ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

Контрольні запитання (с. 49)

92. Електроліти - речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм. Приклади: неорганічні та органічні солі (NaCl, KNOa, ВаСl2), кислоти (НСl, HNO3, H2SO4), основи (КОН, NaOH, Ва(ОН)2) та основні оксиди (Lі20, CaO, MgO).

Неелектроліти - речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві. Приклади: прості речовини (Fe, Аl, O2, Н2), кислотні оксиди (СO2, SO3, SiO2), більшість органічних речовин (етиловий спирт C2H5OH, цукор С12Н22О11, бензин С6H6).

93. Електролітична дисоціація - це процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Йони одного виду — тільки катіони або тільки аніони - під час електролітичної дисоціації утворитися не можуть, тому що електроліти складаються з частинок двох типів - заряджених позитивно і негативно. І вони одночасно вивільняються в розчин під час процесу дисоціації.

94. Основні положення теорії електролітичної дисоціації:

1) електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони. У розчинах чи розплавах електролітів йони рухаються хаотично;

2) під дією електричного поля рух йонів набуває спрямованості: позитивно заряджені йони рухаються до негативно зарядженого катода, їх називають катіонами (К+, Na+, Fe2+, Zn2+, Аl2+); негативно заряджені - до анода, їх називають аніонами (Сl-, S2-, SO42-, NO3-, РО43-);

3) електролітична дисоціація — процес оборотний. Одночасно відбуваються обидва процеси: розщеплення молекул на йони (дисоціація) і сполучення йонів у молекули (асоціація);

4) загальна сума зарядів (позитивних і негативних) дорівнює нулю, а тому розчин електроліту в цілому є електронейтральним.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 49)

95. а) електроліти: Nal, НВг, СаСl2, КОН, H2SO4;

б) неелектроліти: O2, СН4, С12Н22О11.

96. а) 2 моль:

б) 2 моль:

в) 3 моль:

г) 3 моль:

97. Вода може містити невелику кількість солей (тобто електролітів). Можливе ураження електричним струмом, що пройде крізь тіло.

98. Вода є полярним розчинником, а бензин - ні. При розчиненні у воді гідроген являє собою хлоридну кислоту - сильний електроліт з великою концентрацією йонів Н+ та Сl-, Завдяки цьому розчин добре проводить електричний струм.

При розчиненні у бензині гідроген хлорид не піддається дисоціації, оскільки неполярні молекули розчинника не можуть роз’єднати частинки в його молекулах. В цьому розчині йони відсутні, отже неможливе проходження електричного струму.

99. Електроліти є засобами корекції кислотно-лужної рівноваги в організмі. Найважливішими електролітами для організму людини є:

— аніони: Сl-, НСO3-, НРO42-;

— катіони: Na+, К+, Са2+, Mg2+. Електроліти відповідають за:

— рух рідини від капілярів до клітин i у зворотній бік;

— утворення електричного потенціалу на мембранах клітини;

— підтримку певного рівня концентрації розчинених у крові речовин;

— активацію дії ферменів;

— визначення рівня pH рідин тіла, забезпечення оптимальної кислотності;

— процеси згортання крові;

— підтримку імунітету.

Захворювання, при яких лікарі радять провести аналіз крові на електроліти: порушення процесів обміну речовин, тривале блювання, проноси, втрати крові, великі за площею опіки (при цьому відбувається втрата або надмірне накопичення певних електролітів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити