(OH)2, Ва(ОН)2;

- нерозчинні гідроксиди: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Аl(ОН)3 тощо.

Солі - сполуки, що складаються з йонів металічних елементів і кислотних залишків. Солі за своїм складом поділяються на середні, кислі, основні та подвійні:

- середні, або нормальні - утворюються при повному заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот атомами металів: Na2CO3, ВаСl2;

- кислі - утворюються при неповному заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот атомами металів: NaHCO3, КН3РO4;

- основні - утворюються при неповному заміщенні гідроксильних груп в молекулах основ кислотними залишками: MgOHCl, ВаОНВr;

- подвійні - утворюються при заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот двома різними металами: KAlSO4, K2NaPO4.

2. Метали, що в ряду активності містяться ліворуч від водню: Li → Rb → К → Ва → Sr → Са → Na → Mg → Аl → Мn → Сr → Zn → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb → H2. Чим лівіше розташований метал у ряду активності, тим бурхливіше він взаємодіє з кислотами.

3. Реакції обміну у водних розчинах можуть відбуватися за умови, що продукти реакції не реагують один з одним з утворенням початкових речовин. Це можливо у випадках, якщо:

- в результаті реакції утворюється вода:

- в результаті реакції виділяється газ:

- в результаті реакції випадає осад:

4. Амфотерні сполуки виявляють як кислотні, так і основні властивості - залежно від сполуки, з якою вони взаємодіють. Амфотерність виявляють оксиди й гідроксиди деяких хімічних елементів з валентностями II, III й IV: Берилій(ІІ), Цинк(ІІ), Станум(ІІ), Плгомбум(ІІ), Алюміній(ІІІ), Хром(ІІІ), Титан(ІV).

Приклади:

- амфотерні оксиди - BeO, ZnO, Аl2O3, РbО, Сr2O3, Fe2O3тощо;

- амфотерні гідроксиди - Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Аl(ОН)3, Sn(OH)4, Рb(ОН)4 тощо.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 10)

5. Калій оксид - К2O, фосфор(ІІІ) оксид - Р2O3, арґентум(І) оксид — Ag2O, ферум(ІІ) оксид - FeO, хлор(ІV) оксид СlO2, нітроген(V) оксид N2O5, цинк оксид ZnO, аурум(ІІІ) оксид Аu2O3.

6. (барій гідроксид);

(ферум(ІІІ) оксид та вода);

(карбон(ІV)оксид та вода);

(калій гідроксид);

(сульфітна кислота);

(силіцій(ІV) оксид та вода).

9. Дано:

Розв'язання:

Складаємо рівняння реакцій:

За рівнянням реакції з кожного молю сірки та натрій сульфіту утворюється по 1 молю сульфур(ІV) оксиду. Визначаємо кількість вихідних речовин та об’єми продуктів реакції:

Відповідь: з сірки масою 480 г можна добути більший об’єм сульфур(ІV) оксиду (336 л), ніж із 630 г натрій сульфіту (112 л).

10. Складаємо ланцюг перетворень:

Рівняння реакцій:

Визначаємо кількість речовини кальцій ортофосфату за умовою задачі:

За рівняннями реакції для утворення кожного молю кальцій ортофосфату потрібно 2 моль фосфору. Визначаємо кількість речовини фосфору, що потрібна для отримання 15,5 г кальцій ортофосфату:

0,05 моль ∙ 2 = 0,1 моль

Визначаємо масу цієї кількості фосфору:

Відповідь: потрібно 3,1 г фосфору.

11. Дано:

Розв'язання:

Рівняння реакції:

Визначаємо кількість речовини кальцій гідроксиду, що утворився під час реакції:

За рівнянням реакції співвідношення речовини кальцій оксиду та кальцій гідроксиду складає 1 моль : 1 моль. Отже, в реакцію вступає також 27,03 моль кальцій оксиду. Визначаємо його масу:

Відповідь: 1 кг 514 г кальцій оксиду.

12. Визначаємо загальну масу розчину натрій гідроксиду, що потрібна на три чищення (раковина в кухні, рукомийник у ванній та злив душової кабіни): 250 г ∙ 3 = 750 г

Розраховуємо масу натрій гідроксиду, що міститься в цій масі розчину, знаючи, що його вміст складає 40%:

Визначаємо потрібну кількість пакувань по 70 г:

Відповідь: потрібно придбати 5 пакувань з сухим засобом для чищення труб (п’яте пакування буде використано не повністю).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити