ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 13. Виявлення йонів у розчинах

Лабораторні досліди № 7-9 (с. 80)

Обладнання: штатив із пробірками, піпетка.

Реактиви: розчини натрій хлориду NaCl, натрій нітрату NaNO3, натрій карбонату Na2CO3, натрій сульфату Na2SO4, кальцій хлориду СаСl2, барій хлориду ВаСl2, арґентум нітрату AgNO3, хлоридної кислоти НСl.

Звіт з роботи:

Виявлення хлорид-іонів у розчині В першій пробірці утворюється білий сирнистий осад арґентум (І) хлориду. Рівняння реакції:

В другій пробірці змін не відбувається, реакція не проходить.

Реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення хлорид-іонів (за появою білого сирнистого осаду).

Виявлення сульфат-іонів у розчині

В першій пробірці змін не відбуватиметься, реакція не проходить. В другій пробірці випадає білий кристалічний осад барій сульфату. Рівняння реакції:

Реакцію з розчинними солями барію можна застосовувати для якісного виявлення сульфат-іонів (за появою білого кристалічного осаду).

Виявлення карбонат-іонів у розчині

1. В першій пробірці змін не відбувається, реакція не проходить.

В другій - випадає білий осад кальцій карбонату. Рівняння реакції:

2. В першій пробірці змін не відбувається, реакція не проходить.

В другій з’являються бульбашки безбарвного газу — карбон(ІV) оксиду. Рівняння реакції:

Для якісного виявлення карбонат- та гідрокарбонат-іонів можна застосовувати реакцію цих солей з сильними кислотами (ознака - поява бульбашок карбон(ІV) оксиду) та з розчинними солями кальцію (за появою білого осаду кальцій карбонату).

Контрольні запитання (с. 81)

159. Якісні реакції—це хімічні реакції, за допомогою яких можна виявити наявність певних хімічних речовин.

160. Перебіг якісних реакцій, як правило, супроводжується певними візуальними змінами: зміною забарвлення розчину, утворенням осаду певного кольору або виділенням газу, який може мати або не мати забарвлення чи запах.

Завдання для засвоєння матеріали (с. 82)

161. а) розчин солі Барію: (ознака — утворення білого осаду барій сульфату BaSO4, не розчинного у кислотах):

б) розчин арґентум(І) нітрату: (ознака — утворення білого сирнистого осаду арґентум(І) хлориду AgCl, що не розчиняється в нітратній кислоті);

в) розчин солі Плюмбуму(ІІ): (ознака — утворення чорного осаду плюмбум(ІІ) сульфіду PbS);

г) розчини будь-якого хлориду або розведена хлоридна кислота: (ознака — утворення білого сирнистого осаду арґентум(І) хлориду AgCl, що не розчиняється у нітратній кислоті).

162. а) В разі використання розчину ар- ґентум(І) нітрату випаде сирнистий осад в пробірці з магній хлоридом. Рівняння реакції:

В пробірці з магній сульфатом видимих змін не відбуватиметься.

В разі використання розчину солі Барію, в пробірці з магній сульфатом випаде білий осад барій сульфату BaSO4, не розчинний у кислотах. Рівняння реакції:

В пробірці з магній хлоридом видимих змін не відбуватиметься.

б) Речовини можна відрізнити за взаємодією з сильною кислотою. У пробірці з калій карбонатом буде вивільнятися вуглекислий газ. У пробірці з калій нітратом видимих змін не буде. Рівняння реакції:

163. а) якісні реакції допомагають виявити певні хімічні речовини або визначити склад сумішей, а також кількісний склад речовин;

б) дослідження відносної атомної маси, валентності, будови атома і властивості простих речовин довели істинність періодичного закону;

в) дослідження процесів дисоціації під час розчинення склалися у положення теорії електролітичної дисоціації;

г) експеримент дозволяє накопичувати факти, інформацію про досліджувані об’єкти та явища, виміри, порівняння; за результатами експериментів відбувається первинна систематизація знань і формуються експериментальні закони.

Практична робота № 2 (с. 82)

Тема: Розв’язування експериментальних задач

Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини хлоридної кислоти НСl, сульфатної кислоти H2SO4, натрій гідроксиду NaOH, кальцій гідроксиду Са(ОН)2, ферум(ІІ) сульфату FeSO4, натрій сульфіту Na2SO3, натрій силікату Na2SiO3, арґентум(І) нітрату AgNO3, барій хлориду ВаСl2, натрій хлориду NaCl, магній нітрату Mg(NO3)2, лакмусу або метилоранжу, порошок кальцій карбонату СаСO3.

Звіт з роботи:

Завдання 1. а) Реакція нейтралізації (взаємодії кислоти з сіллю з утворенням солі і води):

Протікання реакції можна помітити за зміною кольору кислотно-лужного індикатору: в кислому середовищі лакмус і метилоранж - червоні; в лужному лакмус - синій, метилоранж - жовтий; після протікання реакції нейтралізації лакмус набуває фіолетового забарвлення, а метилоранж - оранжевого.

б) Утворення нерозчинного ферум(ІІ) гідроксиду:

Під час реакції утворюється осад білувато-зеленого кольору.

в) Витіснення нестійкої карбонатної кислоти з її солі з наступним розкладанням:

Під час реакції в пробірці з’являються безбарвні бульбашки вуглекислого газу, порошок кальцій карбонату поступово зникає.

г) Витіснення нестійкої сульфітної кислоти з її солі з наступним розкладанням:

Під час реакції в пробірці з’являються бульбашки сірчистого газу SO2 з характерним різким задушливим запахом сірника, що спалахує.

д) Утворення нерозчинного кальцій силікату:

Під час реакції утворюється осад у вигляді безбарвних кристалів.

Завдання 2. а) Для визначення йонів Барію слід використати реакцію з ферум(ІІ) сульфатом або з сульфатною кислотою:

Характерною ознакою реакції e утворення білого кристалічного осаду барій сульфату.

Для визначення хлорид-іонів слід скористатися реакцією з арґентум(І) нітратом:

Характерною ознакою реакції є утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті.

б) Для визначення Гідроксид-іонів можна скористатися кислотно-лужними індикаторами: в кислому середовищі лакмус та метилоранж набувають червоного забарвлення.

Для визначення сульфат-іону слід провести реакцію з барій хлоридом:

Характерною ознакою реакції є утворення білого кристалічного осаду барій сульфату.

Завдання 3. Схема аналізу:

1 етап — вміст пробірок слід випробувати кислотно-лужним індикатором. В пробірці з хлоридною кислотою лакмус та метилоранж набудуть червоного забарвлення, в пробірці з натрій гідроксидом лакмус стане синім, а метилоранж - жовтим. В інших пробірках індикатори не змінять свій колір (метилоранж залишиться оранжевим, а лакмус - фіолетовим).

2 етап — випробувати вміст трьох пробірок, що залишилися, арґентум(І) нітратом. В пробірці, що містить натрій хлорид, утвориться білий сирнистий осад. Рівняння реакції:

3 етап — випробувати вміст двох пробірок, що залишилися, барій хлоридом. В пробірці з натрій сульфатом утвориться білий кристалічний осад. Рівняння реакції:

В пробірці, що залишилася, міститься магній нітрат.

Висновок:

1. Двом і більше молекулярним рівнянням реакцій може відповідати одне скорочене йонно-молекулярне рівняння.

2. Якісні реакції - це хімічні реакції, за допомогою яких можна виявити наявність певних хімічних речовин. Ці реакції супроводжуються візуальними змінами: зміною забарвлення розчину, утворенням осаду певного кольору або виділенням газу, який також може мати або не мати забарвлення чи запах. За цими ознаками можна виявити ті чи інші певні речовини або йони.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити