Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.1. Текстовий документ. Текстовий процесор Word

Запитання

1. Текстові процесори призначені для введення та редагування тексту, форматування та друкування текстових документів, вставлення у документ різних об’єктів ТОЩО.

2. Приклади розширень текстових документів: .docx, .rtf, .txt, .doc.

3. У текстовому процесорі можна виконувати такі операції: введення, редагування, форматування тексту, вставлення об’єкта, друкування тощо.

4. У навчанні текстові процесори можна застосовувати для написання творів та рефератів, підготовки повідомлень, створення різноманітних звітів, складання статей, наприклад, до шкільної газети тощо.

5. Текстовий документ може містити такі об’єкти: текст, який складається із символів, слів, речень, абзаців; таблиці; діаграми; малюнки; схеми тощо.

6. Текстовий курсор — це символ «|». Курсор позначає поточне місце в текстовому документі. Його можна переміщати клавішами керування курсором або вибором мишкою потрібного місця у документі.

7. Маркери вертикальної та горизонтальної лінійок використовують для зміни значень деяких властивостей об’єктів текстового документа (розміри полів, відступи абзаців, форматування першого рядка тощо).

8. У Рядку стану текстового процесора Word виводяться такі повідомлення: номер поточної сторінки документа та загальна кількість сторінок, кількість слів у тексті, стан режиму перевірки правопису, мова тексту, позиція курсора тощо.

9. Смуги прокручування призначені для перегляду «захованих» частин документа. Використовуючи елементи керування смуг прокручування, документ можна «прокрутити» вверх або вниз, праворуч або ліворуч.

10. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх застосування у різноманітних галузях людської діяльності сприяли і розвитку технологій опрацювання тексту. Під терміном «безпаперові технології» можна розуміти технології обробки інформації із застосуванням ІКТ.

Завдання

1. До текстових документів відносять листи, листівки, газети, звіти, повідомлення, реферати, довідки тощо.

2. Вікно текстового процесора MS Word містить: кнопку Office; панелі швидкого доступу; рядок заголовку; стрічки, яка містить різноманітний набір кнопок відповідно до обраного пункту меню; горизонтальну та вертикальну лінійки; горизонтальну та вертикальну смуги прокручування; рядок стану; робочу область документа; курсор.

3. Алгоритм відкриття документа в текстовому процесорі:

а) виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word,

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити необхідну папку та вибрати потрібний текстовий документ;

д) натиснути кнопку Відкрити.

4. Алгоритм збереження документа в текстовому процесорі:

а) натиснути кнопку Office;

б) вибрати команду Зберегти;

в) у діалоговому вікні збереження документа відкрити необхідну папку;

г) увести назву текстового файлу;

д) натиснути кнопку Зберегти.

5. Призначення сполучень клавіш:

а) Ctrl + ↑ — перехід до попереднього абзацу;

б) Ctrl + ↓ — перехід до наступного абзацу;

в) Ctrl + ← —перехід до попереднього слова у рядку тексту;

r) Ctrl + → — перехід до наступного слова у рядку тексту;

д) Ctrl + Home — перехід до початку текстового документу;

е) Ctrl + End — перехід до кінця текстового документу.

6. а) Колір шрифту — зміна кольору виділеного символу, слова чи фрагменту тексту;

б) Жирний — зміна накреслення виділеного символу, слова чи фрагменту тексту;

в) По центру — вирівнювання фрагменту тексту по центру в межах абзацу.

7. а) Маркер Абзац — задає абзацний відступ;

б) маркер Ліва границя тексту — задає ліву границю для всіх рядків поточного абзацу, крім першого;

в) маркер Права границя тексту — задає праву границю для всіх рядків поточного абзацу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити