Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ


§ 7. Художній стиль

79. Епітет служить для яскравого художнього означення предметів; солов'їна мова.

Порівняння — поетичний засіб, в основі якого співставлення одного явища чи предмета з іншим: очі, як волошки.

Метафора — розкриття сутності одного предмета чи явища через перенесення на нього подібних ознак іншого предмета: летить пісня.

Гіпербола — непомірне перебільшення зображуваного явища, предмета, його сили, розмірів: хто може випити Дніпро?

Уособлення — різновид метафори; перенесення властивостей живих істот на предмети, оживлення їх: ніч всіх потомлених скрала під крила.

Метонімія — перенесення назви одного явища на інше: вивчати Шевченка (замість вивчати твори Шевченка).

Лігота — применшення якої-небудь ознаки предмета: хлопчик-мізинчик. Синекдоха — вживання однини в значення множини: шанувати копійку (шанувати гроші).

Анафора — повторення звуків, слів, речень на початку кількох суміжних рядків: як гарно в хаті/ як оживають ниви і сади!

Антитеза — зіставлення протилежних образів, думок, предметів (Високо літав, а низько сів).

Безсполучниковість — відсутність сполучників при поєднання речень, фраз.

Градація — поступове нагнітання засобів художньої виразності.

Інверсія — перестановка місцями членів речення: Вся в цвіту молодіє земля (земля молодіє).

Паралелізм — паралельне зображення декількох явищ, показ одних явищ на фоні інших.

Риторичне запитання — запитання без відповіді, щоб привернути увагу читача.

Епіфора — повторення наприкінці близько розміщених рядків, строф тощо. Оксюморон — свідоме поєднання різко контрастних понять, які логічно виключають одне одного: живий труп.

82. Епітети: найвищі висоти, найтемніший морок.

Анафори: десь, уся, ген.

Оксюморони: найвищі глибини, найтемніше світло, найгіркіший солод, наймолодший біль, найпалкіший холод, холоднюча спека.

Метафори: вродилася таємниця, борсалась таємниця, таємниця додала купіль...

Порівняння: як пелюстинка, як бджола.

84. Метафори: в вас мудрість і любов, народжені слова, зірки сміялися, сипались, «люблю» дзвенить, край ридає, співає (персоніфікація), кличе душу.

Гіпербола: надлюцтво, приходять мільйонами облич.

Епітети: вічна мудрість, любов жива, небесна рілля...

Анафора — і, а.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити