Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О.М.Біляєв 10 клас - 2004 рік

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ


§ 4. Основні норми української літературної вимови

33. II. Благословенній [благослове́нн’:ій]; Полтавщині [полта́вшчиені];

оспіваної [осп’і́ваноjі]; дванадцять [двана́дз’ц’ат’];

матір'ю [ма́т’ріj]; рідної [р’і́дноjі]; Німеччина [н’іме́ч:иена];

Башкирцевої [башки́;рцеивоjі]; музеях [музе́jах];

французький [францу́з’киj]; українських [украjі́н’с'ких];

приїздила [приеjізди́ла]; Україну [украjі́ну];

земляків [зеимл’ак’ів]; справжній [справжн’ій].

34.І. 1. [ііз’д’ат’І

2. [п’дзс’м’іхаjуц’:а]

3. [з’л’ic’т]

4.[c:yтyлeиниj]

35.II. [т'іл’ки не жиет’:а / йак твердиети навикли / бо жиеве й комаха в пшарц’і на веирб’і // хоч жиет’:а’ л’удзс’ке даjе’т’с’а раз нав’іки / та воно не наjдорожче в бород’б’ //]

36. «Зайві» слова: А. Цвіркун; Б. Зривати; В. Вік; Г. Варта; Ґ. Нетто.

37.І. а) [дзв’і́н], [дз’урча́ти], [джеиреило́];

б) [н’із’ц’і], [дóс’ц’і], [хýстоц’:і], [кориц’:і];

в) [нап’jéц’:а], [миелу’ес’:а], [зва́з’с’а], [мороц’с’а];

г) [агенство], [аген’с’киj], [тури́с’киj]

38. [в’ідзсиепа́ец’:а], [беижу́рниj], [д’охт’овиj], [дос’в’іджчеин’іс’т], [кapjери́с’киj], [наса’у], [д’із’ц’і], [гуртуjес’іа], [в’іджчеипи́ти], [брацтво], [екстрием’іс’киj], [з’л’іст’], [ш:кр’абати], [абацтво].

39. [дармоjідзс’киj], [в’ідзсутн’іj], [в’іджжати], [в’іс’імнадзц’ат’], [ґриенджоли], [пеиреиджчасно], [дз’уркотливиj], [пеиреидзсерд’а], [надзвичаіниj], [задзвиен’іти], [надзсиелати].

40. [т] — 4р.; [ж] — Зр.; [е] — 2р.; [ц] — 2р.

41. II. Пам’ятаю [памjатаjу], що [шчо], по-українськи [поукраjін’с'ки], любовно [л’убоу́но], сіяла [с’іjала], солов'ї [солоу́jі], в’юнився [у́jунивс’а], гіллі [г’іл':і], кохання [кохан’:а], мені [меин’і].

42. [беизв’ід’:а], [киjівшчина], [леихкорошчиен:иі], [лау́реиац’кий], [брацтво], [коус’т’у́м], [дз’в'акати], [лиехкиj], [в’ідзсиджуjец’:а], [зв’ідзси], [дармоjідз'с’киj], [с:адити], [приев’іжши].

43. [веисна], [зозу́л’а], [лехко], [багачшати], [неив’ішчиен], [в’іджживати], [харк’іу́], [фел'джеирс’киj], [ja], [меен’і].

44. [г] — відс. у словах [д’іхт’ар], [к’іхт’і], [лиехкиj];

[е] — [стиежина], [вошчеин':а], [веисл'ар];

[д] — [п’ідзслухат’], [jіжджеиниj], [в’ід’т’ати], [в’ідззиеу́], [дзиґа];

[з] — [ж:увати], [с:увати], [с:криебти], [ш:иток], [с’ц’іл’ати];

[ш] — [мис’ц’і], [купаjес’:а], [ш’іс’т’], [кас’ц’і];

[ж] — [д’із’ц’і], [дуз’ц’і], [в’ідходжу].

45.1. Перед [переид], згинаються [згкнаjуц’:а], розчервонілося [рожчеирвон’ілоса], збереться [збеирец’:а], [латат’:а], піднімається [п’ід’н’імаjец’:а], запізненням [зап’ізнеин’:ам], дощ [дошч], вечірня [веич’ірн’а], бджоли [бджоли], нестерпну [неистерпну].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити