Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О.М.Біляєв 10 клас - 2004 рік

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ

 

§ 6. Морфологічна будова слова

54.1. Витворював, витворив — форми одного і того ж слова.

Пісень — пісенні — спільнокореневі слова.

Мову, мовою, мов — форми одного і того ж слова, змінюється граматичне значення.

Україна, українське — спільнокореневі слова, змінюється не тільки граматичне, а й лексичне значення слова.

57. Поле(ім.) — поле (дієсл.); сік (дієсл.) — сік (ім.); мати(ім.) — мати (дієсл.); запла́чу(дієсл.) — заплач (дієсл.); ніс(ім.) — ніс(дієсл.); віз(ім.) — віз (дієсл.); засі́яти (дієсл.) — засія́ти (дієслово).

58.І. Брат — кожний із синів по відношенню до інших дітей того ж батька або матері.

Брататися — близько здружуватися, виявляти до кого-небудь братні почуття.

Братній — (стосунки) близькі, дружні;

Братія — люди однієї професії, одного суспільного середовища; товариство, компанія, друзі, приятелі, братчики.

Братство — група, товариство людей, об’єднаних спільною діяльністю і метою, які додержуються певних установлених інших правил.

Грак — перелітний птах родини воронових з блискучим чорним пір’ям.

Граченя — пташеня грака.

Грачиний — приналежний гракові.

Форма слів: Брат — братові — братик — братом.

Грак — граку — граком — грака.

Лексичне значення не змінюється.

II. Грак — граченя (к — ч); муха — мусі (х — с); рука — руді (к — ц).

оббитий

піднісся

під’язичний

прибережний

щорічний

бездумна

зачесаний

безмежним

вільний

мякенький

святковий

батьків

сільський

солодкий

гірський

білизна

II. «Подвоєні букви: піднісся, оббитий.

«Апостроф»: м’якенький, об’їхав, під'язичний.

«М’який знак»: батьків, сільський, гірський, вільний.

62.1. о — а: ломити — ламати, допомогти — допомагати, перемогти — перемагати.

2. е — і: летіти — літати, пекти — випікати.

3. е — и: витерти — витирати, беру — збирати, змертвіти — вмирати.

4. о — і, е — і: променя — промінь, каменя — камінь, мій — мого, ніч — ночі.

5. е — о після ж, ч, ш: женити — жонатий, четвертий — чотири.

6. и, і після ж, ч, ш та г, к, х: живий, чистий, широкий, гинути, кинути, хист, жінка (женити), шість (шести), ківш (ковша), щічка (щока).

II. г — ж — з Ольга — Ольжин — Ользі

к — ч — д рибка — рибчин — рибці

х — ш — с кожух — кожуше — у кожусі

63. Ріка — у ріці, вухо — у вусі, подруга — на подрузі, дорога — на дорозі, ніж — на ножі.

У корені слова приголосні г, к, х перед закінченням змінюються на з, ц, с.

Лексичне значення цих слів не змінюється. Коли поставили слово ніж у формі місцевого відмінка, відбулося чергування і — о, тому що у закритому складі пишемо і, а у відкритому — о. Лексичне значення слова теж де змінилося.

65. II. Сумовито — означає почуття суму, жури, туги за літньою красою.

Суфікс -oвит- вказує на неповноту виявлення ознаки.

Розтринькавши — легковажно, марно витратити осінню красу. Основне відтінкове значення міститься в корені –триньк-.

66. Матуся попобігала по судах, поки добилась справедливості. Брат попопрацював до втоми не один день, щоб добре виконати доручену справу.

Довелося попоходити лісом, щоб набрати кошик грибів. Настя попострибала, тренуючись не один день, поки пощастило, нарешті, взяти що висоту.

67. Козацькі (суфікс -цьк-, завжди пишемо з ь), високі (пишемо и, тому що всоко); незгаслі (префікс не-); пшеничні (після ш пишемо е, е — о, ц — ч); вершини (верх); перемолоті (префікс пере-); зернина (зерна), чиркає (чирк); пшениць (після ш пишемо е; е — о); вулканна (прикметник утворено від іменника вулкан; корінь закінчується на н + і суфікс ).

Префікс не- у слові незгаслі підкреслює неможливість виконання дії; у дієприкметнику перемолоті префікс пере- надає значення закінченості дії; префікс яро- у слові проростає надає значення початку дії.

68. Розчинене, розквітлих, безладно, розсипаних, засяяла, розстилає, розпогодилось, ужите, перекинуло, укрилися.

69. Премудрий, прекрасний, приїхати, присипаний; прізвище, прізвисько.

І мовчать, як сон, премудрі верби.

Місяцю ясний, зорі прекрасні, яснії очі темної ночі.

Хочеш мови пізнати скарбницю, приїзди у Прилуки мої... Присипані снігом матусині скроні, та теплі, як промінь, ласкаві долоні...

Прізвище Сірко, певно, було козацьким прізвиськом отамана, отримане, за січовою традицією, від козаків.

70. Зсипати зерно, зшити сукно, зчищати пляму, зірвати квітку, збирати колекцію, зняти рушник, з’їсти обід.

Префікси з-, зі- надають значення необхідності виконання дії.

71. Виникнення (іменник сер. роду з закінченням я, -нн- між двома голосними);

незамінного (корінь закінчується на н і суфікс );

прасування (після голосного перед я у іменниках с. р. II відміни); розжарене (у дієприкметнику пишемо -ен);

спиртовим (пишеться суфікс -ов- у відносних прикметниках, що вказують на відношення до матеріалу);

паяльником (суфікс -льник-, за допомогою якого утворюються іменники, що означають назви приладів, механізмів);

електричні (суфікс -ичн- використовується для утворення прикметників від іменникових основ іншомовного походження).

72.1. Гонити — ганяти, вимога — вимагати, доскочити — доскакати.

У словах відбувається чергування о — а; у коренях слів пишемо а, коли за коренем іде суфікс -а- (-я-).

2. Шкода — шкідник, возити — візник, гора — гір, робота — робітник, будова — будівник, корова — корівник.

У словах відбулося чергування о — і; у відкритому складі пишемо о, у закритому — і.

Гонити — гнати — змушувати рухатися в певному напрямку.

Ганяти — означає дію, яка відбувається в різний час або в різних напрямках.

Вимога — побажання, прохання, висловлене так, що не припускає заперечень.

Вимагати — настирливо просити що-небудь у когось.

Доскочити — дістатися куди-небудь, стрибаючи.

Доскакати — стрибаючи, досягти якого-небудь місця; дострибувати.

Шкода — матеріальні втрати, збитки.

Шкідник — той, хто завдає шкоди, збитків кому-, чому-небудь.

Возити — переміщати, пересувати, доставляти кого-, що-небудь машиною, возом.

Візник— людина, яка править кінним екіпажем.

Гора — значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень.

Гір — множина, род. в. слова гори.

Робота — виконання чого-небудь, чийсь труд.

Робітник — людина, зайнята фізичною працею у сфері матеріального виробництва.

Будова — споруда для житла, господарських потреб.

Будівник — той, хто створює що-небудь.

Корова — велика парнокопитна свійська молочна тварина.

Корівник — той, хто доглядає корів.

73. Весни (пишемо в корені е, тому що всни); називають (усі дієслова на -ть, -ться пишуться з м’яким знаком); сон-траву (пишемо через дефіс, бо прикладка); опушення (суфікс -енн-, тому що іменник сер. р. на ); Україні (пишемо з великої літери, бо це власна назва); п'ять (після п перед я ставиться апостроф); карпатських(суфікс -ськ- пишемо з м’яким знаком); високогір'їв (складне слово, утворене способом складання основ слів; апостроф пишемо після р перед ї в кінці складу, коли чується роздільна вимова); забарвлення (віддієслівний іменник; пишемо суфікс -енн-, тому що подовжується н між голосними в іменниках середнього роду на -я); лілово-світло- фіолетові (складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість з додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі, пишуться через дефіс); інших, меншає (після н перед шиплячими м’який знак не пишемо); збираючи (у кінці дієприслівників пишемо и); корінням (іменних с. р. на ), існування (подовжується н між голосними в іменниках середнього роду на -я); Червона книга (пишемо з великої літери, бо це власна назва — назва книги).

74. У 1922 році у світі археології відбулася одна знаменна подія. Англійський археолог Хоуард Картер поблизу стародавніх Фів відкрив гробницю фараона Тутанхамона. Зображення знайдених у ній прекрасних речей — статуеток із золота, прикрас, посуду — обійшли весь світ. Більш за все вразив уяву Картера знайдений ним маленький вінок із волошок. Висохли за тисячоліття квіти, але зберегли і форму, і синяву. Яка життєва сила!

Чергування відбувається волові прикрас від прикрашати.

75. Верховина — верхня, найвища частина чого-небудь.

Лексикологія — розділ мовознавства, що вивчає лексику, тобто сукупність слів певної мови.

Тьмяніти — 1. Ставати, робитися тьмяним. 12. Виднітися невиразно, нечітко чи бути позбавленим блиску, яскравості.

Верховина (суфіксальний спосіб творення; ненагол. е перевіряється наголосом — врх), лексикологія (складання основ слів; ненагол. е перевіряється наголосом — лксика), тьмяніти (суфіксальний спосіб творення; хоча перед буквами, що позначають м’які або пом’якшені приголосні, м’який знак не вживається, вданому слові він є, бо тьма; апостроф не пишеться перед я після и, якщо перед ним стоїть ще один кореневий приголосний), козацький (суфіксальний спосіб творення; м’який знак пишеться в суф. -цьк), товариський (суфіксальний спосіб творення; м’який знак пишеться в суфіксі -ськ), синьоокий (складання основ слів; буквосполучення ьо пишеться в кінці та в середині складу), Донбас (абревіатура, утворена з усічених основ слів; пишеться одна с, бо басейн), АСУ (абревіація), молочний (суфіксальний спосіб творення; чергування к — ч), щорічний (осново-складання; чергування к — ч), Хмельниччина (суфіксальний спосіб творення; чергування к — ч, подвоєння букв внаслідок збігу на межі кореня і суфікса) боєздатність (основоскладання, м’який знак вживається після м’якого т у кінці слова), семирічний (основоскладання, чергування к — ч),прийшов (префіксальний, префікс при- має значення приєднання, приближення), зніс (префіксальний, префікс з- у більшості випадків передається буквою з),тисячоліття (основоскладання, подвоєння букв внаслідок збігу відбувається на межі кореня і суфікса), ПТУ (абревіація), НТР (абревіація, складноскорочене слово утворюється з початкових букв або звуків, усі букви великі), сільрада (основоскладання, після л у середині слова м’який знак може ставитись навіть перед м’яким приголосним), юннат (абревіатура утворилася з усічених основ кількох слів; збіг приголосних на межі скор. основ), прадід (префікс. спосіб творення), безрукавка(префіксально-суфіксальний спосіб творення, у префіксі без- завжди пишеться з).

Тьмяніти [т’м’ан’ітие] — 8 б., 7 зв.

II. Щабель — 1. Поперечна горизонтальна сланка на драбині.

2. Сходинка, приступок.

3. Рівень, стан перебування, досягнення чогось.

Поборник — завзятий, пристрасний захисник, прихильник кого-, чого-небудь; оборонець, борець, прибічник.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.