Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О.М.Біляєв 10 клас - 2004 рік

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ


§ 3. Знаки письма

29. П. 1. Букви я [йа]; ю [йу); е [йе); ї [йі]; щ [шч|.

2. М'якість позначається: [д], [t], [з’], [ц’],], [л], [н’], [дз], [р].

Не бувають м’якими: [ж], [дж], [ш], [ч], [ф], [ґ], [г], [к], [х], [б], [п], [в], [м] (вони напівпом'якшуються тільки перед і).

3. А, у, е, є, ю, ї, о, и, і, я — 10 букв.

30. І. Якби [jаґби], сміється [сміjє́ц’:а], останній [оста́н:ій], поведешся [повеиде́с’:а], наберешся [набеире́с’:а].

31.І. Відїжджати — [відjіжджати] — 10 б., 10 зв.

заміщення — [зам’ішчеин':а] — 9 б., 9 зв.

перехідність — [переих’ідн’іст’] —12 б, 11 зв.

зщулюєшся — [зшчул’уjес’:а] — 9 б., 10 зв.

безжурний [беиж:урний] — 9 б., 8 зв.

ледащиця [леидашчиец’а] — 8 б., 9 зв.

юшці [йушц’і] — 4 б., 5 зв.

качці [качц’і] — 5 б., 5 зв.

зарум'янюєшся [зарумйан’уйес’:я] —11 б., 9 зв.

розчинність [рошчин’:іс’т’]—11 б.,9 зв.

II. Дзеркало [дзеркало]; кукурудза [кукурудза]

32. II. Слова, в яких звуків удвічі більше, ніж букв: я [jя], її [jіjі].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити