Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

§ 3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора

§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

§ 6. Офіційно-діловий стиль

§ 7. Художній стиль

§ 8. Публіцистичний стиль

§ 9. Конфесійний стиль

§ 10. Епістолярний стиль

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм

§ 12. Стилістичні особливості форм іменника. Власні й загальні назви

§ 13. Ступлені порівняння якісних прикметників

§ 14. Займенники й контекст

§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§ 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць

§ 17. Словосполучення як одиниця синтаксису

§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

§ 19. Типи підрядного зв'язку в словосполученні

§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

§ 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції

§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень

§ 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні

§ 25. Стилістичні функції підмета й присудка

§ 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Стилістичні функції другорядних членів

§ 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок

§ 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

§ 29. Синоніміка обставин. Порівняльний зворот. Його функції в реченні

§ 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширення простих речень

§ 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

§ 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

§ 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

§ 34. Особливості структури та семантики сполучникових, безсполучникових і багатокомпонентних речень

§ 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

§ 36. Період

§ 37. Пряма й непряма мова

§ 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування

§ 40. Основні пунктограми. Складні випадки вживання розділових знаків

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити