Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 клас» Єрмоленко С. Я. - 2016 рік

МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

§ 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

315. 1. Водоочищення — складання основ та слів (від очищення води);

Водохреща — складання основ (від воду хрестити);

водозлив — складання основ (від воду зливати);

водевіль — це слово не є похідним, воно є запозиченням із франц. мови,

водень — суфіксальний (від вода);

водопровід — складання основ (від воду проводити);

водопій — складання основ (від воду пити);

водогін — складання основ (від воду гнати);

водоспад складання основ (від вода + спадати)

водій — суфіксальний (від водити).

Заклеювання — суфіксальний (від. заклеювати);

запис — безафіксний (від записати);

закупівля — суфіксальний (від закупати);

зайчик — суфіксальний (від заєць);

захід — безафіксний (від заходити);

законотворчість — суфіксальний (від законотворчий);

запит — безафіксний (від запитати);

закладка — суфіксальний (від закладати);

законність — суфіксальний (від законний);

залісся — префіксально-суфіксальний (від за лісом).

316. Мостобудування — складання слів та основ (від будування мостів);

електрозварювання — складання слів та основ (електрика + зварювання);

НАН — складання початкових букв (від Національна Академія Наук);

можливість — суфіксальний (від можливий);

застосування — суфіксальний (від застосувати).

2. Ліс — лісище, собака— собачище, вітер — вітрище, схованка —, кущ — кущище, яруга — яружище, хижак — хижацюра, зуб — зубище, сон —.

Слова учений, черговий є прикметниками за походженням Вони творені способом переходу однієї частини мови в інший, тому недоречно в них позначати іменникові суфікси, тим більше зі значенням роду занять.

2. Редактор, банкір, учитель, лікар (суфіксальний).

(У словах вовчик і хлопчик — суфікс -ик, а не -чик, тому що вони утворені від слів вовк (чергування к//ч), хлопець (е випадає, ц'//ч.)

Суфікси у виділених словах надають їм значення або збільшеності, згрубілості — тигрисько, або зменшено-пестливого значення — всі решта слів.

2. Слово хоробчик утворено так: корінь хороб- від слова хоробрий + суфікс -чик від слова хлопчик.

(Слово романтичність утворено від слова романтичний, яке, у свою чергу, утворене від слова романтика: тому виділяємо саме такі суфікси.)

2. Трудяги ← труд (суфікс.), романтичність ← романтичний (суфікс.), легкість ← легкий (суфікс.), місток ← міст (суфікс.), краєвид ← край і вид (складання основ), трамвайчики ← трамвай (суфікс.), подарунок ← подарувати (суфікс.), правнук ← внук (префікс.).

321. Любив (любити) → любов (суфіксальний).

Єднати → єднання, єдність (суфіксальний).

Зависнути → зависання (суфіксальний).

Ставали (ставати) → ставання (суфіксальний).

322. Правопис складних іменників

1. Разом пишуться:

а) складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз;

б) складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокрівці, чорногуз, чорнозем;

в) складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок; але людино-день; сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника: автострада, велотрек, радіокомітет);

г) складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Непийпиво, Перебийніс, Убийвовк (прізвища);

ґ) складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, сторіччя, стоп'ятдесятиріччя, шестиденка.

Примітка. У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та інші, числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-річчя, 16-поверховий;

д) складні іменники з першою частиною пів-, панів-, полу-: піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів'яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок.

Примітка. Перед іменниками — власними іменами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Києва;

е) складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікування, термогідродинаміка.

2. Через дефіс пишуться:

1) складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий.

До слів з обома відмінюваними частинами належать:

а) іменники, що означають протилежні за змістом поняття: купівля-продаж, розтяг-стиск;

б) іменники, що означають спеціальність, професію: магнітолог-астроном, лікар-еколог;

в) іменники на позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка.

До слів із другою відмінюваною частиною належать:

а) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-система, буй-тур, дизель-мотор, жар-птиця, козир-дівка, крекінг-процес, Свят-вечір, стоп-кран;

б) іменники, що означають державні посади, військові, наукові звання: генерал-губернатор, генерал-лейтенант, контр-адмірал, прем'єр-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан;

в) іменники, що означають складні одиниці виміру: кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр;

2) складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міді-мода, міні-футбол, обер-майстер;

3) іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост;

4) субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава, чар-зілля;

5) скорочені іменники, в яких наводиться початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, вид-во — видавництво, д-р — доктор, ін-т — інститут, л-ра — література, т-во — товариство, ф-ка — фабрика;

6) перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде слово з такою ж другою частиною: кулько- й роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції.

Правопис прикладок

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики поєднуваних складників.

1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: місто Київ, ріка Москва, трава звіробій.

Якщо ж у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: звіробій-трава, Москва-ріка, Сапун-гора.

2. Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом: вовк-жаднюга, дівчина-красуня, хлопець-богатир.

Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться окремо: богатир хлопець, жаднюга вовк, красуня дівчина.

3. Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс: дівчина-грузинка й грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-художник.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення на складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишуться через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець.

324. 1. Вертоліт, лісосплав, чорногуз, чорнозем, верболіз, лісостеп, носоріг, автострада, велотрек, перекотиполе, шестиденка, 750-річчя, піваркуша, півгодини, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука, напівсон, пів-Європи, пів-Києва, автомотогурток, купівля-продаж, Лисичка-Сестричка, жар-птиця, Свят-вечір, стоп-кран, прем’єр-міністр, кіловат-година, екс-чемпіон, міні-футбол, чар-зілля, місто Київ, ріка Дунай, звіробій-трава. дівчина-красуня, красуня дівчина, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець, Укрінформ, Донбас.

2. Чорнозем ← чорний, земля; носоріг ← ніс, ріг; автомотогурток ← автомобіль, мотоцикл, гурток; Укрінформ ← Україна, інформація; Донбас ← Донецький басейн.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити